opbrengstgericht werken opbrengstgericht handelen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen

play fullscreen
1 / 59

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen

265 Views Download Presentation
Download Presentation

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen

 2. Voorstellen • O.G. Heldringschool heeft 17 groepen • Aantal leerkrachten: >32 • Aantal leerlingen: 430 • We zijn een traditionele, klassikale vernieuwingsschool • De school wordt strak, overzichtelijk geleid

 3. Studiedag Opbrengstgericht werken - Ad Kappen

 4. organisatie Directeur We onderhouden nauwe contacten met alle collega’s Boco MB Boco BB ICT’er Fin. desk. IB’er IB’er Boco OB

 5. Onze school, onze leerlingen, onze prestaties Geen eiland maar een WIJ-land

 6. Doel workshop Inzage geven in het OGH proces • Wat betekent opbrengstgericht en handelingsgericht werken? • Wat is onze visie? Wat zijn de consequenties? • Wat betekent dit voor de praktijk van de OGH?

 7. Wat is opbrengstgericht werken enhandelingsgericht werken • In een ambitieus leerklimaat moet je doelen stellen, meten of leerlingen die doelen hebben gehaald en het onderwijs daarop aanpassen. hoge doelen, hoge verwachtingen meten onderwijs aanpassen

 8. Wat is onze visie? De visie van de O.G. Heldringschool: ‘Zoals je bent, ben je goed’ ‘Iedereen kan leren, als je maar goed onderwijs krijgt’ Ottho Gerhard Heldring

 9. Visie op leren en ontwikkeling ‘het is niet de achtergrond van je ouders, die bepaalt of je goed kunt leren lezen’ Kees Vernooy Vygotsky: ’ontwikkeling krijg je door ‘leren’ : voordoen-samen doen-zelfstandig doen.’ Dat vraagt om ontwikkelingstimulerend onderwijs

 10. Conclusie: Niet de verschillen tussen leerlingen, maar verschillen in instructiebehoeftenzijn belangrijk

 11. Wat zijn dan de consequenties? • Doel- en resultaat gerichtheid. => Wat streef ik na? • Nadruk ligt op aanbodgericht onderwijs. => Pro-actief • Leerkrachtgestuurd lesgeven =>Wat gaan we doen => Hoe gaan we het doen => Welke tijd staat er voor => Wat moet de opbrengst zijn => Wat kun je doen als je eerder klaar bent

 12. - consequenties- • Koppelen van leerstof en activiteiten aan doelen. • Overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de instructie. • Maximaliseren van leertijd • Stimuleren van actieve uitdagende leerhouding

 13. Veranderingsproces: Doelenen de leerstofstaancentraal Focus op kwaliteit en effectiviteit van het onderwijzen aanbodgerichtwerken, aanbieden van éénoplossingsstrategie werken met groepsplan. geenindividuelehandelingsplannen, geeneigen leerwegt/m groep 5.

 14. - Veranderingsproces - Convergentedifferentiatie Op basis van instructiebehoeften (tijd)

 15. De leerkracht! ,die is belangrijk !!! Robert J. Marzano: Leraren zijn de belangrijkste en meest invloedrijke factor van een effectieve school’

 16. Het belang van de ketenbenadering voor hogere opbrengsten Wat doet het bestuur om de kwaliteiten van het onderwijs te verbeteren? Wat doet de school(leiding) om de leerlingresultaten te verbeteren? Wat doen effectieve leerkrachten? Hoe leren leerlingen effectief?

 17. Wat doet het bestuur ? aanleveren format Jos Swiers twee keer per jaar een voortgangsgesprek extern onderzoek naar OGW binnen SCOH

 18. Wat doet de schoolleider? Zorgen voor een professionele cultuur • Leiderschap tonen • Inzetten op leerkrachtvaardigheden • Leertijd effectief gebruiken • Kwaliteitszorg leveren • Hoge eisen stellen aan leerstofaanbod • Data analyseren, denk ook aan trendanalyses • Onderwijsvisie uitdragen • Herontwerpen onderwijs

 19. Format Jos Swiers

 20. Probleem Het ‘format van Jos Swiers’ schrikt de leerkrachtenaf, al die cijfertjes, aversieontstaat ……………………….. Ikwildoenwaarikgoed in ben: lesgeven!!

 21. Samen met onze IB’er(gr. 1 t/m 3)

 22. en onze IB’er(gr. 4 t/m 8)……………..

 23. worden leerprestatie geanalyseerd • Het Cito LVS wordt optimaal benut • Leerprestaties worden goed gevolgd • Overzicht individueel leerlingenniveau, groepsniveau, schoolniveau is voorhanden • De leerlingbesprekingen (3x per jaar) zijn gedegen en effectief • Plichtsmatig verloopt alles uitstekend, maar er wordt geen vuur ontstoken…………..totdat……………..

 24. De aanpak à la Ad Kappen

 25. het vak weer terug bij de leraar! De leraar is verantwoordelijk voor: kwaliteit en effectiviteit van de instructie tijd Als wordt voldaan aan deze twee essentiële voorwaarden kan elke leerling de doelen behorend bij de basisstof halen.

 26. Ons OGH-doel: wij geven onze leerlingen:onderwijs van de bovenste plank Wij weten de resultaten van onze leerling: • te inventariseren • te analyseren • te interpreteren • en nu aan de slag ! • Steek je handen uit je mouwen! • Hé kom aan blijf niet staan

 27. HOE gaan we opbrengstgericht handelen? • Klassenmanagement • Regels en routines • Afspraken over zelfstandig werken • Werken met datamuur • Opstellen van groepsplan • Toepassen gedifferentieerde directe instructie-model • Convergente differentiatie

 28. Wat doet een effectieve leraar? De resultaten van de leerlingen: • inventariseren • analyseren • interpreteren • Opbrengstgericht handelen met gebruikmaking van: • Datamuur en groepsplan • Lesgeven volgens het Directe Instructie Model

 29. Van Groepsoverzicht naarDatamuur

 30. Datamuur Hulpmiddel om leerlingen met vergelijkbare instructiebehoefte te clusteren Drie subgroepen: Instructieafhankelijk : verlengd en intensief Instructiegevoelig : basis Instructieonafhankelijk : verkort en verdiept Tussenstap tussen groepsoverzicht en groepsplan 30

 31. Overzicht Cito scores => omzetten in de datamuur

 32. Waartoedezekleurtjes?

 33. Gezamenlijke afsluiting ‘Directe Instructie Model’ 34

 34. Zonder instructie geen resultaat ! Bron: kwaliteitskaart opbrengst gericht werken- Kappen, Förrer 2010

 35. 7 essentiële stappen 1.Voorbereiding 2. Dagelijkse terugblik – doel - verwachtingen 3. Instructie 4. Begeleide in-oefening => één oplossingsstrategie => modelen!* 5. Zelfstandige verwerking 6. Afronding 7. Terugkoppeling * 16 oktober2008 obds Europa - gerard regeling - steunpunt onderwijszorg enschede 36

 36. Ik doe het –hardop- voor Wij doen het jij doet het Bron: kwaliteitskaart opbrengst gericht werken- Kappen, Förrer 2010

 37. Verantwoordelijkheidleerkracht Introductie/uitleg/modeling “Ik doe het” Begeleideinoefening “Wij doen het” “Jullie doen het samen” Samenwerken Risicoleerlingen: Verlengdeinstructie De rest: werktzelfstandig “Je doet het alleen” Verantwoordelijkheidleerling Eensuccesvolinstructiemodelvooralleleerlingen Fisher, D., & Frey, N. (2008). Better learning through structured teaching

 38. Wanneer: de Datamuur is samengesteld besloten is volgens het directe instructie model les te geven Dan: Starten met: Het opstellen van een groepsplan

 39. Van Datamuur naar Groepsplan

 40. Groepsplan Beschrijving van het onderwijsaanbod in een bepaalde periode: Wat is het doel? Welke inhouden/ activiteiten bied ik aan om dat doel te bereiken? Hoe moet ik handelen? Hoeveel tijd besteed ik daaraan en hoe organiseer ik dat? Hoe volg ik de ontwikkeling van de kinderen? Hoe ga ik na of het doel aan het eind van de periode bereikt is? De drie subgroepen maken de differentiatie zichtbaar Alle leerlingen doen mee met het groepsplan

 41. ‘deOGH-datamuur’:

 42. Reken-groepsplan

 43. Streefdoelen op schoolniveau

 44. doelen Heldringschool

 45. Data feedforward • Basis voor schoolverbeterplan en voor groepsplan • WAT VALT OP • WAT IS EEN VERKLARING • WAT GAAN WE DOEN IN DE KOMENDE PERIODE • No blamingand no shaming • Wij-land-cultuur

 46. Datamuur op schoolniveau=> eind 2010/2011

 47. Datamuur op schoolniveau maart 2012

 48. Geen plaatje zonder praatje!! =>No blamingand no shaming • Wat gaat al goed? • Hoe hebben we dat met elkaar gedaan? • Wat is teleurstellend? • Wat is het verhaal achter het plaatje?