so praksisrettet didaktik p htx n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SO: Praksisrettet didaktik på htx PowerPoint Presentation
Download Presentation
SO: Praksisrettet didaktik på htx

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

SO: Praksisrettet didaktik på htx - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

SO: Praksisrettet didaktik på htx . Udvikling af SO-kompetencer Hanne Heimbürger, 1/10 2012. Formålet med SO. Gøre eleverne parate til videns- og informationssamfundet Søge viden Bearbejde viden Tage viden til sig Sammenligne viden Formidle sin viden At være i et læringsrum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SO: Praksisrettet didaktik på htx' - olesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
so praksisrettet didaktik p htx

SO: Praksisrettet didaktik på htx

Udvikling af SO-kompetencer

Hanne Heimbürger, 1/10 2012

form let med so
Formålet med SO
 • Gøre eleverne parate til videns- og informationssamfundet
  • Søge viden
  • Bearbejde viden
  • Tage viden til sig
  • Sammenligne viden
  • Formidle sin viden
 • At være i et læringsrum
  • Der bindes sløjfe på særfaglige aktiviteter
  • Eleverne reflekterer over kernestof
  • Fra kvalifikationer til kompetencer
overblik over so
Overblik over SO
 • Sammenhæng. Brug som tjekliste
  • Kernestof
  • Faglige mål
  • Bedømmelseskriterier
  • Læreplanen i øvrigt
 • Problemer
  • It, demokrati, innovation, dokumentation, begrunde og relatere, evaluering
  • http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/tilrettelaeg/so-htx-2010.docx
so og fag spiller sammen
SO og fag spiller sammen
 • Undervise i eget fag kan være at undervise i SO (eks: teknologiudvikling) Vær eksplicit om dette!
 • Undervise i SO i sin faglige undervisning(Eks. Evaluering, arbejdsform, metoder) Vær eksplicit!
 • SO-forløb sammenfatter(eks. Oplev SR 1:1, Final Countdown).
oplev sr 1 1
Oplev SR 1:1
 • 3 års elever underviser 1 år i SR-fag
 • Al SO-teori igennem
 • Arbejdsform: eget gruppearbejde, 1g-ernes gruppearbejde
 • Planlægning af egen undervisning
 • Formidling: ppt, prezi, arbejdspapirer, tavle..
 • Evaluering: Formativ feedback fra lærer. Evaluering af undervisning til 1gerne.
so kompetencer
SO-kompetencer
 • SO-kompetencer giver øget faglighed
 • Skarpere profil af eget fag ved at relatere til andre fag.
 • Eks. ”Sandhed og konstruktion” (Dansk, fysik, teknologi). Hvordan naturvidenskab konkluderer på empiri ved at falsificere hver enkelt påstand. Humaniora slutter fra del til helhed.
dansk og matematik
Dansk og matematik

Fagligt mål i matematik:

”Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog”

 • ”Tegn og tydning”
  • Bevis i matematik, semiotik i dansk
  • Eleverne får en indsigt, som et fag alene ikke kunne give
matematik og so i vrigt
Matematik og SO i øvrigt
 • Formål:Fagets praktiske dimension har stor vægt og består i, at man ved hjælp af matematiske teorier og modeller beskriver, analyserer og vurderer såvel tekniske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer.
 • Faglige mål:kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab
verden set og fortalt
Verden set og fortalt
 • Et naturvidenskabeligt eksperiment formidles i hovedområdernes genrer, 2 semester
 • Kommunikationsanalyse
 • Sproglig bevidsthed
 • Formidling af videnskab
 • Videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab
 • Hoveområdernes formidlingstraditioner og hensigter
dansk og so
Dansk og SO

Fagligt mål:fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform der er er mest hensigtsmæssig at anvende i en given kommunikationssituation.

Kernestof:tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed.Teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens form og indhold.

kemi og so
Kemi og SO
 • Eleven tilegner sig erfaringer med de naturvidenskabelige fags arbejdsmetoder og tankegange, herunder hvordan teori og praksis spiller sammen ved løsning af konkrete problemstillinger.
 • anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, hverdag og den aktuelle debat
 • formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog
undervise i so i eget fag
Undervise i SO i eget fag

Eksempl dansk:

 • Innovation, iværksætter: Pontoppidans ”Lykke-Per” udsat for aktantmodel,
 • Evaluering: rette diktat lige efter = større læring. Opstille tjekliste for egne fejltyper. Hvad evalueres ved diktat: skriftsproglig korrekthed, multitasking, kontekst-etablering, kulturel viden, geografisk viden, evne til at ikke forskrækkes over det ukendte.
 • Elever afleverer stil
 • Lad eleverne rette egen stil efter retteark ”Hvordan synes du selv det gik?”
 • Lad dem skrive stilen igen på basis af iagttagelserne
 • De afleverer gamle stil, retteark og ny stil
 • Først nu får de karakter for begge stile
 • http://www.cfu-film.dk/mediafiles/1/other/i_sproget_er_jeg___final_version.pdf
hver sr har egen progression
Hver SR har egen progression

SR-specifikke forløb

Fælles, men SR-tonede forløb

 • Verden set og fortalt
 • Branding
 • YE
 • Faglig formidling
 • World Watch
 • Menneske og teknologi
 • Oplev SR 1:1
 • Final Countdown
faglig formidling
Faglig formidling

Teknologi og dansk

Den klassiske disposition af en rapport hænger sammen med argumentet. Lad eleverne vurdere egen rapporter.

 • Indledningen (hvad spørger jeg om og hvorfor) er påstand.
 • Metode og teori (på hvilke præmisser undersøger jeg) er hjemmel og rygdækning for hjemmel.
 • Undersøgelse (hvad viser min undersøgelse/analyse) svarer til belæg.
 • Diskussion (hvordan passer den til eksisterende viden - og hvad kan den kritiseres for) er gendrivelse.
 • Konklusion (på disse præmisser er svaret) er styrkemarkører.
world w atch
World Watch
 • SR-tonet studietur, 2g
 • 1 år bedømmer på SR-profil = kvalificerer valg af SR
 • 3 år bedømmer faglig kommunikation
 • Planlægning
 • Gruppearbejde
 • Informationssøgning
 • Kommunikationsanalyse
 • Præsentationsformer
teknologi og menneske
Teknologi og menneske

3g, 5 semester

SO-stof:

 • Formidling: debatter i det offentlige rum
 • Demokrati: beslutningsprocesser, selvfremstilling
 • Arbejdsform: paneldebat: affektiv læring
 • Informationssøgning: bevidst ensidig
 • Teknologiens samspil i det omgivende samfund
 • Teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling
final countdown 3g
Final countdown – 3g
 • Gennemgang af krav og bedømmelseskriterier
 • Portfoliomapper vises frem
 • Gennemgang af forløb = evalueringsskemaer
 • Resuméer skrives gruppevis
 • Eleverne bruger oversigt over SO som tjekliste
 • Elever laver portfolio plus oversigt – og ser hvad de mangler af dokumentation
 • Prøveeksamen
 • http://www.emu.dk/gym/elever/eksamen/studieomr.html
biologi og so relevans
Biologi og SO-relevans

I samspil med de øvrige fag bidrager biologi til forståelsen af os selv og naturen omkring os og giver fagligt grundlag for holdningsdannelse og etisk stillingtagen i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige forhold med biologisk indhold.

 • at handle i demokratisk sammenhæng
 • får erfaring med relevant studieteknik
 • udvikler evnen til faglig fordybelse
 • forståelse af samspillet mellem teori og praksis
design og so
Design og SO

Eleverne får en metode, som de kan overføre til løsning af opgaver i andre fag i den gymnasiale uddannelse og i videregående uddannelse i kraft af fagets strukturering af en problemløsende arbejdsproces.

id historie og so
Idéhistorie og SO

IdentitetIdehistorie forbinder tanker og ideer af forskellig art, går i dialog med de øvrige fag og rejser spørgsmål og perspektiverer problemstillinger på tværs af faggrænser og videnskaber.

Formål:styrke elevernes evne til at reflektere over tanker, forestillinger og værdier, de møder i uddannelsen og i deres omverden i øvrigt, og til at argumentere og diskutere på basis af viden og indsigt. Undervisningen skal samlet bidrage til uddannelsens overordnede formål ved at forberede eleven til videregående uddannelse.

engelsk
Engelsk
 • Identitet:Faget omfatter arbejdet med kommunikation i praksis med særlig fokus på tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner
 • Faglige mål:anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med henblik på udvælgelse af stof
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold inden for sprogområdet eller internationalt til perspektivering af aktuelle forhold
 • kunne anvende varierede, modtagertilpassede kommunikationsformer.
fysik
Fysik
 • Faget bidrager til beskrivelse, forståelse og diskussion af samfundsmæssige og teknologiske forhold og til naturvidenskabelig og teknologisk dannelse ved, at emner perspektiveres i videnskabs- og teknologihistoriske forløb. Faget giver forståelse af den naturvidenskabelige arbejdsmetode og dens betydning for udvikling af kultur- og verdensopfattelse.
 • Gennem undervisningen i faget opbygger eleverne en reel studiekompetence på højeste gymnasiale niveau og eleverne bliver i stand til at kombinere teoretisk viden med eksperimenter og anvende modelbeskrivelser inden for det teknologiske og tekniske område.
samme element forskellige vinkler
Samme element – forskellige vinkler

Informationssøgning

 • Komm/IT – redskab, teknik
 • Teknologi - kildekritik
 • ”Teknologi og menneske” – ensidig informationssøgning
 • ”Costa Kalundborg” - partsindlæg

- Viden om, hvad der sker i de forskellige fag og SO-forløb, når der konkluderes i Final Countdown.

arbejdsformer i fag og p tv rs af fag
Arbejdsformeri fag og på tværs af fag
 • Rap om ethanol (kemi og dansk)
 • Forelæsning – forberedelse http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/forelaesning.html
 • Fremlægge med opponent (8-4)
 • Test: udfylde med sidemand
 • Lad elever lave spørgsmål
 • Paneldebat (demokrati)
 • Interview
 • Bruge tv-udsendelser: http://www.cfu-film.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=26&id=100
 • Sørge for, at alle elever har været udsat for en palet
so sp rgsm l
SO-spørgsmål
 • Hvordan sikres, at hver klasse når, hvad den skal?
 • Hvordan sikres sammenhængen mellem SO og særfaglig undervisning?
 • Tag udgangspunkt i kernestof/bedømmelseskriterier/faglige mål: Giv eksempler på, hvordan du underviser i SO-stof i din daglige undervisning.
gode links
Gode links
 • Fagsider for elever: http://www.emu.dk/gym/elever/fagligvinkel.html
 • Studieværksted for elever: http://www.emu.dk/gym/elever/opgaver/studievaerksted1.html
 • Studiemetoder- og teknikker for lærere: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/index.html
 • Øg elevernes udbytte: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/undervis/refleksion.html
 • Anvendelsesorienteret undervisning: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/undervis/anvendelsesorienteret.html
 • Innovation: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/maal/innovation.html
 • Videnskabsteori: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/maal/videnskabsteori.html
 • Studieområdet på htx: http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/tilrettelaeg/so2-index.html