slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bielsko - Biała PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bielsko - Biała

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Bielsko - Biała - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Bielsko - Biała. Projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Bielsku - Białej. w latach 2011 – 2012 grudzień 2011 r. 1. Mówiąc o reformie oświaty musimy rozróżnić dwa obszary:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bielsko - Biała' - oriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt reorganizacji sieci szk i plac wek o wiatowych w bielsku bia ej

Projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Bielsku - Białej

w latach

2011 – 2012

grudzień 2011 r.

1

slide3
Mówiąc o reformie oświaty musimy rozróżnić dwa obszary:
 • Reformę programową: np. reforma kształcenia zawodowego, reforma kształcenia dorosłych itd. Reforma treści nauczania.
 • Reformę sieci szkół i placówek oświatowych. Reforma bazy oświatowej.

Pierwszy obszar to domena Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Drugi obszar leży w kompetencjach i odpowiedzialności samorządów.

Treścią przedstawionego Projektu są zmiany proponowane w drugim

obszarze.

2

slide4
Odpowiedzialny samorząd w swoich decyzjach dotyczących sieci szkół i placówek

oświatowych uwzględnić musi możliwie wszystkie uwarunkowania.

W przypadku naszego miasta są to np:

1. Sytuacja demograficzna.

2. Stan rynku pracy.

3. Zrealizowane w mieście inwestycje w obszarze oświaty.

4. Konieczność podniesienia poziomu kształcenia uczniów zdolnych.

5. Konieczność poszerzenia oferty edukacyjnej.

6. Zobowiązania Miasta wobec innych podmiotów.

7. Racjonalizacja kosztów.

8. Konieczność utrzymania i poprawy wyników nauczania.

9. Skutki inwestycji infrastrukturalnych w mieście kolidujących z obecną siecią placówek

(drogi).

10. Decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu

z użytkowania.

11. Oczekiwania rodziców i uczniów.

12. Możliwości finansowe samorządów.

3

slide5
Te uwarunkowania determinują zadania gminy w sferze oświaty, w szczególności

określają odpowiednie dostosowanie infrastruktury oświatowej zarówno do potrzeb

społecznych jak i możliwości finansowych gminy.

Polityka kolejnych rządów w obszarze oświaty skutkuje tak wielkimi obciążeniami

budżetów samorządowych, że stanowi to ogromne ograniczenie ich rozwoju, a w wielu

wypadkach dewastuje finanse samorządowe i grozi ich niewypłacalnością.

4

slide7

Powyższe dane obrazują tendencję stałego wzrostu kosztów oświaty mimo spadku ilości uczniów i wychowanków.

Dotychczasowe działania oszczędnościowe per saldo nie przynoszą koniecznych rezultatów, gdyż ich efekty są z naddatkiem pochłaniane przez wzrost kosztów systemu edukacji funkcjonującego w obecnym kształcie.

System ten wymaga radykalnych zmian poczynając od zmian w świadomości społecznej, w tym całego środowiska oświatowego.

Zmiany w systemie organizacji i finansowania oświaty wymagają zgody i wsparcia

Władz samorządowych dbających o jakość procesów kształcenia i wychowania

ale i zdeterminowanych wolą uzdrowienia budżetów gmin.

Zewnętrzne warunki i okoliczności, w których funkcjonuje oświata są niezależne od władz

samorządowych i mają charakter dynamiczny.

Natomiast struktura sieci szkół i placówek ustalana decyzjami władz samorządowych ma

charakter statyczny.

Oczywista jest więc konieczność okresowej przebudowy struktury sieci w celu dostosowania jej do aktualnych potrzeb.

6

slide8
W starciu o kształt sieci szkół i placówek oświatowych ścierają się pozornie sprzeczne interesy

dwóch środowisk.

1. Środowisko oświatowe: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy oświaty, pracownicy

samorządowi nadzorujący oświatę, rodzice uczniów i wychowanków, działacze związkowi

i samorządowi związani z oświatą.

2. Pozostali podatnicy.

Środowisko oświatowe oczekuje głównie (w pewnym uproszczeniu):

- gwarancji zatrudnienia niezależnie od sytuacji demograficznej i stanu finansów samorządowych,

- zwiększonych nakładów na infrastrukturę i wyposażenie placówek,

- utrzymania przywilejów związanych z Kartą Nauczyciela,

- wzrostu wynagrodzeń.

Natomiast pozostali podatnicy oczekują, że koszty oświaty będą ustawicznie decyzjami Prezydenta

racjonalizowane, że budżet Miasta, który zawsze będzie mniejszy od potrzeb, będzie sprawiedliwie

uwzględniał także:

- inwestycje infrastrukturalne,

- kulturę i sport,

- służbę zdrowia i pomoc społeczną,

- inne zadania Gminy i Powiatu.

Pozostali podatnicy mają świadomość, że wydatki na oświatę są w stosunku do tych wydatków

konkurencyjne.

7

slide9
Prezydent przygotowując i realizując budżet Miasta musi godzić te racje ponosząc

polityczną odpowiedzialność przed wszystkimi wyborcami – zarówno reprezentującymi

środowisko oświatowe jak i pozostałych podatników. Odpowiednie służby Prezydenta

(MZO) dokonują sukcesywnie oceny sieci szkół i w zależności od potrzeb społecznych,

a także możliwości finansowych samorządu i przedstawiają Prezydentowi projekty

zmian, które po jego wstępnej akceptacji poddawane są społecznej dyskusji.

W wyniku takiej dyskusji przygotowywany jest końcowy projekt, który po akceptacji

Prezydenta przedstawiany jest do zatwierdzenia Radzie Miasta zgodnie z jej

kompetencjami. Tak było np. z przeniesieniem Zespołu Szkół Energetycznych do

Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, z utworzeniem Bielskiej

Szkoły Rzemiosł, przeniesieniem LO im. A. Asnyka, przeniesieniem Zespołu Szkół im.

J. Tuwima, konsolidacją internatów, a także budową: Przedszkola nr 31, sal

gimnastycznych: w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 26,

budową boisk sportowych: w Szkole Podstawowej nr 29, w Gimnazjum nr 11,

w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki oraz w Szkole Podstawowej nr 33.

8

slide10

Działania mające na celu obecną reformę sieci szkół i placówek oświatowych rozpoczęto z blisko rocznym wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego terminu realizacji.

Rozpoczęto je 14 i 15 września br. prezentacją założeń Projektu dyrektorom szkół

i placówek oświatowych ujętych w projekcie. Prezentacje te prowadzone zgodnie

z przyjętym harmonogramem zakończono 30 września 2011 r. przekazaniem założeń

projektu całej opinii publicznej w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji, które

mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu. W wyniku blisko

dwumiesięcznego okresu przyjmowania uwag i propozycji, wpłynęło na ręce Prezydenta,

Przewodniczącego Rady Miejskiej i do Miejskiego Zarządu Oświaty szereg pism

zawierających pytania, uwagi i postulaty, dotyczące kształtu zamierzonej reformy sieci szkół

i placówek oświatowych. Zostaną one przekazane Radzie Miasta, która podejmie decyzje

o kształcie reformy przyjmując w głosowaniu odpowiednie uchwały.

Zespół, który przygotował założenia Projektu, po zapoznaniu się z treścią zgłoszonych

uwag i postulatów oraz ich analizie przedstawia niniejszy Projekt wraz z załączonym

uzasadnieniem.

9

slide11
Struktura sieci placówek oświatowych oraz organizacja procesu kształcenia warunkują

efektywność nauczania rozumianą jako stosunek wyników nauczania do kosztów

procesu.

Można przyjąć, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że polityka oświatowa

samorządu musi polegać na podejmowaniu działań stwarzających warunki do utrzymania

i podnoszenia wyników nauczania szeroko rozumianych; (wartość dodana wyniki

egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych

i osiągane wyniki).

Z drugiej jednak strony decyzje dotyczące oświaty muszą uwzględniać koszty nauczania

dążąc do ich racjonalizacji.

Tak więc celem proponowanych zmian w organizacji sieci placówek oświatowych jest

poprawa efektywności procesu nauczania (optymalizacji kosztów).

10

slide13

Czynniki mające decydujący wpływ na efektywność procesu nauczania w Bielsku-Białej

Demografia w skali miasta

Potrzeby rynku pracy - rozwój szkolnictwa zawodowego

 • Racjonalizacja kosztów:- przeniesienie szkół do budynków miejskich;
 • zwolnienie budynków wynajmowanych;
 • - wywiązanie się ze zobowiązańgminy

Inwestycje- nowoczesna baza w BCKUiP i ZSGiH

CEL:Poprawa efektywności

procesu nauczania

Kształcenie dorosłych – potrzeba zmian systemowych

Założenia reformy programowej MEN

Tworzenie oddziałów przedszkolnych w SP;

Łączenie programowe gimnazjum z liceum

Rozbudowa aparatu doradztwa metodycznego –miejska platforma moodla –ok.700 zalogowanych n-li

Poszerzenie oferty edukacyjnej:szkoły dwujęzyczne,klasy sportowe

Utworzenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów naukowych międzyszkolnych

Kształcenie uczniów zdolnych:tworzenie klas patronackich – humanistycznych, matematycznych

12

proces i
PROCES I
 • Utworzenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
 • Zmiana siedziby Zespołu Szkół Samochodowych

i Ogólnokształcących

 • Utworzenie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego nr 2 przy ul. Filarowej 52
 • Zmiana lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 4

13

proces i1
PROCES I

Obecna sieć szkół zawodowych, warsztatów szkolnych, a także zawody

i specjalności, w których one kształcą, wymagają dostosowania do potrzeb

współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Konieczna jest kosztowna, ciągła

modernizacja bazy dydaktycznej, stworzenie systemu elastycznie reagującego

na potrzeby zmieniającego się przemysłu i rynku pracy oraz uporządkowanie

kierunków kształcenia dotychczas rozproszonych w różnych zespołach szkół.

Projekt zakłada uporządkowanie sieci szkół zawodowych i utworzenie silnych

ośrodków kształcenia zawodowego połączonych z bazą kształcenia praktycznego.

Obecnie w branży gastronomicznej i hotelarskiej uczniów kształcą dwa zespoły

szkół: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Zespół Szkół im. Juliana

Tuwima. W związku z Ekspertyzą techniczną warunków ochrony przeciwpożarowej

dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej zaistniała konieczność

wyłączenia z eksploatacji dwóch segmentów budynków szkolnych Zespołu Szkół

im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej przy ul. Jaskrowej 13. Większość zajęć

dydaktycznych tego zespołu z dniem 1 września 2009 r. została przeniesiona

do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

przy ul. Filarowej 52. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima korzysta również z sali

gimnastycznej i dwóch sal na ul. Jaskrowej 13.

15

proces i2
PROCES I

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych zajmuje dwa budynki przy

ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15 pełniące w przeszłości funkcje

internatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w warsztatach szkolnych przy

ul. Filarowej 50 i Akademii Umiejętności 1a. W 2010 roku warsztaty przy

ul. Filarowej 50 zostały gruntownie zmodernizowane. Przebudowano je

i dostosowano do potrzeb kształcenia zawodowego: kuchnie wraz z zapleczem,

pomieszczenia magazynowe, sale lekcyjne, zaplecze socjalne dla uczniów

i nauczycieli. Zostały one także wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia

stosowane w gastronomii.

Projekt zakłada utworzenie jednego Zespołu Szkół Gastronomicznych

i Hotelarskich przy ul. Filarowej 52. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty

w zespole mogą funkcjonować tylko szkoły różnego typu. Zakłada się

rozwiązanie Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima i likwidację Technikum nr 11

dotychczas wchodzącego w jego skład. Oddziały tego technikum zostaną

włączone do Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.

Zespół zmieni nazwę na Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

16

proces i3
PROCES I

Po reorganizacji w jednym miejscu powstanie baza kształcenia zawodowego

w branży gastronomiczno-hotelarskiej z wykorzystaniem nowoczesnych

warsztatów szkolnych oraz pomieszczeńinternatu.

Aby zapewnić naukę dzieciom i młodzieży gimnazjalnej w tej części miasta,

proponuje się połączenie Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Gimnazjum nr 12

w zespół i zapewnienie odrębnego, od szkół zawodowych, funkcjonowania.

Oprócz ośrodka kształcącego na potrzeby gastronomii i hotelarstwa zakłada się

utworzenie centrum kształcącego na potrzeby przemysłu w oparciu o Bielskie

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (Technikum nr 5 i Zasadnicza

Szkoła Zawodowa nr 5) zostanie przeniesiony do budynku Bielskiej Szkoły

Przemysłowej przy ul. Sixta 20. Będą w nim funkcjonować dwa zespoły szkół:

Bielska Szkoła Przemysłowa i Zespół Szkół Samochodowych i

Ogólnokształcących.

17

proces i4
PROCES I

Pracownie specjalistyczne z budynku przy ul. Filarowej 52 zostaną przeniesione

do odpowiednich pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Sixta 20.

Ponadto szkoła będzie korzystać z pracowni w Bielskim Centrum Kształcenia

Ustawicznego i Praktycznego mieszczącego się naprzeciw szkoły.

W budynkach Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

przy ul. Krasińskiego 37 i ul. Piastowskiej 21 w ramach prac finansowanych ze

środków unijnych modernizowane są pomieszczenia dydaktyczne oraz

pracownie: krawiecka, mechatroniczna, metrologiczna i energii odnawialnej.

Całkowita wartość projektu modernizacji BCKUiP (wraz z dostawą wyposażenia)

wynosi ok. 18 mln zł. Od kilku lat ze środków miasta powstaje nowoczesna

baza kształcenia w zawodach branży samochodowej, obejmująca stanowiska

naprawy samochodów, diagnostyki, budowy silników, układów: elektrycznych,

pneumatycznych, hydraulicznych, hamulcowych. Pracownie ZSSiO

oraz Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego umożliwią pełną

realizację treści kształcenia zawodowego.

18

proces i5
PROCES I

W wyniku proponowanych zmian nie tylko zostanie uporządkowana

sieć szkół zawodowych. Zwolnione zostaną dwa budynki przy

ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15.

Do budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 proponuje się przeniesienie

Szkoły Podstawowej nr 4. Dotychczas mieści się ona w dwóch

wynajmowanych przez miasto budynkach przy ul. Gen. Sikorskiego 4a – 4b.

19

slide21

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

ZSSiO

(ZSZ nr 5

Technikum nr 5)

Szkoła Podstawowa nr 38

Gimnazjum nr 12

Bielska Szkoła Przemysłowa

20

slide22

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 38

Gimnazjum nr 12

21

slide23

Budynek Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Sobieskiego 15

22

slide24

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

23

slide25

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

Szkoła Podstawowa nr 4

24

proces ii
PROCES II
 • Likwidacja Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 5
 • Zmiana siedziby IV LO im. KEN, organizacja gimnazjum dwujęzycznego i powołanie zespołu szkół
 • Organizacja centrum zajęć pozalekcyjnych

25

proces ii1
PROCES II

Planowane w wyniku przedstawionego procesu zmiany mają na celu

dostosowanie sieci szkół do aktualnej sytuacji demograficznej i organizacyjnej

placówek, jak również poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta.

Gimnazjum nr 10 zlokalizowane jest w budynku przy ul. Michałowicza 55.

W tym samym budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 5. Obwód Gimnazjum

nr 10 sąsiaduje z obwodem Gimnazjum nr 8 (ul. Doliny Miętusiej 5) oraz

z obwodami Gimnazjum nr 11 (ul. E. Plater 3) i Gimnazjum nr 3

(ul. Broniewskiego 23). Likwidacja Gimnazjum nr 10 wynika z ogólnej sytuacji

demograficznej w mieście i z malejącej liczby uczniów w szkole. Mimo iż obwód

Gimnazjum nr 10 należy do najliczniejszych pod względem ilości zamieszkałych

w nim dzieci, tylko połowa z nich korzysta z oferty szkoły obwodowej.

Funkcjonujące na sąsiednim Osiedlu Karpackim Gimnazjum nr 8 znajduje się

w podobnej sytuacji demograficznej. W obu szkołach obecny stan organizacyjny

kształtuje się na poziomie 6 oddziałów i z roku na rok maleje w nich liczba

uczniów.

27

proces ii2
PROCES II

Z uwagi na możliwość całkowitego zwolnienia budynku przy

ul. Michałowicza 55, planuje się przekazanie zadań zlikwidowanego Gimnazjum nr 10 do Gimnazjum nr 8, które od 1 września 2012 r. przejmie w całości 4 oddziały (klasy II i III), klasy I natomiast utworzone będą w zależności od naboru, zgodnie z nowym podziałem obwodów.

W takiej sytuacji Gimnazjum nr 8 będzie zorganizowane racjonalnie, z zachowaniem jednozmianowości i dobrych warunków nauki. Po przeprowadzonej reorganizacji w tym obszarze, w odniesieniu do wymienionych szkół, zachowane będą ustawoweodległości z miejsca zamieszkania uczniów do szkoły obwodowej.

28

proces ii3
PROCES II

Ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną Miasta -

zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach podstawowych, projekt zakłada

likwidację Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się w budynku Gimnazjum

nr 10 przy ul. Michałowicza 55. Corocznie do szkoły tej zapisuje się mniej niż

50% uczniów z obwodu, który sąsiaduje z obwodami Szkół Podstawowych

o numerach: 4, 25, 27 jednak kształt i wielkość obwodu nie ma w tym przypadku

żadnego znaczenia, gdyż rodziców w żaden sposób to nie ogranicza, gdy w szkole są

wolne miejsca i dyrektor zgadza się przyjąć dzieci spoza obwodu, a tak właśnie jest we

wszystkich gimnazjach i szkołach podstawowych tego rejonu. Wobec opisanej sytuacji

proponuje się od 1 września 2012 roku likwidację Szkoły Podstawowej nr 5. Aby zapewnić

ciągłość procesu kształcenia, umożliwić długofalową opiekę nad uczniami z rodzin

trudnych i kształtowanie postaw oczekiwanych społecznie, proponuje się przekazanie

zadań do sąsiedniej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak - Szczuckiej 19,

poprzez przeniesienie pięciu oddziałów klas od II do VI. Szkoła ta ma możliwość przyjęcia

dodatkowej grupy uczniów, ponieważ posiada bardzo dobrą bazę lokalową, dydaktyczną

i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nabór do klasy pierwszej zostanie przeprowadzony zgodnie z nowym podziałem

terytorialnym obwodów, przez co dostosowana zostanie sieć szkół

podstawowych do aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej. Ustawowe

odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły zostaną zachowane.

29

proces ii4
PROCES II

Powyższe działania zwiększą wykorzystanie bazy Szkoły Podstawowej nr 27,

a to wpłynie na zracjonalizowanie kosztów funkcjonowania szkoły.Zajęcia

obowiązkowe w SP nr 27 będą rozpoczynać się w godzinach od 8.00 do 10.45,

a kończyć w godzinach od 11.30 do 14.25. Przewidywane zwiększenie

oddziałów nie spowoduje wprowadzenia nauczania na dwie zmiany.

W obecnym roku szkolnym szkoła ta dysponuje wolnymi salami, które nie

zostały przydzielone oddziałom.

Nie ulegną pogorszeniu warunki nauki i bezpieczeństwa uczniów, a zadania

opiekuńcze i wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z Programem

Profilaktycznym i Programem Wychowawczym. Szkoła oferuje dzieciom

wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i materialne. Liczba etatów

pedagogicznych w każdej szkole uzależniona jest od liczby oddziałów.

W

30

proces ii5
PROCES II

Do budynku przy ul. Michałowicza 55 zostanie wprowadzone IV LO im. KEN.

Obecnie IV LO mieści się w budynku przy ul. Słowackiego 15 -17,

który nie jest własnością miasta Bielska – Białej. Od kilku lat trwają prace mające

na celu przygotowanie szkoły do przeniesienia jej w inne miejsce.

Przy przeniesionym liceum powstanie inna jakość nauczania – nowa oferta

edukacyjna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – bezobwodowe gimnazjum

dwujęzyczne, do którego będzie mogła uczęszczać młodzież z całego miasta

spełniająca odpowiednie wymagania. Nauczanie w tego typu szkole polega

na umożliwieniu dzieciom pobierania nauki z kilku przedmiotów, np. matematyki,

fizyki, geografii w obcym języku, a w konsekwencji opanowanie tego języka

w stopniu umożliwiającym start na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą

i w rezultacie szansę zdobycia pracy dającej wysoką satysfakcję i dochody.

Szkoła dysponuje kadrą wykwalifikowaną do realizacji programu w klasach

dwujęzycznych, co daje gwarancję uruchomienia tego typu szkoły.

31

proces ii6
PROCES II

Ponadto działanie to wpisuje się w zmiany programowe MEN, które

zakładają łączenie gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Zrealizowane

połączenie Gimnazjum nr 2 z II LO im. A. Asnyka w Zespół Szkół

Ogólnokształcących jest przykładem udanego rozwiązania gwarantującego

bardzo dobrą jakość nauczania i wychowania. Ponadto projekt ten daje duże

możliwości rozwoju szkoły, a tym samym podniesienia jakości bielskiej oświaty.

Budynek przy ul. Michałowicza 55 był wybudowany z przeznaczeniem

na szkołę. Pomieszczenia zatem są typowymi klasopracowniami szkolnymi,

przygotowanymi do nauki zespołów klasowych. Kształt organizacyjny szkoły

formułowany jest w stosunku do bazy lokalowej, w związku z tym dyrekcja szkoły

tak projektuje organizację roku szkolnego, by pomieścić przyjętą do szkoły

młodzież, w budynku którym dysponuje.

Remont tego budynku będzie przeprowadzony w ramach prac

inwestycyjno – remontowych ustalonych na podstawie miejskich planów

remontowych.

32

proces ii7
PROCES II

Projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych zakłada jak najlepsze

wykorzystanie szkolnych budynków miejskich, zapewnienie jakości nauczania

i wychowania, a także dostosowanie się do szerszych planów inwestycyjnych

miasta. Biorąc zatem pod uwagę potrzebę rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury

(plany tej rozbudowy zakładają wykorzystanie pomieszczeń CWE bez naruszania

substancji zabytkowego budynku), a także pojawiającą się możliwość rozszerzenia

działalności Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz – projekt zakłada

przeniesienie CWE w miejsce opuszczone przez IV LO im. KEN w budynku przy

ul. Słowackiego 17, dając tym samym lepszą bazę dla działalności pozaszkolnej

proponowanej dzieciom i młodzieży naszego miasta.

Mając na uwadze ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą tej placówki,

której tradycja sięga blisko 60 lat, należy zapewnić jej jak najlepsze warunki

pracy. Dlatego zakłada się przeniesienie CWE do blisko położonego budynku

(na tej samej ulicy), w którym do dyspozycji placówki będzie więcej przestronnych

pomieszczeń, duża, nowoczesna aula, sala audiowizualna, biblioteka, funkcjonalna

szatnia i poczekalnia dla rodziców. Większy budynek daje możliwość poszerzenia

również oferty edukacyjno – wychowawczej.

33

slide35

Gimnazjum nr 10

Gimnazjum nr 8

34

slide36

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 5

35

slide37

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN

Budynek po SP 5 i G 10 ul. Michałowicza 55

36

slide38

Centrum Wychowania Estetycznego

Budynek przy ul. Słowackiego 17

37

proces iii
PROCES III
 • Organizacja gimnazjum dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego (szkoła z rozszerzonym j. obcym)

38

proces iii1
PROCES III

Dla podniesienia poziomu nauczania w mieście i stworzenia większych

możliwości dla dzieci zdolnych proponuje się utworzenie bezobwodowego

gimnazjum dwujęzycznego przy III LO im. S. Żeromskiego.

Nauczanie w tego typu szkole polega na umożliwieniu dzieciom pobierania

nauki z kilku przedmiotów, np. matematyki, fizyki, geografii w obcym języku,

a w konsekwencji umożliwienia startu na najlepsze uczelnie w kraju i za

granicą.

40

proces iii2
PROCES III

Zakłada się utworzenie nieobwodowego gimnazjum dwujęzycznego w Zespole

Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, jako rozszerzenie oferty

edukacyjnej dla zdolnych dzieci miasta Bielska – Białej. Szkoła będzie

dysponować wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i od 1 września 2012 roku

może uruchomić oddział dwujęzycznego gimnazjum w ZSO im. S. Żeromskiego.

Aby stworzyć taką jakość nauczania, proponuje się ponadto w Szkole

Podstawowej nr 22, począwszy od dnia 1 września 2012 roku, wprowadzić

dodatkowe – rozszerzające zajęcia z języka angielskiego, tak by szkoła ta była

podbudową dla gimnazjum dwujęzycznego.

Miasto nie posiada jeszcze takiej oferty edukacyjnej, która pozwala w jednym

zespole szkolnym kształcić dzieci szczególnie uzdolnione. Powstałby zespół

szkół ogólnokształcących, w skład którego wchodziłaby szkoła

podstawowa z rozszerzonym językiem angielskim, dwujęzyczne gimnazjum

i liceum z oddziałami dwujęzycznymi.

41

proces iv
PROCES IV
 • Likwidacja Zespołu Szkół Elektronicznych
 • Zwiększenie zadań Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
 • Rozwiązanie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych i zmiana lokalizacji V Liceum Ogólnokształcącego

42

proces iv1
PROCES IV

Planowane zmiany mają na celu uporządkowanie szkolnictwa zawodowego,

dostosowanie jego wielkości i struktury kształcenia do zmniejszającej się liczby uczniów oraz

zmieniającego się rynku pracy, uporządkowanie kierunków kształcenia dotychczas

rozproszonych w różnych zespołach szkół. Obecnie w Bielsku-Białej działają dwa zespoły

szkół kształcące w zawodach technik elektronik i technik informatyk. Są to: Zespół Szkół

Elektronicznych przy ul. Lompy 8 oraz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i

Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24.

W związku z niżem demograficznym oraz skróceniem nauki w technikum z 5 lat do 4 lat

liczba uczniów w obu zespołach systematycznie malała.

W tych warunkach utrzymywanie dwóch szkół kształcących w tych samych zawodach nie

jest zasadne. Powoduje to problemy z naborem. Ponadto Miasto ponosi koszty utrzymania

bazy dydaktycznej obu zespołów, która ze względu na postęp technologiczny branży

elektronicznej musi być ciągle modernizowana.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zespole mogą funkcjonować tylko szkoły różnego

typu. W Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych nie mogą działać dwa

technika; dotychczas istniejące Technikum nr 3 oraz Technikum nr 9 z Oddziałami

Integracyjnymi z Zespołu Szkół Elektronicznych. Zachodzi zatem konieczność likwidacji

Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i przeniesienia zadań oraz dotychczasowych

jego uczniów do Technikum nr 3.

44

proces iv2
PROCES IV

Istniejące oddziały integracyjne zostaną zachowane, natomiast nabór do oddziałów

integracyjnych klasy pierwszej uzależniony będzie od liczby uczniów niepełnosprawnych

oraz pełnosprawnych, którzy wybiorą te oddziały w procesie rekrutacji. Żaden z budynków

ani przy ul. Lompy, ani przy ul. Słowackiego nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Lompy został częściowo dostosowany, natomiast

budynek przy ul. Słowackiego 24 zostanie dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Prace adaptacyjne obejmą dojazd i wejście do budynku, komunikację

wewnętrzną oraz dostosowanie części pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obie szkoły uczą w systemie przedmiotowym za wyjątkiem klas elektronicznych

Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, które uczą się wg programów modułowych.

Nauka w oparciu o ten system w istniejących oddziałach zostanie zachowana.

Organizacja nauki i pracy w ZSEEiM od 2012 r. zależeć będzie od wielu

czynników - nie tylko od reorganizacji sieci szkół. Począwszy od roku szkolnego 2012/13

wprowadza się nowe podstawy programowe, programy nauczania, plany nauczania do

szkół zawodowych. Z  tego powodu każda szkoła ponadgimnazjalna zawodowa będzie się

zmieniała aż do roku 2016 r.

45

proces iv3
PROCES IV

Kolejnym etapem tego procesu jest rozwiązanie Zespołu Szkół

i Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi V Liceum Ogólnokształcące

oraz Schronisko Młodzieżowe im. Bolka i Lolka.

Do opuszczonego przez Zespół Szkół Elektronicznych budynku przy

ul. Lompy 8 wprowadzone zostanie V LO.

V LO zlokalizowane jest obecnie w budynku przy ul. Słowackiego 45,

którego część jest własnością spółdzielni mieszkaniowej „Beskid”.

W sąsiadujących z liceum pomieszczeniach znajdują się mieszkanie

spółdzielcze. Sytuacja ta niejednokrotnie generuje konflikty społeczne.

Proponowana lokalizacja spełnia zapotrzebowanie szkoły, z uwagi na jej obecną

bazę i ilość pomieszczeń. V LO posiada 12 oddziałów, natomiast w budynku

przy ul. Lompy znajduje się 19 sal dydaktycznych. Zmiana lokalizacji spowoduje

zatem poprawę warunków nauki i pracy.

46

slide48

V Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych

2

1

Zespół Szkół Elektronicznych

Budynek po Zespole Szkół Elektronicznych

47

proces v
PROCES V
 • Rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego w Kamienicy
 • Likwidacja Gimnazjum nr 22 – przekazanie zadań do Gimnazjum nr 9 w ZSO im. AK

48

proces v1
PROCES V

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalny w Kamienicy zlokalizowany jest

w trzech budynkach, w tym w budynku przy ul. Jeżynowej 3, będącym

własnością parafii ewangelicko – augsburskiej - obecna siedziba Szkoły

Podstawowej nr 23. Gimnazjum nr 22 zlokalizowane jest w budynku przy

ul. Karpackiej 150, sala sportowa natomiast w budynku przy ul. Karpackiej 127.

Oba budynki są własnością Gminy.

Sytuacja demograficzna w obwodzie zarówno szkoły podstawowej jak

i gimnazjum jest stabilna. Nabór do gimnazjum jest jednak niewielki – od założenia

szkoła posiada tylko trzy oddziały. Planowane jest zatem rozwiązanie Zespołu

Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego i likwidacja Gimnazjum nr 22. Zadania tego

gimnazjum zostaną przekazane do zlokalizowanego na Osiedlu Beskidzkim,

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. AK, Gimnazjum nr 9. W związku

z warunkami lokalowymi ZSO im. AK możliwe będzie przejęcie w całości oddziałów

zlikwidowanej szkoły z jednoczesnym zapewnieniem bardzo dobrych warunków

nauki oraz opieki. Gimnazjum nr 9 nie jest szkołą dużą – w 10 oddziałach uczy się

230 uczniów, posiada także oddziały integracyjne, a co za tym idzie wysoko

wykwalifikowaną kadrę psychologiczno – pedagogiczną. Szkoła dysponuje również

bardzo dobrą bazą sportową (hala sportowa, basen).

50

proces v2
PROCES V

Budynek przy ul. Jeżynowej 3 zostanie zwrócony właścicielowi.

W Kamienicy pozostanie funkcjonująca samodzielnie Szkoła Podstawowa nr 23.

Przeniesienie szkoły podstawowej do budynku przy ul. Karpackiej 150 jest

możliwe z zachowaniem dotychczasowych standardów nauki. Przystosowanie

tego budynku do nauki najmłodszych uczniów wymaga prac adaptacyjnych

w postaci zmiany funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Szkoła podstawowa

może także korzystać ze wszystkich dotychczas użytkowanych pomieszczeń

dydaktycznych w budynku sali gimnastycznej.

W celu poprawy warunków funkcjonowania szkoły, w pobliżu obiektu

sportowego, w ramach projektu „Radosna szkoła”, zaplanowano budowę

szkolnego placu zabaw, przeznaczonego dla najmłodszych uczniów. Plac zabaw

zostanie oddany do użytku w 2012 r. Uczniowie będą mogli częściej korzystać

z obiektu sportowego - wyeliminowana zostanie konieczność dojazdu na zajęcia

wychowania fizycznego. Ułatwione będzie także prowadzenie nadzoru

pedagogicznego i administracyjnego, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie

placówki. Mimo zmiany lokalizacji szkoły, zachowane zostaną określone

w ustawie o systemie oświaty odległości z miejsca zamieszkania do szkoły.

51

slide53

Gimnazjum nr 9

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A.K.

Gimnazjum nr 22

Zespół Szkół

Podstawowo - Gimnazjalny

Szkoła Podstawowa nr 23

52

proces vi
PROCES VI
 • Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych – włączenie szkół do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

53

proces vi1
PROCES VI

Z uwagi na zmiany systemu kształcenia osób dorosłych (reforma strukturalna szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności szkół dla dorosłych – likwidacja techników uzupełniających i liceów profilowanych) oraz uporządkowania szkolnictwa dla dorosłych

w Bielsku – Białej, proponuje się wykorzystanie nowoczesnej bazy Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w celu stworzenia jednolitego systemu kształcenia osób dorosłych w mieście.

W tym celu Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych mieszczący się w budynku przy ul. Listopadowej 70 będzie rozwiązany. Wchodzące w jego skład: LO dla Dorosłych oraz Uzupełniające LO

dla Dorosłych przeniesione zostaną do BCKUiP z dniem1 września 2012r.

55

podsumowanie
Podsumowanie
 • Szkoły i placówki przeniesione do budynków docelowych, będących własnością gminy:
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN
 • V Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Centrum Wychowania Estetycznego
 • Szkoła Podstawowa nr 23

56

podsumowanie1
Podsumowanie
 • Rozwiązanie zespołów:
 • Zespół Szkół Elektronicznych
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
 • Zespół Szkół im. J. Tuwima
 • Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

57

podsumowanie2
Podsumowanie
 • Likwidacja szkół:
 • Szkoła Podstawowa nr 5
 • Gimnazjum nr 10
 • Gimnazjum nr 22
 • Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Technikum nr 11

58

podsumowanie3
Podsumowanie
 • Utworzenie:
 • Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich (zmiana nazwy zespołu)
 • Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego nr 2 (Sarni Stok)
 • Gimnazjum dwujęzyczne w ZSO im. S. Żeromskiego
 • Gimnazjum dwujęzyczne w budynku przy ul. Michałowicza 55

59

podsumowanie4
Podsumowanie
 • Zwolnione budynki:
 • ul. Sobieskiego 15 - po Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 • ul. Sikorskiego 4 a-b - po SP nr 4
 • ul. Słowackiego 15 - po IV LO im. KEN
 • ul. Słowackiego 27a - po CWE
 • ul. Jeżynowa 3 - po Zespole Podstawowo – Gimnazjalnym w Kamienicy
 • ul. Boruty Spiechowicza - sala gimnastyczna
 • ul. Słowackiego 45 - po V Liceum Ogólnokształcącym w ZSiPO

60

slide62

Formalne usunięcie ze struktury szkół tych placówek, które zakończyły działalność dydaktyczną - szkoły zawodowe, licea profilowane oraz szkoły policealne

 • VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. Tuwima;
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Przemysłowej;

3. I Liceum Profilowane w Bielskiej Szkole Przemysłowej;

4. II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlanych;

5. V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących;

6. VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogrodniczych;

7. Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych;

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych;

9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9;

10. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Rzemiosł;

11. Szkoła Policealna nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej;

12. Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych;

13. Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych;

14. Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych;

15. Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół im. J. Tuwima.

61

harmonogram dzia a zwi zanych z reform sieci szk i plac wek o wiatowych
Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek ujętych w projekcie.

Zapoznanie członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych.

Zapoznanie rad pedagogicznych i rad rodziców przez dyrektorów szkół ujętych w projekcie z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych.

Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek nie ujętych w projekcie.

Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek radnym Rady Miejskiej.

14, 15 września 2011 r.

19 września 2011 r.

19 - 23 września 2011 r.

20 - 23 września 2011 r.

23 września 2011 r.

Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych
harmonogram dzia a zwi zanych z reform sieci szk i plac wek o wiatowych c d
Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych środowisku oświatowemu i opinii publicznej w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu.

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych.

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówek.

Wprowadzenie na sesję Rady Miejskiej uchwał

w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówek.

Powiadomienie o zamiarze likwidacji szkół i placówek:

- Śląskiego Kuratora Oświaty (w celu uzyskania opinii),

- rodziców i uczniów,

- związków zawodowych.

Wprowadzenie na sesję Rady Miejskiej uchwał

w sprawie:

- wyłączenia szkół z zespołów,

- rozwiązania zespołów,

- w sprawie likwidacji szkół i placówek,

- utworzenia szkół i zespołów szkół,

- zmian siedzib szkół.

30 września 2011 r.

do 25 listopada 2011 r.

do 25 listopada 2011 r.

24 stycznia 2012 r.

do końca lutego 2012 r.

luty – marzec 2012 r.

Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych c.d.