1 / 41

Arbejdsmedicin Pr sentation

Dagens emner. Andre arbejdsbetingede sygdomme:LungesygdommeHudsygdomme*Hrenedsttelse*Vibrationsbetinget hvide fingre*Reproduktionsforstyrrelserkrftsygdomme. Fagbeskrivelsen. De studerende skal kunne. - redegre for de almindeligst forekommende sundhedsproblemer, sygdomme og lidelser, deres

oliver
Download Presentation

Arbejdsmedicin Pr sentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Arbejdsmedicin Præsentation Gert Thomsen Arbejdet med arbejdsmedicin siden 91 Overlæge her i Esbjerg siden 2001 Særlige interesser: Allergi og Astma Skulder-, arm-, håndbesvær

  2. Dagens emner Andre arbejdsbetingede sygdomme: Lungesygdomme Hudsygdomme* Hørenedsættelse* Vibrationsbetinget hvide fingre* Reproduktionsforstyrrelser kræftsygdomme

  3. Fagbeskrivelsen De studerende skal kunne

  4. Eksponering Kemisk Fysisk Biologisk Ergonomisk Psykisk

  5. Hvordan vurdere Kemisk Måling Lugt-tærskler Skønne ud fra Produktoplysninger Forbrug Hvor meget fordamper? Hudoptag! MAL-kode

  6. MAL Koder

  7. MAL Koder

  8. Hvordan vurdere Kemisk En er Eddikesyre En er cellulosefortynder

  9. Hvordan vurdere Fysisk Støj Temperatur Træk? Stråling

  10. Hvordan vurdere Biologisk Mikroorganismer Endotoksiner Allergifremkaldende stoffer Smittefare?

  11. Hvordan vurdere Ergonomisk Det hører I (forhåbentligt) en masse om på andre tidspunkter

  12. Hvordan vurdere Psykisk Kan man måle – registrere observere psykisk arbejdsmiljø? Interview – spørgeskema Gruppeniveau Tredækker spørgeskema

  13. Tredækker 1

  14. Lungesygdomme Obstruktive – Astma og KOL Restriktive – Silikose, asbestose og lign. Alveolit lignende

  15. Undersøgelsesmetoder Røntgen Primært for at udelukke TB og cancer Spirometri Udvidet lungefunktionsundersøgelse Allergitests

  16. Normal spirometri

  17. Obstruktiv Spirometri

  18. Restriktiv Spirometri

  19. 17 årig bagerlærling Tidligere fysisk aktiv Ingen familiær disposition 1½ md efter at være startet i bageri hoste og funktionsdyspnø. Normal spirometri ved undersøgelsen Blank priktest

  20. Bagerlærlingen IgE antistof overfor hvedemel og rugmel Peakflow udsving 50 på fridag, 150 på arbejdsdage! Konsekvenser?

  21. Hudsygdomme Urtikaria (nældefeber) Eksemer Toksiske Allergiske Undersøgelsesmetode: Lappetest

  22. 32 årig smed De sidste 4 år kontrolleret svejsninger Juni skiftet fra at bruge magnettest til ultralydtest August begyndende håndeksem Svinder ved sygemelding, kommer igen når arbejdet genoptages Ultralyds-gel årsagen?

  23. Indholdsstoffer Konserveringsmidler pH-regulerende stof (ethanolamin-forbindelse)

  24. Årsager til eksem Vand Nikkel – sjældent arbejdsbetinget Konserveringsmidler Parfume

  25. Høreskader Grænseværdien 85 dB På 10 år vil 3-10 % få høreskader.

  26. Høreskader Høreværn virker Men kun når de bruges Radio (Skala) hjælper på brugen Forskellige typer til høj og lavfrekvent støj Kontakt f.eks. Arsima

  27. Arsima

  28. Høreskader > 80 dB => Høreværn skal være til rådighed for de ansatte > 85 dB => Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de anvendes Meget støj kan forebygges ved kilden eller ved dæmpning af rummet! Husk – Skalaen er logaritmisk: 3 dB = fordobling 10 dB = 10 dobling

  29. BEK nr 63 af 06/02/2006 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet § 14. Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Stk. 2. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø. § 15. Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 4-7, viser risici, som følge af støj.

  30. Vibrationsskader Hvide fingre (WWF) Karpaltunnelsyndrom Arthrose

  31. Hvor meget skal der til?

  32. Vibrationspåvirkning Trykluftværktøj Både Entrepanør og værksted Motorsave Slagboremaskine Nye værktøj betydeligt bedre end gamle Helkropsvibrationer Http://umetech.niwl.se – opdateres ikke ordentligt Producenternes hjemmesider

  33. Et eksempel 48 årig mand Altid i jord og beton, men tidligere næsten ingen nedbrydningsarbejde Omlægning i firmaet – ny arbejdsfunktion – renovering af betondæk. Efter mindre end et år anfald af WWF

  34. Eksponering 50 % opbrydning – 50 % støbe Af opbrydningstiden ca ½ tid med bygningshammer Vibrationsstyrke: 27 ms-2

  35. Producenten skriver Innovative shock absorbing handle minimizes vibration transmission AT’s grænse: max 3 ms-2 i 8 timer Men belastningen stiger med kvadratet på styrken. Tilladt brugstid hvis AT’s grænser skal overholdes: < 8 minutter dag

  36. Behandling Undgå vibrationsudsættelse! Rygning forværrer (nok) lidelsen Alfa-blokker eller diltiazem kan prøves

  37. Reproduktionsskader Skader på arveanlæg Sædceller Ægceller Foster

  38. Reproduktionsskader Stråling Ioniserende stråling Røntgen Kosmisk ved flyvning Ikke gravide: max 6 mSv Gravide max 1 mSVår

  39. Ikke ioniserende stråling Kortbølge Et studie af fysioterapeuter Påvirkede kønsfordelingen af børnene, men der påvistes ikke overhyppighed af misdannelser

  40. Reproduktionsskader Kemi Hvis ikke konkret mistanke: 10% HGV Ergonomi Infektioner Vejledning findes på AT’s hjemmeside

  41. Arbejdsbetingede kræftsygdomme Lunge Røg Visse metaller Asbest Næse Træstøv Skifteholdsarbejde Brystkræft?

  42. Web-steder http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ Videncenter for arbejdsmiljø www.at.dk Arbejdstilsynet www.ami.dk Arbejdsmiljøinstituttet http://www.bar-web.dk/ BAR’ene http://www.dasfas.dk/ Dansk selskab for fysisk aktivitet og sundhed Bogen www.retsinfo.dk Love og bekendgørelser http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/ah/ah.asp Arbete & Hälsa fra 1990 i fuldtekst www.amk-syd.dk De arbejdsmedicinske afdelinger i Regionen http://www.catsub.dk/Index.asp Substitueringseksempler

More Related