M izgl t bas politikas pamatnost dnes 2007 2013
Download
1 / 20

Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007-2013. Tatjana Koķe 27.04.2006. Ko gribam pārvarēt?. B ūtiskas atšķirības MI pieejamīb ā starp reģioniem, pilsētu un laukiem, sociālajām un ekonomiskajā grupām

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007-2013' - ornice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M izgl t bas politikas pamatnost dnes 2007 2013

Mūžizglītības politikas pamatnostādnes2007-2013

Tatjana Koķe

27.04.2006


Ko gribam p rvar t
Ko gribam pārvarēt?

 • Būtiskas atšķirības MI pieejamībā starp reģioniem, pilsētu un laukiem, sociālajām un ekonomiskajā grupām

 • Palielināt cilvēku drošību par izglītības rezultativitāti, panākot pilnvērtīgu atbilstību starp piedāvājumu izglītībā un valsts ekonomiskās un pilsoniskās attīstības vajadzībām.


Politikas veido anas principi
Politikas veidošanas principi

 • Efektivitāte – efektīva resursu (nacionālo, starptautisko) izmantošana mūžiglītības politikas mērķu sasniegšanai.

 • Vienlīdzība – katra cilvēka vajadzībām atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā.

  Pieejamība – valsts atbildība par izglītības iegūšanas iespējām cilvēkiem mūža garumā neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas.


Politikas veido anas principi1
Politikas veidošanas principi

 • Sabiedrības izpratne (izpratība) - vienprātība par mūžizglītību kā vērtību un sabiedrības bagātību.

 • Dalītā atbildība – par mūžizglītības iespēju nodrošinājumu atbildību dala valdība, pašvaldības, juridiskās personas (privātie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas), katrs iedzīvotājs.

 • Nozaru politiku mijiedarbība – katras nozares politikas īstenošanā tiek ievērotas cilvēku mūžizglītības faktiskās un perspektīvās vajadzības, lai vairotu valsts cilvēkkapitālu (cilvēkresursus).


M izgl t bas politikas m r i
Mūžizglītības politikas mērķi

 • Noteikt valsts un pašvaldību atbildību par mūžizglītības politiku Latvijā, kas nodrošina katram iedzīvotājam izglītības pieejamību jebkurā dzīves posmā un jomā, neatkarīgi no viņu vecuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa


M izgl t bas politikas m r i1
Mūžizglītības politikas mērķi

 • Veidot kvalitatīvas izglītības piedāvājumu pieaugušajiem, kas nodrošina kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgu zināšanu ekonomiku un demokrātisku sabiedrību Latvijā, īpaši motivējot tos, kas mācīšanās iespējas nenovērtē un neizmanto.


M izgl t bas politikas m r i2
Mūžizglītības politikas mērķi

 • Izveidot saskaņotu tiesību aktu sistēmu, efektīvu resursu, tai skaitā finanšu, pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politiku mijiedarbības principus.


Politikas r c bas virzieni
Politikas rīcības virzieni

 • 1.1. Elastīgas otrās iespējas izglītības, tai skaitā pamata un vidējās vispārējās, profesionālās, ieguves nodrošinājums atbilstoši vajadzībām (pēc mācību vietas; pēc īstenošanas kontakta formas (e-mācības, vakara, neklātienes mācības), pēc satura, pēc ilguma);


Politikas r c bas virzieni1
Politikas rīcības virzieni

 • 1.2. Katrā mācību iestādē radīt priekšnosacījumus augstu prasmju cilvēkresursu izaugsmei; uzņēmības, patstāvības atbildības un gatavības mācīties mūža garumā veidošanai.


Politikas r c bas virzieni2
Politikas rīcības virzieni

 • 1.3. Stiprināt izglītības atbalsta struktūru izveidi, iesaistot padomdevējus, psihologus, sociālos darbiniekus, pedagogus, medicīnas darbiniekus, lai savlaicīgi novērstu mācīšanās problēmu rašanos. Nodrošināt informāciju un konsultācijas visiem iedzīvotājiem profesijas, izglītības, karjeras izvēlei.

 • 1.4. Formālās un neformālās, tai skaitā pamata prasmju, izglītības piedāvājums, īpaši sociālām grupām ar ierobežotām iespējām izglītības apguvē viņu dzīves (tai skaitā rehabilitācijas iestādes, cietums, armija utml.), darba vietās.


Politikas r c bas virzieni3
Politikas rīcības virzieni

 • 1.5. Izlīdzināt mūžizglītības teritoriālo pieejamību, formālo un neformālo izglītība visiem, kam to vajag pēc iespējas tuvāk dzīves vietai (kvalitatīva pamata un vidējā izglītība, darba rotācijas shēmas).


Politikas r c bas virzieni4
Politikas rīcības virzieni

 • 2.1. Izglītības sistēmā efektīvi koordinēt pieaugušo izglītības (formālās un neformālās) piedāvājumu

 • 2.2 Valsts atbalsts pieaugušo izglītības piedāvātājiem un pieaugušo neformālās izglītības atbalsta struktūrām

 • 2.3 Veidot valsts ietekmes mehānismu izglītības piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības nodrošināšanai, līdzsvarojot izglītības piedāvājumu konkurētspējai, demokratizācijai un pašrealizācijai.


Politikas r c bas virzieni5
Politikas rīcības virzieni

 • 2.4. Noteikt un ieviest pieaugušo izglītības kvalitātes novērtēšanu, saskaņā ar kopējo izglītības rezultātu vērtēšanas pieeju.

 • 2.5. ieviest neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēmu.

 • 2.6.ieviest mācību un darba rotācijas shēmas.


Politikas r c bas virzieni6
Politikas rīcības virzieni

 • 3.1. Noteikt un izveidot mūžizglītības pārvaldes struktūru nacionālā un vietējā līmenī.

 • 3.2. Izveidot mūžizglītības tiesisko bāzi, papildinot un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

 • 3.3. Noteikt un izveidot mūžizglītības finansēšanas mehānismus, ievērojot valsts, pašvaldību, privātās (juridiskās, fiziskās personas) intereses un ieguldījumu apjomus.


Mi politikas rezult ti un to sasnieg anas r d t ji

3.2 Izveidot mūžizglītības tiesisko bāzi, papildinot un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

Mūžizglītība definēta un iekļauta izglītības likumā, citos izglītības normatīvajos aktos,

Mūžizglītības normatīvais regulējums citos (ne izglītības)

MI politikas rezultāti un to sasniegšanas rādītāji


Mi pievienot v rt ba
MI pievienotā vērtība un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

 • Zināšanu un prasmju līmeņa atbilstība sabiedrības attīstības un ekonomikas vajadzībām

 • Izglītības piedāvājums sociāli atstumto grupu resocializācijai

 • Indivīda un sabiedrības vajadzību saskaņošana, balstoties uz apsteidzošu pārmaiņu izpratni


Mi pievienot v rt ba1
MI pievienotā vērtība un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

 • Izglītojošās vides paplašināšana, veidojot jaunus sadarbības modeļus starp izglītības programmām un uzņēmējiem

 • Elastīgs izglītības piedāvājums (vispārēju zināšanu pēctecība; vispārēju zināšanu un profesionālu zināšanu sadalījums atbilstoši pieprasījumam)


Mi pievienot v rt ba2
MI pievienotā vērtība un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

 • Ikdienas mācīšanās kā vadāms process, kas balstās uz apjēgtu problēmas risināšanu kā mācīšanos no empīriskām zināšanām uz teorētiskām


Strat ijas ideja

Izveidot pamatnostādnes rīcības plānam, un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

kas palīdzētu cilvēkiem

palīdzēt pašiem sev

Stratēģijas ideja


Gaid m priek likumus

Gaidām priekšlikumus un harmonizējot saistošos likumus un normatīvos aktus.

[email protected]


ad