1 / 10

CHEMICKÁ RECYKLACE POLYMERNÍCH MATERIÁL Ů

CHEMICKÁ RECYKLACE POLYMERNÍCH MATERIÁL Ů. Z. Kruliš ÚMCH AV ČR Praha. Chemická recyklace. = rozklad polymeru na původní složky (monomery) - Termická depolymerace - Chemolýza. Výhody a nevýhody chemické recyklace. + konečným produktem je panenský polymerní materiál

nyla
Download Presentation

CHEMICKÁ RECYKLACE POLYMERNÍCH MATERIÁL Ů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CHEMICKÁ RECYKLACE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ Z. Kruliš ÚMCH AV ČR Praha

  2. Chemická recyklace = rozklad polymeru na původní složky (monomery) - Termická depolymerace - Chemolýza

  3. Výhody a nevýhody chemické recyklace +konečným produktem je panenský polymerní materiál - surovina musí být druhově vytříděna - vysoké investiční náklady - praktická uskutečnitelnost jen v podmínkách chemického průmyslu ve spojení s již existujícími procesy (např. s polymerační jednotkou)

  4. Termická depolymerace = degradace tzv. zipovým mechanismem, kdy se z konců polymerních řetězců postupně odštěpují monomerní jednotky Příklady: • Rozklad polystyrenu (PS) • Rozklad polymethylmethakrylátu (PMMA) Pozn.: Průmyslová využitelnost je omezená

  5. Chemolýza = Rozklad polymeru (polykondenzátu) účinkem chemického činidla; Využívaná pro polyestery, polyurethany, polyamidy, polykarbonáty Technologie: Hydrolýza – bazická, kyselá, neutrální Alkoholýza

  6. Příklady: Hydrolýza PET - obrácení vratné polykondenzační reakce, rozklad na kys. tereftalovou a ethylenglykol Methanolýza PET – transesterifikace, rozklad na dimethyltereftalát a ethylenglykol Glykolýza PET - transesterifikace, rozklad nabis-hydroxyethyltereftalát Glykolýza PUR –rozklad na směs polyolů

  7. RECYKLACE MĚKKÝCH PUR PĚN UŽÍVANÝCH PŘI VÝROBĚ AUTOMOBILŮ Grantový projekt MŽP ČR č.: SL-7-26-05

  8. mechanická předúprava rozdrcená pěna odpadní měkká PUR pěna chemický rozklad- glykolýza příprava nového PUR tvrdá PUR pěna recyklovaný polyol (recyklát) zesítěný kompaktní PUR Recyklační schéma

  9. Snížení energetické náročnosti procesu glykolýzy: aplikace MW ohřevu reakční směsi (spolupráce ÚMCH a ÚCHP) • PV 2007-576: „Způsob recyklace odpadních polyurethanových pěn“ • Výhody: • o 70% nižší spotřeba energie • podstatné zkrácení reakční doby

  10. Závěry • K dosažení žádoucích cílů recyklace je nutná • minimalizace negativních dopadů na prostředí • maximalizace ekonomické rentability Další výzkum a vývoj recyklačních postupů je nezbytný.

More Related