vurdering for l ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VURDERING FOR LÆRING PowerPoint Presentation
Download Presentation
VURDERING FOR LÆRING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

VURDERING FOR LÆRING - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

VURDERING FOR LÆRING . VELKOMMEN TIL HASLE SKOLE Tirsdag 28.januar 2014. V F L - Program. 08.45: Velkommen 09.00-09-30: Klassebesøk (3,. 4,trinn & Kunst & Hånd håndverk 4.trinn) 09.40-10.15: Kaffe/te og frukt. Erfaringsdeling v/Taran Nordsveen kontaktlærer 6.trinn Info v/ledelsen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VURDERING FOR LÆRING' - olinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering for l ring
VURDERING FORLÆRING

VELKOMMEN TIL HASLE SKOLE

Tirsdag 28.januar 2014

v f l program
VFL - Program
 • 08.45: Velkommen
 • 09.00-09-30: Klassebesøk (3,. 4,trinn & Kunst & Hånd håndverk 4.trinn)
 • 09.40-10.15: Kaffe/te og frukt.
     • Erfaringsdeling v/Taran Nordsveen kontaktlærer 6.trinn
     • Info v/ledelsen
 • 10.15-10.30: Pause
 • 10.30-11.05: Klassebesøk (1. 2, og 5.trinn)
 • 11.05-11.40: Erfaringsdeling v/Guro K.Røe (4.trinn) & Inger Therese Austad(6.trinn)
 • 11.40-12.30: Lunsj
 • 12.30-13.05: Klassebesøk (1. og 6.trinn (K&H)
 • 13.15-14.00: Erfaringsdeling v/Jorunn Stenødegård Kunst&Håndverk, 4-7.trinn
     • Mer fra ledelsen
     • Tid til spørsmål
hasle skole et trygt milj hvor l ring st r i fokus
Hasle skole «et trygt miljø hvor læring står i fokus.»
 • 57 år
 • 570 elever (22 grupper 1.-7.) og M-klasse
 • 40 lærere, totalt 80 ansatte
 • Med i pilotprosjektet – VFL (2006)
 • Besøksskole – VFL
 • TIEY med Ny Start, 1.- 4.trinn
 • FaIf 5. og 6.trinn
 • Grunnleggende ferdigheter i alle fag
  • (Regning 2014)
 • Leseopplæringsplan 1.-7.trinn
 • Olweus – arbeid mot mobbing
  • Miljøvakter (6.trinn)
 • P-Scales i M-klassen
prosessen i oslo
Prosessen i Oslo
 • Høsten 2005: 10 skoler med barnetrinn i pilotprosjekt.(Hasle)
 • Skoleåret 2006 – 2007: et utprøvingsår for alle skoler, en skriftlig vurdering av elevenes faglige prestasjoner (ståsted/nivå).
 • Høsten 2007: obligatorisk for alle skoler å ha en skriftlig modell på barnetrinnet for og hvordan foreldrene kan trekkes mer aktivt inn i elevenes læring.
 • Skoleåret 2008 – 2009: Alle basisfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.
 • VFL er en samordning av Osloskolens arbeid med elevvurdering, en del av arbeidet med systematisk underveisvurdering.
 • Målsetting: Støtte og fremme elevenes læring

bevisstgjøre elevene i egen læringsprosess

vurdering av elevarbeid er alltid blitt gjort i skolen
Vurdering av elevarbeid er alltid blitt gjort i skolen
 • Lærere har gitt elever tilbakemeldinger på utførte arb.oppgaver
 • Lærere har gitt elever tilbakemelding mens de jobber med en oppgave.
 • Alle gode tilbakemeldinger lærere har gitt, er blitt samlet og satt i et system kalt: Vurdering For Læring. Mao: Ikke nytt!
  • Men: SIKRE KVALITETEN PÅ TILBAKEMELDINGER SOM BLE GITT
 • BRA! FINT! FLOTT! skal ikke skrives alene, men det skal begrunnes hva som er bra slik at eleven vet hva som forventes.
 • Hvilke krav det stilles til en god nok oppgavebesvarelse
 • Når er et arbeid bra nok? Viktig med gode kriterier (kjennetegn).
 • Vurdering av elevenes innsats er satt i et system = VFL
v f l p hasle skole
VFL på Hasle skole
 • VFL= lærerprofesjonalitet – en del av didaktisk relasjonsmodell
 • Vi vurderer/gir tilbake-/framovermeldinger for å støtte elevene i deres faglige og sosiale utvikling/læring/mestring
 • Bevisstgjøre eleven i egen læringsprosess
 • Fokus fra aktivitet til læring – Hva er målet/hensikten med aktiviteten?
v f l prinsipper
VFL - prinsipper
 • MÅLFORMULERINGER:
  • Utgangspunkt for planlegging – Hva skal læres?
  • Tydelige, konkrete og målbare mål
 • VURDERINGSKRITERIER
  • Hva blir det lagt vekt på i vurderingen. ”Det er godt nok når…”
 • VURDERING
  • Egen-, kamerat, lærer-, foreldrevurdering
 • GOD VURDERING GIR RETNINGVIDERE
  • Gode tilbakemeldinger/framovermeldinger – veien mot nye mestringsmål
hva er v f l
Hva er VFL?
 • Underveisvurderingkan styrke elevers læring dersom lærere og elever bruker informasjonen de får til å justere opplæringen underveis. Først da blir det vurdering for læring.
 • VFL er en prosess der vurdering brukes i klasserommet for å bedre og utvikle læring.
 • VFL vil si å samle inn informasjon om elevens læringsutbytte eller prosess, med formål om å forbedre læring. (hvordan formulere meg for å hjelpe eleven videre)
 • Elevenes læringsutbytte kan forbedres ved hjelp av fokus på formativ vurdering i klasserommet.
begrepsavklaring
Begrepsavklaring

Vurderingforlæring (underveisvurdering).Formativ vurdering. Vurdering som kun har til hensikt å forbedre elevens kompetanse, integrert i læringsprosessen.

Støtter utvikling. Krever aktiv deltagelse fra elevene. Legger vekt på progresjon og progresjon. (Relasjon)

Vurdering avlæring (sluttvurdering).Summativ vurdering. Beskrivelse av elevens kunnskaps- og kompetansenivå på et gitt tidspunkt – omfatter både standpunkt- og eksamensvurdering.

Viser utvikling. Krever ikke aktiv deltagelse. Legger vekt på produkt

vurdering av l ring
Vurderingavlæring

Når gjesten smaker på suppen er det summativ vurdering

Sluttproduktet er vurdert og en konklusjon er tatt.

Kokken blir vurdert, men kan ikke forandre produktet.

Vurderingforlæring

 • Når kokken smaker på suppen mens den lages, er det formativ vurdering
 • Kokken kan tilføye ingredienser med formål om å forbedre kvaliteten på produktet.
forskriftsendring om vurdering gjeldende fra 1 7 09
Forskriftsendring om vurderinggjeldende fra 1.7.09.

”Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av dokumentert kunnskap om vurdering og læring. Forskning viser at man kan oppnå store læringsgevinster ved å utvikle vurderingskulturen og vurderingspraksisen i grunnopplæringen. Vurdering som har læring som mål er derfor et viktig virkemiddel for å realisere Kunnskapsløftets målsetting om økt læringsutbytte for alle.” (Utdanningsdirektoratet)

Her er noen av endringene:

 • tydelige krav til en underveisvurdering som har læring som mål
 • halvårsvurdering i hele grunnopplæringen for å styrke det systematiske vurderingsarbeidet.
 • planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i grunnskolen
 • tydelige krav til elevens medvirkning i vurderingsarbeidet
 • Krav til dokumentasjon
forskrift til oppl ringslova
Forskrift til opplæringslova
 • § 3-1.Rett til vurdering
 • § 3-2. Formålet med vurdering
 • § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag
 • § 3-4. Karakterer i fag mv.
 • § 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd
 • § 3-6. Karakterer i orden og i atferd
 • § 3-7. Varsling
 • § 3-8. Dialog om anna utvikling
 • § 3-9. Kontakt med heimen i grunnskolen
3 11 undervegsvurdering
§ 3-11.Undervegsvurdering

Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.

Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling.

Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i grunnskolen i samband med samtalen med foreldra etter § 3-9.

Læraren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4.

Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter § 3-20 skal ha undervegsvurdering utan karakter på grunnlag av måla i den individuelle opplæringsplanen så langt planen avvik frå læreplanen for faget.

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter § 3-21 til § 3-24 skal ha undervegsvurdering utan karakter i faget. Grunnlaget for vurdering er kompetansemåla i faget, jf. § 3-3.

3 12 eigenvurdering
§ 3-12.Eigenvurdering

Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova § 2-3 og § 3-4.

vurdering for l ring i klasserommet trude slemmen 2009
”Vurderingforlæring i klasserommet” (Trude Slemmen, 2009)

Ti veiledende prinsipper:

 • Planlegg for læring, ikke aktivitet
 • Bruk tydelige mål
 • Bruk kriterier som viser vei
 • Still spørsmål som fremmer refleksjon
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Gi elevene mulighet til å få eierskap over egen læring
 • Aktiver elevene som læringsressurser for hverandre
 • Finn bevis på læring
 • Bruk bevisene til å tilpasse opplæringen
 • Involver hjemmet
trafikklyssjekkliste
Trafikklyssjekkliste

Grønt lys: Dette kan jegGult lys: Jeg er på veiRødt lys: Dette synes jeg er vanskelig

tommel metoden
Tommel-metoden

Jeg forstår, Jeg forstår ikke helt, Jeg forstår ikke,

jeg trenger ikke hjelp forklar mer jeg trenger hjelp

3 2 1
3, 2, 1

3 ting jeg har lært

2 ting som var vanskelig å forstå

1 ting jeg vil lære mer om

Få elevene med på å velge ut

og presentere bevis på læring

Skriv tre ting du lærte forrige time:

1.

2.

3.

huskekort
Huskekort
 • Skriv tre ting du lærte forrige time:
 • To viktige ting jeg har lært:
 • Det jeg synes var vanskeligst å forstå var:
two stars and one wish
Two stars and one wish
 • To ting som er veldig bra med oppgaven
 • En ting som kunne gjort oppgaven enda bedre

I dette arbeidet har jeg lært:

…………………….

…………………….

…………………….

blinken
”Blinken”

Hurra!

Dette kan vi bra.

Bra, men vi kan bli bedre!

Ikke så bra.

Vi må øve mer!

sjekkliste for v f l
Sjekkliste for VFL:
 • Vi deler læringsmålene med elevene
 • Elevene kjenner kriterier for måloppnåelse
 • Vi bruker summative tester formativt
 • Elevene deltar i kamerat- og egenvurdering
 • Vi sørger for kjappe tilbakemelding/framovermeldinger, respons som hjelper el. til å vite hva de skal gjøre for å oppnå læringsmål.
 • Vi tror at alle elever har et forbedringspotensial – stille krav
hvordan komme i gang med vurdering for l ring
Hvordan komme i gang med VurderingFOR Læring

Det må settes av tid til kurs og erfaringsdeling

Begynn i det små – ressurslærer viktig – ledelsen må være med

Spørsmål til refleksjon for skolen som helhet

Mål : Bruke vurdering som et redskap FOR læring

Kartlegging:

 • Hvilke former for vurdering FOR læring bruker vi i dag?
 • Hvilke former for vurdering AV læring bruker vi i dag?
 • Hvordan gir vi dokumentasjon til foresatte?
 • Har vi et felles system for vurdering på skolen?
slide24

Diskusjon / refleksjon i fellesskap:

 • Hva er vi gode på?
 • Hva kunne vi vært bedre til?

Planlegging:

 • Hvilke former for vurderingAVlæringønsker vi å fokusere på og bruke som informasjon og grunnlag for tilpasset opplæring?
 • Hvilke former for vurderingFORlæringjobber vi allerede med?
 • Hvilke metoder for vurderingFORlæringønsker vi å prøve ut?
 • Hvordan kan vi sikre at undervisningen i klasserommet og de vurderinger som gis underveis i klasserommet er i samsvar med hverandre og læreplanen/Kompetansemålene?
sp rsm l til den enkelte l rer egenvurdering
Spørsmål til den enkelte lærer (egenvurdering)

GRØNN - Dette gjør jeg bra! GUL - Dette må jeg jobbe mer med. RØD - Dette har jeg ikke begynt med ennå

 • Ser du vurdering som en naturlig del av undervisningen?

2. Deler du læringsmålene i en undervisningsøkt med elevene?

 • Vet elevene hva som kjennetegner måloppnåelse når de jobber med en oppgave?

4. Gir du elevene tid til å reflektere når du stiller spørsmål i klassen?

 • Gir du beskrivende tilbakemeldinger som fokuserer på hva eleven kan gjøre for å forbedre seg?
 • Gir du elevene mulighet til å vurdere seg selv opp mot læringsmål og kriterier?

7. Gir du elevene mulighet til å snakke sammen om læring og måloppnåelse og gi tilbakemeldinger til hverandre?

 • Bruker du varierte vurderingsmetoder (elevarbeid, dialog og observasjoner) til å få informasjon om elevenes kompetanse?
 • Bruker du informasjon om elevenes kompetanse og ferdigheter til å tilpasse elevenes undervisning?

10. Involverer du foresatte i elevenes læringsprosess underveis utover halvårssamtalen to ganger i året?

hvorfor jobber vi med v f l
Lærer:

Gode og presise tilbakemeldinger.

Kjappe tilbakemeldinger.

Utgangspunkt for en konstruktiv faglig samtale.

Veileder-rolle.

God relasjon lærer-elev.

Hvorfor jobber vi med VFL?

Elever:

 • Aktive og engasjerte elever som har et bevisst forhold til hva som skal læres.
 • Kriterier gir elever mulighet til å gjøre det enda bedre.
 • Bevisstgjør elever på hvilket nivå de er på og hvordan komme seg et hakk videre.
 • Blir gode på å reflektere.
 • Selvstendige – Ansvar for egen læring.
 • ”Oppskrift” for svake elever.
utfordringene
Utfordringene
 • Planlegging med utgangspunkt i mål, ikke læreboka
 • Nedbrutte kompetansemål
 • Målbare målformuleringer
 • Vurderingskriterier
 • Nærkontakt med elevenes læring
 • Kjappe tilbakemeldinger
 • La vurderingen gi retning for videre arbeid
 • Skille mellom formativ og summativ vurdering
 • Lærer som coach?
hvordan har vi jobbet som ledelse
Hvordan har vi jobbet som ledelse
 • Skolebesøk er en motor
  • Ressurslærer/ressursgruppe
  • Skolevandring: Tydelige mål for undervisningen
  • Handlingsplan: Frister for gjennomføring/utprøving
  • Erfaringsdelinger
  • Intern opplæring (studiebesøk)
  • Krav om årsplaner som synliggjør VFL
  • Sammenheng årsplaner – kompetansemål – IUP
  • Medarbeidersamtaler
l rers vurdering en bevisstgj ring
Lærers vurdering – en bevisstgjøring:

Jeg har synliggjort læringsmålene for elevene. Målene gjennomgås ved oppstart og jeg evaluerer måloppnåelsen.

Jeg gir elevene nye mål og gir tilbakemelding på hva de må øve mer på.

Jeg gjennomfører elevsamtaler

Jeg har utarbeidet kriterier for læringsmålene.

Jeg tar i bruk elevvurdering (egenvurdering og kameratvurdering) og benytter metoder for å få og gi tilbakemelding i læringsprosessen.

Jeg gjennomfører skriftlig vurdering for elevene to ganger i året og arkiverer innen fristen.

Jeg tar i mot skolebesøk.

framdriftsplan v ren 2009
Framdriftsplan våren 2009

Januar Alle skal ha tydelige målformuleringer på uke/arbeidsplan

Februar Alle skal utarbeide kriterier sammen med elevene i to ulike oppgaver

Mars Alle skal bruke minst to ulike vurderingsformer i to fag (smilefjes, tomler, to stjerner og et ønske, klosser, trafikklys, målskive)

April Alle skal utarbeide kriterier sammen med elevene i to ulke oppgaver

Mai Alle skal ha gjennomført en økt med læringspartnere

Diskuter på trinn/team:

Er målene synlige i klasserommet? Tavla/plakater/på oppgavene?

Er målene målbare? Hvordan skal målene vurderes?

Er det sammenheng mellom det vi setter opp som mål med fagstoffet og vurderingen?

Hvordan bruker vi vurdering for videre læring?

Et opplegg skal lastes opp på Fronter i VFL-mappa. Hvert trinn skal i en S-tid legge fram det

arbeidet som er gjort. Hvordan synliggjøre vurderingsformer i klasserommet?