slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Curs de programació d ’ iOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Curs de programació d ’ iOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Curs de programació d ’ iOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Curs de programació d ’ iOS. Novembre de 2011. Organitza. 3 Introducció a l ’ Objective-C. Les aplicacions per iOS es desenvolupen en llenguatge Objective -C És una extensió simplificada del C Programació orientada a objectes L ’ SDK es compon d ’ un conjunt de Frameworks

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Curs de programació d ’ iOS' - obert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Curs de programació d’iOS

Novembre de 2011

Organitza

slide2

3 Introducció a l’Objective-C

 • Les aplicacions per iOS es desenvolupen en llenguatgeObjective-C
 • És una extensió simplificada del C
 • Programació orientada a objectes
 • L’SDK es compond’unconjunt de Frameworks
 • Tot el conjunts’anomenaCocoa
  • En elsdispositiustàctilss’empraCocoaTouch
slide3

Hi ha més de 3000 mètodes i 200 classes disponibles.

 • En cada nova actualització de l’iOS Apple afegeix noves classes i mètodes.
 • Cal emprar constantment els exemples i la documentació de referència d’Apple.
 • http://developer.apple.com/library/ios/navigation/
slide4

Frameworks

 • Un framework és un conjunt de classes relacionades entre si que realitzen tasques similars
 • Només cal importar al nostre projecte els frameworks necessaris
 • Per exemple, el framework UIKit s’empra en tots els projectes per iPhone/iPad ja que conté totes les classes relatives a la interfície d’usuari
  • UIButton, UILabel, UIImageView, UIView, UIScrollView, UISegmentedControl, UISlider, UITextField, UISwitch,...
  • Etc...
slide8

Frameworks

 • Foundation: Tipusprimitius de dades, etc...
 • http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Cocoa/Reference/Foundation/ObjC_classic/_index.html
 • UIKit: Classes de la UI
 • http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/uikit/reference/UIKit_Framework/_index.html
 • CoreGraphics: Motor de renderitzat de la UI
 • http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/coregraphics/reference/coregraphics_framework/_index.html
slide9

Frameworks

 • CoreLocation: GPS/Brúixola/Geolocalització
 • MapKit: Integracióde mapes
 • CFNetwork: Comunicació/Sockets
 • AddressBook: Accésagenda de contactes
 • MediaPlayer: Player de video/audio/streaming?
 • CoreBluetooth: Úsbluetooth
 • AudioToolbox: Manipulaciód’audio
 • iAd: IntegraciópublicitatiAdd’Apple
 • Etc...
slide10

Classes

 • Enspermeten definir tipusd’objectes.
 • Quancreem un objectetenim una instànciad’aquellaclasse.
 • Les classestenenatributs i mètodes.
 • Elsobjectestenen el seu propi cicle de vida
  • Es creen.
  • Envien/rebenmissatges.
  • Quan no sónnecessariss’hand’eliminar.
slide11

Classes

 • Per crear una instància d’una classe s’empra el constructor alloc

NSMutableArray *instancia = [NSMutableArrayalloc];

 • Després s’ha d’inicialitzar la instància amb el mètode init

[NSMutableArrayinit];

 • Aniuantles crides es potfer en un sol pas.

NSMutableArray *instancia = [[NSMutableArrayalloc] init];

 • Un cop inicialitzada una instància ja podem invocar-hi mètodes.

[instanciaaddObject:altra_instancia]

slide12

Classes

 • Elsmètodes poden tenirdiversos arguments.

[instanciareplaceObjectsInRange:rang

withObjectsFromArray:array

Range:altre_rang];

 • En C++ o Java l’exemple tindria aquesta aparença:

instancia.replaceObjectsInRangeWithObjectsFromArray(rang, array, altre_rang);

 • Per eliminar una instància cal emprar el destructor release.

[instancia release];

slide13

Classes

 • Desprésd’eliminar una instànciaésrecomanable posar el valor de la variable a nil(NULL o null en C i Java respectivament)

if(instancia!= nil) {

[instanciaferQualsevolCosa];

}

slide14

Exemple 3 – NSMutableArray

 • Crear i inicialitzar un NSMutableArray
 • Afegir-hi instàncies d’NSString
 • Mostrar-ne el contingut a la cònsola via NSLog

NSMutableArray *items = [[NSMutableArrayalloc] init];

[itemsaddObject:@”One”];

[itemsaddObject:@”Two”];[itemsaddObject:@”Three”];

[itemsinsertObject:@”Zero” atIndex:0];

for(int i = 0; i < [itemscount]; i++) {

NSLog(@”%@”, [itemsobjectAtIndex:i]);

}

slide15

Subclasses

 • Cada classeté una superclasse de la qualn’heredaatributs i mètodes. La classearrelésNSObject i tota la resta en sónsubclasses.
 • Les classesd’Objective-C es defineixenmitjançant dos fitxers: un fitxer de capçaleraambextensió .h que defineixl’interfície de la classe i un fitxerd’implementacióambextensió .m que inclou la implementació de la classe.

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

}

@end

slide16

Subclasses

 • Cotxe.h

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

NSString*marca;

NSString*model;

intpreu;

NSDate*dataFabricacio;

}

@end

 • Cotxe.m

#import “Cotxe.h”

@implementation Cotxe

@end

slide17

Subclasses – Descriptors d’accés i propietats

 • Per accedir i editar els valors dels atributs de les classes s’empren els descriptors d’accés i propietats.

@property int any;

 • Ambelsatributs de propietat es defineix la manera en quès’accedeix o s’assigna el valor alsatributs de la classe.

@property (nonatomic, copy) NSString *nom;

@property (nonatomic, copy) NSString *cognom;

@property (nonatomic, retain) FitxaUsuari *pare;

@property (nonatomic, retain) FitxaUsuari *mare;

@property (nonatomic) intnumeroGermans;

@property (nonatomic, readonly) NSDate *dataNaixement;

slide18

Subclasses

 • Amb els descriptors d’accés es defineixen els mètodes getters i setters que obtenen i/o assignen valors als atributs de la classe.
 • readonly permet només la lectura de l’atribut de la classe

@property (nonatomic, readonly) NSDate *dataNaixement;

 • readwrite és el valor per defecte i permet la lectura/escriptura de l’atribut de la classe

@property (nonatomic) intnumeroGermans;

 • copy fa una còpiade l’objecte i n’assigna el punter a l’atribut.

@property (nonatomic, copy) NSString *nom;

slide19

Subclasses

 • retain no fa còpiade l’objecte. Copia el punter i l’assigna a l’atribut de la classe.

@property (nonatomic, retain) FitxaUsuari *pare;

 • Finalment cal sintetitzar les propietats al fitxer d’implementació.

@synthesize nom, cognom, pare, mare, numeroGermans, dataNaixement;

slide20

Exemple 4 – Classe Cotxe

 • Cotxe.h

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

NSString*marca;

NSString*model;

intpreu;

NSDate*dataFabricacio;

}

@property (nonatomic, copy) NSString *marca;

@property (nonatomic, copy) NSString *model;

@property (nonatomic) intpreu;

@property (nonatomic, copy) NSDate *dataFabricacio;

@end

slide21

Exemple 4

 • Cotxe.m

#import “Cotxe.h”

@implementation Cotxe

@synthesize marca, model, preu, dataFabricacio;

[ . . . ]

@end

#import “Cotxe.h”

Cotxe *cotxe = [[Cotxealloc] init];

[cotxesetMarca:@”Seat”];

[cotxesetModel:@”Ibiza”];

NSLog(@”Marca: %@. Model: %@”, [cotxemarca], [cotxe model]);

slide22

Subclasses – Inicialitzadors

 • La classe NSObject implementa el mètode init que s’encarrega d’inicialitzar la instància de la classe. En aquest cas és únic, però les classes poden tenir múltiples inicialitzadors.
 • Per conveni tots els inicialitzadors han de començar per init.

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma

model: (NSString *)mo

preu: (int)p;

 • Els mètodes inicialitzadors han d’invocar sempre l’inicialitzador de la classe superior que hereten .

self = [super init];

slide23

Exemple 5 – Inicialitzador classe Cotxe

 • Cotxe.h

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

NSString*marca;

NSString*model;

intpreu;

NSDate*dataFabricacio;

}

@property (nonatomic, copy) NSString *marca;

@property (nonatomic, copy) NSString *model;

@property (nonatomic) intpreu;

@property (nonatomic, copy) NSDate *dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p;

@end

slide24

Exemple 5

 • Cotxe.m

#import “Cotxe.h”

@implementation Cotxe

@synthesize marca, model, preu, dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p

{

self = [super init];

[self setMarca:ma];

[self setModel:mo];

[self setPreu:p];

dataFabricacio = [[NSDatealloc] init];

return self;

}

@end

#import “Cotxe.h”

Cotxe *cotxe = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Ibiza” preu:18000];

NSLog(@”Marca: %@. Model: %@”, [cotxemarca], [cotxe model]);

slide25

Subclasses – Mètodes de classe

 • Els mètodes de classe es diferencien dels mètodes comuns (mètodes d’instància) pel fet que no tenen efecte sobre les instàncies de la classe.
 • Els mètodes de classe no poden accedir als atributs de la instància.
 • Un clar exemple és el mètode alloc.
 • Es diferencien sintàcticament dels mètodes d’instància durant la declaració. Empren el signe + enlloc del signe –
 • S’invoquensobre la pròpiaclasse i mai a una instància de la classe.

+ (NSMutableArray) obtenirCotxesFamiliars;

slide26

Exemple 6 – Mètodes de classe

 • Cotxe.h

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

NSString*marca;

NSString*model;

intpreu;

NSDate*dataFabricacio;

}

@property (nonatomic, copy) NSString *marca;

@property (nonatomic, copy) NSString *model;

@property (nonatomic) intpreu;

@property (nonatomic, copy) NSDate *dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p;

+ (NSMutableArray) obtenirCotxesFamiliars;

@end

slide27

Exemple 6 – Mètodes de classe

 • Cotxe.m

#import “Cotxe.h”

@implementation Cotxe

@synthesize marca, model, preu, dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p

{

self = [super init];

[self setMarca:ma];

[self setModel:mo];

[self setPreu:p];

dataFabricacio = [[NSDatealloc] init];

return self;

}

+ (NSMutableArray) obtenirCotxesFamiliars

{

Cotxe *cotxe1 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Exeo” preu:22500];

Cotxe *cotxe2 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@” Volkswagen” model:@”Passat” preu:23000];

Cotxe *cotxe3 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Ford” model:@”Mondeo” preu:23500];

return [ [ [ NSMutableArrayalloc ] initWithObjects: cotxe1, cotxe2, cotxe3, nil ] autorelease ];

}

@end

slide28

Exemple 6 – Mètodes de classe

#import “Cotxe.h”

Cotxe *cotxe = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Ibiza” preu:18000];

NSLog(@”Marca: %@. Model: %@”, [cotxemarca], [cotxe model]);

NSMutableArray *cotxes = [[CotxeobtenirCotxesFamiliars] retain];

for (inti = 0; i < [cotxes count]; i++)

NSLog(@” Cotxe %d: Marca: %@. Model: %@”, i, [cotxemarca], [cotxe model]);

[cotxes release];

slide29

4 Gestió de la memòria

 • A diferència de l’Objective-C per Mac (Cocoa), l’Objective-C per iOS (CocoaTouch) no disposa de recolector d’elements no utilitzats (garbajecollector de Java).
 • Ésresponsabilitat del programador fer-se càrrecd’alliberar la memòria.
 • Elsobjectes que no sónnecessariss’hand’alliberarsempre.
slide30

4 Gestió de la memòria

 • Els dos principals problemes d’una mala gestió de la memòria són:
  • Premature deallocation: Alliberar la memòria ocupada per un objecte quan aquest encara pot ser utilitzat durant l’execució de l’App.
  • Memory leaks: Memòria que es perd. Objectes que han quedat en desús i que no s’han alliberat. El dispositiu es queda sense memòria per a altres objectes.
slide31

Gestió de la memòria en llenguatge C

 • Malloc: En el llenguatge C es necessari solicitar de forma explícita la quantitat de memòria per a cada estructura o variable.
 • Free: Quan ja no és necessari aquest espai cal alliberar-lo.

punter = malloc(100);

strcpy(punter, “abbbccc”);

Memòria disponible

Memòria disponible

100

Bytes

100 Bytes

“abbbccc”

punter

punter

free(punter);

punter = NULL;

Memòria disponible

Memòria disponible

?

punter = 0

punter

slide32

Gestió de la memòria orientada a objectes

 • En Objective-C es treballa ambobjectes. Per tant no cal especificar la quantitat de memòria que s’ha de reservar per alsobjectes, d’això se n’encarrega el sistema.
 • Alloc: Després de crear un objecten’obtenim el seupunter i éssuficient en saber que apunta a l’objectecreat i prou.
 • Dealloc: Totselsobjectes implementen el mètodedealloc. Quan un objecterepaquestmissatgeallibera la memòria que ocupa.
 • Maihemd’invocarmanualment el mètodedeallocalsobjectes. Sónels propis objecteselsencarregats de d’invocar-se aquestsmètodesellsmateixos.
 • ¿En quinmomentelsobjectes saben que han d’eliminar-se?
  • Mitjançant un recompte de referències: referencecounting.
slide33

Gestió de la memòria orientada a objectes

Assignació de memòria a un objecte

slide34

Recompte de referències (retain count)

 • En CocoaTouch, Apple ha optat per la tècnica de recompte manual de referències, referencecounting, per realitzar la gestió de la memòria i evitar aixíelsproblemes de prematuredeallocation(alliberarmassad’hora) i memoryleaks(memòriaperduda no alliberada).
 • Elsobjectesmai saben quinssónelsseuspropietaris (altresobjectes que apunten a ells).
 • Elsobjectesdisposend’unainformacióanomenadaretaincount.
slide35

Recompte de referències (retain count)

 • Quan es crea un objecteaquest té un propietari, i per tant, el seuretaincountés igual a 1. Cada vegada que l’objecte te un noupropietaris’incrementa el valor de retaincount.
 • Quanl’objecteperd un propietari, el valor del seuretaincountdisminueix.
 • Quan el retaincountarriba a zeroaleshoresl’objectes’envia a si mateix el missatgedealloc i s’allibera la memòria que ocupa.
 • Per incrementar i disminuir el retaincountd’emprenelsmètodesretain i releaserespectivament.

- (id) retain

{

retainCount++;

return self;

}

- (id) release

{

retainCount--;

if (retainCount == 0)

[self dealloc];

}

slide36

Recompte de referències (retain count)

- (void) crearEntregarLlistaDeLaCompra

{

// Crearunallista de la compra

GroceryList *g = [[GroceryListalloc] init];

// (El valor retain count de g es 1)

// Ho compartimamb el nostreamic, el qual la conservarà

[smartFriendentregarLlistaDeLaCompra:g];

// (El valor retain count de g es 2)

// La llistadeixa de sér nostra

[g release];

// (El valor retain count de g es 1)

// No enspreocupa, jaqueja no esresponsabilitatd’aquestmètode

}

slide37

Recompte de referències (retain count)

 • El codi del nostre amic serà el següent

- (void) entregarLlistaDeLaCompra: (GroceryList *)x

{

// Accepta la propietat de la llistai per tantincrementa el retain count

[x retain];

// Conserva un punter a l’objecte

myList= x;

}

slide38

Alliberació automàtica (autorelease)

 • L’alliberació automàtica permet alliberar (fer release) objectes que hem creat però que no volem emprar, sinó que volem entregar a altres objectes.
 • El següent mètode de classe entrega un array de Cotxes a l’objecte que el crida. La classe que implementa aquest mètode no emprarà l’array i per tant cal fer release.

+ (NSMutableArray) obtenirCotxesFamiliars

{

Cotxe*cotxe1 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Exeo” preu:22500];

Cotxe*cotxe2 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@” Volkswagen” model:@”Passat” preu:23000];

Cotxe*cotxe3 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Ford” model:@”Mondeo” preu:23500];

return [ [ [ NSMutableArrayalloc ] initWithObjects: cotxe1, cotxe2, cotxe3, nil ] autorelease ];

}

slide39

Alliberació automàtica (autorelease)

 • L’autorelease ens permetrà alliberar de forma segura, i en diferit, objectes que no volem utilitzar.

+ (NSMutableArray) obtenirCotxesFamiliars

{

Cotxe*cotxe1 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Exeo” preu:22500];

Cotxe*cotxe2 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Volkswagen” model:@”Passat” preu:23000];

Cotxe*cotxe3 = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Ford” model:@”Mondeo” preu:23500];

NSMutableArray*cotxes = [[NSMutableArrayalloc ] initWithObjects: cotxe1, cotxe2, cotxe3, nil ];

// Si allibereml’objectecotxesaquídesassignaríeml’objecteabans de retornar-lo.

return cotxes;

//Podemalliberarl’objecteaquí, peròaquestcodi no s’executariamai.

}

return [[[NSMutableArrayalloc ] initWithObjects: cotxe1, cotxe2, cotxe3, nil ] autorelease];

slide40

Gestió de memòria en descriptors d’accés i propietats

 • Elsdescriptorsd’accéssónmètodes que tenen la capacitat de, o bécaptar, get, el valor de la variable d’unainstància, o béd’establir, set, aquest valor.
 • En elsmètodescaptadors, o getters, no cal aplicar capgestió de memòria.

- (Dog *)pet

{

return pet;

}

 • Els mètodes assignadors, o setters, pel contrari s’han d’encarregar de retindre els nous valors i alliberar els antics.

- (void)setPet: (Doc *)d

{

[d retain]; // Reté el valor nou

[pet release]; // Allibera el valor antic

pet = d; // Canvia la direcció del punter per la del valor nou

}

slide41

Gestió de memòria en descriptors d’accés i propietats

 • Per fer que el compilador generi un descriptor d’accés que pugui, de forma automàtica, alliberar i retenirelsobjectes, cal utilitzarl’atributretain en el moment de declarar les propietats al fitxer de definiciód’interfície de la classe .h

@property (nonatomic, retain) Dog *pet;

 • En el fitxer d’implementació cal sintetizar el mètode.

@synthesize pet;

slide42

Regles del retain count

 • Quan es crea un objecteamb el mètodealloc, la instànciaobtingudatindrà un valor d’1 en el comptadorretaincount. El desenvolupadors’had’encarregard’alliberar-hoemprantrelease.
 • Si invoquem el mètodecopy (o mutableCopy) a una instància, la instànciaobtingudatindrà un valor d’1 en el comptadorretaincount. El desenvolupadors’had’encarregard’alliberar-hoemprantrelease.
 • S’had’assumir que un objecteobtingutfent una crida a un objectetindrà un valor d’1 en el comptadorretaincounti estàmarcatcomautorelease.
 • Si un objectevol conservar un altreobjecteemprant un punterha d’emprarretain sobre l’objecte a conservar.
 • Si un objectevolalliberar un altreobjecte li ha d’enviar el missatgerelease.
slide43

Exemple 7 – Array d’objectes Cotxe

 • Cotxe.h

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Cotxe : NSObject {

NSString*marca;

NSString*model;

intpreu;

NSDate*dataFabricacio;

}

@property (nonatomic, copy) NSString *marca;

@property (nonatomic, copy) NSString *model;

@property (nonatomic) intpreu;

@property (nonatomic, copy) NSDate *dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p;

+ (NSMutableArray *) obtenirCotxesFamiliars;

+ (Cotxe *) obtenirCotxeEsportiu;

- (Cotxe *) clonar;

@end

slide44

Exemple 7 – Array d’objectes Cotxe

 • Cotxe.m

#import “Cotxe.h”

@implementation Cotxe

@synthesize marca, model, preu, dataFabricacio;

- (id) initWithMarca: (NSString *)ma model: (NSString *)mopreu: (int)p

{

self = [super init];

[self setMarca:ma];

[self setModel:mo];

[self setPreu:p];

dataFabricacio = [[NSDatealloc] init];

return self;

}

+ (NSMutableArray *) obtenirCotxesFamiliars

{

Cotxe *cotxe1 = [[[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Exeo” preu:22500] autorelease];

Cotxe *cotxe2 = [[[Cotxealloc] initWithMarca:@” Volkswagen” model:@”Passat” preu:23000] autorelease];

Cotxe *cotxe3 = [[[Cotxealloc] initWithMarca:@”Ford” model:@”Mondeo” preu:23500] autorelease];

return [ [ [ NSMutableArrayalloc ] initWithObjects: cotxe1, cotxe2, cotxe3, nil ] autorelease ];

}

slide45

Exemple 7 – Array d’objectes Cotxe

 • Cotxe.m

+ (Cotxe *) obtenirCotxeEsportiu

{

Cotxe *cotxe= [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Volkswagen” model:@”Golf GTI” preu:24500];

return [cotxeautorelease ];

}

- (Cotxe *) clonar

{

Cotxe *cotxe = [[Cotxealloc] init];

[cotxesetMarca:[self marca]];

[cotxesetModel:[self model]];

[cotxesetPreu:[self preu]];

[cotxesetDataFabricacio:[self dataFabricacio]];

return [cotxeautorelease];

}

- (void) dealloc

{

[marca release];

[model dealloc];

[dataFabricaciodealloc];

[super dealloc];

}

@end

slide46

Exemple 7 – Array d’objectes Cotxe

#import “Cotxe.h”

Cotxe *cotxe = [[Cotxealloc] initWithMarca:@”Seat” model:@”Ibiza” preu:18000];

// (El valor retain count de cotxees 1)

NSLog(@”Marca: %@. Model: %@”, [cotxemarca], [cotxe model]);

Cotxe *cotxe_clonat = [[cotxeclonar] retain];

// (El valor retain count de cotxe_clonates1)

NSLog(@”Marca: %@. Model: %@”, [cotxe_clonatmarca], [cotxe_clonat model]);

NSMutableArray *cotxes = [[CotxeobtenirCotxesFamiliars] retain];

// (El valor retain count de cotxeses 1)

[cotxesaddObject:cotxe]; // Quanesfa un addObjects’aplica un retain sobre de l’objecte

// (El valor retain count de cotxees 2)

for (inti = 0; i < [cotxes count]; i++)

NSLog(@” Cotxe %d: Marca: %@. Model: %@”, i, [cotxemarca], [cotxe model]);

[cotxes release]; //Envia un release a tots elsseusobjectes(El valor retain count de cotxetorna a sér 1)

[cotxe release]; // (El valor retain count de cotxeés 0, i per tant el sistemal’hienvia el missatgedealloc)

[cotxe_clonat release]; // (El valor retain count de cotxe_clonatés0, i per tant el sistemal’hienvia el missatgedealloc)

slide48

5Model Vista Controlador (MVC)

 • UIViewController (Model-View-Controller)
  • View: Objectes visibles per a l’usuari.
   • UILabel
   • UIButton
   • UIImageView
   • UITextField
   • Etc...
  • Model: Objectes per guardar dades
   • NSArray
   • NSDictionary
   • SQLite
   • Etc...
  • Controller: Enllaça i controla la vista i el model.