slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Структуре прихода и расхода пословних субјеката у Републици Србији , 2011. Београд, 22. април 2013. године PowerPoint Presentation
Download Presentation
Структуре прихода и расхода пословних субјеката у Републици Србији , 2011. Београд, 22. април 2013. године

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Структуре прихода и расхода пословних субјеката у Републици Србији , 2011. Београд, 22. април 2013. године - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Структуре прихода и расхода пословних субјеката у Републици Србији , 2011. Београд, 22. април 2013. године. Уводне напомене. Истраживање “С труктуре расхода и прихода пословања правних лица и предузетника (СРП) ” реализовано је у оквиру пројекта IPA 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Структуре прихода и расхода пословних субјеката у Републици Србији , 2011. Београд, 22. април 2013. године


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Структуре прихода и расхода

пословних субјеката

у Републици Србији, 2011.

Београд, 22. април 2013. године

slide2
Уводне напомене
 • Истраживање “Структуре расхода и прихода пословања правних лица и предузетника (СРП)” реализовано је у оквиру пројекта IPA 2011
 • Спроведено је анкетним методом у периодуод 2. априла до 29. јуна 2012. године
 • Aнгажовано je око 400анкетара изабранихнајавномконкурсу и око 100 контролораизподручних одељења Републичког завода за статистику, као и из седишта Завода у Београду
slide3
Значај истраживања
 • Прикупљени су подаци на основу којих је могуће сагледати структуре инпута и аутпута производног процеса свих делатности националне економије
 • Резултати истраживања представљају основу за обрачун производних и техничких коефицијената за израду Табела понуде и употребе
 • Табеле понуде и употребе представљају незаобилазан инструмент за софистицирану макроекономску анализу, конципирање, мониторинг и евалуацију економских и структурних политика
slide4
Предмет истраживања
 • Структуре пословних прихода, материјалних и нематеријалних трошкова и расхода пословних субјеката и других вредносних показатеља пословања у 2011. години на детаљном нивоу Класификације производа и услуга – СРА (Classification of Products by Activity)
 • Истраживањем су прикупљени следећи подаци:
   • Приходи од продаје производа
   • Приходи од продаје трговачке робе
   • Стопа трговачке марже
   • Приходи од продаје услуга
   • Трошкови материјала
   • Трошкови услуга
   • Стање залиха на крају обрачунског периода
slide5
Обухват истраживања
 • Све врсте пословних субјеката
   • привредна друштва
   • државни органи и организације
   • непрофитне институције
   • помоћне финансијске институције
   • предузетници
slide7
Одзив извештајних јединица(наставак)
slide8
Резултати истраживања
 • Истраживањем су се прикупили подаци који омогућавају сагледавање структуре економије Србије и међузависност економских делатности.
 • Анализа диверзификације пословања, учешћа примарних производа у аутпуту као и робног промета у укупном промету.
 • Анализа ефикасности и конкурентности наших привредних друштава и учешћа најважнијих инпута у трошковима пословања
slide9
Резултати истраживања
 • Када је реч о диверзификацији пословања српских привредних друштава она се може пратити преко учешћа споредних делатности у оствареним приходима.
 • Учешће прихода од споредних делатности се креће од 3% у сектору производње електричне енергије па до 30% у сектору Осталих услужних делатности
 • Приходи од закупнина се најчешће појављују као додатни извор прихода економских субјеката
 • Честе промене делатности код малих привредних друштава и предузетника
slide10
Резултати истраживања
 • Један од показатеља диверзификације пословања јесте и учешће трговачког промета у укупном промету привредних друштава
 • Ово ућешће се креће у распону од 0.8 % у сектору Пословања некретнинама па до 30% у сектору Пољопривреде, шумарства и рибарства.
 • У сектору трговине ово учешће износи 95%
 • У сектору снадбевања електричном енергијом, гасом и паром учешће робног промета (промета електричне енергије пре свега) износи 48% због специфичног начина трговине и дистрибуције електричне енергије.
slide12
Резултати истраживања(трошкови енергената)
 • Када реч о ефикасности пословања један од најзначајиних показатеља јесте учешће трошкова енергената у материјалним трошковима и трошковима услуга
 • Ово ућешће се креће у распону од 3% у сектору Информисање и комуникације па до 31% у сектору Саобраћај и складиштење
 • У сектору Државне управе и осталих државних институција учешће енергената у трошковима материјала и услуга износи 20%
 • У сектору снадбевања електричном енергијом, гасом и паром учешће трошкова енергената износи 60%, опет због специфичности овог сектора делатности
slide14
Резултати истраживања(рацио укупних трошкова)
 • Као сумарни показатељ ефикасности пословања може се користити однос укупних трошкова према укупним пословним приходима
 • Ово рацио број се креће у распону од 29% у сектору Административних и помоћних услужних делатности па до 70% у сектору Грађевинарства (подуговарачке услуге су доминантне) и Угоститељства.
 • У сектору прерађивачке индустрије овај рацио број износи 67%.
 • У сектору трговине овај рацио број је најмањи 10% али без трошкова набавке робе. Заједно са овим трошковима, овај рацио број се креће између 80 и 90%.
slide16

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности

најзначајнији приходи

slide17

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности

најзначајнији трошкови

slide18

Производња прехрамбених производа

најзначајнији приходи

slide19

Производња прехрамбених производа

најзначајнији трошкови

slide20

Производња пића

најзначајнији приходи

slide21

Производња пића

најзначајнији трошкови

slide22

Производња моторних возила, приколица и осталих саобраћајних средстава

најзначајнији приходи

slide23

Производња моторних возила, приколица и осталих саобраћајних средстава

најзначајнији трошкови

slide24

Грађевинарство

најзначајнији приходи

slide25

Грађевинарство

најзначајнији трошкови

slide26

Трговина на велико и мало

најзначајнији приходи

slide27

Трговина на велико и мало

најзначајнији трошкови

slide28

Телекомуникационе услуге

најзначајнији приходи

slide29

Телекомуникационе услуге

најзначајнији трошкови

slide30

Образовање

најзначајнији приходи

slide31

Образовање

најзначајнији трошкови

slide32
Републички завод за статстику

Сектор Националних рачуна

Контакт особе:

Раде Ћирић

rade.ciric@stat.gov.rs

тел: 011 2412 922/206

Душан Гавриловић

dusan.gavrilovic@stat.gov.rs

тел: 011 2412 922/381