pembentangan laporan akhir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR. KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT. PENDAHULUAN – KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR' - nyx


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pembentangan laporan akhir

PEMBENTANGAN LAPORAN AKHIR

KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

pendahuluan kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat
PENDAHULUAN – KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
 • Pelajarperlumampumerancangstrategiuntukmenguasaidanserterusnyamempertingkatkanpengetahuan yang sediadimiliki di sampingmenyesuaikannyamengikutsituasidankeadaansemasa.
 • Pelajarperluberkeupayaanmenyaringmaklumatsecarakendiri di sampingmemastikandirinyaterkehadapanataupunseiringdenganledakanperubahanteknologimaklumat di persekitarannya
 • Pembelajaransepanjanghayat – konsep di manapelajarmenunjukkansemangatdankemampuanuntukbelajarsesuatu yang baru
 • Kedua-duakemahiraninisalinglengkapmelengkapi.
pendahuluan latar belakang projek
PENDAHULUAN – LATAR BELAKANG PROJEK
 • Melibatkandiridalam program yang berbentukbaktisiswa
 • Bersama 13 orang sekuliahmerancang program – membawaanak-anakyatimkedunialuaruntukmelihat flora dan fauna, menelitisejarahnegaradanmerapatkanhubungansilaturrahimsertamempraktikkankemahiraninsaniah.
 • Namaprojek: “JelajahAmal 2014”
 • Jawatandalamprojek: KetuaProjek
 • Tempatprojek: Taman Metropolitan Kepong, Muzium Negara danMuziumDiraja (Istana Negara Lama)
 • Tarikhpelaksanaanprojek: 26 April 2014
 • DengankerjasamapihakRumahBakti Al-Kausar, Bandar BaruBangi
perancangan projek
PERANCANGAN PROJEK
 • Mengadakansiripertemuan:
 • Mesyuaratpertama (3 Mac 2014)
 • Merancangdarisegitempatdantarikh program
 • Pelantikanahlijawatankuasa program
 • Mengagihkanskopkerjadantugassepanjangpersiapandanpelaksanaan program
 • Mesyuaratkedua (31 Mac 2014)
 • Belanjawan program
 • Penetapantentatifdanaktiviti program
perancangan projek1
PERANCANGAN PROJEK
 • MesyuaratKetiga (7 April 2014) danMesyuaratKeempat (14 April 2014)
 • Perkembangantugasan yang dilakukanolehsetiapahlijawatankuasa
 • Perbelanjaan program
 • MesyuaratKelima (25 April 2014)
 • Perubahantentatifaktiviti program – masalahteknikal yang dihadapiolehpihakrumahanakyatim
 • Persiapanterakhirperancanganprojek
perancangan projek2
PERANCANGAN PROJEK
 • Melakukanpraprogram (20 April 2014)
 • Meninjautempat
 • Raptaitentatif program
 • Pertemuandenganbeberapapihak – mendapatkelulusanuntukmembuat program
 • Prof MadyaDrLatifahbinti Amin, pensyarahpenasihat
 • JabatanPerkhidmatanPelajar UKM
 • PihakRumahBakti Al-Kausar
 • PihakMuzium Negara danMuziumDiraja
 • PihakDewanBandaraya Kuala Lumpur
 • Melakukankutipandansumbanganperibadidaripada orang persendiriandanpihakluar
 • Hasilnya, RM 450 daripada orang persendiriandan RM 1000 daripadasyarikatakhbarHarakah
pelaksanaan projek
PELAKSANAAN PROJEK
 • 6.45 pagi: Bertolakdari UKM
 • 7.00 pagi: Tiba di RumahBakti Al-Kausar, Bandar BaruBangi
 • 7.15 pagi: Bertolakke Taman Metropolitan Kepong
 • 8.15 pagi: Tiba di Taman Metropolitan Kepong
 • Membuatpembahagiankumpulan
 • LDK1: Ice-Breaking
 • LDK2: Amazing Race
 • 9.30 pagi: BertolakkeMuzium Negara
 • 10.30 pagi: Tiba di Muzium Negara
 • LDK3: KenaliSejarah Kita
pelaksanaan projek1
PELAKSANAAN PROJEK
 • 11.30 pagi: BertolakkeMuziumDiraja
 • 12.00 tghhari: Tiba di MuziumDiraja
 • LDK 3 bersambung
 • 12.45 tghhari: Bertolakke Masjid Negara
 • 1.00 ptg: Tiba di Masjid Negara
 • SolatZohor
 • Makantengahhari
 • 2.00 ptg: BertolakkembalikeRumahBakti Al-Kausar
 • 3.00 ptg: Tiba di RumahBakti Al-Kausar
 • 3.15 ptg: MajlisPerasmianPenutup – dirasmikanolehEncikRazali bin Basri, PengerusiRumahBakti Al-Kausar
 • 4.00 ptg: Majlistamat, bertolakpulangke UKM
kepentingan kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat dalam projek
KEPENTINGAN KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATDALAM PROJEK
 • Pengurusanmaklumat yang baikdaptmembantumerancangstrategiuntukemdapatkanpengetahuandankemahiranuntukmeningkatkankerjayakelak.
 • Mengumpulmaklumatdalammencarirumahanakyatim di sekitar Bandar BaruBangidantempat-tempat yang bakal kami lawati di sekitar Kuala Lumpur
 • Melakukansoalselidikterhadapanak-anakyatimuntukmelihatsejauhmanapengetahuanterhadapsejarahnegara Malaysia
 • Merangkarumusandaripadahasil-hasilsoalselidiktersebut– pembelajaransepanjanghayat
 • Kemahiraninipenting – menyimpanmaklumatolehsetiapahlijawatankuasa program
penutup
PENUTUP
 • Sebagaiketuaprojek, amatberpuashatidengankelancaran program
 • Bersyukurkeranadiberipeluangmerancang program bersamadenganahlikumpulan yang sungguhkomiteddansentiasberusahamemperbetulkankesilapan yang ada
 • Kagumdengankerjasama yang diberikan – harusdijadikanteladanuntuksemuapihak
 • Program berbentukbaktisiswainiharusdiperbanyakkan– berorientasikanpembentukankemahiranuntukkerjayamasadepankelak