ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op atach lokalnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten zastąpił istniejący do końca 1990 r. podatek drogowy. Zakres przedmiotowy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych' - oren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op atach lokalnych

USTAWAz dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten zastąpił istniejący do końca 1990 r. podatek drogowy.

zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy:
 • Przedmiotem opodatkowania są środki transportowe wyraźnie wskazane w przepisach ustawy ( art. 8 u.p.o.l.)
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą, jeśli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów przewyższa 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą większą niż 7 ton ( nie dotyczy to pojazdów służących prowadzeniu działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego),
 • autobusy.
zakres podmiotowy art 9 ust1 u p o l
Zakres podmiotowy:Art. 9 ust1 u.p.o.l.
 • Właściciele środków transportowych
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany
 • Polscy posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski, którym zagraniczne osoby fizyczne lub osoby prawne powierzyły te środki
 • Jeśli właściciel nie zarejestruje pojazdu, to organ podatkowy nie może wymierzyć podatku. Jeżeli zaś kupujemy pojazd już zarejestrowany, obowiązek zaczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca od zakupu.
podstawa opodatkowania
Podstawa opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w tym podatku pokrywa się ściśle z przedmiotem opodatkowania. Stanowi ją wskazany w ustawie środek transportowy
wysoko podatku
Wysokość podatku:
 • Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek podanych w ustawie.
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
 • (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r.)
stawki podatku art 10 u p o l
Stawki podatkuart. 10 u.p.o.l.
 • Przykład:
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810,87 zł,- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1352,74 zł,- powyżej 9 ton ale poniżej 12 ton - 1623,28 zł,
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3097,68 zł,
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1893,80 zł,
slide7

Pan Jan Kowalski prowadzi firmę przewozową. Posiada w swojej flocie 4 autobusy marki Mercede Benz Tourismo o liczbie miejsc 49+1+1. Podaj wysokość podatku od środków transportowych wiedząc, że na terenie gminy Pana Jana obowiązują maksymalne stawki podatku.

odpowied
Odpowiedź

Zgodnie z art. 10 u.p.o.l.: od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia podatek wynosi:

 • a)  mniejszej niż 30 miejsc - 1.893,90
 • b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.384,29 zł

Zatem: 1 autobus = 2.384,29 x 4 = 9 537 zł

powstanie i wyga ni cie obowi zku podatkowego
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego :
 • Obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowany został zarejestrowany na terytorium Polski.
ulgi lub zwolnienia
ulgi lub zwolnienia
 • Przewoźnikom, którzy dokonują tzw. transportu kombinowanego, czyli wykorzystują kolej do przewozu ciężarówek z ładunkiem lub bez niego. Jeżeli podatnik w ciągu roku wykonał, co najmniej 100 takich kursów, należy mu się zwrot całego podatku transportowego, który wcześniej wpłacił jako właściciel środka transportowego. Ze zwolnień podatkowych korzystają m.in. pojazdy zabytkowe, środki transportowe będące pojazdami specjalnymi (np. koparki, piaskarki, pługi śnieżne), pojazdami używanymi do celów specjalnych ( np. radiowozy)lub stanowiące zapasy mobilizacyjne. Oprócz ustawowych, Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, lecz nie mogą one dotyczyć środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton.
zaj cie pojazd w przez komornika a obowi zek podatkowy
Zajęcie pojazdów przez komornika a obowiązek podatkowy ??
 • Komornik w dniu 22 kwietnia 2011 r. zajął należące do Jana Nowaka samochody ciężarowe. W związku z tym faktem Jan Nowak złożył deklarację na podatek od środków transportowych, w której wskazał wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Czy rzeczywiście w związku z ww. sytuacją obowiązek podatkowy wygasł?
slide12

Odpowiedź: Nie !

 • Moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych określony został w art. 9 ust. 3 i 5 u.p.o.l. Stosownie do ust. 3 tego artykułu, w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Oznacza to, że z upływem tego miesiąca obowiązek podatkowy w stosunku do poprzedniego właściciela wygasa. Natomiast w myśl ust. 5, obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 • Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zajęcie samochodów ciężarowych podatnika przez komornika nie jest okolicznością, która skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego. Nie mamy w tej sytuacji do czynienia ani z przeniesieniem prawa własności, ani z przerejestrowaniem pojazdu. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa tylko wskutek okoliczności wskazanych w art. 9 ust. 3 i 5 u.p.o.l.
 • Rafał Dowgier, Leonard Etel, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski
 • Tytuł:
 • Leksykon podatków i opłat lokalnych.
op aty lokalne
Opłaty lokalne

1)  opłata targowa;

2) opłata miejscowa;

3) opłata uzdrowiskową;

4) opłata od posiadania psów.

! Podstawową cechą odróżniającą opłatę od podatku jest ekwiwalentność. Opłatę wnosimy bowiem za dokonanie określonej czynności urzędowej lub za wykonanie na naszą rzecz określonej usługi przez organy administracji publicznej. Najczęściej spotykanymi opłatami są : opłata skarbowa i opłaty lokalne ( targowa, miejscowa i administracyjna)

slide14

Opłata targowa (Art. 15. 1.)  Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. (Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.)

 • Opłata miejscowa (Art. 17. 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1)   w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 2)   w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504)
 • - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
 • Opłata uzdrowiskowa ( Art. 17 ust 1a) jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
 • Opłata od posiadania psów: (Art. 18a. Ust 1. ) Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
stawki op at lokalnych
Stawki opłat lokalnych:
 • Art. 19. Rada gminy, w drodze uchwały:
 • 1)   określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
 • a)  stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757, 79 złdziennie,
 • b)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1( w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,), nie może przekroczyć 2,17 zł dziennie,
 • c)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,08 złdziennie,
 • d)  stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,26 zł dziennie,
 • e)  (uchylona),
 • f)  stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 119,93 złrocznie od jednego psa;
 • 2)   może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso;
 • 3)   może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym
USTAWAz dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym
 • Podatek rolny obciąża grunty rolne, podatek leśny - lasy, natomiast pozostałe grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zbliżony przedmiot tych trzech świadczeń powinien, jak się wydaje, skutkować zaliczeniem ich do tej samej kategorii. Tak się jednak nie dzieje. Podatek od nieruchomości jest w literaturze przedmiotu bardzo często klasyfikowany jako podatek majątkowy, którego przedmiotem jest fizyczne posiadanie m.in. gruntów, natomiast podatki rolny i leśny zaliczane są do podatków przychodowych, obciążających szacunkowe przychody właścicieli i określonych posiadaczy gospodarstw rolnych oraz lasów i gruntów leśnych.
 • L.Etel
przedmiot podatku
Przedmiot podatku
 • Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 • 1) użytki rolne
 • 2) grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty jako przedmiot podatku rolnego
Grunty jako przedmiot podatku rolnego
 • Od dnia 1 stycznia 2003 r. podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie użytki rolne i grunty zadrzewione i zakrzewione ("Lz") na użytkach rolnych, bez względu na ich powierzchnię, miejsce położenia czy też dochodowość20 . Żadne użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak więc grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako np. "R" (grunt orny), położony w środku miasta, o powierzchni 2000 m2, nie podlega podatkowi od nieruchomości, chyba że jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Od każdego użytku rolnego, począwszy od 2003 r., należy opłacać podatek rolny. Do tej pory tylko grunty gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Po wprowadzeniu zmian każdy użytek rolny, bez względu na jego powierzchnię, podlega nie podatkowi od nieruchomości, tylko podatkowi rolnemu. O tym, czy jest to użytek rolny, decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Dane wynikające z ewidencji stanowią podstawę opodatkowania gruntów podatkiem rolnym.
slide19

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 • Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
podmiot podatku
Podmiot podatku

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 •   1)   właścicielami gruntów,
 •   2)   posiadaczami samoistnymi gruntów;
 •   3)   użytkownikami wieczystymi gruntów;
 •   4)   posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo -   jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjneAgencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.
slide21

1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 • 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
zasady ustalania podatku podstawa opodatkowania
Zasady ustalania podatku- Podstawa opodatkowania-
 • Od dnia 1 stycznia 2003 r. podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a dla gruntów rolnych niespełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Przyjęcie tych dwóch rodzajów ustalania podstawy opodatkowania wynika z objęcia podatkiem rolnym wszystkich użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Grunty stanowiące gospodarstwo rolne są przeliczane na hektary przeliczeniowe według wskaźników zawartych w tabeli, natomiast pozostałe grunty rolne podlegają opodatkowaniu na podstawie ich powierzchni w hektarach fizycznych, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli istnieją rozbieżności między faktyczną powierzchnią gruntu a danymi zawartymi w ewidencji gruntów, podatnik powinien podjąć odpowiednie działania mające na celu doprowadzenie danych w ewidencji do zgodności ze stanem faktycznym.
okr gi podatkowe
Okręgi podatkowe
 • Liczba hektarów przeliczeniowych jest uzależniona od okręgu podatkowego, w którym położony jest grunt gospodarstwa rolnego. Zaliczanie gmin, miast oraz dzielnic w miastach do okręgów podatkowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).
 • W tabeli stanowiącej treść art. 4 ust. 5 u.p.r. można odczytać przelicznik dla danego hektara, w zależności nie tylko od okręgu podatkowego, ale także od rodzaju i klasy użytków rolnych. Odrębne zasady ustalenia podstawy opodatkowania wprowadzone zostały dla sadów, gruntów pod stawami zarybionymi i gruntów pod stawami niezarybionymi.
slide24

Rodzaje użytków rolnych : Grunty orne/ Łąki i pastwiska

 • Klasy użytków rolnych:

Klasa I – gleby orne najlepsze

Klasa II – gleby orne bardzo dobre

Klasa III a – gleby orne dobre

Klasa III b – gleby orne średnio dobre

Klasa IV a – gleby orne średniej jakości, lepsze

Klasa IV b – gleby orne średniej jakości, gorsze

Klasa V – gleby orne słabe

Klasa VI – gleby orne najsłabsze

stawki w podatku rolnym
Stawki w podatku rolnym
 • Konsekwencją podziału gruntów rolnych na grunty gospodarstwa rolnego i pozostałe jest ustalenie, od dnia 1 stycznia 2003 r., dwóch stawek w podatku rolnym. Pierwsza z nich, wynosząca równowartość pieniężną 2,5 q żyta, jest stosowana do hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego. Natomiast stawka stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta znajduje zastosowanie do gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu komentowanej ustawy.
slide26

KomunikatPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt ( dt = decytona = 1 kwintal = 100 kg)

!! Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

zwolnienia przedmiotowe art art 12
Zwolnienia przedmiotoweart. Art. 12.

Przykłady:

 • 1)  użytki rolne klasy V, VI i VIz ( nadająca się tylko do zalesienia) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 •  2)    grunty położone w pasie drogi granicznej;
 •  3)   grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
 • użytki ekologiczne;
 •   4)   grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 •   5)  grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
zwolnienia podmiotowe art 12 ust 2
Zwolnienia podmiotoweArt. 12 ust. 2
 • Przykłady:
 • 1) uczelnie;
 •   2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;
 •   3)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
 • 4) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.
slide29
Ulgi
 • Żołnierska : ( dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz dla osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej w wysokości - w wysokości 60 %. Natomiast w przypadku opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 art. 13a , które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40 %. )
 • Inwestycyjna: (wydatków poniesionych na: 1)  budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,  2)   zakup i zainstalowanie a)  deszczowni, b)  urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c)  urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
spos b obliczenia wysoko ci podatku rolnego
Sposób obliczenia wysokości podatku rolnego:
 • 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych
 • Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartośćpieniężną2,5 dt(q) Żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Żyta, czyli na rok 2013 r. wynosi 189,65 zł (wyliczenie: 75, 86 zł za 1 dt(q) Żyta x 2,5 dt(q) = 189,65 zł).

2. Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym

 • Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi równowartość pieniężną5 dt(q) Żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Żyta, czyli w 2013 r. wynosi 379,3 zł (wyliczenie: 75,86 zł za 1 dt(q) Żyta x 5 dt(q) = 379,3 zł).
slide31

Zadanie oblicz wysokość podatku rolnego dla gospodarstwa rolnego wiedząc o tym, że powierzchnia gruntów - 2,0000 ha Klasa - IV a , Okręg podatkowy - I Przelicznik dla ww. klasy i okręgu - 1,10 Średnia cena skupu Żyta - 75,86 zł za 1 dt(q) )

slide32

Odpowiedź:

 • Hektar przeliczeniowy = powierzchnia gruntów x przelicznik = 2 ha x 1,10 = 2,20 ha
 • Wysokość podatku w 2013 roku wyniesie zatem : 2,2000 ha x równowartość pieniężna 2,5 dt(q) Żyta = 2,2000 ha x 189,65 zł = 417,23 zł (po zaokrągleniu) 417 zł
slide33

Zadanie : oblicz wysokość podatku rolnego dla pozostałych gruntów (mniejszych niż gospodarstwo rolne) – wiedząc, że powierzchnia gruntów - 0,5000 ha Średnia cena skupu żyta – 75,86 zł za 1 dt(q)

slide34

Rozwiązanie:

Wysokość podatku w 2013 roku: 0,5000 ha x równowartość pieniężna 5 dt(q) Żyta = 0,5000 ha x 379,3 zł = 189,65 zł (po zaokrągleniu 190 zł)

slide36

Pojęcie podatnika: osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Przedmiot opodatkowani: Lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna ( definicja lasów – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy)
 • Podstawa opodatkowania: Zgodnie z przepisem art. 3 u.p.l. podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
 • Stawka podatku leśnego : Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. ( Obecnie średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m3.)
slide37

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • 1)   lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 • 2)   lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 • 3)   użytki ekologiczne.
spos b obliczenia wysoko ci podatku
Sposób obliczenia wysokości podatku
 • Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, ustalonej według średniej ceny sprzedaży drewna, czyli w 2013 r. wynosi 41,01 zł zł. Wyliczenie: 186,42x 0,220 m3= 41,01 zł
slide39

Przykład obliczenia wysokości podatku leśnego:

Powierzchnia podlegającą opodatkowaniu: 3,4 ha ; Obliczenie podatku: 3,4 ha x 41,01 ( równowartość 0,220 m3) zł = 139,43; w zaokrągleniu 139 zł

podatek od czynno ci cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC należy do podatków opodatkowujących obrót majątkiem o charakterze nieprofesjonalnym. W szczególności podatek ten nakładany jest na obrót majątkiem niedokonywany w ramach samodzielności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Podatkowe regulacje dotyczące PCC zostały zawarte w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
katalog czynno ci opodatkowanych pcc
Katalog czynności opodatkowanych PCC
 • Opodatkowaniu podatkiem PCC podlegają tylko i wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 u.p.c.c. Innymi słowy, czynności cywilnoprawne niewymienione w tym przepisie nie podlegają opodatkowaniu.

Obecnie ustawa przewiduje nałożenie podatku na następujące czynności cywilnoprawne:

1)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

2)  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

3)   umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

4)   umowy dożywocia,

5)  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

6) ustanowienie hipoteki,

7)  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

8)  umowy depozytu nieprawidłowego,

9)   umowy spółki;

slide42

W powyższym katalogu nie mieści się wiele czynności cywilnoprawnych, które nie są opodatkowane np. :

- Umowa o dzieło, zlecenia, leasingu, umowa użyczenia, przeniesienia własności gruntu na rzecz samoistnego posiadacza, który zbudował grunt, przeniesienie własności udziałów na zabezpieczenie umowy pożyczki, nieodpłatne przejęcie wierzytelności przez wspólnika w wyniku likwidacji spółki

zakres terytorialny opodatkowania
Zakres terytorialny opodatkowania
 • Generalnie, podlegają PCC te czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na tym terytorium. W odniesieniu do umowy spółki- podlega ona PCC gdy siedziba spółki osobowej znajduje się na terytorium RP w chwili dokonywania czynności.
wy czenia przedmiotowe
Wyłączenia przedmiotowe
 • W art. 2 u.p.c.c. ustawodawca wymienił czynności cywilnoprawne, które nie podlegają opodatkowaniu. Wyliczenie to ma chatakter zamknięty. Przykładowo są to czynności cywilnoprawne w sprawach:  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
 • Najważniejsze z praktycznego punktu widzenia wyłączenie ustanawia art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Dotyczy ono czynności cywilnoprawnych innych niż umowy spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub – z pewnymi zastrzeżeniami – zwolniona z niego.
obowi zek podatkowy
Obowiązek podatkowy
 • W zasadzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu. Jednakże, gdy w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności zawierana jest umowa przenosząca własność, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. Zatem zgodnie z ogólną zasadą, dokonanie czynności cywilnoprawnej kreuje obowiązek podatkowy. ! Wyjątki od tej zasady :
 • 1) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną – wówczas obowiązek podatkowy powstaje w przypadku zmiany umowy takiej spółki
 • 2)złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki
 • 3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu polubownego lub zawarcia ugody – gdy wywołują skutki jak czynności podlegające opodatkowaniu
 • 4) powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie PCC w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania ( art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.)
zap ata i pob r podatku pcc
Zapłata i pobór podatku PCC
 • Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć odpowiednią deklarację oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik nie składa jednak deklaracji oraz nie wpłaca podatku do organu podatkowego, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem podatku jest notariusz od tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w formie aktu notarialnego
zwolnienia podmiotowe w pcc art 8 u p c c
Zwolnienia podmiotowe w PCCart. 8 u.p.c.c.
 • Przykładowo: państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne jednostki samorządu terytorialnego ,  Skarb Państwa;
 • ! Okoliczność , że dany podmiot jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, nie ma wpływu opodatkowanie innych stron tej czynności, na których może ciążyć obowiązek podatkowy. Dlatego też jeśli spośród dwóch osób kupujących pewną rzecz jedna jest zwolniona podmiotowo, to chociaż obowiązek ciąży na nich obu, podatek powinna zapłacić w całości ta osoba, która nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego
stawki podatkowe w pcc
Stawki podatkowe w PCC
 • - zostały ustalone w art. 7 u.p.c.c. Mają zróżnicowany charakter, choć głównie występują jako stawki proporcjonalne. Są to stawki procentowe lub kwotowe w zależności od rodzaju nabywanej rzeczy lub praw majątkowych ( przykładowo od 0,5 % do 20%)
poszczeg lne czynno ci podlegaj ce opodatkowaniu
Poszczególne czynności podlegające opodatkowaniu
 • 1) Umowa sprzedaży –art. 535 k.c. ( 2% podstawy opodatkowania w przypadku gdy umowa przenosi własność nieruchomości bądź rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego bądź prawo do lokalu w małym domu mieszalnym oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku sprzedaży innych praw majątkowych stawka wynosi 1%) Ustawa przewiduje szereg zwolnień. Wśród nich można wymienić sprzedaż rzeczy ruchomych, gdy podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł
slide50

2) Umowa zamiany – art. 603 k.c. ( 2% podstawy opodatkowania w przypadku gdy umowa przenosi własność nieruchomości bądź rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego bądź prawo do lokalu w małym domu mieszalnym oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku sprzedaży innych praw majątkowych stawka wynosi 1%

slide51

3) Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego ( 720 § 1 i art. 845 k.c.) – Stawka podatku z tytułu umowy pożyczki generalnie wynosi 2% niezależnie od przedmiotu. Jednakże ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania 20% stawki o charakterze sankcyjnym ( np. gdy w toku czynności kontrolnych podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony)

slide52

4) Umowa dożywocia ( art. 908 § 1 k.c.) –obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy nieruchomości. Stawka podatku została ustalona taka samo jak w przypadku umowy zamiany ( 2%)

 • 5) Umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności ( Stawkę podatku ustala się analogicznie jak w przypadku umowy zamiany)
 • 6) Ustanowienie hipoteki – podatnikiem jest podmiot składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki. W tym wypadku ustawodawca ustanowił dwie stawki podatku. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności istniejących pobiera się 0,1% podatku od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Jeżeli zaś zabezpieczeniu podlega wierzytelność o nieustalonej wysokości – stawka podatku została określona kwotowo i obecnie wynosi 19 zł
slide53

7) Ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności – Stawka podatku z tytułu odpłatnego użytkowania lub służebności wynosi 1%. ! Jeżeli użytkowanie lub służebność zostały ustanowione nieodpłatnie, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC lecz podatkiem od spadków i darowizn.

 • 8) Umowa spółki ( Podatnikiem z tytułu zawarcia umowy spółki lub jej zmiany jest sama spółka , chyba że chodzi o umowę spółki cywilnej – wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jej wspólnikach. Stawka podatku od umowy spółki i jej zmiany wynosi 0,5 %)
op ata skarbowa
Opłata skarbowa:
 • USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej

 • Opłata skarbowa jest opłatą publiczną. Jest zatem , co do zasady świadczeniem uiszczanym w zamian za określone działanie organów administracji publicznej. Opłata skarbowa różni się od innych „opłat publicznych” tym, że uregulowana została w odrębnej ustawie i dotyczy wyłącznie określonych w niej czynności i dokumentów, zaś jej przedmiot, stawkę i zwolnienia prawodawca zawarł w załączniku do ustawy mającym taką samą moc prawną, jak sama ustawa.
slide55

Przedmiot opłaty

 • Czynności urzędowe ( wszelkie formy działania administracji), zaświadczenia, zezwolenia ( pozwolenia, koncesje) stanowią przedmiot opłaty skarbowej jedynie w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Sprawą indywidualną jest sprawa dotycząca indywidualnego podmiotu odnosząca się do jego konkretnych praw i obowiązków. Natomiast sprawą administracyjną – sprawą indywidualną z zakresu administracji publicznej – jest sprawa indywidualna rozstrzygana przez organ administracyjny na podstawie przepisów k.p.a. lub o.p. Ponadto opłacie podlega Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
slide56

Stawki opłaty skarbowej wyrażone są kwotowo a w niektórych przypadkach procentowo- ich wysokość uzależniona od konkretnego przedmiotu opodatkowania ( czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń itp.)

 • Przykładowo:

- Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

 • Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) – 37 zł
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł
wy czenia spod op aty skarbowej
Wyłączenia spod opłaty skarbowej
 • Katalog wyłączeń spod opłaty skarbowej określa art. 2 u.o.s. Jest to zamknięty katalog „spraw” ( np. sprawy alimentacyjne, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę). Dokonanie czynności urzędowych lub złożenie wskazanych w ustawie dokumentów w tych sprawach nie podlega opłacie skarbowej.
 • Zwolnienia z opłaty
 • Wykaz przedmiotów korzystających ze zwolnienia określa załącznik do ustawy o.s.

Przykładowo:

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia w sprawach:   a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych 3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
slide58

Upoważnienie udzielone aplikantowi adwokackiemu do zastępowania na podstawie art. 77 ustawy –Prawo o adwokaturze nie jest pełnomocnictwem w rozumieniu przepisów k.p.c. stąd nie jest także pełnomocnictwem w rozumieniu u.o.s. Tak wiec w tym przypadku nie powstanie obowiązek w opłacie skarbowej. ( I SA/GI 37/08)

 • Od czynności wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu pobierana jest opłata na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy –Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem art. 3 u.o.s. czynność taka nie podlega więc opłacie skarbowej.
 • Czynności urzędowe w sprawach komunikacyjnych podlegające opłacie skarbowej zostały wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, który ma charakter zamknięty, zatem od czynności tam niewymienionych nie należy pobierać opłaty skarbowej.