pembentangan laporan akhir n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR - PowerPoint PPT Presentation

nyx
272 Views
Download Presentation

PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

  2. PENDAHULUAN – KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT • Pelajarperlumampumerancangstrategiuntukmenguasaidanserterusnyamempertingkatkanpengetahuan yang sediadimiliki di sampingmenyesuaikannyamengikutsituasidankeadaansemasa. • Pelajarperluberkeupayaanmenyaringmaklumatsecarakendiri di sampingmemastikandirinyaterkehadapanataupunseiringdenganledakanperubahanteknologimaklumat di persekitarannya • Pembelajaransepanjanghayat – konsep di manapelajarmenunjukkansemangatdankemampuanuntukbelajarsesuatu yang baru • Kedua-duakemahiraninisalinglengkapmelengkapi.

  3. PENDAHULUAN – LATAR BELAKANG PROJEK • Melibatkandiridalam program yang berbentukbaktisiswa • Bersama 13 orang sekuliahmerancang program – membawaanak-anakyatimkedunialuaruntukmelihat flora dan fauna, menelitisejarahnegaradanmerapatkanhubungansilaturrahimsertamempraktikkankemahiraninsaniah. • Namaprojek: “JelajahAmal 2014” • Jawatandalamprojek: KetuaProjek • Tempatprojek: Taman Metropolitan Kepong, Muzium Negara danMuziumDiraja (Istana Negara Lama) • Tarikhpelaksanaanprojek: 26 April 2014 • DengankerjasamapihakRumahBakti Al-Kausar, Bandar BaruBangi

  4. PERANCANGAN PROJEK • Mengadakansiripertemuan: • Mesyuaratpertama (3 Mac 2014) • Merancangdarisegitempatdantarikh program • Pelantikanahlijawatankuasa program • Mengagihkanskopkerjadantugassepanjangpersiapandanpelaksanaan program • Mesyuaratkedua (31 Mac 2014) • Belanjawan program • Penetapantentatifdanaktiviti program

  5. PERANCANGAN PROJEK • MesyuaratKetiga (7 April 2014) danMesyuaratKeempat (14 April 2014) • Perkembangantugasan yang dilakukanolehsetiapahlijawatankuasa • Perbelanjaan program • MesyuaratKelima (25 April 2014) • Perubahantentatifaktiviti program – masalahteknikal yang dihadapiolehpihakrumahanakyatim • Persiapanterakhirperancanganprojek

  6. PERANCANGAN PROJEK • Melakukanpraprogram (20 April 2014) • Meninjautempat • Raptaitentatif program • Pertemuandenganbeberapapihak – mendapatkelulusanuntukmembuat program • Prof MadyaDrLatifahbinti Amin, pensyarahpenasihat • JabatanPerkhidmatanPelajar UKM • PihakRumahBakti Al-Kausar • PihakMuzium Negara danMuziumDiraja • PihakDewanBandaraya Kuala Lumpur • Melakukankutipandansumbanganperibadidaripada orang persendiriandanpihakluar • Hasilnya, RM 450 daripada orang persendiriandan RM 1000 daripadasyarikatakhbarHarakah

  7. PELAKSANAAN PROJEK • 6.45 pagi: Bertolakdari UKM • 7.00 pagi: Tiba di RumahBakti Al-Kausar, Bandar BaruBangi • 7.15 pagi: Bertolakke Taman Metropolitan Kepong • 8.15 pagi: Tiba di Taman Metropolitan Kepong • Membuatpembahagiankumpulan • LDK1: Ice-Breaking • LDK2: Amazing Race • 9.30 pagi: BertolakkeMuzium Negara • 10.30 pagi: Tiba di Muzium Negara • LDK3: KenaliSejarah Kita

  8. PELAKSANAAN PROJEK • 11.30 pagi: BertolakkeMuziumDiraja • 12.00 tghhari: Tiba di MuziumDiraja • LDK 3 bersambung • 12.45 tghhari: Bertolakke Masjid Negara • 1.00 ptg: Tiba di Masjid Negara • SolatZohor • Makantengahhari • 2.00 ptg: BertolakkembalikeRumahBakti Al-Kausar • 3.00 ptg: Tiba di RumahBakti Al-Kausar • 3.15 ptg: MajlisPerasmianPenutup – dirasmikanolehEncikRazali bin Basri, PengerusiRumahBakti Al-Kausar • 4.00 ptg: Majlistamat, bertolakpulangke UKM

  9. KEPENTINGAN KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATDALAM PROJEK • Pengurusanmaklumat yang baikdaptmembantumerancangstrategiuntukemdapatkanpengetahuandankemahiranuntukmeningkatkankerjayakelak. • Mengumpulmaklumatdalammencarirumahanakyatim di sekitar Bandar BaruBangidantempat-tempat yang bakal kami lawati di sekitar Kuala Lumpur • Melakukansoalselidikterhadapanak-anakyatimuntukmelihatsejauhmanapengetahuanterhadapsejarahnegara Malaysia • Merangkarumusandaripadahasil-hasilsoalselidiktersebut– pembelajaransepanjanghayat • Kemahiraninipenting – menyimpanmaklumatolehsetiapahlijawatankuasa program

  10. PENUTUP • Sebagaiketuaprojek, amatberpuashatidengankelancaran program • Bersyukurkeranadiberipeluangmerancang program bersamadenganahlikumpulan yang sungguhkomiteddansentiasberusahamemperbetulkankesilapan yang ada • Kagumdengankerjasama yang diberikan – harusdijadikanteladanuntuksemuapihak • Program berbentukbaktisiswainiharusdiperbanyakkan– berorientasikanpembentukankemahiranuntukkerjayamasadepankelak