Management XXL 20 februari 2013 - PowerPoint PPT Presentation

olympe
management xxl 20 februari 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management XXL 20 februari 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management XXL 20 februari 2013

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Management XXL 20 februari 2013
91 Views
Download Presentation

Management XXL 20 februari 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Management XXL 20 februari 2013

 2. Inhoudpresentatie Proces Welke stappen hebben we gezet Planning Product Status en werking Glimp van het eindproduct Inhoud Op zoek naar samenhang

 3. Papendal Burgers Zoo Welke stappen hebben we gezet? Ontwikkelagenda (juni) Uitwerking thema + regio

 4. dec feb apr zomer jan mrt mei jun okt/nov ‘weefvak’ 2-daagse Papendal Ontwerp Omgevingsvisie Besluitvorming ontwerp P-beraad18/3 – GS 23/4 NB: voldoende tijd voor digitalisering Besluitvorming eindversie PS 13 nov Inspraak 6/5-eind/6 Eindversie maken Verordening Plan-MER Advies regioCie Regio: maatschappelijke opgaven Samenwerkings-acties uitvoerings- / gebiedsagenda 18 februari werkconcept beschikbaar Burgers Zoo 16 januari PS werksessie 6 maart

 5. Product ‘omgevingsvisie’ Omgevingsvisie = ‘structuurvisie’ Zelfbindend, wilsdocument en basis voor juridisch handelen Doorwerking via eigen uitvoering, communicatie en verordening Vervangt huidige plannen omgevingsbeleid Gelders Milieuplan Waterplan Streekplan (structuurvisie) Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan Reconstructieplannen Bestaande regelingen overhevelen of aanpassen 5

 6. Product of proces? Proces, monitor, community, communicatie Dit is niet “af” alserstrakseen plan ligt Loslaten en monitoren Vergtanderewijze van communiceren Hoort u ook de positieverespons? “dit is wat over 2 jaarnormaal is” 6

 7. Plan Inhoudsopgave Relevante tekstpassages (doorklikbaar) Bijvoorbeeld ‘Energie’ Typering van de opgave energietransitie Provinciale visie en ambitie energie Dynamisch Mooi Divers Specifiek: wind Verordening Uitvoering: Programma energie Routekaarten Projecten Afspraken over dynamiek: oa regionale programmering Kwaliteiten (norm, richting, inspiratie) Specifieke regionale kleuring en vertaling naar gebiedsagenda 7

 8. Inhoud: op wegnaarsamenhang Rolopvatting provincie / status plan Partnerschap, met duidelijke eigen verantwoordelijkheid Visie en ambities Geeft invulling aan collegeakkoord Visie op platteland, stad en samenhang Beoogde werking omgevingsvisie Dynamisch, Mooi, Divers Invulling beleid Nieuwe lijnen tekenen zich af 8

 9. Dynamisch Gelderland Programmeringsafspraken en ladder In principe functies toestaan binnen kwaliteiten van de plek Regionale programma’s Bedrijventerreinen Wonen Kantoren? Detailhandel? Ladder duurzame verstedelijking Toch zonering Windenergie, landbouw, tuinbouw? 9

 10. Mooi Gelderland Ontwikkelen met kwaliteit Partners nemen zelf verantwoordelijkheid Kwaliteiten plek staan centraal Nee tenzij en ja mits Wat tekent zich af Gelders natuurnetwerk Groene ontwikkelzone Natura 2000 Andere kwaliteiten, generiek en specifiek Normeren en inspireren 10

 11. Divers Gelderland • Regionaleverschillen • Gedeelde regionale opgaven en ambities • Regionale accenten, bijvoorbeeld woonprogramma • Specifieke regionale opgaven, bijvoorbeeld Food Valley • Basis voor verdere uitvoeringsafspraken (gebiedsagenda?) 11

 12. formeel: plan niet formeel: community • Digitaal • RO-online • Objectgericht • Tekst-kaart v.v. Visie Instrumenten Inspiratie Gld index Omgevings-verordening Community Acties Partijen • Gebiedsagenda • Acties provincie • Acties partners Plan-MER

 13. Aan de slag …. 13

 14. #GldAnders 13

 15. Gevoel bij inhoud Huidige praktijk is allebei Dit mag hier, dat mag daar Deze maten en eisen Deze zone, die kwaliteit En straks? Paar absolute waarden (Gelderse natuur, drinkwater) ‘Alles’ mag mits met kwaliteit Geen specifieke eisen aan functies / basisniveau? Kwaliteiten smal of breed opvatten? Verschillende invullingen denkbaar, keuze is politiek extra

 16. In gesprek over Van wie is de omgevingsvisie straks? Visie Gebiedsagenda (rollende uitvoeringsagenda) Omgevingsvisie, wat heb je er aan? Onderling in gesprek, meer en minder nauw betrokkenen Omgevingsvisie van 10, 50, of …. mensen? Hoe is aansluiting met de teams. Hoe pakken anderen dat aan. Waar zit nog een behoefte? Noteer bevindingen en geef die mee, korte plenaire terugkoppeling

 17. Sturen op kwaliteit

 18. norm richting inspiratie Geldersenatuur

 19. norm richting inspiratie Groeneontwikkelzone

 20. richting inspiratie Geldersekwaliteiten

 21. Divers

 22. Omgevingsvisie • Gelderland: dynamisch, mooi, divers • Ruimte voor dynamiek met kwaliteit • Dynamiek • Samen regionaal programmeren • Afwegingsladder (NIET: deze functie die plek) • Kwaliteit • 4 gebieden • Norm, richting en inspiratie • Helpen ontwikkelen met kwaliteit • Partners ook zelf verantwoordelijk • Divers • Regionale opgaven • Straks: samen uitvoeren (gebiedsagenda) Norm Richting Inspiratie Norm Richting Inspiratie Richting Inspiratie ‘Gelderse verstedelijkingsladder’