osaatko oikeutesi tied tk turvasi ty el m n tietosuoja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASI Työelämän tietosuoja PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASI Työelämän tietosuoja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASI Työelämän tietosuoja - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASI Työelämän tietosuoja. Jesper Eiskonen asiamies, VT. Henkilötieto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASI Työelämän tietosuoja' - omana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osaatko oikeutesi tied tk turvasi ty el m n tietosuoja

OSAATKO OIKEUTESI – TIEDÄTKÖ TURVASITyöelämän tietosuoja

Jesper Eiskonen

asiamies, VT

m ritelmi
Henkilötieto

Kaikenlaiset TT:n ominaisuuksia tai elinolo-suhteita kuvaavat merkinnät. Voi olla kirjallinen, sähköisesti tai muutoin tallennettu tieto, mutta ei yksistään suullinen tieto (ellei perustu rekisteriin).

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, järjestäminen, käyttö, siirtäminen, luovuttaminen, säilyttäminen, muuttaminen, yhdistäminen, suojaaminen, poistaminen, tuhoaminen ja muu hlötietoihin kohdistuva toimenpide.

Henkilörekisteri

Manuaalisesti tai atk:n avulla ylläpidetty rekisteri

Määritelmiä
laki yksityisyyden suojasta ty el m ss voimaan 1 10 2004
Korvattiin aikaisempi työelämän tietosuojaL

Lakiin lisättiin uusina säännökset;

Huumausainetestauksesta

Kameravalvonnasta

Sähköpostin suojasta

Tämän erityislain lisäksi työelämää(kin) koskevia yleisiä säännöksiä;

Henkilötietolaissa

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa

Laki yksityisyyden suojasta työelämässävoimaan 1.10.2004
henkil tietojen k sittelyn yleiset edellytykset
Tarpeellisuusvaatimus läpi koko lain

TA saa käsitellä vain TT:n työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia tietoja

 vaihtelee alan ja tehtävien mukaan

 liityttävä osapuolten oikeuksiin/velvollisuuksiin

Ei voida poiketa edes TT:n suostumuksella

Sovelletaan myös työhönotossa

 Ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin

Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset
terveydentilaa koskevien tietojen k sittely 1
Arkaluonteisia tietoja

TA:n käsittelyoikeutta rajattu. Saa käsitellä:

Sairausajan palkan tai muun edun suorittamiseksi

TT:n poissaolon perustellun syyn selvittämiseksi

TT:n halutessa selvitettävän työkykyisyyttään

Muualla lainsäädännössä erikseen sallittu

TT itse toimittaa, tai kirjallinen suostumus

Ei kuitenkaan mitä tahansa tietoja

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (1)
terveydentilaa koskevien tietojen k sittely 2
TES/VES määräykset (1)

Sairausajan palkanmaksun osalta edullisemmat kuin laki

Lääkärintodistus (ainakin > 3 päivää) toimitettava TA:lle

SairausvakuutusL:n mukaiset korvaukset TA:lle ajalta jolta palkkaa maksetaan ei saa ilman lääkärintodistusta

Palkkaa ei makseta jos itse aiheutettu tahallisesti tai törke- ällä huolimattomuudella

Palkkaa joistain hoidoista yms. vaikkei työkyvytön

Näistä syistä tulkitaan, että TA:lla oikeus saada diagnoositieto, jotta voi tutkia onko TT oikeutettu sairausajan palkkaan

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (2)
terveydentilaa koskevien tietojen k sittely 3
TES/VES määräykset (2)

TA:n oikeus käsitellä yksityiskohtaisia terveydentilatietoja ei merkitse TT:lle velvollisuutta toimittaa ko. tietoja sisältävää lääkärintodistusta

Jos ei toimita;

 Voi menettää sairausajan palkan

 Voi hakea sair.vak.L:n mukaiset korvaukset itse

 TA:lla ei oikeutta irtisanoa tai purkaa pelkästään

tällä perusteella, kun TT todistaa työkyvyyttö-

myytensä muulla luotettavalla tavalla

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (3)
huumausaineiden k ytt koskevien tietojen k sittely 1
Itse testausta ei säännellä

Terveydenhuollon ammattihenkilöt (omat lait)

Arkaluonteisia tietoja

Saa käsitellä vain nimetyt henkilöt

Ko. henkilöillä salassapitovelvollisuus

Säilytettävä erillään muista henkilötiedoista

TT toimittaa todistuksen itse TA:lle

Toimittaminen TT:n harkinnassa

Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely (1)
huumausaineiden k ytt koskevien tietojen k sittely 2
Huumausainetestiä koskeva todistus

TA:n osoittaman terveydenhuollon ammattilaisen ja laboratorion antama

Ilmenee että TT:lle tehty testi huumausaineL:ssa määritellyn huumausaineen käytön vuoksi

Selvitys siitä, onko huumausaineita käytetty mui- hin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hä- nen työ- ja toimintakykynsä on heikentynyt

ko. arvion perusteella TA voi arvioida käytön merkityksestä työsuhteelle

Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely (2)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 1
TA voi pyytää vain tehtävään valitulta

Valinta ehdollisena kunnes valittu toimittaa todistuksen

TH:lla ei velvollisuutta toimittaa

Jos lain edellytykset täyttyvät eikä toimita, saa TA jättää huomioimatta hakuprosessissa

YT-menettellyssä käsiteltävä

Tehtäväkohtaisesti käsiteltävä todistukseen merkittävien tietojen tarpeellisuus

 voidaanko huumeista johtuva

vahingonvaara torjua muutoin

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (1)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 2
Laissa säädetyt tehtäväperusteiset edellytykset

 Yleiset seulontatestit eivät mahdollisia

TA voi pyytää todistusta:

Jos TH:n tarkoitus toimia tehtävissä jotka edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä

 Tarkoittavat tiukempia edellytyksiä kuin yleinen velvollisuus tehdä työ huolellisesti

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (2)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 3
Lisäksi edellytetään, että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena voi;

1) Vaarantaa TT:n tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta

2) Vaarantaa maanpuolustusta

3) Vaarantaa liikenneturvallisuutta

4) Lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (3)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 4
5) vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia; tai

6) vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (4)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 5
TA:lla käsittelyoikeus TH:n suostumuksella kun edellytetään erityistä luottamusta

1) Työskentely muualla kuin TA:n valvomissa tiloissa

 esim. ulkopuolisista riippuvaisen vanhuksen hoitaminen tämän kotona

2) Pysyvästi ja olennaisesti alaikäisten kasvatus, opetus, hoito tai muu huolenpito

 vain yksin lapsen kanssa työskennellessä

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (5)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 6
3) työnhakijan on tarkoitus hoitaa sellaisia lääke- huollon tehtäviä, joissa olisi itsenäisesti ja val- vomattomasti pääsy huumausaineisiin tai vä- häistä suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin.

 esim. lääkevarastot, apteekki, tulli, poliisi oltava itsenäistä käsittelyä ilman valvonta vähäistä suurempaa, ei lääkekaappi osastolla

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (6)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty h n otettaessa 7
Säännöksiä sovelletaan myös, jos tehtävät muuttuvat työsuhteen aikana ja lain edellytykset täyttyvät uusiin tehtäviin

Tehtäviä vaihtava TT samassa asemessa kuin TH

Vain kerran tehtävien vaihtuessa

TT:llä ei velvollisuutta toimittaa

 jos ei toimita, yleinen työoikeudellinen arvio

mahdollisista seuraamuksista / mahd. jatkaa samassa tehtävässä

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (7)
huumausainetesti koskevan todistuksen toimittaminen ty suhteen aikana
Ei voida pakottaa toimittamaan todistusta

Jos ei toimita, mahdolliset seuraamukset kokonaisharkinnalla

Voidaan pyytää esittämään, kun;

Perusteltua aihetta epäillä työskentelystä huumaantuneena tai että on riippuvuus

Testaamisen oltava välttämätöntä työ- tai toimintakunnon määrittelemiseksi

Suojeltavana samat intressit kuin työhönotossa

 kriteerit selvästi ankarampia

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työsuhteen aikana
kustannukset todistuksen hankinnasta
TA maksaa

Ellei maksa, ei voi vaatia

 todistuksen puuttumisella ei vaikutuksia

Laskutus siten, ettei TH/TT joudu maksamaan missään vaiheessa itse

Ei voida edellyttää, että toimitettaisiin esim. työhakemuksen yhteydessä / liitteenä

Kustannukset todistuksen hankinnasta
kameravalvonta ty paikoilla 1
TA:n oikeus toteuttaa ko. valvontaa tiloissaan;

Yleisesti

Erityisesti tilanteissa joissa valvonta työpisteissä joissa työntekijöitä

TT:hin kohdennettu valvonta minimoitava

Valvonnan oltava mahdollisimman avointa

Ongelma ei yleisellä paikalla tapahtuva valvonta

Kameravalvonta työpaikoilla (1)
kameravalvonta ty paikoilla 2
Kameravalvonnassa kysymys

jatkuvasti kuvaa välittävällä tai kuvaa tallentavalla teknisellä laitteella kuvaamisesta tai katselemisesta

kaikenlaiset laitteet, joilla voidaan tuottaa henkilöstä näköiskuvaa

ei koske työntekijän kuuntelua teknisellä laitteella (salakuuntelu) -vrt. videokameralla kuvaaminen

Kameravalvonta työpaikoilla (2)
kameravalvonta ty paikoilla 3
saa yleisesti käyttää jos tarkoituksena;

TT:den tai muiden turvallisuuden varmistaminen

omaisuuden suojaaminen

tuotantoprosessien toiminnan valvonta

tiettyjen vaaratilanteiden ennalta estäminen

pääsääntö;

ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla

ei käymälöissä, pukeutumistiloissa tms.

TT:n omassa huoneessa

Kameravalvonta työpaikoilla (3)
kameravalvonta ty paikoilla 4
Kohdentaminen tiettyyn työpisteiseen;

oltava välttämätöntä

jos tarkoituksena ehkäistä ilmeistä väkivallan uhkaa

 poliisi, terveydenhuolto, vartiointi, kauppa

 avun saaminen todellisissa vaaratilanteissa

omaisuusrikosten estämiseksi, kun TT: tehtäviin olennaisena osana merkittävän omaisuuden käsittely (raha,arvopaperit jne.)

työntekijän pyyntö

TT lähtöisesti + lopetettava vaadittaessa

tarkoitus varmistaa TT:n etuja + oikeuksia

Kameravalvonta työpaikoilla (4)
kameravalvonta ty paikoilla 5
Valvonnan avoimuus

Puuttuu yksityisyyteen  mahd. avointa

Selvitettävä vähemmän puuttuvat keinot

- kulunvalvonta, hälyt, suojapleksit jne.

Puuttuminen mahdollisimman vähäistä

- yt-menettelyssä käytävä läpi etukäteen

Työntekijöille tiedotetaan valvonnasta

- yleisesti + erikseen

Ilmoitettava näkyvästi valvonnasta ko. tiloissa

Kameravalvonta työpaikoilla (5)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen ja avaaminen 1
Tavoite:

TT:n luottamuksellisten viestien suoja säilyy

TA saa tarvittaessa viestinsä  toiminta jatkuu

Pyrkimys:

TT:n luottamukselliset viestit eroteltaisiin

Sääntelyn tavoite:

ohjata käytäntöjä siihen, että viestien avaaminen perustuisi työyhteisöissä TT:n suostumukseen

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen (1)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen ja avaaminen 2
TA antaa sähköpostiosoitteen

pelkästään tällä perusteella ei voi kajota

TA omistaa laitteet + liittymät

pelkästään tällä perusteella ei voi kajota

viestinnän luottamuksellisuus

TA voi kieltää yksityisen käytön

TT:lle voi tulla viestejä kiellosta huolimatta

ei järkevää käytännössä

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen (2)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen ja avaaminen 3
Työpaikalla voidaan sopia esim. että sijainen / kollega / sihteeri avaa postin

Jos ei sovita, säännökset antavat mahdolli- suuden avata tietyissä tilanteissa

Jotta ylipäänsä mahdollista TA:n tarjottava TT:n käyttöön erilaisia mahdollisuuksia

näiden avulla ei tarvetta kajota TT:N postiin

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen (3)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen ja avaaminen 4
TT:lle tarjottavat mahdollisuudet:

Automaattiset poissaoloviestit sisältöineen

edellyttää TA:n suostumusta

Poissaolon aikana viestit toiselle henkilölle

edellyttää TA:n suostumusta (myös toinen hlö)

Edellyttävät TT:n toimenpiteitä, TA ei saa itse ilman lupaa tehdä ko. ohjauksia

Tarjoaminen ei aiheuta velvollisuutta käyttää

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen (4)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen 1
Yleinen edellytys hakemiselle/avaamiselle:

TA:n välttämätöntä saada tieto hänelle tarkoitetus-ta viestistä

toimintaan liittyvien neuvottelujen loppuun saattami-seksi

asiakkaiden palvelemiseksi

tai toimintojensa turvaamiseksi muutoin

(= tilaukset, reklamaatiot, sopimusneuvottelut jne.)

TA:n harkittava tarkoin toimenpiteen välttämättö-myyttä eli ehdotonta tarpeellisuutta

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen (1)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien hakeminen 2
Lisäkriteerit:

TT hoitaa tehtäviään itsenäisesti

Muut eivät hoida / tiedä asiasta

TT:n tehtävien tai vireillä olevien asioiden vuoksi on ilmeistä, että viestejä lähetetty TT:lle

TT on poissa töistä

TT:n suostumusta ei voida saada kohtuullisessa ajassa

eikä asian selvittäminen siedä viivytystä

 Hausta selvitys TT:lle

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen (2)
ta lle kuuluvien s hk postiviestien avaaminen
Jos kaikki kriteerit täytyy + viestin lähettä- jään koetettu olla yhteydessä: saa avata

pääkäyttäjä + toinen henkilö

avaamisesta kirjallinen selvitys TT:lle

ei saa käsitellä laajemmin kuin tarpeen

salassapitovelvollisuus työsuhteen päätyttyäkin

TA:lle kuuluvien sähköpostiviestien avaaminen