esk zem d lstv ve sv tle glob ln krize n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
České zemědělství ve světle globální krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
České zemědělství ve světle globální krize

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation

České zemědělství ve světle globální krize - PowerPoint PPT Presentation

onslow
101 Views
Download Presentation

České zemědělství ve světle globální krize

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál

 2. Vlivy na ceny zemědělských komodit - Finanční krize v USA • Lepší úroda roku 2008 proti 2007 • Spekulace na trhu s komoditami • Přehřátí ekonomiky • Globalizace • Biopaliva

 3. Predikce vývoje HDP (USDA)

 4. Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny

 5. Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty

 6. Pšenice ceny

 7. Kukuřice ceny

 8. Světoví exportéři obilovin

 9. Výnos pšenice svět - predikce

 10. Producenti obilovin v EU 27

 11. Výnosy obilovin v EU

 12. Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha

 13. Obiloviny EU 27– výnos t/ha

 14. Obiloviny EU 27– produkce 1000 t

 15. Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t

 16. Plochy obilovin celkem, produkce a výnos Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

 17. Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

 18. Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t) Pozn.: rok 2008 odhad Pramen: ČSÚ

 19. Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže) Pozn.: rok 2007/08 odhad Pramen: MZe

 20. Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ)

 21. Obchod ČR s obilovinami Pozn.: rok 2008* leden až červenec

 22. Olejniny výměra 1000 ha

 23. Olejniny výnos t/ha

 24. Olejniny produkce 1000 t

 25. Predikce cen rostlinných komodit

 26. Predikce cen mléčných komodit • Zdroj dat DG agri – MAP říjen 2008

 27. Health Check navrhuje změny tří nařízení • Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009 • Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009 • Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009

 28. Článek 68-70 návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktů a) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh a) iv – Podpora pohody zvířat a) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhody b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdy d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení energetického kreditu. Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5 % jako státní pomoc

 29. Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca 1 042 tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV

 30. Modulace - Současný stav • Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od 2007. Byla zavedena franšíza 5 000 € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). • Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.

 31. Finální podoba modulace

 32. Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013)

 33. Předpoklad SAPSU

 34. Mléčná kvóta • Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15 • Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení • Možnost zřídit národní mléčný fond • Zrušení omezení ohledně podpory investic do produkce mléka

 35. Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri

 36. Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost 2005-07 (t/ha)

 37. Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015)

 38. Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha (2013 - BU a RO 2015)

 39. Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy 2007-2013

 40. Další rozdíly • LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí • Zdanění příjmů • Zahrnutí dotací do daňového základu • Výše spotřební daně • Výše zdravotního a sociálního pojištění • Parita kupní síly

 41. Komplexní mzdové náklady €/hod. 1.7.2006 – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100)

 42. Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj dat FADN, EUROSTAT) • Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) • HZP na 1 ha - 969 €, EU 27 – 1743 €. • Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie), • 2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce • Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) • Nízká efektivnost využití podpor – provozní podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)

 43. Závěrem • Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP • Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka • Jaká je jistota dalšího vývoje?

 44. Závěrem • Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu • Dopady světové finanční krize • Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na přímých platbách, LFA a AEO • Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo stoupají (nafta) • Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou kupovat i nadále

 45. Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat