stru n p ehled d jin um n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ. Umělecké slohy Mgr. Milan Šimek. PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Do 5. tisíciletí př. n. l. CHARAKTERISTIKA: Nástěnné jeskynní malby, primitivní plastiky a sošky, keramika, ještě nesloužilo k estetickému vyžití, nýbrž k rituálním účelům. PRAVĚKÉ UMĚNÍ. ZÁKLADNÍ ZNAKY:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ' - oriana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stru n p ehled d jin um n

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ

Umělecké slohy

Mgr. Milan Šimek

prav k um n
PRAVĚKÉ UMĚNÍ
 • Do 5. tisíciletí př. n. l.
 • CHARAKTERISTIKA:
 • Nástěnné jeskynní malby, primitivní plastiky a sošky, keramika, ještě nesloužilo k estetickému vyžití, nýbrž k rituálním účelům.
prav k um n1
PRAVĚKÉ UMĚNÍ
 • ZÁKLADNÍ ZNAKY:
 • Primitivní zpracování, jednoduché pracovní nástroje, využití základních přírodních materiálů.
 • Ještě se nejednalo o umění v pravém smyslu slova.
starov k um n
STAROVĚKÉ UMĚNÍ
 • ORIENTÁLNÍ (5. tis. př. n. l. – 12. stol. př. n. l.)
 • MEDITERÁRNÍ (12.stol. př. n. l. – 5. stol. př. n. l.)
 • Starověké civilizace žily více živočišně než duchovně.
orient ln um n
Orientální umění
 • CENTRA:
 • Indie, Čína, Sumer, Akkad, Persie, Mezopotámie, Egypt, Babylónie, Fénicie.
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Počátek diferenciace umění, architektura, sochařství, pohanské sakrální stavby, přežívá zobrazování zvířecích znaků, monumentalismus, vznik písma.
mediter rn um n
Mediterární umění
 • CENTRA:
 • Krétsko-mykénská kultura, Kartágo, Řecko, Řím, Makedonie.
 • CHARAKTERISTIKA:
 • Výtvarná díla splňují estetické požadavky, jsou již záměrně vytvářeny pro estetický efekt.
mediter rn um n1
Mediterární umění
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Dokonalá architektura, využití vědeckých poznatků v umění, odvrat od animalistických forem, zobrazování bohů s lidským tělem, pozornost věnována lidskému tělu.
st edov k
STŘEDOVĚK
 • RANÝ STŘEDOVĚK:
 • Byzantské umění
 • Karolinská renesance
 • Otonská kultura
 • Románský sloh
st edov k1
STŘEDOVĚK
 • VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK:
 • Gotika
 • Humanismus a renesance
novov k
NOVOVĚK
 • RANÝ NOVOVĚK:
 • Baroko
 • Rokoko
 • Barokní klasicismus
 • Klasicismus
novov k1
NOVOVĚK
 • VRCHOLNÝ (POZDNÍ NOVOVĚK):
 • Klasicismus a empír
 • Romantismus
 • Umělecké směry přelomu 19. a 20. století
byzantsk um n
Byzantské umění
 • Trvá do pozdního feudalismu.
 • CHARAKTERISTIKA:
 • Na silné přežívání antických tradic navázalo prosazování křesťanství, vzestup i rozvoj světské kultury a vědy.
byzantsk um n1
Byzantské umění
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Mozaiky, nástěnné fresky, cibulovité věže, ikonografie, hagiografie, baziliky.
 • Hlavním centrem: Byzantská říše.
 • Rozšíření umění do východní Evropy.
karolinsk renesance
Karolinská renesance
 • 8. století n. l. (císař Karel Veliký)
 • CHARAKTERISTIKA:
 • Rozvoj vzdělanosti, rozvoj církevního školství.
 • OBECNÉ ZNAKY: Rozvoj umění, degramotizace obyvatelstva, nové písmo (minuskula), psaní vědeckých knih.
otonsk kultura
Otonská kultura
 • 10. století
 • CHARAKTERISTIKA:
 • Předchůdce románského slohu, jen v německé říši (za vlády císaře Oty).
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Existence pouze v architektuře, baziliky, strnulost, schematismus, statika.
rom nsk sloh
ROMÁNSKÝ SLOH
 • 11. – 12. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Hmotnost, absence uměleckých ozdob, prakticismus.
 • Architektura: hutné stavby menšího rozsahu (fortifikační charakter).
 • Klenba, kupole, používání kamene.
rom nsk sloh1
ROMÁNSKÝ SLOH
 • Uvnitř se zdivo omítá a pokrývá malbami.
 • Hrady, kostelíky.
 • Nástěnné malířství.
 • Plastiky, figura je nositelem myšlenky.
 • Hudba: religiózní charakter, duchovní písně a hry, gregoriánský chorál, menzurální notace.
 • Legendy, náboženské texty, latina.
gotick sloh
GOTICKÝ SLOH
 • 12. – 15. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Úzké sepětí s bohem, maximální odhmotnění, vertikalismus, priorita duševna, stylová čistota.
gotick sloh1
GOTICKÝ SLOH
 • Architektura: lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita staveb, stavba hradů.
 • Sochařství: nehybnost postav, postavy oblečené, zobrazování svatých, zdůrazněno milosrdenství boží.
 • Malířství: strnulost, malba na skle.
gotick sloh2
GOTICKÝ SLOH
 • Hudba: milostné písně, hudební improvizace, vícehlasá skladatelská technika, náboženské skladby, trubadúři a minnesängři.
 • Literatura: dvorská lyrika, drobná epika, legendy, náboženské texty, vznik dramatu, žánrová rozmanitost.
renesan n sloh
RENESANČNÍ SLOH
 • 15. – 16. století
 • Obecné znaky:
 • Odvrat od boha, příklon k pozemskému životu, návrat k antickému ideálu, zobrazování vnitřního světa, harmonie, symetrie, geometrický charakter umění.
renesan n sloh1
RENESANČNÍ SLOH
 • Architektura: sgrafita, alegorické figurální motivy, témata z antické mytologie, přiměřenost staveb.
 • Malířství: intenzivní rozvoj malířských technik, pravidelná kompozice (Zlatý řez), zobrazování reálných i mytologických postav.
renesan n sloh2
RENESANČNÍ SLOH
 • Sochařství: návrat k antice, zesvětštění tematiky.
 • Hudba: žertovné jarmareční písně, chrámová hudba, vokální polyfonie, zdokonalování hudebních nástrojů.
 • Literatura: (spojeno s humanismem), světská témata, národní jazyky, materialistický názor na svět.
barokn sloh
BAROKNÍ SLOH
 • 17. – 18. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Návrat k bohu, snaha o prohloubení náboženského prožitku, monumentalita, vnější okázalost, bohatá ornamentika, deformace tvarů, vnitřní napětí, neustálý pohyb a vzrušení.
barokn sloh1
BAROKNÍ SLOH
 • Baroko se rozvíjelo všude tam, kde byla silná feudální katolická reakce.
 • Prohlubuje se pocit osobní viny a hříchu.
 • Utrpení se masochisticky mísí s rozkoší.
 • Kontrast: nejvyšší blaženost x nejhlubší ponížení.
 • Kontrast světla a stínu.
barokn sloh2
BAROKNÍ SLOH
 • Vnitřní rozpolcenost jedince.
 • Hrdinou bývá mučedník a asketa.
 • Záliba v zobrazování věcí hrůzných a odporných.
 • Představa hrůzy byla stimulujícím prvkem náboženské fantazie.
barokn sloh3
BAROKNÍ SLOH
 • Architektura: bohatá fasáda, dekorativnost, křivky, elipsy (zaoblené rohy), využívání cihel, nádherné zahrady.
 • Sochařství: sochy bez polychromie, alegorické zobrazování lidských vlastností.
 • Hudba:Vznik opery, rozvoj hudebních forem, instrumentální polyfonie.
barokn sloh4
BAROKNÍ SLOH
 • Literatura: latinizace, složitá syntax, pokračuje z předchozí doby humanismus, náboženská témata, učené traktáty.
rokoko
ROKOKO
 • 18. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Vyvinulo se z baroka jako odlehčenější forma nezatížená náboženským mysticismem (bez výrazného vlivu katolicismu).
 • Silně dekorativní umění, jemnost, hravost, vitalismus, radost z přírody, sentimentalita.
 • (protiklad náboženského fanatismu).
barokn klasicismus
Barokní klasicismus
 • Období pozdního baroka
 • Pozdní baroko: manýrismus x barokní klasicismus.
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Umírněnost, bez vnitřních rozporů a křečovitosti, vnitřní stabilita a harmonie.
 • Kompromis mezi barokem a klasicismem, především v české hudbě.
klasicismus
KLASICISMUS
 • 2. polovina 18. století – počátek 19. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Návrat k antickým ideálům, pravidelnost linie, symetrie, čistota kompozice, racionalita.
 • EMPÍR: „napoleonské“ období, styl oblékání, užitnost umění (praktický nábytek).
klasicismus1
KLASICISMUS
 • Architektura: střízlivá kompozice, geometrické tvary, jasné barvy, nápodoba antických staveb.
 • Malířství: malby neskutečných krajin s antickým námětem, možnost zobrazení revolučních myšlenek (franc. revoluce).
klasicismus2
KLASICISMUS
 • Hudba: propracování hudebních forem, jednoduchá, jasná harmonie, zpěvná témata, symfonie, sonátová forma.
 • Literatura: rozvoj dramatu, důraz na tragédii, stylistická vytříbenost, encyklopedismus, pansofie, literatura ve službách národa a revoluce, přednost rozumu a povinnosti před citem.
romantismus
ROMANTISMUS
 • 19. století
 • OBECNÉ ZNAKY:
 • Námětem je venkovský lid, příroda, záliba v zašlých dobách, zobrazení vnitřně rozpolceného jedince, přednost citu před rozumem, subjektivismus, úloha jedince ve společnosti, revoluční myšlenky, tajemnost přírody, pesimismus, světobol, únik člověka před společností.
romantismus1
ROMANTISMUS
 • Architektura: stavby hradů a zámků (historizující slohy), obnovování zašlých slohů.
 • Malířství: krajinářství (divoká příroda), portréty.
 • Hudba: vlastenecká opera, nové harmonické prostředky, význam symfonického orchestru, národní hudba, rozvoj lidové písně.
 • Literatura: historický román, rozkvět poezie, hrdina z okraje společnosti.
z v r
ZÁVĚR
 • Romantismus byl posledním uměleckým slohem v dějinách (stal se i životním stylem obyvatelstva velké části Evropy).
 • Po něm už následuje jen velké množství uměleckých směrů a skupin (hledání nové umělecké pravdy).