slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา - PowerPoint PPT Presentation


  • 494 Views
  • Uploaded on

แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา. แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาทางมานุษยวิทยา. 1) สังคมดั้งเดิม (Primitive society) Robert Redfield ให้คำจำกัดความสังคมดั้งเดิมว่าเป็น . - สังคมขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความรู้สึกร่วมในกลุ่มสูง .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา' - omer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานในแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาพื้นฐานใน

วิชามานุษยวิทยา

slide2

แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาทางมานุษยวิทยาแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาทางมานุษยวิทยา

1) สังคมดั้งเดิม (Primitive society)

Robert Redfield ให้คำจำกัดความสังคมดั้งเดิมว่าเป็น

- สังคมขนาดเล็กความสัมพันธ์ใกล้ชิดความรู้สึกร่วมในกลุ่มสูง

- เป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนระบบเครือญาติ

- ระดับเทคโนโลยีต่ำ

- ไม่มีภาษาเขียน

- มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเฉพาะตัวต่างจากกลุ่มอื่น

slide3

เผ่า Tsadays ใน เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์

slide5

ครอบครัวชนพื้นเมือง Aborigines ในประเทศออสเตรเลีย

slide9

สังคมประเพณี(จารีต)นิยม (Traditional society)

- ยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีอาจรับเทคโนโลยีใหม่เข้าไป

มีภาษาเขียนแต่ยังเป็นสังคมขนาดเล็ก มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน มี

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างเด่นชัดมีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน

slide10

  2)  วัฒนธรรม (Culture)

ได้แก่ผลผลิตของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

เพื่อสนองตอบความต้องการดำรงชีวิตอยู่

  • การถือวัฒนธรรมตนเองเป็นใหญ่ (Ethnocentricism)

Egocentric

Ethnocentric

Anthropomorphic

slide14

วัฒนธรรมสัมพัทธ์ (Cultural Relativism)

- วัฒนธรรมของทุกสังคมมีเหตุผลมีความถูกต้องเหมาะสมในตัวของ

มันเองเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของสังคมที่สร้าง

วัฒนธรรมนั้นขึ้นมาไม่มีวัฒนธรรมใดดี / เลวถูก / ผิด

- การศึกษาวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องทำความเข้าใจจาก

มุมมองของคนกลุ่มนั้นเองไม่เอาความรู้สึกของตนเองเข้าไปตัดสิน

slide19

3)การศึกษาแบบองค์รวม (Holism)

ได้แก่ การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากทุกแง่ทุกมุม

อธิบายพฤติกรรมและวัฒนธรรมจากหลายๆด้านประกอบกัน

ไม่มองเพียงด้านเดียว

slide21

ทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษา

1. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory)

2. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)

3. ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural - Functionalism)  

slide22

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

  • วิวัฒนาการทางสังคม (Social Darwinism)

การนำแนวคิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin มาใช้อธิบาย

วิวัฒนาการของสังคมว่ามีการเลือกสรรสังคมที่พัฒนา ได้เหมาะสมจะเจริญเร็วกว่า

slide23

วิวัฒนาการสายเดี่ยว (Unilinear Evolution)

Psychic Unity of Mankind

James Frazer

Science วิทยาศาสตร์

Religion ศาสนา

Magic ไสยศาสตร์

Edward B. Tylor

Civilization ยุคอารยธรรม

Barbarism ยุคอนารยชน

Savagery ยุคคนป่า

slide24

วิวัฒนาการหลายสาย (Multi-linear Evolution)

วิวัฒนาการของขวานหิน

slide25

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)

- มีจุดกำเนิดหรือศูนย์รวมของวัฒนธรรมร่วมกัน

- มีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน / การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร

slide26

- เขตวัฒนธรรม Cultural Area

- โลกาภิวัตน์ Globalization

slide27

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม(Structural – Functionalism)

- อธิบายการทำงานของสังคม

- สังคมทำงานเป็นระบบเหมือนสิ่งมีชีวิต

- พฤติกรรมมนุษย์มีแบบแผน

- แบ่งพฤติกรรมเป็นระบบทำงานประสานกันเกิดเป็นโครงสร้าง

  • หน้าที่ของพฤติกรรมต่างๆคือการรักษาสมดุลของสังคมดังนั้น
  • พฤติกรรมทุกอย่างในสังคมจึงมีหน้าที่สนองตอบความต้องการ
  • ของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
slide30

วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา

1.ใช้วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สังคม (Social Science)

- สังเกตการณ์ / ตั้งสมมุติฐาน / พิสูจน์ทดลอง / ตั้งเป็นทฤษฎี

- ภววิสัย (Objectivity) ศึกษาอย่างเป็นกลางไม่ใช้อคติตัดสิน

ตรงกันข้ามกับอัตวิสัย (Subjectivity)

slide31

2.เน้นการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork)

- การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation)

- การสัมภาษณ์

3.การศึกษาแบบเปรียบเทียบ

- หาแบบแผนความแตกต่าง / ความเหมือน

  • ให้ความสำคัญกับสังคมวัฒนธรรมอื่นโดยเฉพาะสังคมที่
  • ไม่ใช่สังคมตะวันตก