sadarb ba ar pacientu organiz cij m l dz in j s un turpm k s sadarb bas nov rt jums n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums. Daiga Behmane Veselības centra direktore Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības konference “Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos” 25.02.2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums' - olympe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadarb ba ar pacientu organiz cij m l dz in j s un turpm k s sadarb bas nov rt jums

Sadarbība ar pacientu organizācijām – līdzšinējās un turpmākās sadarbības novērtējums

Daiga Behmane

Veselības centra direktore

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības konference

“Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”

25.02.2011

vesel bas ekonomikas centra vec funkcijas
Veselības ekonomikas centra (VEC) funkcijas
 • Sabiedrības veselības pētījumi, datu analīze
 • Veselības aprūpes statistika
 • Pacientu reģistru uzturēšana
 • Medicīnas tehnoloģiju izvērtēšana, reģistrācija
 • Veselības aprūpes pakalpojumu plānošana, tarifu aprēķins
 • Kompensējamo un slimnīcu zāļu sarakstu veidošana
 • Vadlīniju un Racionālas farmakoterapijas rekomendāciju izstrāde
 • E-veselības ieviešana
 • ES struktūrfondu projektu uzraudzība veselības nozarē
izaicin jumi v a pacientu apr p
Izaicinājumi vēža pacientu aprūpē
 • Populācijas novecošanās
 • Vēža izplatības palielināšanās
 • Izmaiņas dzīvesveidā: smēķēšana sieviešu vidū, aptaukošanās, diētas kļūdas
 • Vēža diagnostikas un ārstēšanas izmaksu palielināšanās
 • Kompleksa terapija, kam nepieciešama multidisciplināra aprūpe
 • Sadarbība un koordinācija starp dažādiem pacientu aprūpes posmiem
 • Psihosociāla aprūpe
 • Paliatīvā aprūpe
 • Pacientu iesaistīšana ārstniecības procesā
slide4

VEC piedalās Eiropas partnerībā cīņai pret vēzi

 • Dalība Eiropas Savienības programmas “Veselība” Vienotas rīcības
 • (Joint Action) projektā (2011.-2013) ar mērķi:
 • Atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgai un efektīvākai vēža apkarošanai, lai samazinātu vēža radīto slogu (par 15% līdz 2020. gadam);
 • Projekta partneri: no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandes, Norvēģijas - veselības aprūpes un veselības nozares pārvaldes institūcijas, pacientu nevalstiskās organizācijas u.c.
 • Projekta koordinators: Slovēnija (Slovēnijas Sabiedrības veselības institūts).

12.06.2010.

eiropas partner bas c ai pret v zi projekta strukt ra
Eiropas partnerības cīņai pret vēzi- projekta struktūra

FORUMS

ES dalībvalstis, zinātnieki, veselības aprūpes darbinieki, pētnieki, eksperti, NVO, pacientu grupas, pilsoniskās sadarbības un industrijas pārstāvji

Partnerības sekretariāts

Veselības veicināšana

un profilakse

Agrīna diagnostika un skrīnings

Veselības aprūpe

Pētniecība

Informācija un dati

Virtuālā partnerība (tīmekļa vietne)

1 dg vesel bas veicin ana un profilakse
1.DG: Veselības veicināšana un profilakse
 • Veselību ietekmējošo riska faktoru samazināšana un novēršana:
  • smēķēšanas un alkohola patēriņa politikas efektivitātes izvērtēšana,
  • ar darba un ar ārējo vidi saistīto kancenogēno un mutagēno vielu iedarbības novērtēšana,
  • veselīga dzīvesveida politikas veicināšana, uztura politikas pārskatīšana,
  • infekciju izraisītā vēža radītā sloga izvērtēšana u.c.
 • Regulāra sabiedrības informēšana ar masu mēdiju palīdzību, internetu, izmantojot izglītības programmas, jauniešu organizācijas, pacientu sabiedriskās organizācijas un iesaistot pašvaldības, augsta riska un mērķa populācijas grupas (piem., bērni, sievietes).
2 dg agr na diagnostika un skr nings
2.DG: Agrīna diagnostika un skrīnings
 • Vēža skrīninga programmu pārskatīšana, ieviešana un uzraudzība, atbilstoši ES rekomendācijām;
 • Vēža skrīninga pieejamības un efektivitātes palielināšana;
 • Vēža skrīninga programmas izmeklējumu kvalitātes kritēriju izstrādāšana un ieviešana;
 • Skrīningā iesaistītā personāla izglītošana;
 • Regulāra un mērķtiecīga sabiedrības informēšana un motivēšana;
 • Agrīna vēža diagnostikas uzlabošana.
3 dg vesel bas apr pe
3.DG: Veselības aprūpe
 • Atšķirību novēršana vēža mirstības rādītājos starp ES dalībvalstīm, ievērojot dalībvalstu reģionālās un vietējās atšķirības un pieejamos resursus;
 • Integrētu vēža pacientu aprūpes modeļu ieviešana;
 • Multidisciplināras aprūpes nodrošināšana;
 • Ārstēšanas standartu, t.sk. bērnu, psihosociālās un paliatīvās aprūpes standartu pielietošana;
 • Esošo vadlīniju pārskatīšanu un efektīvāka ieviešana;
 • Veselības aprūpes profesionāļu izglītošana utt.
4 dg p tniec ba
4.DG: Pētniecība
 • Nodrošināt sadarbību starp ES dalībvalstīm vēža pētniecībā un pētniecības koordinācijā, lai nodrošinātu efektīvu visu resursu izmantošanu;
 • Uzlabot sabiedrības informētību par pētījumu rezultātiem.
5 dg inform cija un dati
5.DG: Informācija un dati
 • Datu vākšana, iesaistot vēža reģistrus, lai iegūtu visaptverošu, labas kvalitātes un starptautiski salīdzināmu informāciju;
 • Datu analīze par galvenajiem vēža sloga indikatoriem – saslimstību, izplatību, dzīvildzi, mirstību;
 • Vēža sloga ekonomiskā analīze, vienošanās par pamatrādītājiem, ar kuru palīdzību izvērtē vēža slogu un ļauj izdarīt Eiropas mēroga salīdzinājumus;
 • Informācijas izplatīšana zinātniekiem, politiķiem, pacientiem, iedzīvotājiem;
 • Eiropas konference – rezultātu kopsavilkuma sagatavošana Eiropas Sabiedrības veselības programmai 2014.-2020. gadam.
forums
Forums
 • Ikgadējas konferences par sasniegtā darba rezultātiem visās darba grupās;
 • Forumā aicinātas piedalīties ES dalībvalstis, politiķi, eksperti, pētnieki, pacientu organizācijas, veselības aprūpes profesionāļi u.c.;
 • Plānotie forumi: Spānijā 2011.g.14.-15. jūnijs.

Itālijā 2012.g.

Slovēnijā 2013.g.

vec pl not s aktivit tes 2011 2012
VEC plānotās aktivitātes 2011.-2012.
 • Nacionālās vēža programmas analīze
 • Onkoloģisko pacientu plūsmas izstrāde
 • Valsts apmaksāto pakalpojumu analīze, izmaksu efektivitātes novērtēšana
 • Eiropas Partnerības aktivitāšu popularizēšana nacionālā līmenī
 • Pacientu reģistra datu uzlabošana
 • Tematiskā sabiedrības veselības ziņojuma par onkoloģiju izstrāde
onkolo isko slim bu kontroles programma 2009 2015 gadam latvija
Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.-2015. gadam Latvija
 • Mērķis: samazināt saslimšanas risku ar onkoloģiskām slimībām, pagarināt onkoloģisko slimnieku dzīvildzi un uzlabot viņu dzīves kvalitāti.
 • Galvenie uzdevumi (rīcības virzieni) programmas rezultātu sasniegšanai:
  • Onkoloģisko slimību riska faktori un primārā profilakse;
  • Onkoloģisko slimību agrīna diagnostika un organizētais vēža skrīnings;
  • Onkoloģisko slimību ārstēšana;
  • Paliatīvā aprūpe;
  • Nozares metodiskā vadība.
onkolo isko slim bu kontroles programma 2009 2015 i
Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.-2015. (I)

VEC priekšlikumi programmas veiksmīgai ieviešanai:

 • Regulāra primārās profilakses pasākumu ieviešana (pretsmēķēšanas kampaņas, izglītošana par sauļošanās kaitīgumu un vakcināciju pret humāno papilomas vīrusu u.c.)
 • Novēlotu diagnosticēto gadījumu skaita samazināšana (diagnostisko metožu pieejamība, primārās aprūpes ārstu u.c. speciālistu kompetence, pašu pacientu atbildība, onkoloģiskā dienesta darba organizācija)
  • Skrīninga aptveres palielināšana (programmatiska komunikācijas un mārketinga stratēģija, pacientu motivēšana)
  • Skrīninga programmas efektivitātes uzlabošana (nodrošināta koordinācijas un kontroles vadība visos etapos, stingri noteikti izmeklējumu kvalitātes kritēriji)
  • Resursiem atbilstošu onkoloģisko pacientu diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas vadlīniju izstrādāšana
  • Resursiem atbilstošu onkoloģisko pacientu plūsmas modeļu izstrādāšana un ieviešana primārā, sekundārā un terciārā aprūpes līmenī
  • Paliatīvās aprūpes nodrošināšana
onkolo isko slim bu kontroles programma 2009 2015 ii
Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.-2015. (II)

GALVENAIS:

 • Plāniem jābūt reāliem un ieviešamiem
 • Pacientu sabiedriskajām organizācijām jāiesaistās onkoloģisko slimību kontroles programmas pārskatīšanā, ieviešanā un uzraudzībā
jaut jumi ierosin jumi priek likumi
Jautājumi/ierosinājumi/priekšlikumi :

Veselības ekonomikas centrs

Duntes iela 12/22 , Rīga

info@vec.gov.lv

www.vec.gov.lv

67501590