rent strikt ansvar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rent strikt ansvar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rent strikt ansvar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rent strikt ansvar - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

Rent strikt ansvar. Rent strikt ansvar. Innebörden av begreppet: Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på I praktiken: ansvaret hänger samman med den verksamhet varur den emanerar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rent strikt ansvar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rent strikt ansvar2
Rent strikt ansvar
 • Innebörden av begreppet: Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet
 • Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på
 • I praktiken: ansvaret hänger samman med den verksamhet varur den emanerar
 • Dock inte alltid en ”verksamhet” - hundar
n r f religger rent strikt ansvar
När föreligger rent strikt ansvar
 • Vid verksamheter som anses särskilt farliga.
 • Farlig = (främst) om skada uppstår till följd av verksamheten så blir skadan – eller skadorna – allvarliga.
 • Förutsätter i svensk rätt i princip lagstiftning (jmf t ex Danmark)
historik
Historik
 • Ansvarsformen i sin moderna tappning utvecklades som en konsekvens av skador i följd av järnvägstrafik
 • Preussiska järnvägslagen fr 1838 sägs ofta vara startpunkten för den moderna utvecklingen
 • Tidig svensk lagstiftning: 1886 järnvägsansvarighetslag
r ttspolitiska reflexioner
Rättspolitiska reflexioner
 • (Jmf. skälen bakom culpaansvaret – man skall inte riskera bli skadeståndsskyldig om man inte ”gjort något fel” – varit oaktsam)
 • Motivering för rent strikt ansvar: Pulvrisering, men även preventionsskäl
 • Kan rent strikt ansvar som en allmän ansvarsregel vara motiverad? Epstein.
n gra f rfattningar som stipulerar ett rent strikt ansvar
Några författningar som stipulerar ett rent strikt ansvar
 • El-lagen
 • Luftansvarighetslagen
 • Atomansvarighetslagen
 • Oljeansvarighetslagen
 • Järnvägstrafiklagen
 • Lagen om tillsyn över hundar och katter
 • 32 kap. miljöbalken
 • Produktansvarslagen
 • Sjölagen
el lagen 1997
El-lagen (1997)
 • Inte en skadeståndsrättslig lagstiftning men innehåller ansvarsregler
 • Stadgar ett rent strikt ansvar för ”elskador”
 • Ansvarssubjekt: Innehavare av starkströmsanläggning
 • Ex på möjliga skador: Personskada (någon kommer i kontakt med elektrisk ledning) men även sakskador
luftfartsansvarighetslagen 1922
Luftfartsansvarighetslagen (1922)
 • Den äldsta fortfarande gällande lagstiftningen som tar upp regler om rent strikt ansvar
 • Gäller för markskador, exempelvis när ett plan störtar (jmf 9/11)
 • Men även markskador som uppstår när flygplan fortfarande är på marken
atomansvarighetslagen 1968
Atomansvarighetslagen (1968)
 • Känt exempel på rent strikt ansvar – bygger på internationella konventioner
 • Ansvar bland annat för skada i följd av atomolycka i atomanläggning (= kärnkraftsverk), 5 §
 • Obligatorisk försäkring för ex. atomanläggningsinnehavare, 22 §
 • Staten subsidiär ”försäkringsgivare”, 28 §
j rnv gstrafiklagen 1985
Järnvägstrafiklagen (1985)
 • Innehåller åtskilliga regler om rent strikt ansvar (med undantag för force majeure)
 • Även regler till förmån för resenärer (jmf luftfart), inklusive personer på väg av och på järnvägsfordon (2:2), samt resenärs baggage (2:3)
 • Omfattar ej tjuvåkare
 • Reglerna indispositiva (1:2)
 • Reglerna för sakskada för 3 man är invecklade, men ansvaret ofta rent strikt
lagen om tillsyn ver hundar och katter 1943 m m
Lagen om tillsyn över hundar och katter (1943) m m
 • Rent strikt ansvar för hundar (6 §)
 • Gäller ej inom avtalsförhållanden (ex. hunden överlämnad till kennel – skadar innehavare)
 • Ansvarig: Ägare, men även ”nyttjare” m m
 • Visst undantag för polishund (3 st)
 • (Det finns även striktare ansvar för andra djur i äldre, möjligtvis gällande lagstiftning, ex: 22:7 BB, ”fä sargar fä”. Men även i ägofredslagen 47 §)
allm nt om f rfattningarna r rande rent strikt ansvar
Allmänt om författningarna rörande rent strikt ansvar
 • Det rent strikta ansvaret begränsas till skador som anses typiska för den farliga verksamheten, jmf en person som halkar i matsalen på Ringhals.
 • Ansvarssubjekt är i allmänhet den som driver den anläggning som medför riskerna.

Ibland måste man göra en distinktion mellan ägare och innehavare – frågan är då vem som ansvarar, alternativt om båda ansvarar.

allm nt om rent strikt ansvar forts
Allmänt om … rent strikt ansvar, forts
 • Betydelsen av force majeure (som kan medföra ansvarsfrihet enligt vissa av lagarna) – vad är force majeure?
 • Praktiska betydelsen liten av inskränkningen
 • Notera: Flera av lagarna innehåller en glidning mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar (se främst järnvägstrafiklagen)
strikt ansvar utan lagst d
Strikt ansvar utan lagstöd
 • Traditionella svenska inställningen: Lagstöd krävs för rent strikt ansvar
 • Tidigare undantag för farliga militärövningar och sprängningar (nu under MB 32:4)
 • Nyare undantag: Vissa skador i följd av vattenledningar m m
regressfr gor etc
Regressfrågor etc
 • Vad gäller vid en situation där en person culpöst orsakar en skada som en rent strikt ansvarig blir ersättningsskyldig för?

Dramatiskt exempel: Terrorist som störtar ett flygplan

Huvudregel: Den rent strikt ansvarige har regressrätt mot den som svarar p g a culpa (men inskränkning kan följa av lagstiftningen)

regressfr gor etc16
Regressfrågor etc
 • Regress mellan flera rent strikt ansvariga? Inte utan praktisk betydelse (tänk: miljöskada)
 • Regleras i vissa fall i resp. lagtext, som dock kan vara vag, se t.ex MB 32:8
 • I övriga fall, skriver Hellner, råder ”betydande osäkerhet”, men förmodligen avgörs det genom en allmän skälighetsbedömning