modelovanje poslovnih procesa teorijske osnove n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modelovanje poslovnih procesa - Teorijske osnove - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modelovanje poslovnih procesa - Teorijske osnove -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Modelovanje poslovnih procesa - Teorijske osnove - - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Fakultet organizacionih nauka Katedra za informacione sisteme. Modelovanje poslovnih procesa - Teorijske osnove -. Sini ša Nešković. Sadržaj. Pojam sistema Sistemi sa kontinualnim vremenom Sistemi sa diskretnim događajima Prikaz teorija za modelovanje sistema sa diskretnim događajima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modelovanje poslovnih procesa - Teorijske osnove -' - olaf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj
 • Pojam sistema
 • Sistemi sa kontinualnim vremenom
 • Sistemi sa diskretnim događajima
 • Prikaz teorijaza modelovanje sistema sa diskretnim događajima
  • Dijagram promene stanja
  • Petrijeve mreže
pojam sistema
Pojam sistema
 • Skup entiteta (realnih ili apstraktnih) i njihovih međusobnih veza koji zajedno čine celinu
 • U mnogim naučnim oblastima se fenomeni (predmeti izučavanja) mogu posmatrati kao sistemi
  • Biološki sistemi
   • živi organizmi
  • Tehnički sistemi
   • strujno kolo,
  • Organizacioni sistemi
   • Poslovni sistem (preduzeće)
 • Teorija sistema se bavi izučavanjem opštih osobina sistema
op ti pojam sistema
Opšti pojam sistema
 • Ulazi u sistem
  • Dejstva okoline na sistem
 • Izlazi sistema
  • Dejstva sistema na okolinu
s istem sa kontinualnim vremenom
Sistem sa kontinualnim vremenom
 • Ulazi i izlazi sistema imaju kontinulane vrednosti u vremenu

S: T  U  Y

T - skup trenutaka vremena,

U - skup ulaza,

Y - skup izlaza iz sistema.

s istem sa kontinualnim vremenom1
Sistem sa kontinualnim vremenom

Eksplicitni oblik S = { F: T  U  Y,  A }

 • Skup familija funkcija Fa čiji svaki elemenat napisan u eksplicitnom obliku je:

ya(t) = fa (t,u)

Predstavlja izlaz sistema dobijen u "eksperimentu ".

 • Koncept "eksperimenta" se uvodi ovde da bi se istakla činjenica da isti ulazi ne generišu uvek iste izlaze, odnosno da izlazi iz sistema zavise ne samo od ulaza već i od stanja sistema.
koncept stanja sistema
Koncept stanja sistema
 • Stanje sistema je skup informacija o prošlosti i sadašnjosti sistema koji je dovoljan da se utvrde njegovi budući izlazi, pretpostavljajući da su budući ulazi dati
 • Sistem se preko stanja definiše kao kompozicija funkcija:

(i) funkcije prelaza stanja

 : T  T  X  U  X

(ii) izlazne transformacija

 : T  X  Y

sistem sa diskretnim doga ajima
Sistem sa diskretnim događajima
 • Sistemi u kojima su ulazi i izlazi diskretni događaji
 • Ponašanje sistema ne zavisi od vremena
  • Sistem se ne predstavlja kao funkcija vremena
 • Ponašanje sistema (izlazni događaji) zavisi od stanja sistema (akumulirana istorija rada sistema) i poslednjeg ulaznog događaja
 • Ulazno-izlazna definicija sistema sa diskretnim događajima :

S: U*  Y

sistem sa diskretnim doga ajima1
Sistem sa diskretnim događajima
 • Mnoge klase “realnih” sistema se prirodnije opisuju kao sistemi sa diskretnim događajima
  • Softverski sistemi
   • Ulazi: pritisak na dugmić, izbor menija
   • Izlazi: prikaz forme i podataka na njoj, zatvaranje forme
  • Poslovne organizacije (preduzeća)
   • Ulaz: zahtev za ponudom, narudžbenica
   • Izlaz: ponuda kupcu, faktura
sistem sa diskretnim doga ajima2
Sistem sa diskretnim događajima
 • Formalizmi za opisivanje sistema sa diskretnim događajima:
  • Petrijeve mreže
  • Dijagram promene stanja
petrijeve mre e
Petrijeve mreže
 • Petrijeve mreže su matematički formalizam, kojim se opisuju sistemi sa diskretnim događajima
 • Predložen od strane Carl Adam Petri-ja 1962. god.
 • Petrijeve mreže omogućavaju:
  • Analizu sistema (strukture i dinamike)
  • Validaciju
  • Evalaciju perfomansi
petrijeve mre e1
Petrijeve mreže
 • Petri mrežu (PM) čini bipartitni graf koji se sastoji iz dva tipa čvorova: mesta i tranzicija.
 • Čvorovi se povezuju sa lukovima. Povezivanje čvorova istog tipa nije dozvoljeno.
  • Stoga se i zovu biparititnim
 • Mesta se obeležavaju sa krugovima, a tranzicije sa kvadratima
petrijeve mre e2
Petrijeve mreže
 • Definicija: Petri mreža (PM) je trojka (P,T,F) gde je:
  • - P konačan skup mesta,
  • - T konačan skup tranzicija,
  • - F skup lukova (relacija toka).
 • Mesto p se zove ulazno mesto tranzicije t akko postoji usmereni luk iz p u t.
 • Mesto p je izlazno mesto tranzicije t akko postoji usmereni luk iz t ka p.
 • U bilo kom trenutku, mesto sadrži nula ili više žetona (tokena), koji se obeležavaju kao crne tačke.
petrijeve mre e3
Petrijeve mreže
 • Tranzicije mogu predstavljati
  • Procesor, događaj, aktivnost,
 • Ulazna mesta mogu predstavljati:
  • ulazni podatak, pre-uslov, potrebni resurs
 • Izlazna mesta mogu predstavljati:
  • izlazni podatak, post-uslov, oslobođeni resurs
petrijeve mre e4
Petrijeve mreže
 • PM se mogu izvršavati!
 • Izvršavanje bazirano na konceptu tokena
 • Markiranje PM predstavlja preslikavanje koje svakom mestu dodeljuje nenegativan broj koji predstavlja broj tokena u njemu
  • Distribucija tokena po mestima
 • Markiranje predstavlja stanje
  • Markiranje [1 1 0]
petrijeve mre e5
Petrijeve mreže
 • Postojanje tokena u mestu označava dostupnost resursa ili ispunjenost uslova za tranziciju, dok nepostojanje predstavlja obrnuto
 • Tranzicija t je omogućena i može se okinuti, ako sva ulazna mesta imaju bar po jedan token
 • Kada se tranzicija okine, token se uklanja iz svakog ulaznog mesta, a token se proizvodi u svakoj izlaznom mestu
petrijeve mre e primer
Petrijeve mreže - primer
 • Dve bilijarske kugle se pomeraju po istoj liniji, paraleno ivici stola
 • Inicijalno se pomeraju jedna prema drugoj istom brzinom.
 • Sudar kugli je perfektno elastičan
petrijeve mre e primer1
Petrijeve mreže - primer
 • Petri mreža koja predstavlja ovu situaciju je:
  • Inicijalno stanje je:[1 1 0 0]
petrijeve mre e10
Petrijeve mreže
 • Kada se sudar kugli dogodi, kugle počinju da se udaljavaju jedna od druge
petrijeve mre e primer2
Petrijeve mreže - primer
 • Petri mreža koja predstavlja ovu situaciju je:
  • Stanje nakon sudara je:[0 0 1 1]
petrijeve mre e11
Petrijeve mreže
 • Kugla A udara u ivicu stola, menja pravac kretanja
petrijeve mre e primer3
Petrijeve mreže - primer
 • Petri mreža koja predstavlja ovu situaciju je:
  • Stanje nakon sudara je:[1 0 0 1]
dijagram promene stanja dps
Dijagram promene stanja (DPS)
 • Sistem se posmatra kao konačni automat
  • Ima konačni broj stanja
  • Automat opisuje kako sistem menja svoja stanja u zavisnosti od događaja
 • Postoji više oblika DPS (eng. State transition diagrams)
  • Moor-ov automat, Mealy-ev automat,
  • UML DPS - Statecharts ili State Machines
 • UML DPS je zasnovan na Harelovim hijerarhijskim mašinama promene stanja
  • Moguća hijerarhijska dekompozicija stanja
dijagram promene stanja
Dijagram promene stanja
 • Primer: klima uređaj
dijagram promene stanja1
Dijagram promene stanja
 • DPS predstavlja graf koji se sastoji od stanja i tranzicija
 • Stanje
  • Sistem je uvek u nekom stanju
  • U stanju se obavlja neka akcija ili čeka neki događaj
  • Specijalna stanja: početak i kraj
dijagram promene stanja2
Dijagram promene stanja
 • Tranzicija
  • Prevodi sistem iz jednog stanja u drugi
  • Tranziciju okida događaj
  • Tranzicija može imati uslov
  • Događaj može imati argumente
  • Prilikom trazicije se može izvršiti akcija
dijagram promene stanja3
Dijagram promene stanja
 • Složeno stanje - Nadstanje
  • Jedno stanje može imati podstanja
  • Sistem se nalazu u samo jednom podstanju
dijagram promene stanja4
Dijagram promene stanja
 • Složeno stanje – Agregirano stanje
  • Stanje je agregacija podstanja - stanje sistema ima više komponenti
  • Sistem je istovremeno u svakom od podstanja