MIGRACJE W EUROPIE
Download
1 / 28

MIGRACJE W EUROPIE Z UWZGLEDNIENIEM CZYNNIK W DECYDUJACYCH O POWSTAWANIU MNIEJSZOSCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

MIGRACJE W EUROPIE Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O POWSTAWANIU MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJNYCH. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIGRACJE W EUROPIE Z UWZGLEDNIENIEM CZYNNIK W DECYDUJACYCH O POWSTAWANIU MNIEJSZOSCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJ' - kerri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg
MIGRACJE W EUROPIE Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O POWSTAWANIU MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJNYCH.

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej


Wst p l.jpg
Wstęp

 • Współczesna Europa staje się coraz bardziej różnorodna pod względem kulturowy, religijnym i językowym.

 • Zasadniczy wpływ na kształt społeczeństw europejskich wywierały skomplikowane i długoletnie procesy historyczne.

 • Dodatkowym czynnikiem, który obecnie w coraz większym stopniu decyduje o strukturze społecznej większości państw europejskich jest zjawisko mobilności ludności i procesy migracyjne.


Slide3 l.jpg
Główne przyczyny występowania mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na terenie Europyw XX wieku

 • Polityczne:

 • skutki wojen (szczególnie II wojny światowej),

 • konferencje „Wielkiej Trójki” oraz Konferencja Paryska z 1946 roku,

 • europejskie konflikty zbrojne po 1945 roku,

 • prześladowania z powodów politycznych,

 • działania dyskryminacyjne naruszające prawa osób oraz całych grup społecznych.

 • Migracje:

 • migracje - masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

  • emigracja: wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam; stały lub okresowy pobyt w innym państwie,

  • imigracja: napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim.


G wne kierunki migracji na wiecie l.jpg
Główne kierunki migracji na świecie etnicznych i religijnych na terenie Europy

Źródło: www.tygodnikforum.pl


O mniejszo ciach narodowych i etnicznych l.jpg
O mniejszościach narodowych i etnicznych etnicznych i religijnych na terenie Europy

 • Nie istnieje jedna i powszechnie przyjęta przez wszystkie państwa definicja mniejszości narodowej i etnicznej.

 • Aktualnie każde państwo na świecie w sposób samodzielny definiuje te pojęcia.

 • „Instrument Środkowo-Europejski o ochronie mniejszości narodowych” z dnia 19 listopada 1994 roku jako jedyny dokument o charakterze międzynarodowym podaje definicję mniejszości, ale w odniesieniu do tylko do mniejszości narodowej.

 • W Polsce aktem prawnym, który reguluje problematykę związaną z mniejszościami jest Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która zawiera definicję mniejszości narodowych i etnicznych.


Slide6 l.jpg

Mniejszość to grupa obywateli polskich, która jest etnicznych i religijnych na terenie Europy

mniej liczna od pozostały obywateli RP,

odróżnia się od pozostałych

obywateli językiem, kulturą lub tradycją.

Mniejszość narodowa utożsamia się

z narodem zorganizowanym

we własnym państwie.

(np. mniejszość niemiecka w Polsce).

Mniejszość etniczna nie utożsamia

się z narodem zorganizowanym

we własnym państwie (np. Kaszubi w Polsce).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.


Mniejszo ci narodowe w polsce l.jpg

Niemcy (147 094 obywateli polskich). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Po przeprowadzeniu akcji wysiedleń na mocy m.in.: układu poczdamskiego pozostało w Polsce jeszcze około 160-200 tys. Niemców. Wobec tej grupy w lipcu 1950 roku zniesiono tzw. szczególne ustawodawstwo i zaczęto traktować ją jako mniejszość narodową. Mniejszość niemiecka ma swoją reprezentację w Sejmie RP.

Białorusini (47 640 obywateli polskich).

Po II wojnie światowej w nowych granicach Polski pozostała tylko niewielka część Białorusinów, zamieszkująca zgodnie z nowym podziałem administracyjnym z 1946 roku województwo białostockie. Obecnie główne skupiska Białorusinów znajdują się na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego.

Mniejszości narodowe w Polsce


Mniejszo ci narodowe w polsce9 l.jpg

Ukraińcy (27 127 obywateli polskich). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Ukraińska mniejszość w przedwojennej Polsce przekraczała 5 mln. osób. Po II wojnie światowej w nowych granicach znalazło się około 650 tys. Ukraińców, z tego przesiedlono 490 tys. do ZSRR, a pozostałych przeniesiono na tereny Ziem Odzyskanych. Po roku 1956 część przedstawicieli mniejszości ukraińskiej wróciła na tereny obecnego województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Litwini (5639 obywateli polskich).

Mniejszość litewska zamieszkuje od XVI wieku zwarty obszar na Suwalszczyźnie, głównie w gminach Puńsk, Sejny i Szypliszki. Ma ona silne poczucie odrębności, które przejawia się tym, że w kontaktach wewnątrz swojej społeczności posługują się językiem litewskim.

Mniejszości narodowe w Polsce


Mniejszo ci narodowe w polsce10 l.jpg

Rosjanie (3224 obywateli polskich). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się głównie z kolejnych fal migracyjnych, w ramach których przybywali do Polski: w okresie rozbiorów, po rewolucji październikowej, w okresie PRL oraz po rozpadzie ZSRR. Przedstawiciele społeczności rosyjskiej należą w większości do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ponadto w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim mieszkają staroobrzędowcy (starowiercy). Grupa ta, jako grupa wyznaniowa, powstała w drugiej połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Pod koniec XVIII wieku staroobrzędowcy osiedlili się na obecnych terenach Polski (Suwalszczyzna i Mazury) uchodząc przed prześladowaniami religijnymi. Najważniejszym czynnikiem identyfikacji tej grupy jest religia (prawosławie w obrządku Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego), a świadomość narodowa stanowi czynnik drugorzędny.

Słowacy (1710 obywateli polskich).

Obecność słowacka mniejszości narodowej związana jest przede wszystkim z obszarem województwa małopolskiego (powiaty nowotarski i tatrzański) obejmujących historyczne ziemie Spisza i Orawy, które były przedmiotem ostrego sporu politycznego i militarnego między Czechosłowacją a Polską w okresie XX lecia międzywojennego. Dopiero umowa z 1958 doprowadziła do ostatecznego ustalenia przebiegu granicy między Polską a Czechosłowacją, który również został potwierdzony po powstaniu niepodległych państw Czech i Słowacji.

Mniejszości narodowe w Polsce


Mniejszo ci narodowe w polsce11 l.jpg

Żydzi (1055 polskich obywateli). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Mniejszość żydowska, która liczyła w Polsce przed II wojną światową ponad 3 mln. osób, na skutek niemieckiej okupacji i polityki eksterminacyjnej wojnę przeżyło około 300 tys. osób. Po wojnie następowały kolejne fale emigracji, które ostatecznie doprowadziły do praktycznego zaniku tej mniejszości.

Czesi (386 obywateli polskich).

Pierwsi przedstawiciele migracji czeskiej pojawili się na terenach Polski w połowie XVI wieku. Napływ ludności czeskiej związany był przede wszystkim z prześladowaniami religijnymi braci czeskich w Królestwie Czeskim. Następne fale migracji miały miejsce w pierwszej połowie XVII w., drugiej połowie XVIII w. i na początku XIX wieku. Ostatnia fala migracji związana była z rozwojem przemysłu włókienniczego w Łodzi. Obecnie najwięcej osób narodowości czeskiej mieszka w miejscowości Zelów (powiat bełchatowski, województwo łódzkie).

Mniejszości narodowe w Polsce


Mniejszo ci narodowe w polsce12 l.jpg
Mniejszości narodowe w Polsce etnicznych i religijnych na terenie Europy

 • Ormianie (262 obywateli polskich).

 • Pierwsze kolonie ormiańskie powstałe około XI w. na Rusi Kijowskiej (Lwów, Łuck, Kamieniec Podolski), które weszły w skład państwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego. W 1356 r. kolonie w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie uzyskały potwierdzenie swojej autonomii, a Lwów został siedzibą biskupa ormiańskiego. Po II wojnie światowej polscy Ormianie z dawnych kresów południowo-wschodnich w większości repatriowali się na obecne tereny państwa Polskiego. Największe skupiska polskich Ormian znajdują się w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Ważnym centrum kulturalnym mniejszości ormiańskiej są też Gliwice.


Mniejszo ci etniczne w polsce l.jpg

Karaimi (43 osoby). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Stanowią najmniej liczną mniejszość etniczną w Polsce. Karaimi mieszkają przede wszystkim w Warszawie i jej okolicach, Wrocławiu oraz w Trójmieście. Pierwsze grupy Karaimów przybyły z Krymu w XIII wieku i osiedliły się na ziemiach księstwa halicko-wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). Na przełomie XIII/XIV w. duża grupa Karaimów została osiedlona w Trokach koło Wilna. Na obecne tereny Polski Karaimi przesiedlili się po II wojnie światowej w wyniku repatriacji ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej.

Tatarzy (447 osób).

Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej Złotej Ordy oraz z Krymu. Tatarzy w Polsce zatracili znajomość swojego ojczystego języka, pozostali natomiast wierni religii muzułmańskiej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości tatarskiej odgrywa działalność Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką i Gdańsk.

Mniejszości etniczne w Polsce


Mniejszo ci etniczne w polsce14 l.jpg

Łemkowie (5850 osób). etnicznych i religijnych na terenie Europy

Członkowie tej mniejszości zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Na tereny obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 1947 r. w wyniku akcji „Wisła”. Współcześnie jedynie część Łemków mieszka na terenach historycznej Łemkowszczyzny (województwo małopolskie).

Romowie (12731 osób).

Pierwszy dokument poświadczający obecność Romów w Polsce datowany jest na rok 1401 i pochodzi z Krakowa. Od XV w. wzdłuż łuku Karpat i od strony Niziny Węgierskiej przybywały do Polski i osiedlały się grupy wędrujących Romów. Ich potomkami są Romowie Karpaccy. Od XVI wieku do Polski zaczęli przybywać z Niemiec Romowie nazwani później Polska Roma. W II połowie XIX w. z terenów Siedmiogrodu i Wołoszczyzny rozpoczęła się migracja Kełderaszy (Kelderari – kotlarze – rzemieślnicy wyrabiający kotły, rondle itp.) i Lowarów (Lovari - handlarze końmi). Przedstawiciele tych społeczności mieszkają głównie w miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Mielcu i Puławach oraz wielu mniejszych ośrodkach miejskich.

Mniejszości etniczne w Polsce


Mniejszo ci etniczne w polsce15 l.jpg
Mniejszości etniczne w Polsce etnicznych i religijnych na terenie Europy

 • Kaszubi (około 550 tys. osób).

 • Kaszubi (Pomorzanie) to słowiańska ludność autochtoniczna Pomorza. W średniowieczu zamieszkiwali oni tereny między Odrą na zachodzie a Wisłą na wschodzie. Północna granica zasiedlonego przez nich obszaru zawsze opierała się o Bałtyk, podczas gdy południową stanowiły mokradła nad Notecią i trudno dostępne bory. W X/XI w. Kaszubi sąsiadowali na zachodzie ze Słowianami Połabskimi, na południu z Polanami, na wschodzie z Prusami. Przez wieki podlegali oni różnym wpływom (zwłaszcza niemieckim) i wypierani byli na wschód. Przetrwali na Pomorzu Gdańskim.

  Kaszubi zachowali własny język, tradycje i obyczaje oraz świadomość, że są prastarym plemieniem słowiańskim. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie uznaje Gdańsk jako stolicę Kaszub. Herbem Kaszubów jest czarny gryf w złotym polu.


Slide16 l.jpg

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Źródło: www.eurominority.org


Slide17 l.jpg

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Źródło: www.eurominority.org


Muzu manie w europie l.jpg
Muzułmanie w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Obecność muzułmanów w Europie wynika przede wszystkim z czynników migracyjnych.

 • Migracja muzułmanów podyktowana jest głównie trudną sytuacją ekonomiczną i polityczną większości państw islamskich.

 • Współcześnie mamy do czynienia z drugim a nawet trzecim pokoleniem muzułmanów w Europie Zachodniej.

 • Muzułmanie mieszkający na kontynencie europejskim są głównie wyznawcami religii islamskiej.

Islam - druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Twórcą islamu jest Mahomet (570-632 n.e.). Podstawą islamu jest wiara w Allaha (religia monoteistyczna), aniołów, księgi święte (Tora, Ewangelia, Koran), wysłanników i proroków (od Adama po Mahometa), Sąd Ostateczny. Podstawowymi obowiązkami muzułmanów (wyznawców Allaha) jest modlitwa (5 razy dziennie; piątek jest dniem szczególnym i wolnym od pracy), post (w miesiącu ramadan), jałmużna, pielgrzymki do Mekki (przynajmniej raz w życiu).

Źródło: www.pl.wikipedia.org


Wielko mniejszo ci muzu ma skiej w wybranych pa stwach europy l.jpg
Wielkość mniejszości muzułmańskiej Środkowo-Wschodniejw wybranych państwach Europy
Akty przemocy wobec przedstawicieli mniejszo ci w pa stwach ue l.jpg
Akty przemocy wobec przedstawicieli mniejszości w państwach UE

Źródło: www.wprost.pl

 • Francja: styczeń-kwiecień 2002 podpalanie synagogi, dewastacja żydowskich cmentarzy.

Wielka Brytania: na początku 2003 roku wystąpiła seria incydentów antysemickich,

w ciągu kilku miesięcy zostało ciężko pobitych kilkadziesiąt osób

pochodzenia żydowskiego.

Niemcy: lato 2007 roku, w Halberstadt obrzucenie koktajlami Mołotowa

domu azylantów z Afryki, pobicie grupy Hindusów w Muglen w Saksonii.

 • Hiszpania: styczeń 2005 podpalenie w przez mieszkańców Cortageny osiedla romskiego.


Problemy spo eczno ekonomiczne imigrant w pa stwach unii europejskiej l.jpg
Problemy społeczno-ekonomiczne imigrantów państwach UEpaństwach Unii Europejskiej


Instrumenty prawne w zakresie ochrony praw mniejszo ci narodowych etnicznych oraz religijnych l.jpg
Instrumenty prawne w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych oraz religijnych

Dokument Kopenhaski z 29 czerwca 1990 roku.

Instytucja Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych OBWE.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych (1992).

Umowy dwustronne między UE a państwami trzecimi oraz Pakt Stabilności.

Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych (10.XI.1994).

Inicjatywa Środkowoeuropejska.


Podsumowanie l.jpg
Podsumowanie narodowych, etnicznych oraz religijnych

 • Obecność mniejszości narodowych i etnicznych oraz religijnych stanowi istotną wartość kulturową dla kontynentu europejskiego.

 • Jednocześnie występowanie mniejszości w wielu regionach Europy tworzy sytuacje konfliktowe (np. wojny, działania separatystyczne, niepokoje społeczne na tle ekonomicznym).

 • Społeczność międzynarodowa jak dotąd nie wypracowała skutecznych mechanizmów prawnych, które zapewniałby jednolitą ochronę przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zarówno w Europie jak i na świecie.

 • Brak instrumentów prawnych, które byłby akceptowane przez wszystkie państwa powoduje, że położenie społeczno-ekonomiczne wielu mniejszości jest bardzo trudne.


Slide28 l.jpg
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej narodowych, etnicznych oraz religijnychul. Mostowa 27, 87-100 ToruńTel. 56 652 11 21www.kursy.rcie.torun.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej


ad