Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya
Download
1 / 23

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA - PowerPoint PPT Presentation


  • 337 Views
  • Uploaded on

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA. Kemunculan Tamadun Islam Zaman Nabi Muhammad SAW. Tiga Fasa : . Islam Merubah Tamadun Jahiliyyah. Kemunculan Tamadun Islam di Zaman Makkiyyah. Kemunculan Tamadun Islam di Zaman Madaniyyah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA' - oakes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

KemunculanTamadun Islam ZamanNabi Muhammad SAW


TigaFasa :

Islam MerubahTamadunJahiliyyah

KemunculanTamadun Islam diZamanMakkiyyah

KemunculanTamadun Islam diZamanMadaniyyah


Kemunculan tamadun islam zaman nabi muhammad saw
KemunculanTamadun Islam ZamanNabi Muhammad SAW

BiodataNabi Muhammad SAW

Nama :Muhammad bin Abdullah.

TarikhLahir : 12 RabiulAwalTahun Gajah (20 April 571M)

Keturunan : BaniQuraisy

NamaBapa : Abdullah bin Abdul Mutalib

(meninggalduniadiYathribketikaperjalanandari SYAM ke MEKAH).

NamaIbu : SitiAminahbintiWahab

(meninggalduniaketikaRasulullahberumur 5/6 tahun. Meninggalkeranajatuhsakitselepasmenziarahikuburan ayah Baginda.)

Gelaran : Al-Siddiq Al-Amin (org ygbenarlgdipercayai).


Peristiwaketikabagindameningkatdewasa

Seringmengasingkandiri(bertahannuth) darimasyarakatkeranakeadaanmasyarakat yang masihjahil.

SemasaBagindabertahannuthdiGuaHira’ pada 17 Ramadhan(6 Ogos 610M), BagindadidatangiMalaikatJibril(tarikhkelahirantamadun Islam danruntuhnyazamankegelapan).

PadamasatersebutBagindamenerimawahyuygpertama(Surah al-Alaqayat 1-5) dantelahdilantikmenjadi NABI terakhir.

Wahyuygkeduaialahsurah al-Mudthasirayat 1-7. BagindadilantikmenjadiRasulketikaberumur 40 tahun.


PERISTIWA SEMASA MENYEBARKAN AGAMA ISLAM

DitentanghebatolehkaumkerabatBaginda.

Contoh : Abu Jahal.

Merekamenolaksecaraterang-teranganajaranygdibawaolehBaginda.

Bilanganumat Islam sangatkeciltetapimerekatetapteguhmenjalankanperintah Allah SWT.

Fasa-fasasemasaperkembanganawalTamadun Islam :

Fasa 1 : Fasaygterpenting, Bagindamenyebarkan Islam kepadakeluarga, sahabatdanhamba. ContohnyaSaidatinaKhadijah, Abu Bakar, Ali bin AbiTalib, Bilal bin Rabbah.

Fasa 2 : Menyebarkan Islam secaraterang-terangandiMakkahselama 13 tahun. Fasainipengukuhan agama danTamadun Islam.

Fasa 3 : Di Madinahselama 10 tahun. Fasapengukuhansertakesejagatan Islam


Islam merubah tamadun jahiliyyah
Islam MerubahTamadunJahiliyyah

MaksudJahiliyyah: Jahil, bodoh, pagan, tidak

berakhlak, dantidakmempunyai

ilmupengetahuan.

Jahiliyyahdiklasifikasikanseperti :

a. ZamanygtiadaNabidankitabsuci.

b. Zamanygtiadaperadabanatautamadun.

c. Masyarakatygtidakberakhlak, angkuhdanbongkak.

d. Masyarakatjahildantidakbolehbacaataumenulis.


SelepasBagindamenjadiRasul, kehidupanmasyarakatberubahdarikegelapankepadakehidupanyglebihbercahaya.

Selama 13 tahunBagindamenempuhpelbagaimehnadantribulasi, Bagindaberjayamengislamkanahlikeluargadanparasahabat.

Kesan-kesanperubahanselepasprosesIslamilasitamadunJahiliyyah.

a. Agama dankepercayaan

b. Amalantradisi

-cth: bunuhanakperempuan, lelakibolehberkahwin

sebanyakygmungkin, kedudukankaumwanita(tdk

diberinafkah).

c. Ekonomi

-cth: mencurihartapedagang.

d. Sosial

-cth: Assobiyah(semangatperkauman), berzina, saling

berperang.


Kemunculan tamadun islam di zaman makkiyyah
KemunculanTamadun Islam Di ZamanMakkiyyah

Bertapakdanberkembangketikabagindamenerimawahyupertama.

Perkarautamaygdibincangkanialahakidahkeranaiamerupakanasasdalam Islam.

PEMBINAAN AKIDAH

Sebelumkedatangan Islam masyarakatterpesong.

-cth : mengamalkansyirik, kurafatdantahyul.

Hijazmerupakanpusatpenyembahanberhalaterbesar.

Rasulullahmengubahkepercayaanmerekakepadakepercayaandanpengabadianygbetul(menyembah Allah).

-cth : kisahBilal bin RabahdanSumayyah.


MEMBANTERAS MAKSIAT DAN KEMUNGKARAN

Sebelumkedatangan Islam, akhlakmerekasangatburuk.

-cth : minumarak, berjudi, berzina, membunuhanak

perempuan.

Antarakaedahbaginda :

a. Mengajakmerekaberakhlakmulia.

b. Menyemaikasihsayangterhadapanakperempuandan

seluruhmakhluk, tdkberjudi, tdkberzina, dantdk

minum arak.

c. Al-Quran menjadikanamarmakrufnahimungkar.

-cth: Surah Al-Imranayat 110.


MEMBANTERAS PENGHAMBAAN DAN KASTA

Dalam Islam, semuamanusiamempunyaitarafygsamaygmembezakanadalahtaqwa.

-cth: dlmsurah Al-Hujuratayat 13.

PadazamanJahiliyyah, manusiaibaratbarangdagangan.

Khususnyadlmkalanganorangkayadgnorangmiskin.

Hambadiperolehmelaluibeberapacaraialahperdagangan, peperangandanpenculikkan.

Kaedahinisalahkeranadilarangdlm Islam.

Hambadilayankasar, tdkdiupah, danbekerjasemaksimummungkin.

Dalam Islam, menentukanhakterhadaphamba

-cth: diberikeampunansetengahdpdhukumanorangyg

merdeka.

WAJIBdibebaskandpdbayarankifarah

wajibdilayandgnbaik.


PEMULIHAN AKHLAK

Akhlakbermaksudtingkahlakuygmenjaditabiatbagimenunjukkanzahirdanbatinseseorang.

AkhlakbaikmasyarakatJahiliyyahantaranyamenghormatitetamuwlu pun musuh,tepatimasa,pegangjanjidanberani.

RasulullahtelahmengubahakhlakmasyarakatJahiliyyahkepadaakhlakygmencerminkan Islam.

ContohakhlakRasulullah :

a. Memberisalamterlebihdahuluketikabertemudgnorang

b. Gemarpanggilsahabatdgngelaranyg baik2x.

c. Seringsenyumdihadapansahabat.


PEMBELAAN TERHADAP WANITA

a. TanggapanmasyarakatJahiliyyahterhadapwanita :

-golongankelaskedua

-bolehdiniagakan

-puncakehinaandlmkeluargadankabilah.

-puncakemiskinan, kejahatandan pandangan2x yg

tidakelok.

b. LayananmasyarakatJahiliyyahterhadapwanita :

-bebasberkahwintanpa had

-bolehberkahwinsesukahatitanpabatas

*cth: mengahwiniisteribapaygsdhmeninggaldunia.

Dalamsurah an-Nisaayat 3 menerangkantentanghakkaumwanita


Kemunculan tamadun islam zaman madaniyyah
KemunculanTamadun Islam ZamanMadaniyyah

MunculselepaszamanMakiyyahatauselepasperistiwahijrahNabi Muhammad dariMakkahkeMadinah.

MaksudHijarah :

Dari sudutZahir – pindahdarisesuatutempatketempat lain.

Dari sudutmaknatesirat – tinggalkanadatresamdankebiasaanygkarutdanmungkar.

Makna lain – perpindahanatauperubahannegatifkepadapositif.

Dari sudutsejarah Islam – perpindahanRasulullahdanparasahabatdariMakkahkeMadinahutkmenyelamatkanakidahdannyawadariancamankafirQuraisy.


Hijrahbukansemata-mataberlakusecarafizikaltetapiberlakudalamdiriindividumuslimygbersamaRasulullahkeMadinah, tetapisistemkepercayaan, pemikirandanamalanmerekaygbersifatjahiliyyahdiubahmenurut Islam.

Sebelumberhijrah, Bagindadanparasahabattelahditekandandizalimisecara mental danfizikal.

Cth : Rasulullahditawarkanharta, takhtadanwanitanamunBagindatolakkeranasemuaitubknmatlamathidupygmembawakebahagiaanabadi.

Kota Madinahmerupakankotaygmembentukmasyarakat Islam.

Kota Makkahialahpembentukanperibadimuslimmelaluiprosesdakwahdantarbiyah.


Usaha usaha rasulullah di madinah
Usaha-usahaRasulullahdiMadinah

MembinaMasjid

Masjid – tempatsujudiaitutempatumat Islam menunaikansolat, zikirkpd Allah dan hal2x berhubungIslamiyah.

Dari sudutaplikasi – masjidjugamerupakaninstitusisosialygberfungsisebagaitempatpembentukanmasyarakat, pembinaankomuniti, pusatpenjanaanekonomi, gedungilmu, pusatpentadbiran, markasperbincangan, mahkamahpengadilandansebagainya.

Kesimpulannya, masjidialahpusatpertumbuhan, peradaban Islam yg paling asasdanefisyendalamtamadun Islam.


LangkahpertamaRasulullahketikaberadadiMadinahialahmembinasebuahpusatperibadatan, pusatkemasyarakatandanpusatdakwahiaitumasjid.

MasjidpertamaygdidirikanolehBagindadanumat Islam ialahmasjidQuba’(terletak 2 batudarimasjidNabawi).

MasjidQuba’ dibinadalamperistiwaHijrahsemasaperjalanankeMadinah.

MasjidQuba’ ialahmasjidygkeempat paling sucidalamkalanganumat Islam selepasMasjid al-Haram (Makkah), MasjidNabawi(Madinah) danMasjid al-Aqsa(Palestin).

SelepassampaidiMadinah, RasulullahmembinamasjiddipusatbandarMadinahiaitumasjidNabawi.

Masjidiniadalahjantung Kota Madinah.

Dibinadiatastanahkepunyaanduaoranganakyatim yang bernamaShaldanSuhail bin Amr.


Fungsimasjid - mengadakanperjanjian, merawatpesakit, pengisytiharanperlantikankhalifah, kegiatanpolitik, perancangankota, menentukanstrategiaskar, Baitulmal, dantempatwahyudisampaikankepadaparasahabat.

Sekitarmasjidadalahtempattinggalorang fakir miskin.

Keranakeadaanyghirukpikuksehinggamenggangguparajemaahmendirikansolat. SaidinaUmar al-Khatabtelahmemisahkan urusan2x ibadahdankeduniaan.

NamunmasjidtetapmenjadipusatNabi Muhammad menggerakkanpentadbirannegara.

Inikerana Islam tdkwujudsekularisme (aliranygmemisahkan agama dandunia).

Kesimpulan, sistemdanperadaban Islam ialahmeluaskanrohpersaudaraandanikatanmahabbah (kasihsayang) sesama Islam melaluiinstitusimasjid.


MemperkukuhkanPersaudaraan

Bagindatelahmenyatukandanmempersaudarakangolonganygtelah lama bertelagahdiMadinahiaitugolonganAnsar(kaumbani Aus danbaniKhazraj).

Penyatuanmerekadilakukandgnpenuhnilaikasihsayangpersaudaraandansemangattolongmenolong.

Kota Madinahdidiamiolehmasyarakatberbilangkaumdan agama seperti Islam, Yahudi, Nasranidanorang Arab ygtidakberagama.

Berbilangkaum pula ialahbaniQuraisy, baniQainuqa’, baniNadhir, baniQuraizahdll.

Selepaskedatangan Islam, elemen-elemenjahiliyyahsepertiAssobiyahtelahdihapuskan.


Usaha keduaRasulullah, BagindaberjayamempersaudarakangolonganAnsardanMuhajirin.

Muhajirin – kumpulanygdatangberhijrahbersama-samaRasulullahdariMakkahkeMadinah.

Ansar – golonganygtinggaldiMadinahygsanggupmengorbankansegalakemewahandemimembantuhijrahRasulullah.

SetelahpersaudaraanAnsardanMuhajirinkukuh, Bagindamenjadikanikatanpersahabatandankerjasamadgngolonganbukan Islam iaituYahudi(pendudukMadinah).

BagimengukuhkanperpaduanummahsesamaparapendudukMadinahsertamelakukansemangatkekitaandankebertanggungjawabanantarasatusama lain, RasulullahmenukarkanYathribkepadaMadinah al-Munawarah(kotaygdicahayaiolhkeimanan).


MembentukPiagamMadinah

Bagindamenggubalsatuperlembagaansebagaiasaspeganganperjanjianantaraumat Islam dgnorangbukan Islam khususnyaorangYahudi.

Perlembagaaninidirangkamengikutbimbinganwahyudanberdasarkannorma-normamasyarakatMadinah.

PerjanjianinidinamakanperlembagaanMadinahataupiagamMadinahatauSahifahMadinahatauDustur al-Madinah.

Iamerangkumi 47 fasal. 23 fasaltentanghubunganumat Islam sesama Islam(AnsardanMuhajirin) 24 fasalmembicarakanhubunganumat Islam dgnbukanumat Islam(Yahudi)

Para penulissejarahmemperakuibahawanaskahtersebutadalahsatudokumenpolitikyg paling lengkapdan paling tuadalamsejarah.


PerlembagaanMadinahialahperlembagaanbertulisygpertamadiMadinah.

KesanperlembagaaniniberjayamewujudkankesanpositifdalampolitikdimanaBagindamewujudkanperlembagaanberbentukummah.

Di atasprisipummahBagindamelancarkanperubahanrevolusioneriaituBagindamerombaksemuaprinsipsuku-sukubangsayg lama.

Dari sudutsosial, kesannyamemberipersamaanhakdankemuliaandalamkalanganumatsertamelindungimerekatanpamelakukankezaliman, penindasandanpermusuhan.


MendirikanPasar

UntukmeningkatdanmengukuhkanekonomimasyarakatMadinah, Rasulullahmenggalakkanmerekamengoptimumkanpenggunaantanahuntukpertaniandanmelibatkandiridalambidangperniagaandanperindustrian.

Justeru, RasulullahmewujudkansebuahpasardiMadinahuntukmelatihumat Islam berniaga.

Segalaaktivitiperniagaan yang mendatangkankerugiandanmengelirukansepertipenipuan, monopolidanspekulasidiharamkan.

Sebelumkedatangn Islam, wujudsistemekonomiberbentukpasardiMadinahtetapidimonopoliorangYahudi.

Cth : pasarZabalah, pasar al-Jasar, pasarSafasirdanpasarZakaktapiygmajuhanyapasar al-JasarygdikuasaiolhYahudiBaniQainuqa’.


BagindatelahmembinapasarbersebelahandgnpasarYahudinamunditentangkeranmengganggusumberekonomimereka.

Kemudianbagindamemindahkantapakpasartersebutditengah-tengahbandarMadinah.

Rasulullahjugamemperkenalkankonseppasarsecaraterbuka.

Di tapak-tapakpasartidakdibenarkanmembangunkansebarangbinaanataubangunan, bebasdarisebarangcukaidanmelarangmemonopolitempatperniagaan, menipudanmenaikkanhargasesukahati.

PadazamanRasulullah, masyarakatMadinahtelahmunculsebagaimasyarakatygkukuhekonominyadanmantapkerohanian, munculgolongankorporatsehinggamewujudkanmasyarakatharmoni.


ad