f rdelar med sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fördelar Med Sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fördelar Med Sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Fördelar Med Sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 2 Views
  • Uploaded on

Som en ansvarsfull fordonsägare och förare, är en av de saker du behöver göra för att försäkra dig om säkerheten och effektiviteten på din bil på vägen, är att se till att du har rätt uppsättning av däck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fördelar Med Sommardäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rdelar med sommard ck 1
Fördelar Med Sommardäck

Somenansvarsfullfordonsägareochförare, ärenav de saker du behövergöraförattförsäkra dig om säkerhetenocheffektivitetenpå din bilpåvägen, äratt se till att du harrättuppsättningavdäck. Du bör ha rättdäckförvarjesäsong. Närsommarenkommer, måste du ha de bästasommardäckenförhetaochtorra, ochiblandvåta, sommarvägar. Trots att de flestatenderarattföredraallsäsongsdäck, somkananvändas under helaåret, kanderasprestandainteslå de dedikeradesommardäcken, under de varmaremånaderna

f rdelar med sommard ck 2
Fördelar Med Sommardäck

Detfinnsmångafördelar med attbyta till sommardäcknär den varmasäsongenkommer. Förstkommer du attnjutaavenmyckettystareåktur. Sommardäcktillverkasinte bara av material somgerbättregrepppåvått, men de harocksåen smart konstruktionsomgördemtystare. När du åkerpåenlång tur kommer du inteatttvingasattutståsåmycketljudfrånsommardäcken. Du kommerframdit du ska bekvämtoch med sinnesro.

f rdelar med sommard ck 3
Fördelar Med Sommardäck

När du tittarpåettsommardäckser du attdessmönsterskiljer sig frånettallsäsongsdäck. Sommardäckensmönsterärgjordaföratthjälpa till attavvisavatten. Dessutomharsommardäckenvariabelslitbanestrukturförattstöraluftflödetispåren. I gengäldlederdet till ensmidigåktursomärnågotsom du kanskeintetror tills du sersommardäckeniaktion. Du kommerinteångraattköpadem, speciellt om du kommerfrånen ort somblirmycket het påsommaren.

f rdelar med sommard ck 4
Fördelar Med Sommardäck

Sommardäckenärocksåmycketeffektivanärdetgällerattförhindravattenplaning. Spårensom de harisinamönsterhjälper till attkanaliseravatten, vilketgördetlättareför dig attkörapåvåtavägar. De flestasommardäckharettcentraltspårsomytterligarehjälper till attevakueravattenförattge dig bättrekontrollöverdittfordonnärdetbörjar regna kraftigt. När du använderochunderhållerdemordentligt, kansommardäckenhållalängrejämfört med allsäsongsdäck. Attunderhålladinadäckinnebäratt du kommeratt ha kvardem under enlångtidinnan du börjartänkapåattersättadem.

f rdelar med sommard ck 5
Fördelar Med Sommardäck

Klickahärförmer information om fördelarna med sommardäck, kolla in Nokian Tyres.