1 / 11

Hudba

Hudba. Mikuláša Schneidra Trnavského. Autor: Zuzana Sauerová. Mikuláš Schneider Trnavský  24. 5. 1881 Trnava -  28. 5. 1958 Bratislava. národný umelec slovenský hudobný skladateľ dirigent pedagóg. Životopis: štúdium v Budapešti, Wiedni, Prahe

reba
Download Presentation

Hudba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hudba Mikuláša Schneidra Trnavského Autor: Zuzana Sauerová

 2. Mikuláš Schneider Trnavský24. 5. 1881 Trnava -  28. 5. 1958 Bratislava národný umelec slovenský hudobný skladateľ dirigent pedagóg

 3. Životopis: • štúdium v Budapešti, Wiedni, Prahe • pôsobil v Trnave, ako regenschori v Dóme sv. Mikuláša • viedol cirkevný zbor a orchester • organizoval chrámové koncerty • v r.1933 mu Pápež Pius XI. Udelil titul Rytier rádu sv. Gregora Veľkého za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby • bol menovaný za cirkevného cenzora hudby • V r. 1956 udelený titul národný umelec

 4. Chrám sv. Mikuláša v Trnave ulica Schneidra Trnavského Dom hudby

 5. Tvorba: • umelé piesne: Ružičky, Keby som bol vtáčkom, • V našom dvore na javore • zbierky: Zo srdca • Drobné kvety • Piesne o matke • Slzy a úsmevy • opereta: Bellarosa • zborová tvorba: Hoj, vlasť moja !Hor sa, Slovák • komorné a orchestrálne skladby

 6. duchovné piesne: 226 piesní v JKS Ó, Mária, bolestivá Ty si, Pane, v každom chráme Ó, Kriste, veľký Kráľu Bože, čos´ ráčil Oslavujme hviezdy jasné • omše: Missa facilis,Missa solemnis, Slovenská • omša Missa Domini.... • sólové chrámové spevy: Ave Mária in Es a in B • a iné.

 7. Jeho ruky často pohládzali organ Mikulášskeho Dómu

 8. Celý svoj život bol ako spevavýškovránok, ktorý vysoko vyletel do belavého neba, aby radosť a čistotu svojho srdca vyspieval ľuďom a svoju pokornú vieru a zbožnosť Pánu Bohu./Ján Cikker,hud.sklad.1958/   

 9. Hľaďte s úctou na veľké životné dielo, ktoré už toľkým ľuďom dalo a ešte dlho bude dávať radosť, národné sebavedomie, a lásku človeka k človeku.

 10. Použitá literatúra: • Malá encyklopédia hudby, kolektív autorov • Dejiny slovenskej hudby, Z. Bokesová • M. Schneider Trnavský, E. Bugalová

 11. Vďaka Vám za pozornosť.

More Related