1 / 30

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR. PRŮMYSL. Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory (tabulka v učebnici) Lokalizační faktory jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, kvalifikovaná pracovní síla, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance.

odette
Download Presentation

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PRŮMYSL

 2. Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory (tabulka v učebnici) • Lokalizační faktory jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, kvalifikovaná pracovní síla, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance.

 3. Vývoj průmyslu: konec 18. století = průmyslová revoluce x 70. léta 20. století = vědecko-technická revoluce

 4. ÚKOLY • Vyjmenujte dva libovolné průmyslové výrobky a řekněte, z čeho se vyrábějí a ke kterému odvětví patří. • Představte si, že máte hodně peněz a chcete si založit průmyslový podnik. Jaké nároky by mělo splňovat místo, které si jako sídlo podniku vyberete ? Typ podniku si můžete zvolit jaký chcete. Zde jsou nějaké možnosti: pekárna, hala na výrobu automobilu Škoda Octavia, rafinérie ropy, obuvnický závod, závod na výrobu letadla Boeing 747, sklářská huť, výroba nábytku, vodní elektrárna

 5. SUROVINY - OBNOVITELNÉ (voda, lesy, potraviny, živočichové) - NEOBNOVITELNÉ (paliva, rudy, ostatní suroviny). Rozmístění surovin je na Zemi nerovnoměrné. Těžba nerostů se přesouvá do rozvojových zemí, vyspělé státy si své zdroje chrání. Problémem je rychlé vyčerpávání surovin. TĚŽBA SUROVIN

 6. SAMOSTATNÁ PRÁCE • Ve dvojicích vyhledejte v atlase str.24-25, oblasti s významnou těžbou uhlí, ropy a uranu. • Zjištění zaznamenejte dozadu do sešitu. Pojmenujte určené oblasti zeměpisně správně. V žádném případě ne zhruba jako např. Asie, ale naopak blíže např. SV Čína nebo oblast Mexického zálivu atd.

 7. PALIVA • Jsou zákl. surovinou pro průmysl - (uhlí, ropa, zem. plyn, jaderné palivo)

 8. Pohonné hmoty, topné oleje, léčiva, umělé hmoty. Těžba (Perský záliv, Rusko, Mexický záliv,Venezuela, sev. a záp.Afrika, Severní moře aj.) není totožná s místy spotřeby (nutný dovoz – tankery, potrubí). V místech těžby ropy se těží i zemní plyn. ROPA

 9. VÝSKYT ROPY

 10. OBCHOD S ROPOU

 11. ZÁSOBY ROPY

 12. UHLÍ se těží především na severní polokouli v blízkosti míst největší spotřeby – Čína, USA, Rusko, Německo, Polsko (palivo, léčiva, barviva aj.). • URAN – palivo pro jaderné elektrárny (Kanada, USA, JAR, Austrálie)

 13. ÚKOLY • Napište si nadpis TĚŽBA RUD. • Do následujících řádků vypište vždy na začátek řádky tyto rudy: ŽEL.RUDA, MANGAN, CHROM, NIKL, MĚĎ, BAUXIT. • Vždy vyhledej 2-3 naleziště těchto rud a doplň do řádků (str. v atlase 24-25). • Pak stejně postupuj s drahými kovy. Nadpis, název, naleziště. ZLATO, STŘÍBRO, PLATINA, DIAMANTY

 14. TĚŽBA RUD • Žel.ruda – Čína, Brazílie, Rusko, Ukrajina, Austrálie • Mangan – Rusko, JAR, Brazílie • Nikl – Rusko, Kanada, Nová Kaledonie • Chrom – JAR, Kazachstán,Turecko • Měď – Chile, Zambie, USA, Rusko • Bauxit (výroba hliníku) – Austrálie, Jamajka, Brazílie, Guinea

 15. VZÁCNÉ KOVY • Zlato – JAR, Rusko (Ural), Austrálie, Kanada • Stříbro – Mexiko, Kanada, Peru, Austrálie • Platina – JAR, Rusko, Kanada, USA Diamanty – JAR, Botswana, Rusko, Austrálie

 16. ENERGETIKA • Produkce energie neustále stoupá. Roste také spotřeba, nejvíce v rozvíjejících zemích (Čína,Indie). • Nejvíce produkují TEPELNÉ ELEKTRÁRNY (2/3) – znečišťují prostředí, • JADERNÉ (asi 17%) – nebezpečí havárie,problém s uskladněním vyhořelého paliva (Francie, Litva, Belgie)

 17. VODNÍ ENERGIE – levná výroba, možná jen ve státech s prudkými nebo vodnatými řekami – Brazílie, alpské země, Norsko • ALTERNATIVNÍ ENERGIE - (slunečná, větrná – Dánsko, Německo, přílivová, geotermální - Island) – vhodné, ale málo využívané.

 18. Samostatné úkoly • Vyjmenujte libovolné průmyslové výrobky a řekněte, z čeho se vyrábějí a ke kterému odvětví patří. • Popiš co jsou to lokalizační faktory a jak ovlivňují rozmístění průmyslu (např. poloha, pracovní síla, surovinové zdroje aj.)? • Rozdělte suroviny na obnovitelné a neobnovitelné zdroje: ropa, obilí, železná ruda, vápenec, voda, kaolín, uhlí, dřevo, vlna aj. • Které suroviny patří mezi paliva, k čemu se využívají a kde jsou hlavní oblasti těžby? • Jak se může vyrábět elektrická energie? Jaké jsou výhody a nevýhody výroby el. energie? • Které energetické zdroje se počítají mezi alternativní? Zhodnoťte, jak se mohou využít u nás. • Jak můžeme šetřit energií a surovinovými zdroji?

 19. Průmyslová výroba a obory

 20. ZPĚT

 21. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA • Průmysl má největší podíl z hospodářské produkce člověka, zaměstnává velký počet lidí. Nejvíce průmyslových oblastí najdeme v oblasti severního mírného pásu • Vyspělá země = vyspělý průmysl

 22. HUTNICKÝ – výroba železa, oceli a barevných kovů – USA,Rusko,Čí-na,Japonsko, největší výrobce: Arcelor Mittal

 23. STROJÍRENSKÝ – dopravní prostředky,zařízení továren, elektronika, elektrotechnika • Automobilový – USA,Japonsko (Toyota),Německo • Letecký – Boeing (USA), Airbus (konsorcium FR, VB, NĚM, ŠP) • Elektronika – USA (Silicon Valley), Japonsko, Německo, asijští tygři

 24. SILICON VALLEY

 25. SOUBOJ BOEING - AIRBUS

 26. CHEMICKÝ – petrochemie (Shell), gumárenský (Michelin), farmaceutický, umělá vlákna (JV Asie) • TEXTILNÍ – vzestup J a V Asie – levná pracovní síla • POTRAVINÁŘSKÝ • PRŮMYSL SKLA, PORCELÁNU A KERAMIKY • DŘEVOZPRACUJÍCÍ A PAPÍRENSKÝ – Skandinávské státy, Kanada • POLYGRAFICKÝ

 27. ÚKOL • VYTVOŘTE SPRÁVNÉ TROJICE

 28. PREZENTACE – FIRMA (PODNIK) • CO BY NEMĚLO CHYBĚT • název firmy, z jakého státu, 1 výrobek • stručná historie firmy • obrazová dokumentace • autorství, zdroje LIMITY PREZENTACE • 4-5 stránek • max.100 slov (kromě poslední stránky) • v práci nesmí být pravopisné chyby

More Related