1 / 14

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen. Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be. www.fvib.be/samenwerken. Artsen en associatie: twee werelden?. Inhoud. Drempels en motieven Samenwerkingsmogelijkheden Voorbeelden Code voor duurzame samenwerking.

nyx
Download Presentation

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be www.fvib.be/samenwerken

 2. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Artsen en associatie: twee werelden?

 3. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Inhoud • Drempels en motieven • Samenwerkingsmogelijkheden • Voorbeelden • Code voor duurzame samenwerking

 4. Mentale drempels Individualistisch beroep Conflicten en mislukken Vermenging beroep en privé Praktische drempels Tijdsdruk Financiële rentabiliteit Lacune aan informatie en kennis over het hoe Klassieke motieven Specialiseren Steun van collega Sparen van kosten Nieuwe motieven Strategische positie Werkdruk Overdracht van praktijk Tijd voor zichzelf VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Drempels en motieven

 5. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Leeftijdspiramide Vlaamse artsen Bron: RSVZ-situatie 2006

 6. Verticale samenwerking Integrale samenwerking Wel structureel delen van werk Losse samenwerking Kostendelende samenwerking Niet structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Samenwerkingmogelijkheden • Wil ik op een structurele manier samenwerken? • Wil ik samen ondernemen met collega’s?

 7. VERTICAAL KOSTENDELEND INTEGRAAL Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE “Uitbesteden” Kosten delen Samen beroep uitoefenen ZELFSTANDIGE SAMENWERKING VENNOOTSCHAP

 8. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Voorbeelden • Kostendelende samenwerking • Integrale samenwerking ziekenhuisartsen met private praktijk • Integrale samenwerking huisartsen

 9. FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 1. Kostendelende samenwerking Drie artsen besluiten te associëren. Samen kopen en verbouwen ze een praktijkgebouw met gunstige ligging. Elke arts richt een eigen behandelkamer in. Ieder heeft hoofdzakelijk eigen patiënten en int eigen erelonen. Structuur: Eigendom van praktijkpand in ‘onverdeeldheid’ . Maatschap als werkgever (2 personeelsleden voor onthaal en administratie) en voor gezamenlijke aankoop. Managementtaken gelijk verdeeld onder de artsen. Financiële afspraken: > Eigen inkomsten, kosten maatschap aftrek in personenbelasting > Personeelkosten en kosten algemene diensten volgens ‘werkrooster’ > Grondstoffen en materieel volgens verbruik > Voorschotten voor werking maatschap

 10. FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 2. Integrale associatie van specialisten (ziekenhuis + privé) 5 Artsen van dienst X van een ziekenhuis werken ook in privé-praktijk volledig geïntegreerd samen. Zij verdelen patiënten volgens expertise en interesses. Structuur: CVBA (gelijke vennoten), aankoop aandelen aan ‘intrinsieke waarde’ (actuele waarde activa) Gezamenlijke huur, investeringen en personeel voor private praktijk Streven gelijke workload voor alle artsen (medisch/management) Financiële afspraken: Inkomen: ingroeiperiode van 3 jaar (nieuwe arts evolueert: 70-80-90-100) Maximale verdeling van baten Alle artsen zijn vennoot van CVBA als EBVBA (persoonlijke beroepskosten)

 11. FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 3. Integrale samenwerking van huisartsen Huisarts A met 20 jaar ervaring trekt 2 jongere collega’s aan. Patiënten worden toegewezen volgens keuze en beschikbaarheid. Men heeft gezamenlijk personeel en doet samen overname, investeringen en aankoop. Structuur: Alle artsen worden vennoot van BVBA. Koop aandelen met goodwill (1 X erelonen). Betaling gespreid over meerdere jaren. Jongeren eerst op proef als zelfstandige (20% ereloon voor kosten). Huur praktijkgebouw van arts A (aan marktprijs) Financiële afspraken: > maandelijkse bezoldiging volgens ‘ongelijk werkrooster’ (incl. management) > gelijke tegemoetkoming voor kosten (bijscholing, auto, …) > verdeling van baten volgens prestaties (individuele erelonen)

 12. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking • Visie en strategisch plan van de associatie • expliciteren van beroepswaarden en filosofie • ‘reisroute’ voor middellange termijn cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’ • Competentieprofiel van de associé • concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal) • gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland

 13. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking (vervolg) • Reglement van Interne Orde • kwantitatieve prestatienormen • systeem om kosten en inkomsten te delen • methode van waardebepaling aandelen • taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg • doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) • Jaarvergadering • evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking

 14. VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Paul De Hondt SERV – STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be 02 20 90 162 FVIB | kenniscentrum samenwerken in associatie Spastraat 8 1000 Brussel 02 238 05 44 fvib@unizo.be www.fvib.be/samenwerken

More Related