YK 10 Filosofia ja etiikka 7,0 op - PowerPoint PPT Presentation

yk 10 filosofia ja etiikka 7 0 op n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YK 10 Filosofia ja etiikka 7,0 op PowerPoint Presentation
Download Presentation
YK 10 Filosofia ja etiikka 7,0 op

play fullscreen
1 / 27
YK 10 Filosofia ja etiikka 7,0 op
143 Views
Download Presentation
oki
Download Presentation

YK 10 Filosofia ja etiikka 7,0 op

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YK 10 Filosofia ja etiikka7,0 op Kurssin johdantoluento 5. syyskuuta 2013 Teologinen tiedekunta / Jaana Hallamaa / YK 10 Etiikan luento

 2. Tämän luennon asioita • Kurssin tavoitteet, rakenne, sisältö, arvostelu, käytännön järjestelyt • Vaihtoehtoinen suoritustapa • Kurssin korvaamisesta

 3. Opintojakson tavoite • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian ja etiikan peruskysymyksiä ja historiallisia suuntauksia. • Kurssilla harjoitellaan ja harjoitetaan • luentojen seuraamista, muistiinpanojen tekemistä ja niistä oppimista • argumentointia • keskustelua • ryhmätyötaitoja • tieteellistä kirjoittamista • kirjallisuuden lukemista.

 4. Miksi yleisopinnoissa on YK10? • Teologian kandidaatin/maisterin odotetaan olevan • kristinuskon ja uskonnon asiantuntija • etiikan asiantuntija • maailmankatsomuksellisten asioiden asiantuntija • YK10 osaltaan tuottaa, vaatimattomalla tavalla, näihin rooleihin liittyviä valmiuksia. • Filosofian ja etiikan perustiedot kuuluvat akateemiseen yleissivistykseen • tavoite sinänsä • tarvitaan myöhemmin opinnoissa. • Suurelle/suurimmalle osalle opintojakso on ainoa tutkinnon tarjoama mahdollisuus perehtyä filosofiaan ja etiikkaan.

 5. Apuvälineitä Weboodi https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/frame.jsp?Kieli=1 (haku: Filosofia ja etiikka) Kurssin kotisivut Blogissa http://blogs.helsinki.fi/filosofia-ja-etiikka/ HUOM: EI LÖYDY GOOGLAAMALLA

 6. YK10-kurssin rakenne sl 2013 syyskuu lokakuu marraskuu 5.9. info Filosofian luennot 9.9.-27.9.19 Fil. tentti 11.10. Saarisen kirja Filosofian ryhmät 18.9.-16.10. Etiikan ryhmät 30.10.-27.11. Etiikan luennot 28.10.- 22.11. Tentti 25.11.

 7. Suoritusaika • Koko opintojakso on suoritettava lukuvuoden 2013-2014 kuluessa. • Kevätlukukaudella on enää vain filosofian luentojen, Saarisen kirjan ja etiikan luentojen rästitenttimahdollisuudet 17.1.2014 ja kesäkuun 2014 kesätentissä.

 8. Filosofian luennot ja filosofian tentti • filosofian luennot alkavat ma 9.9. • ilmoittautuminen WebOodissa • aineistoa Blogissa: lisätään kurssin edistyessä • poistuu kun ei enää ajankohtaista • suoritetaan tenttimällä • filosofian tentti 11.10. (rästi 17.1. ja 1. kesätentti) • kaksi osiota, jotka tentitään samalla kertaa (osasuoritus ei mahdollinen) • 1. filosofian luennot, • 2. Esa Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin • ilmoittautuminen WebOodissa

 9. Filosofian tentin rakenne • filosofian luentoja koskeva osio • esseetehtävä (voi valita kahdesta) • Saarisen kirjaa koskeva osio • esseetehtävä (voi valita kahdesta) • esseetehtävät ovat kurssikotisivulla olevasta luettelosta (linkki kohdassa Filosofian tentti) • Sarja pikkukysymyksiä (rajoitettu vastaustila, ei valinnaisuutta) • pikkukysymykset koskevat keskeisiä filosofisia termejä

 10. Filosofian luentojen aihepiirejä • Mitä filosofia on? • Nykyajan filosofia • Metafysiikka • Epistemologia eli tietoteoria • Logiikka ja argumentaatio • Tieteenfilosofia • Uskonnonfilosofia

 11. Ryhmät • Sekä filosofian osuuteen että etiikan osuuteen kuuluu ryhmätyöskentelyä. • Ilmoittautuminen WebOodissa • Ryhmissä perehdytään filosofian ja etiikan kysymyksiin lukemisen, kirjallisten töiden, keskustelun ja ryhmäharjoitusten avulla. • Jokaiseen tapaamiseen on valmistava tehtävä. • Läsnäolo ryhmissä on pakollista, yksittäisiä väistämättömiä poissaoloja voi korvata lisätehtävillä. • Jos et voi osallistua ryhmiin, jätä koko opintojakso seuraavaan vuoteen tai valitse kirjatentti.

 12. Filosofian ryhmät • Aikataulu 18.9.-16.10 • Aineisto jaossa filosofian luennolla perjantaina 13.9. ja/tai on haettavissa systemaattisen teologian osastolta kopiokoneen vierestä (Vuorikatu 3 ,4 krs).

 13. Etiikan ryhmät • Aikataulu 30.10.- 27.11.

 14. Etiikan luennot ja tentti • etiikan luennot alkavat 28.10. • ilmoittautuminen WebOodissa • etiikan luentojen tentti 25.11. (rästi 17.1. ja 1. kesätentti) • ilmoittautuminen WebOodissa • Yksityiskohtaisemmat tiedot etiikan luennoista ja tentistä, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

 15. Etiikan luentojen lähtökohta ja luonne • Etiikan luennot • pohjaksi edellytetään lukion etiikan (uskonto tai elämänkatsomustieto) kurssin tiedot. • keskitytään eettisten peruskäsitteiden opiskeluun • perehdytään käsitteelliseen ajatteluun • tarkastellaan muutamia kysymyksiä, jotka valottavat • metaetiikkaa • teologista etiikkaa

 16. Etiikan luennot etsivät vastausta kysymyksiin: • Kuinka etiikasta on eri aikakausina ajateltu elimiten käsitys etiikasta on kehittynyt • Mikä on ihmisten moraalikäsitysten perusta eli onko moraali relatiivista / objektiivista • Miten vakaumukset vaikuttavat moraaliin elimoraalin ja uskonnon suhde

 17. Arvostelu • Kurssi koostuu neljästä pääosasta: 1. Filosofian luennot + tenttiminen 2. Saarisen kirjan tenttiminen 3. Etiikan luennot + tenttiminen 4. Filosofian ja etiikan ryhmät • Kunkin pääosan painoarvo arvostelussa on 25 %. • Osiot arvostellaan asteikolla 0-5. • Jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi (vähintään arvosana 1). • Opintojakson loppuarvosana = osasuoritusten keskiarvo pyöristettynä kokonaislukuun.

 18. Vaihtoehtoinen suoritustapa • Koko opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä yhtenä kokonaisuutena. • Tenttipäivät 8.11., 17.1., ja kesäkuun tentti • Ilmoittautuminen WebOodissa kohdassa Filosofia ja etiikka (YK10), vaihtoehtoinen suoritustapa. • Tentissä esseekysymyksiä + sarja pikkukysymyksiä.

 19. Vaihtoehtoinen suoritustapakirjallisuus • P. Määttänen, Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin (282 s.) • E. Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin (420 s.) • D. Papineau (toim.), Filosofia johdatus peruskysymyksiin (215 s.) • M-L Kakkuri-Knuuttila & K. Heinilahti (toim.), Mitä on tutkimus. Argumentaatio ja tieteenfilosofia (7-179, yht. 177 s.) • J. Baggini & P. S. Fosl, Etiikan pikkujättiläinen (333 s.) • P. Järveläinen (toim.), Kristinusko ja moraali (111 s.)

 20. Kurssin korvaamisesta • Ohjeet kurssin korvaamisesta muilla opinnoilla löytyvät Flammasta • Teol.tdk ->Opinnot, opiskelu, valmistuminen • https://flamma.helsinki.fi/portal/units/teologinen?_nfpb=true&_pageLabel=P11000151551367565411454&contentId=HY295936&placeId=HY294149 • Ohjeet koskevat niitä, jotka ovat aiemmin suorittaneet filosofian ja/tai etiikan kursseja yliopistossa.

 21. Kurssista voi antaa palautetta • Palautetta suoraan opettajille opetustilanteiden yhteydessä

 22. Kysymykset ja tiedustelut • Jos yleistä kysyttävää, saa kohta kysyä. • Yksittäistapauksia koskevat kysymykset luennon päätyttyä. • Yleiset tutkintoon liittyvät kysymykset  opintotoimisto • Myöhemmin voi kysyä opetuksen yhteydessä . (Vältä sähköpostin käyttöä: monet kysymykset koskevat kaikkia.) • Intoa ja sinnikkyyttä opiskeluun!

 23. Filosofian ja etiikan kurssi ja klassiset yliopisto-opinnot • Koulutuksen perustana keskiaikaisissa luostari- ja kaupunkikouluissa septemartesliberales (seitsemän vapaata ”taitoa”): • trivium (kolme tietä) (vrt. triviaalikoulu) • grammatiikka (latinan kielioppi) • retoriikka (puhetaito) • dialektiikka (logiikka) • quadrivium (neljä tietä) • aritmetiikka • geometria • musiikki • astronomia

 24. Filosofian ja etiikan kurssi ja klassiset yliopisto-opinnot • Yliopisto syntyi 1200-luvun kuluessa oppineiden ja opiskelijoiden yhteenliittymänä ammattikuntalaitoksen mallin mukaan Pariisissa, Bolognassa ja Oxfordissa. • Yliopistossa oli neljä tiedekuntaa: • perusopetusta antava artistinen tiedekunta (vrt. Faculty of Arts) • filosofian maistereille jatkokoulutusta antavat, soveltavia tieteitä edustavat tiedekunnat teologinen oikeustieteellinen lääketieteellinen

 25. Artistisen tiedekunnan opinto-ohjelma • Artistinen eli filosofinen tiedekunta opetti • seitsemää vapaata tiedettä (septem artes liberales) • kolmea filosofista ainetta: metafysiikka luonnonfilosofia moraalifilosofia • Kouluopintojen jälkeen 8-10 vuotta opintoja artistisessa/filosofisessa tiedekunnassa • Opintonsa hyväksyttävästi suorittaneet olivat filosofian maistereita (mestareita).

 26. Maisterintutkinnon jälkeen? • Filosofian maisterit siirtyivät hallinnon palvelukseen tai jatkoivat opintojaan. • Osa maistereista jatkoi opintojaan ylemmissä tiedekunnissa lisensiaatiksi tai tohtoriksi. • Lisensiaatilla oli oikeus antaa yliopisto-opetusta (opetuslisenssi) • Tohtori oli oman alansa oppinut, joka oli julkisessa väitöstilaisuudessa osoittanut kyvykkyytensä. • Nykyisessä teologian maisterin tutkinnossa voi nähdä heikkoja jäänteitä filosofisista ja artistisista perusopinnoista.

 27. Klassinen yliopistoihanne • Keskiajalta lähtien oppineiden ja opiskelijoiden yhteisö ymmärrettiin vapaaksi. • Vain yliopistossa on säilynyt keskiaikaiseen ammattikuntalaitokseen perustuva sisäinen rakenne: oppilas, kisälli, mestari. • Yhteistä työtä määrittää tiedonhalu ja älyllinen uteliaisuus. • Opiskelu ei tähtää (vain) ammattiin vaan sivistymiseen (lat. civis, kansalainen). • Tausta-ajatus: • Yhteiseen aate- ja oppiperintöön perehtyminen muuttaa ihmistä. • Opinnoille ei aseteta (tutkinnon suorittamisen lisäksi) tarkoin määriteltyjä tavoitteita.