slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การเขียนรายงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การเขียนรายงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

การเขียนรายงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 753 Views
 • Uploaded on

การเขียนรายงาน. . รายงาน ( Report) เป็นงานที่เรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ผู้สอนกำหนดหรือตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบการศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม . ส่วนประกอบของรายงา น. 1. ส่วนประกอบตอนต้น มีส่วนประกอบดังนี้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การเขียนรายงาน' - osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

. รายงาน (Report) เป็นงานที่เรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ผู้สอนกำหนดหรือตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบการศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

slide3
ส่วนประกอบของรายงาน
 • 1. ส่วนประกอบตอนต้น มีส่วนประกอบดังนี้
 • 1.1 ปกนอก คือ ส่วนที่เป็นปกหุ้มรายงานทั้งหมด มีทั้งปกหน้าและปกหนังให้ใช้กระดาษสีอ่อนที่หนาและเหนียวพอสมควร บนปกประกอบด้วย
 • 1.1.1 ชื่อเรื่องรายงาน
 • 1.1.2 ชื่ออาจารย์ผู้สอน และชื่อผู้ทำรายงาน กรณีผู้ทำรายงานหลายคน ให้เรียงลำดับอักษร
 • 1.1.3 ข้อความที่ระบุว่าเป็นรายงานประกอบการศึกษารายวิชา รหัสวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ภาคเรียน และปีการศึกษา
 • 1.2 ใบรองปก เป็นกระดาษว่างคั่นหลังหน้าปก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • 1.3 หน้าปกใน คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากปกนอก ข้อความบนหน้าปกในของรายงาน เป็นข้อความเดียวกับที่ปรากฏบนหน้าปกของรายงาน
 • 1.4 คำนำ เป็นหน้าที่ผู้ทำรายงานเขียนชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกเขียนรายงานเรื่องนั้น ขอบเขตของรายงาน ผู้มีส่วนช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลประกอบรายงาน
 • 1.5 สารบัญ หรือสารบาญ คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากคำนำในหน้าสารบัญจะมีลักษณะคล้ายโครงเรื่องของรายงาน เนื้อหาที่ปรากฏในรายงานเรียงตามลำดับเพื่อให้ผู้อ่านได้สามารถตรวจสอบหัวข้อต่าง ๆ ที่ต้องการว่าอยู่หน้าใด
 • 1.6 สารบัญตาราง คือ สารบัญรายการของตารางที่เสนอข้อมูลต่าง ๆ สารบัญตารางให้อยู่ต่อจากสารบัญ หลักเกณฑ์การพิมพ์สารบัญตารางใช้แนวเดียวกับการพิมพ์สารบัญ
 • 1.7 สารบัญภาพ คือ รายการของภาพที่นำมาประกอบการเรียบเรียงรายงาน อยู่ต่อจากสารบัญตาราง การแสดงชื่อภาพประกอบหลักเกณฑ์การพิมพ์ใช้แนวเดียวกับการพิมพ์สารบัญ
slide4
ตัวอย่างปกรายงาน

ชื่อเรื่องรายงาน

ชื่อ-สกุลผู้เขียนรายงาน

ระดับชั้น..............เลขที่/รหัสประจำตัว........................

วิชาเอก...............................................ห้อง...................

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา..................

ชื่อสถานศึกษา………………..

ภาคเรียนที่.........................ปีการศึกษา........................

slide5
หน้าคำนำ

คำนำ

7 ตัวอักษร (จากขอบเขียน) เว้น 1 บรรทัด

/////// รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อ………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

ขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ คือคุณมกราคม คุณกุมภาพันธ์ ที่ได้ให้ความช่วย เหลือจนรายงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เว้น 1 บรรทัด

สุขสวัสดี สีม่วง (ลงชื่อผู้เขียนรายงาน)

30 กันยายน 2556(ลงวันเดือนปี)

slide6
ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ

เว้น 1 บรรทัด

เนื้อเรื่อง………………………………………….. หน้า

//ทรัพยากรสารสนเทศ.............................. 1

// ทรัพยากรตีพิมพ์................................. 1

// ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์............................. 4

// ส่วนประกอบของหนังสือ..................... 6

// วารสารและหนังสือพิมพ์......................8

// การระวังรักษาหนังสือ.......................... 10

// บรรณานุกรม…………………………… 12

หมายเหตุ เครื่องหมาย // คือ ระยะช่องไฟ

slide7
ส่วนเนื้อเรื่อง
 • 2. ส่วนเนื้อเรื่อง คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่องจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 • 2.1 บทนำ คือ การเขียนอธิบายเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ เป็นการนำผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่อง หรือเนื้อหาให้เข้าใจในเบื้องต้น
 • 2.2 เนื้อเรื่อง คือ ส่วนที่เสนอเรื่องราวทั้งหมดของรายงานตามลำดับหัวข้อที่ระบุไว้ในหน้าสารบัญ อาจแบ่งเป็นบทหรือตอน หรือหัวข้อของเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม เนื้อเรื่อง มีส่วนประกอบย่อย ๆ อีกดังนี้
 • 2.2.1 การอ้างอิงในเนื้อหา หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาอ้างอิงในการเรียบเรียงเนื้อหารายงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้
 • 2.2.2 ตาราง คือ การนำเสนอข้อมูลเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นตัวเลขที่สามารถบอกความหมายต่าง ๆ ได้ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 • 2.2.3 ภาพประกอบ คือส่วนที่ใช้แสดงประกอบเนื้อเรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจรวดเร็วขึ้น คำว่า ภาพประกอบจะครอบคลุมถึงภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ ไดอะแกรม กราฟ
slide8
ส่วนประกอบตอนท้าย
 • 3. ส่วนประกอบตอนท้าย ซึ่งอาจมีส่วนย่อย ๆ ดังนี้
 • 3.1 หน้าบอกตอน คือ หน้าที่เขียนหรือพิมพ์ข้อความไว้กลางหน้ากระดาษ เพื่อบอกว่าส่วนที่อยู่ถัดไปคืออะไร เช่น หน้าบอกตอน บรรณานุกรม ภาคผนวก และ อภิธานศัพท์
 • 3.2 บรรณานุกรม คือ บัญชีรายงานวัสดุสารสนเทศทุกประเภทที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงประกอบในการทำรายงานนั้น ๆ
 • 3.3 ภาคผนวก คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายงานนั้น แต่มิใช่เนื้อหาจริงที่ผู้เขียนต้องการเขียนแต่มีความสำคัญที่ควรนำมาประกอบไว้ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ต้องไปค้นจากแหล่งอื่นอีก
 • 3.4 อภิธานศัพท์ คือ บัญชีคำศัพท์เฉพาะหรือศัพท์เทคนิคที่ผู้เขียนหยิบยกมาใช้ในบทนิพนธ์นั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันกับผู้เขียน ผู้เขียนจึงนำคำศัพท์นั้นมาเรียงตามตัวอักษรแล้วอธิบายความหมายไว้ แยกเป็นส่วนพิเศษต่างหาก จึงเรียกส่วนนี้ว่า อภิธานศัพท์
slide9
ตัวอย่าง บรรณานุกรม
 • บรรณานุกรม
 • กรรณิการ์ ชลลัมพี และฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ. (2541). การเขียนเอกสารอ้างอิงบรรณานุกรม.
 • ใน คู่มือวิทยานิพนธ์. หน้า 158-159. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • การเขียนบรรณานุกรม. (2538). สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553, จาก
 • http:ete-Wbi.site40.net.lesson-1-1.html
 • กิ่งกาญจน์ นาคะกุล. (2545). เอกสารคำสอนวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า. เชียงใหม่ :
 • วิทยาลัยพลศึกษาจังหวังเชียงใหม่
 • จุมพจน์ วนิชกุล. (2549). สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
 • (ไทย-ญี่ปุ่น).
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (2550). การค้นคว้าและการเขียนรายงาน.
 • พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
slide10
ขั้นตอนการทำรายงาน
 • การเลือกเรื่องหรือหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
 • การสำรวจแหล่งสารสนเทศ
 • การวางโครงเรื่องขั้นต้น
 • การกำหนดแหล่งข้อมูลเบื้องต้น
 • การค้นหาแหล่งข้อมูล
 • รวบรวมข้อมูลและจดบันทึก
 • การวางโครงเรื่องขั้นสุดท้าย
 • การเรียบเรียงรายงาน
 • การจัดทำบรรณานุกรม
 • การจัดทำส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานให้ครบถ้วน
 • การจัดทำรูปเล่มรายงาน
slide11
ตัวอย่างการเขียนโครงเรื่องตัวอย่างการเขียนโครงเรื่อง

ชื่อเรือง การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1. ความหมายของสารสนเทศ

2. ความต้องการสารสนเทศ

2.1 วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ

2.2 การพิจารณาลักษณะของสารสนเทศ

2.3 การวางแผนค้นหาสารสนเทศ

3. ทรัพยากรสารสนเทศ

4. การสืบค้นสารสนเทศ

บรรณานุกรม

slide12
ตัวอย่างส่วนของเนื้อหาตัวอย่างส่วนของเนื้อหา

ชื่อเรื่องหรือชื่อบท (การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)

เว้น 1 บรรทัด

หัวข้อใหญ่(ความหมายของสารสนเทศ )

เริ่มย่อหน้าข้อความ (เว้นจากขอบเขียน 7 ตัวอักษร)…………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

หัวข้อใหญ่ (ความต้องการสารสนเทศ)

1.วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2. การพิจารณาลักษณะของสารสนเทศ ……………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

หัวข้อใหญ่ (ทรัพยากรสารสนเทศ )

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

หัวข้อใหญ่(การสืบค้นสารสนเทศ )

.  ………………………………………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

***หมายเหตุ รายการหัวข้อใหญ่ที่ปรากฏให้ขีดเส้นใต้ ( ตรงกันกับโครงเรื่อง)

slide13
การเขียนอ้างอิง
 • คือ การบอก หรือแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่า ข้อความที่นำมาอ้าง หรือ ที่ผู้ทำรายงานได้คัดลอก หรือเรียบเรียงจากงานของบุคคลอื่น เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของงาน และช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามค้นคว้าหาเอกสารต้นฉบับที่สนใจได้ถูกต้อง ในปัจจุบันนิยมใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
slide14
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citation in Text) หรือเรียกอีกอย่างว่า การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการเขียนแหล่งอ้างอิงไว้ในวงเล็บเพื่อบอกที่มาของข้อความที่คัดลอกมา ปัจจุบันนิยมใช้ การอ้างอิงแบบนาม-ปี เพราะสามารถสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและง่ายต่อการเขียน เป็น การเขียนสารสนเทศอ้างอิงไว้ในวงเล็บแทรกอยู่ในเนื้อหาของรายงานที่มีการนำข้อความอ้างอิง มีส่วนประกอบสำคัญ 3 รายการ คือ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ เลขหน้าที่อ้างอิงไม่ว่าวัสดุที่ใช้อ้างอิงนั้นเป็นประเภทใดก็ตาม

1. รูปแบบการเขียนอ้างอิงระบบนาม-ปี

ส่วนประกอบคือ (ชื่อ/ ชื่อสกุล.// ปีพิมพ์ / : / เลขหน้าที่อ้างอิง)

slide15
หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงระบบนาม-ปี
 • 2. หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงระบบนาม-ปี

2.1 การลงชื่อผู้แต่ง

2.1.1 การลงชื่อผู้แต่งคนไทย ไม่ใส่คำนำหน้า ยกเว้นผู้ที่มียศ บรรดาศักดิ์ หรือราชทินนามสำหรับชาวไทย ส่วนชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะนามสกุลเท่านั้น

ตัวอย่าง

(ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์.2548 : 19)

(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. 2526 : 50-55)

(Putnum. 1999 : 15)

slide16
การลงรายการผู้แต่ง

2.1.2 ผู้แต่งมีมากกว่า 1 คน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่ง 1 คน และให้เขียนคำว่า และ หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย

ตัวอย่าง

(ณรงค์ ณ ลำพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร.2546: 108-109)

(Ettinger and Others. 1994 : 38)

2.1.2 ผู้แต่งมีมากกว่า 1 คน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่ง 1 คน และให้เขียนคำว่า และ หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย

ตัวอย่าง

(ณรงค์ ณ ลำพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร.2546: 108-109)

(Ettinger and Others. 1994 : 38)

slide17
ผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงานราชการผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงานราชการ

2.1.3 ระดับกระทรวง

ตัวอย่าง

( กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1).

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2552 : 2).

slide18
วัสดุอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งวัสดุอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

2.1.4 วัสดุอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเอกสารแทน

ตัวอย่าง

(รู้จักภาษาไทย. 2546: 22)

(แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน. 2551 : 5)

slide19
การลงปีพิมพ์ การลงเลขหน้า

2.2 การลงปีพิมพ์ ให้เขียนเฉพาะตัวเลขของ พ.ศ. ถ้าไม่มีปีพิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” แทน

 • 2.3 การลงเลขหน้า ถ้าไม่ปรากฏเลขหน้าที่อ้างอิงให้ใช้ว่า “ไม่ปรากฏเลขหน้า” หรือ “unpaged” แต่ถ้าส่วนที่อ้างเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ไม่ใช่เนื้อหา และไม่มีเลขหน้าให้ระบุคำที่แสดงส่วนของหนังสือนั้นแทนเลขหน้า
 • ตัวอย่าง

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2548: คำนำ)

slide20
การเขียนบรรณานุกรม

บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายชื่อหนังสือ เอกสาร และโสตทัศนวัสดุที่ผู้เขียนนำมาอ้างอิงประกอบในการเขียนรายงาน ซึ่งจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่งไว้ในตอนท้ายของรายงานแต่ละเรื่อง บรรณานุกรม ประกอบด้วย รายการที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ เป็นต้น

slide21
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ

เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีหลายประเภท เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ดังนั้น การเขียนหรือพิมพ์รายการบรรณานุกรม จะมีการลงรายการบรรณานุกรมแตกต่างไปตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ผู้เขียนรายงานสามารถใช้ตามความเหมาะสม รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือทำได้ 2 รูปแบบ

2.1 รูปแบบที่ 1 มีรายละเอียดทางบรรณานุกรม ดังนี้

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.// ครั้งที่พิมพ์.// สถานที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์. เคล็ดลับเพิ่มพลังสมอง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546.

slide22
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 2

2.2 รูปแบบที่ 2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบเอพีเอ มีรายละเอียดทางบรรณานุกรม ดังนี้

ผู้แต่ง.// (ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่อง.// ครั้งที่พิมพ์.// เมืองที่พิมพ์ :/ สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง กรณีผู้แต่ง 1 คน

อาภาพร ธาตุโลหะ. (2551). ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี:พี. เค. กราฟฟิคพริ้นต์.

slide23
กรณีผู้แต่ง 2 และ 3 คน

ตัวอย่าง

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2545). วิธีจัดการเรียนรู้ :

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาคพิมพ์.

สุวรรณ อภัยวงศ์, ไปรมา เฮียงราช และนัยนา ประทุมรัตน์. (2548).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1500101 ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารและการสืบค้น. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

Diamondr, L., & Jefferies, J. (2001).

Beginning statistics : An introduction

for social scientist. London: Sage

slide24
ผู้แต่งมากกว่า 3 คน

การลงชื่อผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ที่ปรากฏในเอกสารนั้น ๆ แล้วตามด้วยคำว่า “และคนอื่น ๆ” หรือ “และคณะ” อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม สำหรับภาษาอังกฤษให้ใช้ “and others” หรือ “etal”

ตัวอย่าง

อมรา พงศาพิชญา และคณะ. (2549). การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด

คุณภาพชีวิตและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จรวย บุญยุคล และคนอื่น ๆ. (2536). พลังงาน. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

slide25
ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง

การลงรายการผู้แต่งที่ใช้นามแฝงหรือชื่อย่อ

ตัวอย่าง

สมจินตนา (นามแฝง). (2549). บ้านรวย บ้านจน บ้านดี

บ้านร้ายทำนายชะตาบ้าน เสริมชะตาคน.

กรุงเทพฯ : ไพลิน.

พ. นวลจันทร์ (นามแฝง). (2542). รู้ด้วยจิต : ออกจากใจใช่

ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

slide26
สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งสิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการสำคัญ

ตัวอย่าง

เทคนิคการคิดและจำอย่างเป็นระบบ : Systematic

Thinking & Mind Mapping. (2544).

กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท.

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บนเส้นทางการพัฒนาอำเภอท่าหลวง.

(2542). กรุงเทพฯ : กลุ่มวังขนาย.

slide27
การลงรายการครั้งที่พิมพ์การลงรายการครั้งที่พิมพ์

การลงรายการครั้งที่พิมพ์

1. ให้ระบุครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

2. การลงครั้งที่พิมพ์ในภาษาอังกฤษ ตัวเลขลำดับที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค แต่คำว่า การพิมพ์ ให้เขียนย่อว่า ed (edition) เช่น

หนังสือภาษาไทยให้ลงว่า พิมพ์ครั้งที่ 2

หนังสือภาษาอังกฤษ ให้ลงว่า 2 nd ed.

slide28
รายการปีที่พิมพ์

การลงรายการปีที่พิมพ์

1. ให้เขียนเฉพาะตัวเลขของ พ.ศ. ไว้ในวงเล็บ ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” (No Date) แทน

ตัวอย่าง

จิราพร โชตึก.(ม.ป.ป.).สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.

ศรีสะเกษ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.

slide29
การลงรายการเมืองที่พิมพ์
 • การลงรายการเมืองที่พิมพ์

เมืองที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ไม่ต้องใส่ชื่อประเทศ ถ้าไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ลงว่า “ม.ป.ท.” หรือ “n.p.” (Place of Publication) ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

จิราพร โชตึก.(ม.ป.ป.).สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.

ม.ป.ท.: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.

slide30
การลงรายการสำนักพิมพ์
 • การลงรายการสำนักพิมพ์

ระบุเฉพาะชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏในหนังปกใน ตัดคำประกอบอื่น ที่ไม่จำเป็นออก ยกเว้นสำนักพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษาให้ระบุคำว่าสำนักพิมพ์ เพื่อแยกเอกสารที่เป็นของสถาบัน เช่น

McGraw-Hill Companyลงว่าMcGraw-Hill

สำนักพิมพ์ดวงกมล ลงว่า ดวงกมล

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด ลงว่า ซีเอ็ดยูเคชั่น

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ลงว่า สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

slide31
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวารสารรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวารสาร
 • รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวารสาร
 • มีดังนี้
 • ชื่อ/ สกุลผู้เขียนบทความ.// (ปี,/ วัน/ เดือน).// ชื่อบทความ.// ชื่อวารสาร.//
 • ปีที่ (ฉบับที่)/ : / เลขหน้าที่อ้าง.
 • ตัวอย่าง
 • อรัญญา สุธาสิโนบล. (2549, ธันวาคม). การสอนแบบบูรณาการ.
 • วารสารวิชาการ. 5(12) : 20-26.

ฟองหาว (นามแฝง). (2551, 15 มิถุนายน). ดีไซน์ : บาร์โค้ด.

 • พลอยแกมเพชร. 17(393) : 247.
slide32
การเขียนบรรณานุกรมของบทความในหนังสือพิมพ์

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของบทความในหนังสือพิมพ์

มีดังนี้

ผู้แต่ง.// (ปี,/ วันที่/ เดือน).// ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,//เลขหน้าที่อ้าง.

ตัวอย่าง

สุกัญญา รัตนนาคินทร์. (2550,5 มิถุนายน). คลินิกกฎหมาย : สินสอด.

เดลินิวส์, หน้า 25.

slide33
การเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์การเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์
 • รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์ เป็นดังนี้

ข้อมูลจากหนังสือ

ผู้แต่ง.// (ปีพิมพ์หรือปีที่สืบค้น).// ชื่อเรื่อง.// สถานที่พิมพ์/ :/ สำนักพิมพ์.

สืบค้นเมื่อ/ วันที่/ เดือน/ ปี (หรือ Retrieved/ เดือน/ วัน/ ปี),//

จาก (From)/ ชื่อเว็บไซต์.

ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การถอดอักษรภาษาไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง.

(2542). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2543,

จาก http://www.Royin.go.th.

slide34

ตัวอย่าง

ประวิตร พิศาลบุตร.(2551,พฤษภาคม).โรคที่มาจากการจูบ.

ใกล้หมอ. 32(4) : 40-45. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2553,จาก

http://www.este.ac.th/?g=node/177.

หรือ สืบค้นโดย google

ผักริมรั้ว.( 2556). สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน2556, จากhttp://www..........

slide35
ตัวอย่างการเขียนเนื้อหา(หน้าที่ 1ไม่เขียนเลขหน้า)

อาหาร

เว้นบรรทัด

ความหมายของอาหาร

…………………………………………………………………..

……………………………………… (จิราพร โชตึก.2553:5)

ชนิดของอาหาร

จิราพร โชตึก (2553:5) …………………………………….

………………………………………………………………………….

slide36
หน้าที่ 2(เริ่มเขียนเลขหน้า)

1 นิ้ว

2 1 นิ้ว

ประโยชน์ของอาหาร

ประโยชน์ของอาหารคือ (จิราพร โชตึก.2553:20)

1……………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………..

สารอาหาร

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………(อาหาร .2553:ออนไลน์ )

slide37
ชีวิตคิดบวก

☼เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ…..โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความ เป็นมืออาชีพ

☼เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ….. บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

☼เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ….แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

(ว.วชิรเมธี )

1 2556
ภาคเรียนที่ 1/2556

จบ

จบ..จริงๆจ้า