1 / 6

3. La, la, la, ...

ocean
Download Presentation

3. La, la, la, ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. Plné ruce, plná ústa díků, každý den vždy nový důvod mít, chválu vzdávat bez frází a zvyků nauč nás žít, nauč nás žít! Stěží chápem, co se denně stává, jenom vírou je to možné vzít, a kdo věří, zpívat nepřestává: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  2. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  3. 2. Plné oči, plná ústa chvály, tolik pěkných věcí kolem nás, nezahálí, kdo v životě chválí, dál půjde snáz, dál půjde snáz. Každému ať zazní dobrá zpráva, aby spásu nikdo nepropás, a kdo ví to, zpívat nepřestává. Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  4. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  5. 3. La, la, la, ... Všem lidem své dary Pán Bůh dává, není, kdo by s prázdnou musel jít, a kdo ví to, zpívat nepřestává. Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

  6. Ref.: Haleluja, my, ty i já, haleluja ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

More Related