Ir-Reli[jon X'tiswa'? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ir-Reli[jon X'tiswa'? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ir-Reli[jon X'tiswa'?

play fullscreen
1 / 16
Ir-Reli[jon X'tiswa'?
233 Views
Download Presentation
olaf
Download Presentation

Ir-Reli[jon X'tiswa'?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ir-Reli[jon X'tiswa'?

 2. I\-\g]a\ag] • Diversi diffikultajiet biex jibqg]u jemmnu: • Affarijiet fir-Reli[jon li ma jkunux jistg]u jifhmu • L-influwenza tal-]bieb • Kunflitti ma’ nies fl-awtorita’ li b’xi mod jirrapre\entaw lir-Reli[jon.

 3. Il-bniedem spiritwali B’differenza mill-annimal il-bniedem g]andu spirtu, ma]luq fuq xbieha ta’ Alla. Huwa permezz tal-ispirtu li l-bniedem jirra[una, jirrifletti, jag]\el, jidde`iedi…

 4. Kull bniedem jemmen... Tempji b]al dan tal-Imnajdra li nbena 3500 sena QK, juru li il-bniedem ta’ kull \mien, hu spiritwali u g]alhekk isib il-b\onn li jemmen f’xi }add li jag]ti l-]ajja u li jmexxi l-[rajjiet.

 5. Mistoqsijiet Kull bniedem li josserva n-natura ta’ madwaru, isaqsi minn fejn [ie dan kollu u kif kollox ja]dem b’tant perfezzjoni…

 6. Mistoqsijiet Kull bniedem isaqsi wkoll dwaru nnifsu: minn fejn [ie, fejn sejjer? Fil-fatt anke f’popli inqas \viluppati nsibu stejjer li jirrakkuntaw il-}olqien tad-dinja u tal-bniedem.

 7. Mistoqsijiet Kull bniedem li jkun qed ibati jsaqsi g]aliex it-tbatija, x’sens fiha l-]ajja, g]aliex il-]a\en fid-dinja?

 8. Ra[uni biss Hawn bnedmin li jg]idu li m’g]andhomx b\onn Reli[jon g]ax huma ja``ettaw biss dak li hu ppruvat bix-xjenza. Pero nafu li x-xjenza ma tistax tirrispondi g]all-mistoqsijiet kollha tag]na.

 9. Ra[uni biss Nafu wkoll li fil-]ajja nu\aw il-fidi kuljum, kemm biex nu\aw o[[etti, kif ukoll biex nibnu relazzjonijiet. Ma tistax tiddependi biss fuq il-provi li ji[u mir-ra[uni. Dan jg]odd l-aktar meta ni[u biex nirrispondu mistoqsijiet importanti.

 10. Fidi biss Minn ja``etta xi ]a[a b]ala veru bil-fidi biss, minn na]a l-o]ra, jispi``a jibla’ kollox. Aktarx ikun superstizzjuz, i[ifieri jemmen affarijiet ming]ajr ma’ jkollu ba\i ta’ ra[uni. Jew inkella jkun fanatiku, i[ifieri jag]ti wisq importanza lil xi ]a[a.

 11. Reli[jonijiet Kull Reli[jon tfittex li twassal lill-bniedem g]all-verita’ G]alhekk g]andna nuru rispett lejn kull Reli[jon anke jekk ma naqblux mar-risposti li jag]tu Reli[jonijiet o]ra. Fost ir-Reli[jonijiet l-aktar importanti insibu 3 li jemmnu f’Alla wie]ed: Ir-Reli[jon Lhudija, Ir-Reli[jon Nisranija u l-I\lam. |ew[ Reli[jonijiet o]ra importanti huma l-Indui\mu u l-Buddi\mu.

 12. Reli[jon Lhudija Il-Lhud huma l-antenati ta’ {esu. {esu kien Lhudi. L-antik Testment tag]na huma kotba Lhud. Ta’ tnax-il sena kull tifel Lhudi jibda jaqra l-Kelma ta’ Alla fis-sinagoga; il-post fejn jitolbu l-Lhud.

 13. I\lam • 5 pilastri tal-I\lam: • L-istqarrija li hemm Alla wie]ed u li l-a]]ar u l-akbar Profeta hu Muhammed. • It-talb 5 darbiet kuljum • L-g]oti tal-Karità • Sawm fir-Ramadan • Pellegrina[[ g]all-Mecca

 14. Indui\mu Hija l-iktar Reli[jon importanti fl-Indja. Din ir-Reli[jon ilha te\isti minn madwar 1500 qabel Kristu. Huma jirrikonoxxu alla wie]ed Brahaman, li jidher ta]t forma ta’ diversi allat, fosthom Brahma, Vishnu u Shiva. Jemmnu fir-Reinkarnazzjoni li hija twelid [did fi bniedem jew annimal, sakemm til]aq il-Moksha. Fl-Indui\mu insibu l-problema tal-kasti so`jali.

 15. Buddi\mu Din ir-Reli[jon bdiet mill-Prin`ep Sidharta Gautama, fl-Indja madwar 500 sena QK. Dan il-prin`ep sejja] lilu nnifsu Buddha i[ifieri l-Imdawwal wara li sab ir-risposti li kien qed ifittex permezz tal-meditazzjoni. Il-Buddisti jemmnu wkoll fir-Reinkarnazzjoni,imma eliminaw il-Kasti so`jali Jil]qu n-Nirvana jekk je]ilsu mi`-`iklu tar-Reinkarnazzjoni.

 16. Qaddisin li fittxew Qaddisin b]al Charles de Foucauld, Santu Wistin u San Injazju ta’ Loyola huma e\empju ta’ \g]a\ag] li fittxew, l-ewwel bir-ra[uni, imbag]ad anke bil-fidi sa ma sabu il-verità.