sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skälen att köpa de bästa vinterdäcken för de kalla månaderna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skälen att köpa de bästa vinterdäcken för de kalla månaderna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Skälen att köpa de bästa vinterdäcken för de kalla månaderna - PowerPoint PPT Presentation


  • 9 Views
  • Uploaded on

När du köper en ny bil är det troligt att det kommer att vara utrustad med sommar- eller helårs däck. Medan dessa däck har sina fördelar är problemet att de inte fungera så bra på vintern. Du kommer att behöva köpa en uppsättning av de bästa vinterdäcken i beredskap för vintersäsongen - det vill säga om du kommer från ett område som upplever väldigt hårt vinterväder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skälen att köpa de bästa vinterdäcken för de kalla månaderna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna 1
Skälenattköpa de bästavinterdäckenför de kallamånaderna

När du köperennybilärdettroligtattdetkommerattvarautrustad med sommar- ellerhelårsdäck. Medan dessadäckharsinafördelarärproblemetatt de intefungeraså bra påvintern. Du kommerattbehövaköpaenuppsättningav de bästavinterdäckeniberedskapförvintersäsongen - detvillsäga om du kommerfrånettområdesomuppleverväldigthårtvinterväder. Även om vinternvarariendastfyramånaderi de flestadelaravvärlden, vill du interiskeraattkörapå is ochsnötäcktavintervägar med sommarellerhelårsdäck.

sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna 2
Skälenattköpa de bästavinterdäckenför de kallamånaderna

Detfinnsvissamänniskorsomkanargumenteraför, attdetärbättreattköpahelårsdäcksomkantjäna dig året runt iställetföratt ha enannanuppsättningdäckförvarjesäsong. Även om dettaärnågot du kangöra om du ärpåen budget, blirdetbättreattinvesteraienuppsättningvinterdäck om pengarinteärett problem. Utförandetavhelårsdäckärintelika bra somprestandan hos special vinterdäck. Säsongsbytekan se hektisktut, men detärvägenattgå om du villkunnakörabekvämtpå is ochsnöförpackadevägar.

sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna 3
Skälenattköpa de bästavinterdäckenför de kallamånaderna

Vinterdäckenärgjordaavenmjukgummiföreningsomkommerattvaraflexibelnärtemperaturensjunker under 7 grader. Till skillnadfrånsommarochhelårsdäcksomkanfrysaochhärdanär de utsättsförmycketkalltväder, kommervinterdäckenattöverensstämma med vägenförbättrekontrolleradhantering. De unikaslitbanemönstrensomdessadäckhar, harbredarespårsomäravseddaattförbättra is ochdragkraftisnön. De låtervattendräneralätt, någotsomhjälper till attundvikavattenplaning.

sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna 4
Skälenattköpa de bästavinterdäckenför de kallamånaderna

När du köperdetbästavinterdäcketför din bil, se till att du fårdemienuppsättningavfyraförenbalanseradochkontrolleradenhet. Om du bara monterartvåvinterdäckpåbilensbakhjulförattarbeta med andratvåhelårsdäckellersommardäckenpåframhjulenkommerdetinteatthjälpa till. Detärocksåviktigtatt se till attvinterdäckenärordentligtuppblåstainnan du börjaranvändadem.Lägrelufttryckfråndetkallavintervädret, kanpåverkadäcken om de inteblåsesordentligt, vilketgördetlättarefördemattsprängas.

sk len att k pa de b sta vinterd cken f r de kalla m naderna 5
Skälenattköpa de bästavinterdäckenför de kallamånaderna

Gå hit förfleranledningarvarför du ska köpa de bästavinterdäcken under den kallaårstiden, besökwww.nokiantyres.seidag.