wprowadzenie do coachingu systemowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie do Coachingu Systemowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie do Coachingu Systemowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38
octavio-tyson

Wprowadzenie do Coachingu Systemowego - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
Wprowadzenie do Coachingu Systemowego
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie do Coachingu Systemowego

 2. Witamy

 3. Poznajmy się

 4. Oczekiwane rezultaty modułu szkoleniowego Po szkoleniu uczestnicy powinni: • Rozumieć podstawy coachingu oraz różnice między coachingiem a poradnictwem i terapią; • Rozumieć podstawy Coachingu Systemowego; • Zdobyć doświadczenie coachingowe oparte na ćwiczeniach; • Wiedzieć, jakie kolejne kroki powinni podjąć, jeżeli są zainteresowani dalszym szkoleniem dla coachów; • Dysponować podstawowymi środkami do pogłębiania swojej wiedzy na temat coachingu (np. literaturą).

 5. Przegląd dnia

 6. SESJA 1coach I Klient – DEFINIOWANIE USTAWIENIA

 7. Różnice

 8. Coaching i inne zawody

 9. Coaching i inne zawody

 10. Coaching i inne zawody

 11. Coaching i inne zawody

 12. Coaching i inne zawody

 13. Coaching - opis • Coachowie i klienci tworzą wspólnie system doradczy, który ostatecznie może służyć rozwiązywaniu problemów. • Coaching to koncepcja zewnętrznego poradnictwa dla klientów, oddzielonych od organizacji. • Klient znajduje się w centrum coachingu, który opiera się na głównej zasadzie współpracy. • Klient wprowadza do coachingu konstrukcje problemów. • W trakcie rozmowy na temat systemu problemów na światło dzienne wychodzą dodatkowe informacje. • Coach i klient wspólnie opracowują zmienione perspektywy systemu problemów. • Zmiana perspektywy umożliwia opracowanie alternatywnych sposobów działania. • W życiu codziennym klient może wdrażać zmienione sposoby działania w ustawieniu i systemie zawodowym.

 14. Wiodące zasady procesu coachingowego • Główne zasady – poufność i zachowanie tajemnicy. • Wszystko, co zostanie usłyszane w pokoju coachingowym, pozostaje w pokoju coachingowym. • Klient decyduje, które informacje chce przekazać dalej. • Wszystkie notatki sporządzone przez coacha pozostają do dyspozycji klienta po zakończeniu sesji.

 15. SESJA 2SPOSÓB MYŚLENIA COACHA

 16. Coaching jako proces ekspercki

 17. Sposób myślenia coacha

 18. Sposób myślenia coacha

 19. Sposób myślenia coacha Dyskusja: Co jest trudne z Pana/i perspektywy? W jaki sposób można to rozwiązać?

 20. SESJA 3 COACHING OPARTY NA STRUKTURZE

 21. Etapy procesu coachingowego

 22. Etapy procesu coachingowego • W pierwszym etapie coach i klient ustanawiają stosunek zaufania. • Rozwijają oni wspólne rozumienie coachingu i tego, co coaching może, a czego nie jest w stanie zapewnić. Coach wyjaśnia, jak działa coaching. • Coach wyjaśnia następnie, z jakich metod pracy korzysta. • Coach koncentruje się na: • Stworzeniu z klientem stosunku zaufania i współpracy; • Wyjaśnieniu, jak klienci zostali skierowani do coachingu; • Wyjaśnieniu pytań klientów dotyczących usługi „coachingu“; • Wyjaśnieniu ustawienia i roli coacha • Następnie coach pyta: Co Państwa tu sprowadza? Jakimi zagadnieniami chcecie się Państwo zająć?

 23. Etapy procesu coachingowego Na etapie problemów klient wyjaśnia swój problem i co go tu sprowadza. Zadaniem coacha jest wysłuchanie i rozróżnienie poszczególnych problemów.

 24. Etapy procesu coachingowego Na etapie celu, coach oraz klient pracują na rzecz osiągnięcia celu w przyszłości. Omawiają to, co należy zmienić, aby możliwe było rozwiązanie problemu. Cel zostaje sformułowany zgodnie z zasadami SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined – prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie)i zapisany.

 25. Etapy procesu coachingowego Na etapie zawierania umowy coach oraz klient rozmawiają, w jaki sposób cel może zostać osiągnięty w trakcie jednej sesji coachingowej i jak mogą oni pracować nad osiągnięciem tego celu (np. przy użyciu jakich metod).

 26. Etapy procesu coachingowego Następnie rozpoczyna się rzeczywisty proces coachingowy i coach oraz klient dążą do osiągnięcia celu przy użyciu metod wybranych na etapie zawierania umowy.

 27. Etapy procesu coachingowego Po zakończeniu procesu coachingowego coachowie udzielają klientowi wsparcia w lądowaniu i transferze, co oznacza, że obie strony upewniają się, że klient może w konkretny sposób zastosować rozwiązania, jakie wypracował w swoim życiu zawodowym. Coach pyta: Jakie konkretne kroki może Pan/i podjąć dla realizacji swojego celu? W końcu, po 60 minutach, żegnają się.

 28. Ogrywanie ról Zorganizowany proces coachingowy coach obserwator klient

 29. SESJA 4 ZORIENTOWANIE NA PROBLEM A ZORIENTOWANIE NA ROZWIĄZANIE W COACHINGU

 30. Zorientowanie na problem azorientowanie na rozwiązanie w coachingu Coaching ma być procesem zorientowanym na rozwiązanie, ponieważ: • Klienci są kompetentni – w swoich problemach i ich rozwiązaniach; • Ludzie, którzy decydują się na coaching są w stanie określić, jakich zmian potrzebują w swoim życiu i określić, jak je urzeczywistnić; • Wszyscy klienci dysponują użytecznymi atutami i zasobami, jakie mogą się uwidocznić w trakcie sesji coachingowej; • Wszyscy klienci, jeżeli się na to zdecydują, mogą zmienić swoje zachowanie, jeżeli zostaną wysłuchani, będą szanowani, zostaną im zadane użyteczne pytania oraz zostanie im udzielone wsparcie i odpowiednie środki/zasoby.

 31. Przykłady Zachowanie zorientowane na problem czy zachowanie zorientowane na rozwiązanie

 32. Pytania zorientowane na problem Pytania zorientowane na rozwiązanie

 33. Pytania zorientowane na problem • Dogłębne poznanie problemu. • Przykłady: • dlaczego problem wystąpił, • gdzie wystąpił, • co dokładnie się stało, • kto stwarza dany problem oraz • jak powstał problem.

 34. Pytania zorientowane na rozwiązanie • Skupianie się na przyszłości • Planowanie kolejnych kroków • Cel – rozwiązanie problemu.

 35. Ćwiczenie Pytania dotyczące problemów a Pytania dotyczące rozwiązań

 36. Ćwiczenie Skupienie się na rozwiązaniach

 37. Zakończenie • Czy szkolenie było dla Państwa przydatne? • Które części szkolenia będą dla Państwa przydatne?

 38. Dziękuję! Nazwisko coacha: Tel.: E-mail: