Mravn v chova
Download
1 / 33

MRAVN V CHOVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

MRAVNÁ VÝCHOVA. Charakteristika postmoderného človeka Ciele výchovy Mravná výchova Metódy a zásady mravnej výchovy Prosociálna výchova. Výchova v širšom zmysle (edukácia).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MRAVN V CHOVA' - olaf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mravn v chova

MRAVNÁ VÝCHOVA

Charakteristika

postmoderného človeka

Ciele výchovy

Mravná výchova

Metódy a zásady mravnej výchovy

Prosociálna výchova


V chova v ir om zmysle eduk cia
Výchova v širšom zmysle (edukácia)

- je učením sprostredkované preberanie doterajších skúseností ľudstva, správania a hodnotových systémov (Hartl, 1990)

 • je proces, ktorým si osoba rozvíja schopnosti, postoje a iné formy správania pokladané za hodnotné v spoločnosti, v ktorej žije (UNESCO, 1991)

  Výchova v užšom zmysle

  - formovanie správania, postojov, presvedčenia  mravných, povahových, charakterových vlastností človeka

   eticko – normatívna činnosť


N zory na povahu loveka
Názory na “povahu“ človeka

Názory na človeka:


Altruismus z h adiska evol cie
Altruismus z hľadiska evolúcie

60. roky - R. Dawkins – „sebecký gén“

 • jedinec sa snaží, aby jeho správanie prospievalo jeho génom

 • všetok altruizmus je z genetického hľadiska sebecký

  Teórie hier  výskumy rôznych stratégií hier dokazujú väčšiu úspešnosť kooperácie, oplácanie dobrým...


Charakteristika postmodern ho loveka pozri kov 2002
Charakteristika postmoderného človeka (pozri Kováč, 2002):

 • Človek je predovšetkým indivíduum (nie je nikomu zodpovedný za svoje konanie, je tým čo cíti, čo si uvedomuje).

 • Človek je plne autonómny (neexistujú mravné zákony pre všetkých, treba akceptovať pluralitu..).

 • Človek je prirodzene dobrý (riadi sa sám sebou, koná to, čo je pre neho dobré..).

 • Šťastie človeka spočíva v pôžitkoch (uspokojovanie potrieb, zbavovanie sa utrpenia a bolesti, odstraňovanie námahy, trestov..).

 • Človek je viazaný iba dohodami (výhodné uzatvára, nevýhodné neobnovuje, ochrana práv indivídua nad významom všeľudských práv).

 • Človek žije v prítomnosti (nemá historickú pamäť, hlása koniec veľkých príbehov, pochybuje).


 • negatívne prejavy vo výchove 21. storočia

  (Zelina, 2004)

 • transformácia hodnotových orientácií, úpadok tradičnej morálky

 • nárast počtu egomanických detí v konzumnej spoločnosti

 • bezmocnosť rodičov usmerňovať vývin detí

 • nárast stresovaných a frustrovaných učiteľov

 • pandémia násilia, detskej kriminality..

 • nekontrolovaný vplyv médií

 • masový výskyt dezintegrovaných osobností v populácii vyspelých krajín


Ciele v chovy
Ciele výchovy

 • školské vzdelávanie nemá byť len utilitárne racionálne, ale má byť „antropologicky vyvážené“

 • Obsahová orientácia vzdelávania a výchovy „pre“:

 • Životný úspech v povolaní

 • Voľný čas

 • Kultúru medziľudskej vzájomnosti

 • Kultúra filozofickej reflexie, náboženského rozjímania, umeleckej vnímavosti, ekologického cítenia, vytyčovanie otázok hlbšieho zmyslu.....


Ciele v chovy1
Ciele výchovy

 • formovanie plnohodnotnej osobnosti

  Znaky plnohodnotnej osobnosti: (Kučerová, 1994)

 • Autentická

 • Tvorivá

 • Slobodná

 • Zodpovedná

 • Totálna

 • Celistvá


Koncepcia tvorivo humanistickej výchovyKEMSAK (Zelina, 1994) – oblasti a ciele výchovy

 • Kognitivizácia osobnosti

 • Emocionalizácia osobnosti

 • Motivácia a aktivizácia osobnosti

 • Socializácia a komunikácia

 • Axiologizácia osobnosti

 • Kreativizácia osobnosti


Mravn v chova mv
Mravná výchova (MV)

základný zdroj – etika = veda o morálke

Morálka – systém základných hodnôt, noriem, pravidiel, požiadaviek, podľa ktorých by sa mali ľudia v každodennom živote správať a konať

- spôsob normatívnej regulácie správania sa človeka k spoločnosti, skupine a k sebe


Hodnoty z klad mor lky
Hodnoty – základ morálky

 • Hodnotovosť je určujúcim kritériom každého mravného javu (vyplýva z vymedzenia protikladnosti dobra a zla)

 • Humanisticko-mravné hodnoty vyplývajú zo základných záujmov života, človeka a ľudského spoločenstva

  1) Základné pravidlá ľudského spoločenstva: úcta, šľachetnosť, obetavosť, súcit, hrdosť, úprimnosť, vernosť, dôvera, ohľaduplnosť, solidárnosť, zdvorilosť, pokora, znášanlivosť, žičlivosť, pracovitosť, poslušnosť, korektnosť...

  2) Mravné kategórie základného substančného významu: blaho, dobro a zlo, spravodlivosť, povinnosť, zodpovednosť, česť a dôstojnosť, zmysel života, šťastie, svedomie, tolerancia, mier...


Postup zvnútorňovania hodnôt

(Krathwohlova taxonómia cieľov

rozvoja osobnosti v afektívnej oblasti)

 • Prijímanie (vnímavosť) –

 • Reagovanie (ohlas, odozva) –

 • Hodnotenie (oceňovanie hodnoty) –

 • Integrovanie hodnôt –

  5. Zvnútorňovanie (interiorizácia) hodnôt v charaktere jedinca


Formovanie mravn ho spr vania vz ahy medzi mrav komponentami vacek 2008
Formovanie mravného správania - vzťahy medzi mrav. komponentami (Vacek, 2008)

●mravné ● vôlové

vedomie a charakterové vlastnosti

●mravné ● mravné

presvedčenie správanie

●mravné ● situačné

cítenie premenné

(pr. Zimbardov experiment)


Mravn presved enie mravn vedomie citov n boj

Mravné vedomie

Mravné cítenie

Mravné presvedčenie = mravné vedomie + citový náboj


Mravn spr vanie
Mravné správanie

 • Správanie, ktoré je v súlade so spoločenskou normou:

 • návykové mravné správanie

 • uvedomované mravné správanie

 • intuitívne správanie

 • kalkulatívne správanie

  2)Správanie, ktoré sa od daných noriem odlišuje:

 • dôvodom je nerozvinutosť základných mravných kvalít

  osobnosti

 • mravné vedomie a presvedčenie sú rozvinuté, ale na základe

  pôsobenia rôznych faktorov sa človek nespráva v súlade s

  normami - vnútornéf. – slabá vôľa, choroba, únava, nízke

  sebavedomie...

  - vonkajšief.– ohrozenie, nátlak, dezorientácia...


Met dy mravnej v chovy pozri vacek 2008 ba ur kov 2001
Metódy mravnej výchovy(pozri Vacek, 2008, Baďuríková, 2001,)

Priame (direktívne) metódy

 • Metóda režimu

  - uvedenie určitého rádu do života dieťaťa, pravidelnosť, vytváranie dynamických stereotypov, zvykov...usporiadanosť  pocity príjemnosti a uspokojenia  vytváranie vnútornej disciplíny

  - u starších režim založiť na dohode, na pochopení zmyslu a možnosti zmeny

 • Metóda kontroly a dozoru

 • „spätná väzba“ súčasťou akejkoľvek výchovy, ovplyvňuje jej účinnosť

 • je vhodné, aby „dozor“ bol prirodzenou súčasťou sledovanej situácie

 • priamy dozor by mal postupne ustupovať do úzadia  postupné presúvanie zodpovednosti na žiakov


 • Metóda príkladu

  - prezentácia modelov alebo živých vzorov

   navodí pochopenie alebo pohnútku

  Typy príkladov –

  Metóda hodnotenia

  - založená na odmeňovaní a trestaní

 • ovplyvňuje sebacit, sebavedomie, sebaúctu

 • dôležité je prijatie, stotožnenie sa žiaka s hodnotením

 • účinok odmien a trestov ovplyvňuje vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným


Zásady hodnotenia

 • uprednostňovať pozitívne hodnotenie pred negatívnym

 • poznať motív posudzovaného správania

 • hodnotiť konkrétny čin, nie celú osobnosť žiaka

 • zohľadňovať individuálne rozdiely

 • hodnotiť objektívne

 • zvážiť čas potrebný na osvojenie

 • poukázať na možnosti nápravy

 • netrestať v afekte

 • pri negatívnom hodnotení poukazovať na kladné stránky žiaka

 • neironizovať, nezosmiešňovať

 • časový odstup medzi správaním a hodnotením čo najkratší


 • Metóda cvičenia

 • vytváranie zručností, spôsobilostí, návykov, zvykov.. konania

  (napr. spôsobov komunikácie, sebaovládanie sa...)

  Účinnosť ovplyvňujú:

 • zážitok z cvičenia, predchádzajúce skúsenosti, osobný zmysel

 • Metódy podnecovania a tlmenia

 • sugescia –

 • agitácia –

 • eliminácia – citové zkľudnenie emočne vypätej situácie, pomocou degravácie oslabujeme nežiaduce emócie,

 • substitúcia –

 • sublimácie –


 • Metóda vysvetľovania a poúčania

  - je založená na zdôvodňujúcich argumentoch

  - vedie k poznaniu, pochopeniu, porozumeniu mravným javom

   vytváranie názoru, náhľadu

 • Metóda presviedčania (persuázia)

  - založená na hodnotových argumentoch

  - učiteľ, vychovávateľ ovplyvňuje názory žiaka

   dobrovoľné, zainteresované úsilie žiaka o zdôvodnenie nejakého stanoviska, ktoré je základom mrav. presvedčenia

  Účinnosť ovplyvňujú:

 • osobnostné charakteristiky žiaka a učiteľa a ich vzťah

 • dôvera, sebadôvera, hodnovernosť, autorita učiteľa

 • spôsob komunikácie

 • citová zaangažovanosť, závažnosť témy


Nepriame (indirektívne) metódy

 • Zážitkové učenie ( zážitková pedagogika)

 • Kooperatívne učenie

 • Analytická diskusná metóda (rozbor všeobecnejšieho morálneho problému)

 • Situačno – problémové metódy (problémové situácie, príbehy s morálnym obsahom)

 • Hry s morálnym obsahom

 • Sociálno – psychologický výcvik


Z sady v chovy
Zásady výchovy

= zovšeobecnené požiadavky na obsahovú a procesuálnu stránku výchovy, ktoré treba rešpektovať, ak chceme dosahovať očakávané ciele

 • Zásada rešpektovania vekových a individuálnych zvláštností

 • Zásada vyzdvihovať pozitívne črty a vlastnosti žiaka

 • Zásada cieľavedomosti

 • Zásada súladu medzi výchovnými vplyvmi a požiadavkami


V chova k prosoci lnemu spr vaniu
Výchova k prosociálnemu správaniu

Prosociálne správanie

 • správanie, ktoré prináša úžitok druhým

  Vyššia forma*– správanie, ktoré zvyšuje celkovú pohodu druhej osoby, neprináša žiadny zjavný prospech aktérovi, ale často od neho vyžaduje určitú obetu


Činitele, ktoré podmieňujú vznik prosoc. správania:

 • Poznávacie

 • schopnosť vnímať a chápať situáciu tak, ako ju vníma a chápe druhá osoba, schopnosť porozumieť nešťastiu druhého...

  ♥Motivačné*

 • záujem o potreby a dobro druhých, zameranosť na pomoc, záujem o kooperáciu, darovanie, štedrosť

 • (empatia = schopnosť vnímať, chápať situáciu druhého + citové prežívanie)

  ♥ Situačné

  - podmienky pre pozitívne sociálne správanie, sociálne normy a pravidlá


Motiv cia prosoci lneho spr vania
Motivácia prosociálneho správania*

 • Motivácia založená na zvážení výhod prosoc. správania prevlastnú osobu –

 • Motivácia založená na reciprocite, resp. očakávaní reciprocity

  - priama reciprocita

  - nepriama reciprocita

 • Motivácia založená na empatii *


Vplyv rodinnej v chovy na utv ranie prosoci lnych postojov
Vplyv rodinnej výchovy na utváranie prosociálnych postojov

Znaky výchovy v rodinách, ktoré vychovali morálne zrelé,

prosociálne sa správajúce deti

(výsledky výskumov, Kotásková 1989)

 • prostredie posilňovalo stotožnenie dieťaťa s rodičmi (demokratické postoje, bez konfliktov, dobré zvládnutie rolí matky a otca...)

 • rodičia zdôvodňovali riešenia mravných konfliktov s poukazom na humánne potreby a zásady (nie len vyhovenie rozkazu), na hľadanie príčin a možných dôsledkov

 • príležitosti získať skúsenosti s rôznorodými vzťahmi k druhým deťom v rozmanitých situáciách, zaujímanie rôznych rolí

 • skúsenosti s príslušníkmi rôznych sociálnych skupín, v ktorých fungovali odlišné pravidlá


D le it faktory vzniku prosoci lneho spr vania
Dôležité faktory vzniku prosociálneho správania

 • Imitácia a kontagiozita pri utváraní prosociálnych postojov

 • Vplyv osobnej skúsenosti na utváranie prosociálneho správania

 • Vplyv zážitku spoluúčasti na utváranie budúceho prosociálneho správania


Prosociálne činnosti: - fyzická pomoc

- fyzická služba

- deliť sa

- verbálna pomoc

- verbálna podpora

 • vytvárať príležitosti k vzniku spoločného zdieľania pocitu uspokojenia z altruistickej činnosti


Rovne osvojovania si prosoci lneho spr vania
Úrovne osvojovania si prosociálneho správania:

 • Úroveň orientácie –

 • Rodinná spoluúčasť –

 • Pomoc blízkym ľuďom alebo skupine –

 • Pomoc všetkým potrebným ľuďom.. aj odlišným -


Estetick v chova ev
Estetická výchova (EV)

 • Motto: Každý trhá z rozkošného ovocia

  krásy na tých konároch, ku ktorým

  dorástol svojím duchovným vzrastom.

  (O. Březina)

  EV v širšom zmysle – pôsobenie na citovú, vôľovú, rozumovú

  a mravnú stránku psychiky s cieľom trvalo ovplyvniť vzťah k umeleckej tvorbe a mimoumeleckým estetickým podnetom vôbec, prispieva k rozvoju vlastných estetických činností.

  EV v užšom zmysle– výchova k uvedomelému prežitku umeleckých diel a výchova vlastnej tvorivej a reprodukčnej činnosti v rôznych oblastiach umenia (základ v esteticko- výchovných predmetoch).


EV je princípom, ktorý sa uplatňuje vo všetkých formách výchovy

→ všetky výchovné situácie obsahujú potenciál estetickovýchovného momentu

→ EV nie je viazaná len na výchovné predmety

Pr.: vplyv čistoty, oblečenia, úpravy prostredia, kultúry rečového prejavu, estetickej hodnoty učebných pomôcok...

(citová vnímavosť k veciam okolo seba → estetická vnímavosť)

!!! pôsobenie skrytým, implicitným kurikulom


Ciele estetickej v chovy
Ciele estetickej výchovy:

 • Systematicky rozvíjať estetické vnímanie, chápanie, citové prežívanie a estetické hodnotenie

 • Oboznámiť žiakov so základnými umeleckými dielami národnej a svetovej kultúry, ich tvorcami a interpretmi, s hlavnými etapami vývinu umenia

 • Rozvíjať umeleckú a estetickú tvorivosť

 • Umením a estetickou hodnotou reality obohacovať poznanie, rozvíjať morálnu stránku osobnosti, zušľachťovať myslenie, cítenie, správanie


Literatúra:

BAĎURÍKOVÁ, Z. a kol. Školská pedagogika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, 253 s. ISBN-80-223-1536 2

KOMÁRIK, E. Pedagogika emocionálne a sociálne naručených. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, 192 s. ISBN 80-223-1394-7

PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: UK v Praze, Karolinum, 2002, 159 s., ISBN 80-246-0345-4

RIDLEY, M. Původ ctnosti. Praha: Portál, 2000, 296 s. ISBN 807-178351X

STŘELEC, S. a kol. Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Katedra pedagogiky PF MU v Brně, 2006,155 s.ISBN 80-86633-21-7

VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008, 126 s. ISBN 978-80-7367-386-4

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0

VIŠŇOVSKÝ, Ľ., KAČÁNI, V. a kol. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001, 227 s., ISBN 80-89018-25-4

ZELINA, M. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004, 231 s. ISBN 80-10-00456-1