html5
1 / 5

Hudba klasicismu

Hudba klasicismu. Autor: Mgr. Helena Kremsová , ZŠ Masarykova, Ostrov. Klasicismus v hudbě. v hudbě mezi roky 1730 – 1820 d oznívá hudba baroka a konec klasicismu se kryje s nastupujícím romantismem

Download Presentation

Hudba klasicismu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hudba klasicismu Autor: Mgr. Helena Kremsová, ZŠ Masarykova, Ostrov

  2. Klasicismus v hudbě • v hudbě mezi roky 1730 – 1820 • doznívá hudba baroka a konec klasicismu se kryje s nastupujícím romantismem • klasicismus přinesl změnu – uměřenost, vyrovnanost, klidnější melodické linie, důraz na vůdčí=vedoucí melodii, dokonale se vybrušuje forma skladby • velmi oblíbené opery, mizí nadvláda Italů, opera se skládá i v dalších evropských zemích, nezpívá se jen italsky jako dříve – ale i německy, francouzsky atd. • obliba komické opery

  3. Nástrojová hudba • probíhá rozvoj instrumentální=nástrojové hudby - všechny nástroje se technickyzdokonalily, zejména dechové nástroje - zvětšila se síla jejich zvuku • vedle varhan a cembala přichází nový nástroj – klavír!!!, ale vůdčí roli hrály housle • orchestr se rozšířil na symfonické těleso – mělo 35 až 40 hráčů

  4. Hudební formy klasicismu • sonátová forma – v prvních větách symfonií a sonát pro sólové nástroje, ve smyčcových kvartetech • nejvýznamnější hudebníci klasicismu: • Joseph Haydn ( 1732 – 1809 ) Rakušan, 104 symfonií a přes 1000 dalších hudebních děl • Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756 – 1791 ) Rakušan, 48 symfonií a skoro 630 dalších děl - opery Figarova svatba a Don Giovanni • Ludwig van Beethoven ( 1770 – 1827 ) Němec, jen 9 symfonií a asi 140 hud.děl – 1 opera Fidelio

  5. Kvíz – co jste si zapamatovali • Hudba klasicismu – mezi lety……………-…………… • Doznívá hudba b…………… a po klasicismu nastupuje hudba r………………………………….. • Klasicismus přinesl z………………………. – uměře………….., vyrov…………, vůd…../vedou……. melod…… • Oblíbená je o…………., hlavně kom……… o………. • Rozvíjí se ná………………. hud………….., ná………….. se zdoko…………………….. • Nový nástroj - k…………………………., ale obliba hou…….. • Orchestr má až……………-………….hráčů • Nejvýznamnější osobnosti klasicismu – Jo…..Hay…. - Rakušan, W.A.M……….. a L.vanB……………………………- Němec

More Related