Vrienden …? - PowerPoint PPT Presentation

oria
vrienden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrienden …? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrienden …?

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Vrienden …?
162 Views
Download Presentation

Vrienden …?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vrienden …? Met de vriend van mijn beste vriend…

  2. Toekomendeeeuw Dezeeeuw Christen Eschaton

  3. 1. HOE HET KONINKRIJK KOMT Joh. 16:7-15 DochIkzeg u de waarheid: Het is betervoor u, datIkheenga. Want indienIknietheenga, kan de Troosterniet tot u komen, (zie Col.2:9) maar indienIkheenga, zalIk Hem tot u zenden. • erfenisbegint met de komst en de gave van de HeiligeGeest • Jezusis heengegaannaar de Vader. Hij is hierniet! • Jezusis je Heer en jouwHeerzegt: ikstuur je de HeiligeGeest! 

  4. De HG brengt je de helewegnaarhuis, zonder Hem verdwaal je! Ef. 1:13-14In Hem zijtookgij, … toengijgelovigwerdt, ookverzegeld met de heiligeGeest der belofte, die eenonderpand is van onzeerfenis Hijis degenen die je helpt en hielpom het evangelietebegrijpen! 1 Cor. 12:3Daarommaakik u bekend, datniemand ... kanzeggen: ‘Jezusis Heer’ dan door de HeiligeGeest. Hijschept de band met de de hemel! Romans 8:15-16Want gijhebtnietontvangeneengeest van slavernijomopnieuwtevrezen, maar gijhebtontvangen de Geest van het zoonschap, door welkewijroepen: Abba, Vader. Die Geestgetuigt met onzegeest, datwijkinderen Gods zijn.

  5. 2. ZONEN EN DOCHTERS Mat. 3:16-17TerstondnadatJezusgedoopt was, steegHij op uit het water. En zie, de hemelenopendenzich, en hijzag de Geest Gods nederdalenalseenduif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelenzeide:Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wieIkmijnwelbehagenheb. Rom. 8:14Want die door de Geest Gods geleidworden, zijnzonenGods. Christen zijn = • erenwatJezus je alserfenisgeeft • levenmet en door de HeiligeGeest

  6. 3. GEEN AMBIVALENTIE MEER! John 1:47-52 En Natanaëlzeide tot hem:KanuitNazaretietsgoedskomen? Filippuszeide tot hem:Kom en zie. JezuszagNatanaël tot Zichkomen en zeide van hem: Zie, waarlijkeenIsraëliet, in wiegeenbedrog is! Natanaëlzeide tot Hem: VanwaarkentGijmij? Jezusantwoordde en zeide tot hem: EerFilippus u riep, zagIk u onder de vijgeboom. Natanaëlantwoordde Hem: Rabbi, Gijzijt de Zoon van God… • GetuigenisFilippusblijkbaarnietgenoegvoorN • Filippus: kom en zie!

  7. Wie is de HG wel? Joh. 16:7-15…wanneerHijkomt, de Geest der waarheid, zalHij u de wegwijzen tot de vollewaarheid; want HijzalnietuitZichzelfspreken, maar al watHijhoort, zalHijspreken en de toekomstzalHij u verkondigen. HijzalMijverheerlijken… Pijnlijkereserves 1 Thes. 5:19-20Dooftde Geestnietuit, veracht de profetieënniet, maar toetst en behoudt het goede! Ef. 4:30 bedroeftde heiligeGeest Gods niet… • Chistenenzijnmensen van de weg, en mensen in de Geest!!! • Door Hem word je bewaard en beschermd en naar je verlossinggebracht! • Denkje dat je het zonder Hem kunt?

  8. De HeiligeGeestwildat je vriendenmet Hem word! • Respect voordatwat je vriendboeit • LuisterennaarwatHijdaaroverkwijtwil • Elkaarspreken en 'like-en' Vragen: • Watis je beeld van de HG en waarkomtdatvandaan? • Ben je ambivalent? Wil je datvandaagopgeven? • Komen zie!