CMS numeracija predmeta - PowerPoint PPT Presentation

oriole
cms numeracija predmeta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CMS numeracija predmeta PowerPoint Presentation
Download Presentation
CMS numeracija predmeta

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Presentation Description
135 Views
Download Presentation

CMS numeracija predmeta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CMS numeracija predmeta

 2. 58 0 P 001256 05 Gz

 3. Broj predmeta • Redni broj od šest cifara čija je jedina svrha da razlikuje dva predmeta u jednom sudu

 4. Broj predmeta Jedna životna situacija = Jedan sudski predmet

 5. Broj predmeta 58 K 000001 05 Kps 58 P 000002 05 P 58 Mals 000003 05 Mals 58 Km 000004 05 Iks 58 I 000005 05 I 58 Mal 000006 05 Mal

 6. 58 0 P 001256 05 Gz

 7. Godina početka predmeta • Godina kada je predmet iniciran na sudu • U kontekstu jedan životni događaj=jedan predmet daje stvarnu informaciju o starosti predmeta

 8. 58 0 P 001256 05 Gz

 9. Vrsta predmeta • Grupiše vrste predmeta prema različitom proceduralnom načinu njihovog rješavanja

 10. Vrste predmeta • K Krivični predmeti • KmKrivični predmeti-maloljetnici • Pk Privredni prijestupi • P Parnični predmeti • Mal Parnični predmeti-mala vrijednost • Ps Privredni sporovi • MalsPrivredni spor-mala vrijednost • V Vanparnični predmeti • O Ostavina • I Izvršenje građansko – vjerodost.isp. • Ip Izvršenje-privredno – vjerodost.isp. • St Stečaj • L Likvidacija • U Upravni sporovi • PomPravna pomoć • R Razno • MPom Međunarodna pravna pomoć • SuSudska uprava • Pi Deponovanje oporuka • ZzpZasnivanje zaloznog prava • PrPrekršajni predmeti

 11. 58 0 P 001256 05 Gz

 12. Faza u predmetu • Predstavljajedan od stadijau kojem se predmet može naći između njegovog otvaranja do punog namirenja potraživanja ili izvršenja krivične sankcije. • Ovi stadiji su propisani zakonom i razlikuju se po konkretnim proceduralnim koracima koji su propisani za tu fazu

 13. Faze u predmetu Vrsta Faza Opis • P P Prvostepeni parnični postupak • P Gz Drugostepeni postupak po žalbi • P Gzr Rasprava pred drugost. sudom • P Gvl Ponavljanje postupka • P Rev Revizija • P I Izvršenje • P Gzi Postupak po žalbi u izvršenju

 14. 58 P 001256 05 Gz 0

 15. Sudski identifikator • Prvi dvicifreni broj služi kao identifikator suda na kojem je predmet otvoren-iniciran.

 16. 58 0 P 001256 05 Gz

 17. Identifikator odjeljenja suda • Ovaj broj određuje da li je predmet formiran u odjeljenjuizvan sjedišta suda ili ne.Predmet koji je formiran u odjeljenju izvan sjedišta suda označava se brojem 1 a predmet formiran u samom sudu označava se brojem 0. • Tako na primjer, predmet koji je formiran u odjeljenju izvan sjedišta određenog suda (Odjeljenje Banovići, Općinskog suda Živinice) nosit će broj: 33 1 P 000121 06 P;a predmet formiran u samom sudu (Općinski sud Živinice) će nositi broj:33 0 P 000121 06 P.

 18. HVALA NA PAŽNJI! 20