AAVV Barri de Sant Joan de Subirats Assemblea General 2009 - PowerPoint PPT Presentation

aavv barri de sant joan de subirats assemblea general 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AAVV Barri de Sant Joan de Subirats Assemblea General 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AAVV Barri de Sant Joan de Subirats Assemblea General 2009

play fullscreen
1 / 85
AAVV Barri de Sant Joan de Subirats Assemblea General 2009
115 Views
Download Presentation
ofira
Download Presentation

AAVV Barri de Sant Joan de Subirats Assemblea General 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 de febrer de 2009 AAVV Barri de Sant Joan de SubiratsAssemblea General 2009 www.barridesantjoan.com

 2. 1 de febrero de 2009 AAVV Barri de Sant Joan de SubiratsAsamblea General 2009 www.barridesantjoan.com

 3. Ordre del dia 1 Recull de les reunions de l’any 2 Estatuts definitius 3 Informacions generals 4 Doble adscripció a les escoles 5 Internet 6 Avantatges de ser socis

 4. Orden del día 1 Resumen de las reuniones del año 2 Estatutos definitivos 3 Informaciones generales 4 Doble adscripción en los colegios 5 Internet 6 Ventajas de ser socios

 5. Ordre del dia 7 Gasoil 8 Presentació dels comptes 2008 9 Local Social 10 Carnets de soci i pagaments Calendari d’activitats i festes 2009 11 12 Pressupost 2009 13 Precs i preguntes

 6. Orden del día 7 Gasoil 8 Presentación de las cuentas 2008 9 Local Social 10 Carnets de socio y cuotas Calendario de actividades y fiestas 2009 11 12 Presupuesto 2009 13 Ruegos y preguntas

 7. 1.Recull de les reunions de l’any 14 Reunions de la Junta Directiva 30 Reunions en un any 11 Reunions amb l’ajuntament 5 Reunions amb els grups polítics

 8. 1.Resumen de las reuniones del año 14 Reuniones de la Junta Directiva 30 Reuniones en un año 11 Reuniones con el ayuntamiento 5 Reuniones con los grupos políticos

 9. 2.Estatuts definitius • L’AAVV passa a anomenar-se AAVV del Barri de Sant Joan de Subirats. • Això és degut a coincidències amb el nom d’altres associacions. • Hem hagut de canviar algun punt dels estatuts per adequar-nos a la llei. Els articles 1, 13 i 36.(Nom, règim sancionador i absència de patrimoni)

 10. 2.Estatutos definitivos • L’AAVV pasa a llamarse AAVV del Barri de Sant Joan de Subirats. • Esto es debido a coincidencias con el nombre de otras asociaciones. • Hemos tenido que cambiar algún punto de los estatutos para adecuarnos a la ley. Los artículos 1, 13 i 36.(Nombre, régimen sancionador y ausencia de patrimonio)

 11. 3.Informacions generals • Reunions Junta Directiva • Podeu parlar amb nosaltres a la reunió mensual. 3r divendres de cada mes a la Braseria El Parador.

 12. 3.Informaciones generales • Reuniones Junta Directiva • Podéis hablar con nosotros en la reunión mensual. 3r viernes de cada mes en la Brasería El Parador.

 13. Informacions generals • Boques d’aigua pels incendis • L’ajuntament ho ha de fer per complir la legislació. Les té encarregades. Estaran col·locades a la primavera.

 14. Informaciones generales • Bocas de agua para los incendios • El ayuntamiento lo hace para cumplir la legislación. Las tiene encargadas. Estarán colocadas en primavera.

 15. Informacions generals • Plafons • S’han col·locat 2 plafons amb planells indicadors.

 16. Informaciones generales • Plafones • Se han colocado 2 plafones con planos indicadores.

 17. Informacions generals • Bústia a la Urbanització Casablanca. • Correus està realitzant un estudi per a la seva col·locació. En principi no s’oposen.

 18. Informaciones generales • Buzón en la Urbanització Casablanca. • Correos está realizando un estudio para su colocación. En principio no se oponen.

 19. Informacions generals • TDT • Ja arriba a la Vall de Sant Joan.

 20. Informaciones generales • TDT • Ya llega a la Vall de Sant Joan.

 21. Informacions generals • Caseta eines pista poliesportiva. • Caseta vallada, terra pavimentat i escullera. • Taula de ping-pong antivandàlica. • La clau estarà a la Braseria El Parador.

 22. Informaciones generales • Caseta herramientas pista polideportiva. • Caseta vallada, tierra pavimentado y muro. • Taula de ping-pong anti vandálica. • La llave estará en la Brasería El Parador.

 23. Informacions generals • Il·luminació pista poliesportiva. • En el pressupost de l’ajuntament pel 2009 hi ha una partida de 21000 € per posar-la.

 24. Informaciones generales • Iluminación Pista Polideportiva. • En el presupuesto del ayuntamiento para el 2009 hay una partida de 21000 € para ponerla.

 25. Informacions generals • IBI • Si està domiciliat aquest any es podrà pagar en 2 vegades.

 26. Informaciones generales • IBI • Si está domiciliado este año se podrá pagar en 2 veces.

 27. Informacions generals • Neteja de les parcel·les. • La part corresponent a l’ajuntament està pràcticament acabada. Aviat començaran amb les privades.

 28. Informaciones generales • Limpieza de las parcelas. • La parte correspondiente al ayuntamiento están prácticamente acabada. Pronto empezarán con las privadas.

 29. Informacions generals • Geriàtric i centre de dia per a la gent gran. • Ho hem demanat però no hi ha cap informació per part de l’ajuntament..

 30. Informaciones generales • Geriátrico y centro de día para la gente mayor. • Lo hemos pedido pero no hay ninguna información por parte del ayuntamiento.

 31. Informacions generals • Bus urbà. • Aquest any s’augmentarà la freqüència de pas. • Hem demanat una rebaixa pels pensionistes i jubilats. Ho estudiaran.

 32. Informaciones generales • Bus urbano. • Este año se aumentará la frecuencia de paso. • Hemos pedido una rebaja para los pensionistas y jubilados. Lo estudiarán.

 33. Informacions generals • Arranjaments de la carretera.

 34. Informaciones generales • Arreglos de la carretera.

 35. Informacions generals • Arranjaments de la carretera.

 36. Informaciones generales • Arreglos de la carretera.

 37. Informacions generals • Escombraries. • Quan arribin s'instal·laran els nous contenidors que ja estan demanats.

 38. Informaciones generales • Basuras. • Cuando lleguen se instalaran los nuevos contenedores que ya están pedidos.

 39. Informacions generals • Riera • L’AAVV del Barri de Sant Joan de Subirats s’ha solidaritzat amb uns veïns del C/Moreres en l’afectació de la riera. • Alguns veïns han vist rates a la riera. Es tornarà a desratitzar.

 40. Informaciones generales • Riera • L’AAVV del Barri de Sant Joan de Subirats se ha solidarizado con unos vecinos de la C/Moreres en la afectación de la riera. • Algunos vecinos han visto ratas en la riera. Se volverá a desratizar.

 41. Informacions generals • Restes de poda. • Es busca un lloc per col·locar contenidors especials per poda.

 42. Informaciones generales • Restos de poda. • Se busca un sitio para colocar contenedores especiales para poda.

 43. 4.Doble adscripció a les escoles. • Doble adscripció a les escoles de Sant Sadurní. • Ens hem reunit amb l’ajuntament de Subirats i de Sant Sadurní. • S’ha enviat un escrit al Departament d’educació signat per nosaltres, els dos ajuntaments i tots els grups polítics de Subirats.

 44. 4.Doble adscripción a los colegios. • Doble adscripción a los colegios de Sant Sadurní. • Nos hemos reunido con el ayuntamiento de Subirats y de Sant Sadurní. • Se ha enviado una carta al Departament d’educació firmado por nosotros, los dos ayuntamientos y todos los grupos políticos de Subirats.

 45. 5.Internet. • L’ajuntament de Subirats desestima el WIMAX. • La única opció disponible és IBERBANDA.

 46. 5.Internet. • El ayuntamiento de Subirats desestima el WIMAX. • La única opción disponible es IBERBANDA.

 47. 6.Avantatges de ser soci. • Tenim descomptes en les següents empreses presentant el carnet de soci. • Técnicas de la desinfección S.L. , descompte del 40 % en material de piscines. • Pintures. • Gasoil. • Descompte en aigua per omplir piscines. • Cal Silvestre. Descompte del 5% en material de construcció.

 48. 6.Ventajas de ser socio. • Tenemos descuentos en las siguientes empresas presentando el carnet de socio. • Técnicas de la desinfección S.L. , descuento del 40 % en material de piscinas. • Pinturas . • Gasoil. • Descuento en agua para llenar piscinas. • Cal Silvestre. Descuento del 5% en material de construcción.

 49. 7.Gasoil. • Tenim un acord amb PETROMIRALLES • Podem demanar un cop al mes qualsevol volum 200 L, 300 L,... A preu de 10000 L. • Estalvi mitjà per cada 1000 L de uns 60 € respecte del preu més baix del Penedès. • En 5 mesos, 4 comandes hem demanat 31000 L.

 50. 7.Gasoil. • Tenemos un acuerdo con PETROMIRALLES • Podemos pedir una vez al mes cualquier volumen 200 L, 300 L,... A precio de 10000 L. • Ahorro medio para cada 1000 L de unos 60 € respecto del precio más bajo del Penedès. • En 5 meses, 4 pedidos hemos comprado 31000 L.