1 / 9

Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid

Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid. Edo Dijkman Ynte Bekema. Casus Tongelreepdal. Opbouw presentatie:. Casus Tongelreepdal Agenda van de ondernemer Ambities van “de overheid” 1+1=3? Wat doet DLG ? Hobbels bij “de overheid” Wat moet er gebeuren ?

osanna
Download Presentation

Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid Edo Dijkman Ynte Bekema Casus Tongelreepdal Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  2. Opbouw presentatie: Casus Tongelreepdal Agenda van de ondernemer Ambities van “de overheid” 1+1=3? Wat doet DLG ? Hobbels bij “de overheid” Wat moet er gebeuren ? Wat zijn de succesfactoren ? Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  3. 1. Agenda van de ondernemer Wilde eerst zelf weg maar lukte niet… Emotionele band met plek Echte “koeienboer” Inkomen halen uit melk, minder uit subsidies “Natuur” is geen doel maar randvoorwaarde Het verhaal erachter: Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  4. 2. Ambities overheid 30 jaar geleden: ruilverkaveling: boerderij gesticht N2000-maatregelen uitvoeren Prioritaire EHS realiseren (nu landbouw) Beekherstel en waterkwaliteit Meer particulier natuurbeheer Staatsecretaris Bleker en gedeputeerde de Boer willen ondernemers inzetten Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  5. 3. 1+1=3 Ondernemer beheert N2000: efficiënt beheer en optimale inzet in bedrijfsvoering Ipv onteigening krijgt ondernemer toekomstperspectief  leefbaar platteland Onderlinge langjarige afspraken verminderen subsidielasten en (administratielasten) Ecologisch verantwoord beheer maar minder beheerslasten en -zorg voor SBB. Mentaal eigenaarschap komt weer bij de regio Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  6. 4. Wat doet DLG ? Procesvoering: avontuur, van initiatief naar uitvoering Verkennen: wat is er mogelijk in nieuwe pachtvormen:? Bemiddelen: onderling gevoelige kwesties bv zwijnen Verleiden: langdurig grondgebruik SBB, EU-subsidie Onderhandelen: omvormingsbudget (SKNL) veiligstellen Vormgeven: een door partijen gedragen visie op beekdal Uitvoeren: fysieke maatregelen in het veld uitvoeren Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  7. 5. Hobbels bij de overheid De kaders Niet duidelijk:SKNL-omvorming / SKNL inrichtingsubsisidie is ingewikkeld Veranderen snel: EHS-herijking, grondaankoop Niet geschikt voor maatwerk:vanwege N2000 veel beperkingen op bv inscharing van vee door boer Het geld Is niet transparant gelabeld: wat is nu precies SKNL budget en hoeveel aanvragen moeten daarvan nog betaald? “Beloofd” is niet altijd “beloofd”: budget SKNL was ineens op Duurt lang: SKNL aanvraag duurt 9 maanden De ambtenaar “Wie gaat erover” is niet altijd duidelijk Lange doorlooptijd/trage reactie: verandering NBT (prov), inzet gronden (sbb) , aanvraag SKNL (DR) Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  8. 6. Wat doen we er aan? SAMEN iets willen is SAMEN een belang hebben SAMEN iets willen is SAMEN aan de bak (niemand leunt achterover) SAMEN iets willen is SAMEN inbrengen (geld, grond, juridische ruimte etc) SAMEN iets willen is ELKAAR informeren en vertrouwen (ipv op elkaars stoel te willen zitten) SAMEN een DEAL: maatwerk mogelijk maken in vaak starre/rigide regelgeving Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

  9. 7. Wat zijn de succesfactoren? Onze succesfactoren: Alleen die partijen aan tafel die iets willen (Vraag EN aanbod) Benoem de overeenkomstige doelen Neem de tijd voor opbouw van onderling vertrouwen Momentum kiezen om er te zijn Niet voor de ander (bv ondernemer) willen denken Niet beleid afwachten maar beleid uitvoeringsgereed maken ……..Uw succesfactoren? Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

More Related