wprowadzenie do mikroekonomii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie do mikroekonomii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie do mikroekonomii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
troy-hays

Wprowadzenie do mikroekonomii - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
Wprowadzenie do mikroekonomii
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie do mikroekonomii

 2. Jakie jest pochodzenie nazwy „ekonomia”? Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności wgospodarstwie domowym, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

 3. Czym zajmuje się ekonomia? Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

 4. Podział ekonomii: • Ekonomia normatywna • Ekonomia pozytywna • Mikroekonomia • Makroekonomia

 5. Mikroekonomia Słowo Mikro pochodzi od greckiego Micros - mały, Nomos – prawo, zasada Mikroekonomia jest, więc częścią ekonomii zajmującej się zachowaniem poszczególnych jednostek jak konsumenci, pracownicy przedsiębiorstwa, czynniki dóbr i usług, rynki czynników produkcji.

 6. Czym zajmuje się mikroekonomia? Mikroekonomia bada decyzje alokacyjne, zasady oraz przesłanki racjonalnego gospodarowania podmiotów gospodarczych, bada i analizuje rynki na poszczególne produkty i usługi. Wyposażona jest we własne narzędzia i analizy marginalne.

 7. Mikroekonomia wpływa na makroekonomię Wszystkie decyzje w ekonomii są podejmowane indywidualnie przez poszczególnych ludzi, łączna suma tych decyzji określa sytuacja gospodarcza w kraju. Analiza ekonomiczna zajmuje się szczególnym badaniem poszczególnych decyzji dotyczących towarów Według kryterium podziału przyjętej metody badawczej współczesną ekonomia dzieli się na: • Ekonomię pozytywną • Ekonomię Normatywną (subiektywną)

 8. Podmioty gospodarcze: • Producenci • Konsumenci • Rząd

 9. Dobra i usługi: • Dobra materialne • Dobra niematerialne • Dobra wolne • Usługi

 10. Fazy gospodarowania • Produkcja • Podział • Wymiana • Konsumpcja

 11. Zasoby (czynniki wytwórcze, środki produkcji) • Praca • Kapitał • Ziemia

 12. Krzywa możliwości produkcyjnych (dochodowości) Zbiór kombinacji różnych wielkości produkcji dwóch dóbr, przy których przedsiębiorstwo lub kraj w pełni wykorzystuje posiadane zasoby

 13. Czynniki przesuwające krzywą możliwości produkcyjnych • Zmiana wielkości zasobów • Technologia • Specjalizacja pracy • Efekty skali • Handel (wymiana zasobów)

 14. y A B x Kształty krzywej dochodowości Przy podziale dóbr na konsumpcyjne i inwestycyjne Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra rośniewraz ze wzrostem produkcji

 15. Kształty krzywej dochodowości Kształty krzywej dochodowości Przy podziale dóbr na prywatne i publiczne y A B x Ilość jednego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby zwiększyć produkcje drugiego dobra jest stała wraz ze wzrostem produkcji