Vsebina predmeta
Download
1 / 55

Vsebina predmeta - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Vsebina predmeta. Osnove poslovnih informacijskih sistemov Modeliranje poslovnih procesov Podatkovne baze in modeliranje podatkov Osnove jezika SQL Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov Sistemi za podporo pri odločanj u

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vsebina predmeta' - ailsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vsebina predmeta
Vsebina predmeta

 • Osnove poslovnih informacijskih sistemov

 • Modeliranje poslovnih procesov

 • Podatkovne baze in modeliranje podatkov

 • Osnove jezika SQL

 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov

 • Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov

 • Sistemi za podporo priodločanju

 • Strateško načrtovanje informatike

Poslovniinformacijskisistemi (UNG 2012/13)


Strate ko na rtovanje informatike
Strateško načrtovanje informatike

 • Kaj je strateško načrtovanje informatike

  • zakaj je pomembno?

  • zakaj je pomembno za gospodarskega inženirja?

 • Cilji strateškega načrtovanja informatike

 • Faze načrta razvoja informatike

 • Pomembnejše metodologije strateškega načrtovanja IT

 • Mesto in vloga informatike v organizaciji

 • Etika v informatiki

 • Trendi razvoja IT v organizacijah

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Poslovni vidik informacijskega sistema is
Poslovni vidik informacijskega sistema (IS)

 • IS je združba:

  • ljudi

  • podatkov

  • postopkov (procesov)

  • vmesnikov

  • prostora

 • Namen združbe je:

  • podpora in izboljšanje vsakodnevnih poslovnih operacij

  • zadovoljevanje informacijskih zahtev zaposlenih:

   • reševanje problemov

   • odločanje

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trije osnovni procesi
Trije osnovni procesi

 • Temeljni proces:

  • surovina →izdelek

 • Informacijski proces:

  • podatek in informacija →informacija

 • Upravljavski proces:

  • informacija →ukrep

Poslovniinformacijskisistemi (UNG 2012/13)


Strate ko na rtovanje informatike1
Strateško načrtovanje informatike

 • Temeljni proces:

  • surovina →izdelek

 • Informacijski proces:

  • podatek in informacija →informacija

 • Upravljavski proces:

  • informacija →ukrep

Poslovniinformacijskisistemi (UNG 2012/13)


Informacijski pod sistemi organizacije
Informacijski (pod)sistemi organizacije

Vir:

Mirko Vintar: Informatika.

BONS, 2003.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Na vrsti ste
Na vrsti ste!

Primer organizacije: večja banka

 • Opredelite temeljne poslovne funkcije organizacije

 • Navedite primere poslovnih procesov na operativni, taktični in strateški ravni

 • Kdo izvaja te procese?

  Drugi primer: manjše podjetje, ki se ukvarja s spletnim trženjem

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Informatizacija poslovanja
Informatizacija poslovanja

 • Informatizacija poslovanja je sistematično in načrtovano vključevanje informacijske tehnologije v poslovanje podjetja, ki ima za cilj razviti poslovnim potrebam primeren informacijski sistem.

 • Informatizacija zajema vse ali vsaj večino najpomembnejših poslovnih procesov v organizaciji.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Prenova poslovanja
Prenova poslovanja

 • Informatizacija neučinkovitih poslovnih procesov ni ustrezna in ne pomaga.

 • Prenova poslovanja in prenova poslovnih procesov: ustrezne organizacijske spremembe podjetja in poslovnih procesov.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Na rtovanje informatizacije
Načrtovanje informatizacije

 • Informacijski sistemi so v splošnem kompleksni in dragi, zato se gradijo postopoma.

 • Zahtevajo stalno prilagajanje novim poslovnim zahtevam in spremembam tehnologije.

 • Informatizacija je stalna, neprestana dejavnost, proces.

 • Potrebujemo strateški načrt prenove in informatizacije.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Na rtovanje informatizacije1

Projekti razvoja informacijskega sistema

Projekti razvoja informacijskega sistema

Viri in management projekta, omejitve

Viri in management projekta, omejitve

Načrtovanje informatizacije

Vir:

M.Gradišar, J.Jaklič, T.Turk:

Informatizacija poslovanja.

EF, 2007.

Strateški načrt podjetja

Poslanstvo, vizija, cilji, smernice

Poslovne potrebe, problemi,usmeritve, prioritete

Vpliv inf. tehnologije,podpora inf. tehnologije

Strateški načrt prenove, strateški načrt informatike

Upravičenost, usklajenost, nabor programskih rešitev

Infrastruktura, usmeritve,tehnološke prioritete

Posamezne rešitve,strukture, viri

Projekti razvoja informacijskega sistema

Projekti prenove in razvoja informacijskega sistema

Viri in management projekta, omejitve

Management projekta, viri, omejitve

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Strate ko na rtovanje informatike2
Strateško načrtovanje informatike

Definicija:

Strateško načrtovanje informatike je

proces izdelave načrta informacijskega sistema,

ki bo organizacijskemu sistemu

omogočil uresničitev njegovih strateških ciljev.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Strate ko na rtovanje informatike3
Strateško načrtovanje informatike

Strateško načrtovanje informatike:

 • skuša zagotoviti, da bodo vlaganja v informatiko skladna s sedanjimi in pričakovanimi potrebami organizacije ter

 • bodo za izgradnjo informacijskega sistema uporabljene sodobne in za organizacijo najprimernejše tehnologije.

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Cilji strate kega na rtovanja informatike
Cilji strateškega načrtovanja informatike

 • prva faza načrta razvoja informatike

 • čimbolj natančno ugotoviti:

  • kako deluje organizacija (kaj so njene funkcije) in

  • kateri so strateški razvojni cilji, ki jih je treba podpreti z informacijskimi rešitvami

 • rezultat mora biti:

  • model obravnavanega sistema in

  • strateški načrt informatike v organizaciji

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Primeri strate kega na rtovanja informatike
Primeri strateškega načrtovanja informatike

 • Javna uprava (e-Zdravje):http://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdf

 • e-Pravosodje:http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodje/e_pravosodje/strategija_e_pravosodje/

 • Strategija razvoja zdravstvene nege:http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/strateski/Strategija_razvoja_ZN_2011-2020_okt_2011.pdf

 • Založba:http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdf

 • Trgovskopodjetje:http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdf

 • Proizvodnopodjetje:http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/dolenc335.pdf

 • Storitveno podjetje:www.buyitc.si/downloadfile.aspx?fileid=791

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Strate ki na rt informatike i
Strateški načrt informatike I

Strateški načrt informatike

je rezultat procesa strateškega planiranja.

Strateški načrt mora:

 • izhajati iz strateškega plana organizacijskega sistema

 • mora biti celovit, natančen, prilagodljiv

 • odražati mora trenutne in bodoče informacijske potrebe organizacije

 • organizacijskemu sistemu omogočati uresničitev njegovih strateških ciljev ter

 • mu s tem posredno zagotoviti konkurenčno prednost

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Strate ki na rt informatike ii
Strateški načrt informatike II

 • Je sklop dolgoročnih ciljev, ki opisujejo bistvene iniciative glede informacijskega sistema podjetja, potrebne za uresničitev ciljev podjetja, ter opredelitev informacijske infrastrukture (tehnološke arhitekture).

 • Omogočati mora učinkovito razporejanje razvojnih virov med različnimi projekti gradnje posameznih delov informacijskega sistema, tako da so projekti izvedljivi v predvidenem času, znotraj finančnih okvirov in s predvidenimi rezultati.

 • Vsebuje lahko opredelitev namena službe za informatiko.

 • Običajno se dopolnjuje enkrat letno(je strateški dokument, vendar ni nespremenljiv).

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Strate ki na rt informatike iii
Strateški načrt informatike III

Strateški načrt informatike

predstavlja pomembno vez med poslovnim in tehničnim okoljem

Proces strateškega planiranja

je lahko uspešen le ob tesnem sodelovanju

vodstvenih delavcev vseh področij

z zunanjimi svetovalci in tehničnimi strokovnjaki

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Kaj gre lahko narobe brez dobrega na rta
Kaj gre lahko narobe brez (dobrega) načrta?

 • Investiranje v sisteme, ki ne podpirajo poslovnih usmeritev

 • Sistemi niso integrirani (podvojitev naporov in podatkov)

 • Ni določenih prioritet projektom, plani se pogosto spreminjajo

 • Slabo upravljanje z informacijami: niso dostopne, so nekonsistentne, netočne ali prepozne

 • Nezadostne infrastrukturne investicije

 • Projekti so ovrednoteni le na finančni osnovi

 • Problemi glede investicij v informatiko povzročajo konflikte med različnimi oddelki znotraj organizacije

 • Nerazumevanje med uporabniki in informatiki vodi v konflikte in nezadovoljstvo

 • Sistemi imajo večinoma krajšo življenjsko dobo, pogosteje je potreben ponoven razvoj, kar povzroča večje stroške

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Na vrsti ste1
Na vrsti ste!

Diskusija

 • Zakaj je strateško planiranje informatike pomembno za organizacijo?

 • Zakaj je strateško planiranje informatike pomembno za gospodarskega inženirja?

 • Kakšna je (pričakovana) vloga gospodarskega inženirja pri strateškem planiranju informatike?

 • Kakšna znanja potrebuje gospodarski inženir, da lahko sodeluje pri strateškem planiranju informatike?

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Faze na rta razvoja informatike
Faze načrta razvoja informatike

 • faza strateškega načrtovanja informatike

 • faza razvijanja informacijske arhitekture

 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pri akovani rezultati prve faze
Pričakovani rezultati prve faze

 • faza strateškega načrtovanja informatike:

  • opredeljeni cilji organizacije in ključni dejavniki uspeha

  • pregled problemov doseganja ciljev

  • opredeljeni ključni dejavniki uspeha organizacije na področju informatike

  • izdelan strateški načrt informatike

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pri akovani rezultati druge faze
Pričakovani rezultati druge faze

 • faza razvijanja informacijske arhitekture:

  • prikaz organizacijske strukture

  • model poslovnih funkcij in aktivnosti

  • model tokov podatkov

  • globalni model podatkov

  • izhodišča razvoja informacijskih sistemov v organizaciji: tehnološka, organizacijska, kadrovska, opredelitev ključnih projektov

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pri akovani rezultati tretje faze
Pričakovani rezultati tretje faze

 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev:

  • model podatkov organizacije

  • katalog podatkov

  • prikaz vsebine ključnih projektov

  • fizični model podatkov

  • uporabniške rešitve

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Ugotavljanje informacijskih potreb i
Ugotavljanje informacijskih potreb I

 • POZOR: informacijske potrebe organizacije so načeloma drugačne kot potrebe in želje uporabnikov

 • Aktivnosti:

  • zbiranje informacijskih zahtev

  • opredelitev informacijskih potreb

  • analiza zahtev

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Ugotavljanje informacijskih potreb ii
Ugotavljanje informacijskih potreb II

 • Aktivnosti v praksi:

  • pristop “od zgoraj navzdol” (angl. “top–down”, podjetje je celota)

  • analiza izhodnih dokumentov in njihovo uvrščanje v posamezne procese

  • analiziranje posameznih aktivnosti – procesov

 • Postopek mora biti sistematičen in strukturiran

 • Zbiranje ključnih podatkov, pomembnih za delovanje organizacije :

  • sedanje (angl. “AS IS”)

  • želeno bodoče (angl. “TO BE”)

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Ugotavljanje informacijskih potreb iii
Ugotavljanje informacijskih potreb III

 • Tehnike:

  • zbiranje dokumentov

  • opazovanje delovanja

  • intervjuji

  • vprašalniki

 • Princip 80:20!

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pomembnej e metodologije
Pomembnejše metodologije

 • Metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike

  • ISAC (angl. “InformationSystemworkandAnalysisofChange”)

  • BSP (angl. “BusinessSystemPlanning”)

  • CSF (angl. “CriticalSuccessFactors”) - ključni dejavniki uspešnosti

  • EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov)

 • Značilno je modeliranje obravnavanega sistema v grafični obliki:

  • sprejemljivo in razumljivo uporabnikom

  • Metode: npr. UML (angl. “UnifiedModelingLanguage”)

  • Orodja: npr. Microsoft VISIO

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pomembnej e metodologije isac
Pomembnejše metodologije: ISAC

 • ISAC(angl. “InformationSystemworkandAnalysisofChange”)

  • analiza predvidenih sprememb

   • analiza problemov

   • analiza trenutnega stanja

   • analiza potreb po spremembah

   • ugotavljanje možnih alternativnih rešitev

   • izbira rešitve

  • analiza in zasnova (načrt) informacijskega sistema

   • podrobno razčlenjevanje aktivnosti

   • analiziranje podatkov (entitete, relacije)

   • snovanje tehnološko neodvisne podatkovne zasnove

   • opredeljevanje in izbira tehnološke opreme

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pomembnej e metodologije bsp
Pomembnejše metodologije: BSP

 • BSP (angl. “BusinessSystemPlannig”)

  • pristop “od zgoraj navzdol”: najprej cilji organizacije in poslovni procesi

  • tehnika intervjujev: ključni tvorci odločitev opredeljujejo dejavnike uspeha in probleme

  • ugotovljeni tipi entitet se postavijo v odnos s predhodno opredeljenimi poslovnimi procesi – izhodišče informacijske arhitekture

 • Dobra stran:

  • vzpostavitev povezave informatiki-vodstvo-uporabniki

 • Slaba stran:

  • zahteven prehod iz planske v izvedbeno fazo

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pomembnej e metodologije csf
Pomembnejše metodologije: CSF

 • CSF (angl. “CriticalSuccessFactors”)

  • opredeli posamezna ključna področja, pomembna za uspešno vodenje organizacije – dialog med načrtovalcem in ključnimi tvorci odločitev

  • celovit in hierarhično strukturiran zbir ključnih dejavnikov uspeha/neuspeha organizacije

 • Uporabna pri podpori aktivnosti načrtovanja informatike in pri ugotavljanju informacijskih potreb

 • Pri ugotavljanju dejanskih informacijskih potreb odločevalcev je smotrna uporaba metodologije CSF v povezavi s prototipnim pristopom

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Pomembnej e metodologije emris
Pomembnejše metodologije: EMRIS

Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov

http://www2.gov.si/mju/emris.nsf

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Primer strategije
Primer strategije

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Cilji in csf podjetja i
Cilji in CSF podjetja I

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Cilji in csf podjetja ii
Cilji in CSF podjetja II

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Cilji in csf podjetja iii
Cilji in CSF podjetja III

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Na vrsti ste2
Na vrsti ste!

Primer organizacije: BaliaMed d.o.o.

Dejavnost: spletna prodaja in trženje izdelkov in storitev na področjih: medicina, zdravje, osebna nega, kozmetika

Manjše podjetje, trenutno 5 zaposlenih

 • Kako bi se lotili strateškega načrtovanja informatike v takšnem podjetju?

 • Opredelite cilje in ključne dejavnike uspeha

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Mesto in vloga informatike v organizaciji i
Mesto in vloga informatike v organizaciji I

 • postindustrijska družba in informacijska družba – več znanja, kompleksnosti in turbulentnosti

 • večja potreba po sprotnih informacijah iz različnih virov

 • pomembno uspešno pridobivanje in posredovanje informacij

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Mesto in vloga informatike v organizaciji ii
Mesto in vloga informatike v organizaciji II

 • V podjetju je potrebno podatke obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike organizacije !

 • Organizacijska struktura modernega podjetja predvideva pomočnika direktorja za informatiko ali člana uprave, ki je zadolžen za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Mesto in vloga informatike v organizaciji iii
Mesto in vloga informatike v organizaciji III

 • Velika in srednja podjetja imajo službe za informatiko, majhna podjetja le osebo, odgovorno za informatiko.

 • Zadnja leta narašča najem zunanjih virov (angl. “Outsourcing”) za večino opravil, povezanih z informatiko

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Tradicionalna organizacijska shema slu be za informatiko
Tradicionalna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Moderna organizacijska shema slu be za informatiko
Moderna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Etika pri poslovnih informacijskih sistemih
Etika pri poslovnih informacijskih sistemih

 • Pri izgradnji in vzdrževanju IS pridemo do občutljivih in zaupnih informacij

 • Varstvo osebnih podatkov je ena od človekovih pravic in osebnih svoboščin, ki so v večini držav zajamčene z ustavo

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov,Zakon o Informacijskem pooblaščencu

 • Profesionalne računalniške ustanove imajo ali spoštujejo različna pravila (kodekse)

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


10 zapovedi ra unalni ke etike
10 zapovedi računalniške etike

Vir: Computer Ethic Institute, Washington DC

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trendi razvoja it v organizacijah i
Trendi razvoja IT v organizacijah I

 • Cenejša in zmogljivejša strojna oprema

  • TCO – angl. “Total Cost ofOwnership”

 • Povezovanje računalnikov v omrežja:

  • lokalne mreže

  • internet

 • Avtomatizacija poslovnih procesov z integracijo besedil, slik, glasu, grafike

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trendi razvoja it v organizacijah ii
Trendi razvoja IT v organizacijah II

 • Integrirani poslovni informacijski sistemi

  • ERP – angl. “EnterpriseResourcePlanning”

  • integracija vseh materialnih virov, informacij in aktivnosti za izvajanje poslovnih procesov

 • Neodvisni ocenjevalci stanja in razvoja informacijskih tehnologij

  • Primer: Gartnerjeva skupina - ogled proizvajalcev rešitev za srednja in velika podjetja (http://www.gartner.com)

 • Izdelane rešitve za mala in srednja podjetja:

  • SAP (Hit), Baan, NAVISION

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Integracija aplikacij
Integracija aplikacij

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trendi razvoja it v organizacijah iii
Trendi razvoja IT v organizacijah III

 • Računalniško povezana proizvodnja

  • CIM – angl. “ComputerIntegratedManufacturing”

 • Povezuje CAD, CAM, robotiko, MRP II, JIT principe in standarde

  • CAD – angl. “ComputerAssistedDesign”

  • CAM – angl. “ComputerAssistedManufacturing”

  • MRP II – angl. “ManufacturingResourcePlanning”

  • JIT – angl. “Just In Time”

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trendi razvoja it v organizacijah iv
Trendi razvoja IT v organizacijah IV

 • Upravljanje s preskrbovalnimi verigami

  • SCM – angl. “SupplyChainManagement”

 • Upravljanje odnosov s strankami

  • CRM – angl. “CustomerRelationshipManagement”

 • Upravljanje s človeškimi viri

  • HRM – angl. “Human RelationshipManagement”

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Trendi razvoja it v organizacijah v
Trendi razvoja IT v organizacijah V

 • Internet/Intranet/Ekstranet

 • ASP – angl. “ApplicationServiceProvider”

  • = ponudnik aplikacijskih storitev

 • Internetne aplikacije

  • elektronsko trgovanje (“e-commerce”)

  • bančno poslovanje z občani

 • Računanje v oblaku(angl. “CloudComputing”)

  • porazdeljeno računanje

  • storitve “v oblaku”

  • mobilne tehnologije in storitve

 • Najem aplikacij/storitev na internetu

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Ra unalni tvo v oblaku
Računalništvo v oblaku

Vir:

http://www.acus.org/files/images/ether%20fleet%2012%2023%20110%20cloud-computing.jpg

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)


Ra unalni tvo v oblaku1
Računalništvo v oblaku

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Vir: http://rohitsaxenawrites.wordpress.com/author/rohitklar/


Trendi razvoja it v organizacijah vi
Trendi razvoja IT v organizacijah VI

 • E-poslovanje: “X2Y”

  • B2B, B2C, G2B, G2C, ...

  • B: Business

  • C: Consumer

  • G: Government

  • Primer: e-Uprava http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

 • Pomen digitalnega podpisa in časovnega žiga

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)Na vrsti ste3
Na vrsti ste!

 • Kaj je strateško planiranje informatike?

 • Zakaj je pomembnozaorganizacijo?

 • Naštejte faze načrtovanja informatike in pričakovane rezultate za vsako fazo!

 • Naštejte pomembnejše metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike!

 • Kaj je to CRM?

 • Opišite korake integracije aplikacij!

 • Kakšna je sodobna vloga informatike v organizacijah?

Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)