การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนที่ 3 ) - PowerPoint PPT Presentation

microsoft word 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนที่ 3 ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนที่ 3 )

play fullscreen
1 / 85
การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนที่ 3 )
122 Views
Download Presentation
oleg
Download Presentation

การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนที่ 3 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การใช้โปรแกรมMicrosoft Word(ส่วนที่ 3) โดย อ.ประภาพร เตชอังกูร

 2. การจัดย่อหน้าและข้อความในเอกสารการจัดย่อหน้าและข้อความในเอกสาร • คลิกเมนู Format -> คลิก Paragraph จะปรากฏกล่อง Paragraph dialog • คลิกที่แผ่นงาน Indents and Spacing • ในส่วน Alignment คลิกเลือกรูปแบบการจัดข้อความว่าเป็น ชิดด้านซ้าย ไว้กลางหน้าเอกสาร ชิดด้านขวา หรือ จัดขอบชิดซ้ายขวา • ในส่วน Indentation ในช่อง left กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ในช่อง right กำหนดระยะห่างจากขอบขวา • ในส่วน Spacing ในช่อง Before กำหนดช่องไฟบรรทัดก่อนหน้า ในช่อง After กำหนดช่องไฟบรรทัดที่ตามมา • คลิก OKเพื่อเลือกกระทำในสิ่งที่กำหนด หรือ คลิก Cancelเพื่อยกเลิกการเลือก

 3. การจัดย่อหน้าและข้อความในเอกสาร (ต่อ)

 4. การจัดย่อหน้าและข้อความในเอกสาร (ต่อ)

 5. การจัดย่อหน้าและข้อความในเอกสาร (ต่อ)

 6. การพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความ • วิธีพิมพ์แทรก • เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

 7. การพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความ (ต่อ) • วิธีพิมพ์แทรก(ต่อ) • พิมพ์ข้อความแทรกเข้าไป

 8. การพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความ (ต่อ) • วิธีการพิมพ์ทับ • เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ • กดปุ่ม Insert ที่คีย์บอร์ด

 9. การพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความการพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความ • วิธีการพิมพ์ทับ(ต่อ) • พิมพ์ข้อความที่จะทับเข้าไป

 10. การพิมพ์แทรก-พิมพ์ทับข้อความ (ต่อ) • ข้อสังเกตุในการพิมพ์ทับ เมื่อกดปุ่ม insert เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดพิมพ์ทับ (Overtype) ให้สังเกตที่แถบสถานะด้านล่าง คำว่า OVR จะเข้มขึ้นมา สามารถพิมพ์ทับได้

 11. การกำหนดรูปแบบคอลัมน์การกำหนดรูปแบบคอลัมน์ • เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปคลิกที่เมนู Format-> Columns • เลือกคลิกที่รูปจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ หรือพิมพ์ระบุจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการได้ • กำหนดความกว้างและระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ในกรอบของ Width and Spacing ถ้าต้องการให้ทุกคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน • เลือกปุ่มเช็คบ็อกซ์ Equal column width ถ้าต้องการให้ทุกคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน • เลือกปุ่มเช็คบ็อกซ์ Line between ถ้าต้องการให้มีเส้นกั้นระหว่างคอลัมน์ • กำหนดให้คอลัมน์นี้ไปแสดงที่เฉพาะหน้าเอกสาร หรือทั้งเอกสารโดยเลือก Apply to: • ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงจาก Preview แล้วคลิกปุ่ม OK เมื่อตกลงการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ การสร้างเอกสารแบบแบ่งเป็นคอลัมน์นี้ จะต้องอยู่ในมุมมอง Page Layout View ถ้าอยู่ในมุมมองของ Normal View จะมองทีละคอลัมน์เท่านั้น

 12. การกำหนดรูปแบบคอลัมน์ (ต่อ)

 13. การกำหนดรูปแบบคอลัมน์(ต่อ)การกำหนดรูปแบบคอลัมน์(ต่อ)

 14. การใส่รูปภาพลงไปในเอกสารการใส่รูปภาพลงไปในเอกสาร • เลือกเมนู Insert -> Picture แล้วให้เลือกภาพที่ต้องการนำมาใส่ในเอกสาร โดยหากต้องการภาพจากClip Art ก็ให้เลือกเมนูคำสั่งClip Art หากต้องการภาพที่เตรียมมาเองให้เลือกเมนูคำสั่ง From File • ทำการเลือกรูปตามต้องการ แล้วให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Insert เพื่อแทรกรูปที่ต้องการลงในเอกสาร ทั้งนี้ตำแหน่งของรูปภาพที่จะแทรกลงไป จะพิจารณาจาก Cursor เป็นหลัก

 15. การใส่รูปภาพลงไปในเอกสาร (ต่อ)

 16. ปรับขนาดภาพ • ถ้าต้องการปรับขนาดภาพ ให้คลิกที่ภาพ จะปรากฏสัญลักษณ์  ล้อมรอบขอบภาพ จากนั้นให้คลิกเมาส์ที่  และลากปรับขนาดได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้กดคีย์ <Esc> เพื่อจบขั้นตอนการปรับขนาด

 17. ปรับขนาดภาพ (ต่อ)

 18. ปรับความเข้ม ความจาง และสีของรูป คลิกขวาที่รูป -> คลิก Show Picture Toolbar

 19. ปรับความเข้ม ความจาง และสีของรูป (ต่อ) • คลิกที่ปุ่ม color เลือกรูปแบบสีที่ต้องการ

 20. เลือกสีแบบ Grayscale

 21. เลือกสีแบบ Black & White

 22. เลือกสีแบบ Washout

 23. ปรับความคมชัดของรูป • คลิกปุ่ม More Contrast เพื่อเพิ่มความคมชัด • คลิกปุ่ม Less Contrast เพื่อลดความคมชัด

 24. ปรับความสว่างของรูป • คลิกปุ่ม More Brightness เพื่อเพิ่มความสว่าง • คลิกปุ่ม Less Brightness เพื่อลดความสว่าง

 25. การกำหนดรูปแบบการวางภาพการกำหนดรูปแบบการวางภาพ • คลิกเลือกรูป • คลิกเมาส์ Text Wrapping • เลือกวิธีตัดข้อความรอบรูป ดังรูป

 26. การกำหนดรูปแบบการวางภาพ (ต่อ)

 27. เลือกการวางภาพร่วมกับข้อความแบบ In Line With Text • In Line With Text ให้ภาพเป็นเหมือนข้อความ เป็นส่วนหนึ่งในบรรทัด

 28. เลือกการวางภาพร่วมกับข้อความแบบ Square • Square ให้ข้อความล้อมรอบภาพ ในลักษณะกรอบสี่เหลี่ยม

 29. เลือกการวางภาพร่วมกับข้อความแบบ Tight • Tight ให้ข้อความล้อมรอบภาพตามโครงรูปของภาพนั้น

 30. เลือกการวางภาพร่วมกับข้อความแบบ Behind Text • Behind Text ให้ภาพถูกนำไปวางไว้หลังข้อความ

 31. เลือกการวางภาพร่วมกับข้อความแบบ In Front Of Text • In Front Of Text ให้ภาพถูกนำไปวางไว้หน้าข้อความ

 32. การสร้างตาราง • คลิกเมนู Table -> คลิก Insert Table จะปรากฏกล่อง Insert Tabledialog

 33. การสร้างตาราง(ต่อ) • ในกล่อง Number of rows ใส่จำนวนแถวในตาราง • ในกล่อง Number of columns ใส่จำนวนสดมภ์ในตาราง • คลิก OKเพื่อเลือกกระทำในสิ่งที่กำหนด หรือ คลิก Cancelเพื่อยกเลิกการเลือก

 34. การสร้างตาราง(ต่อ)

 35. การลบคอลัมน์

 36. การลบแถว

 37. การเพิ่มคอลัมน์

 38. การเพิ่มแถว