E- Banking - PowerPoint PPT Presentation

oshin
e banking l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E- Banking PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
E- Banking
536 Views
Download Presentation

E- Banking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-Banking

 2. E-Banking Internet Banking Cyber Banking

 3. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน • Internet Banking • Payment Gateway or Bill payment • Mobile Banking

 4. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 5. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 6. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน • ลักษณะบริการ • ธนาคารที่ให้บริการ • อนาคต InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 7. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน • ลักษณะบริการ • สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry) • สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry) • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account) InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 8. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน ลักษณะบริการ 4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry) 5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop-Payment Cheque Inquiry) 6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque) 7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร 8. บริการสินเชื่อบุคคล InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 9. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน • ธนาคารที่ให้บริการ • "ASIA CyberBanking" ของธนาคารเอเชีย • "Citibank Online" ของธนาคาร ซิตี้แบงก์ • "SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์ • "KTB Internet Banking"ของธนาคารกรุงไทย • "TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย • "Krungsri Online"ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา • "Bualuang iBanking"ของธนาคารกรุงเทพ • "TMB Direct Internet Banking" ของธนาคารทหารไทย InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 10. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน อนาคตอันที่จริงความสามารถของเน็ตแบงกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ววันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับ InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 11. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 12. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน ลักษณะบริการ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อรถยนต์    และค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวกให้โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงินอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงิน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 13. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 14. รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน ลักษณะบริการ ลักษณะบริการจะมีความคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ต แบ็งกิ้ง เพียงแต่โมบาย แบ็งกิ้งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากในทุกๆปี อีกทั้งในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ยังสนับสนุน WAP (Wireless Access Protocol) ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสในการขยายตัวของผู้ใช้บริการโมบาย แบ็งกิ้ง มากขึ้น InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

 15. ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking • ความสะดวก • ความรวดเร็ว • ความถูกต้อง • ความประหยัด

 16. ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน • ความปลอดภัย • ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ • แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย • ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยากและเสียเวลา • ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการ

 17. แนวโน้มของ E-Banking ไทยในอนาคต