Download
mers cov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERS CoV PowerPoint Presentation

MERS CoV

494 Views Download Presentation
Download Presentation

MERS CoV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MERS CoV Prof. Dr. Hürrem Bodur hurrembodur@gmail.com Haziran 2014

 2. CORONAVİRÜSLER • İnsanlarda dolaşımda olan Coronavirüsler • HCoV-229E • HCoV-OC43 • HCoV-NL63 • HKU1-CoV • SARS-CoV • MERS-CoV (Yeni Coronavirüs) 2

 3. MERS-CoV • İnsandan insana bulaşma • Virüsün kaynağı • Bulaş Yolu • Kuluçka dönemi • Bulaştırıcılık süresi

 4. MERS-CoV öyküsü… • The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus(MERS-CoV) ilk vakaNisan 2012’de Ürdün’de ortaya çıktı • Eylül 2012’de S. Arabistan’daağır pnömoni ve akut böbrek yetmezliği ile ölen 60 yaşındaki bir hastanın solunum yolu örneklerindenizole edildi Zaki ve ark. N Engl J Med 2012 367:1814-20

 5. MERS-CoV • Orta büyüklükte, zarflıBetacorona virüsü • Bilinen en büyük viral genoma sahip • Dipeptidly peptidase 4 (DPP4)MERS- CoV için fonksiyonel reseptör olarak saptanmıştır

 6. MERS CoV Kaynak • Virüsün halen hayvan kaynaklı olduğu öne sürülmektedir • Yarasa ve develerle ilgili araştırmalar mevcuttur • Genetik sekanslama sonuçlarına göre yarasa virüsleri ileçok yakın olduğu gösterilmiştir Memish ZA ve ark. Emerg Infect Dis. 2013;19(11)

 7. Yarasa-deve-insan ? • Yarasadan insanadirekt geçiş veya ara konak kullanarak geçişi tam bilinmiyor • Umman’daki develerde MERS CoV’a karşı antikorlar belirlenmiş ve bu bölgede deve eti tüketimi çok fazla? Reusken CB ve ark. Lancet Infect Dis 2013 Perera RA ve ark. Euro Surveill 2013;18(36)

 8. Yarasa-deve-insan ? • MERS CoV tanısı konulan iki hastanın develerle temas öyküsü mevcut • Temas edilen 3 devede virüs tespit edilmiş • Temas eden 1 kişide hastalık gelişmemiş MERS-CoV Update WHO. 29 November 2013

 9. Bulaş ve Epidemiyoloji • MERS-CoV, SARS’tan farklı olarak kolaylıkla veya sürekli olarak insanlar arasında yayılmamakta • 2013’te tespit edilen küme vakalar kısıtlı ve devamlı olmayan bir insandan insana bulaşma yolunun olduğunu göstermiştir (Hasta ile sağlık bakım çalışanı)

 10. Bulaş ve Epidemiyoloji • Avrupa’daki tüm vakaların doğrudan ya da dolaylı olarak Orta Doğu ile bağlantısı var • Bazı vakaların Orta Doğuya seyahat öyküsü yokancak Orta Doğu’ya seyahat öyküsü olan kişilerle temas öyküsü var • Yakın temaslılar arasında kısıtlı bulaş söz konusu

 11. MERS CoV ( 30.04.2014 itibariyle)

 12. MERS CoV Prevalansı http://virologydownunder.blogspot.co.uk/

 13. Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar • Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012) • Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013) • Grip Bilim Kurulu (Haziran 2013) • Grip Bilim Kurulu (Kasım 2013) • Yeni Coronovirüs bilim kurulu (Nisan 2014) • MERS Surveyansı: yaklaşık 500 olası vaka tespiti ve takibi (pozitif vaka yok) • Sağlık çalışanlarının ve Hacca gidenlerin bilgilendirilmeleri, Hac dönüşü takipleri

 14. MERS-CoV Semptom ve Bulgular • Ateş • Öksürük • Nefes darlığı • Diyare dahil GİS semptomları • Akciğer infiltrasyonu, ARDS • Bazı hastalarda bb yetmezliği • Multiorgan yetmezliği • DIC • İmmünyetmezlikli hastalarda- atipik seyir

 15. MERS CoV Klinik • Asemptomatik infeksiyon görülebilir • Hastaların çoğunda en az bir komorbid durum mevcut • İmmunsüpresiflerde akc bulguları saptanmadan genel durum bozukluğu olabilir • Mortalite % 30

 16. MERS CoV Radyoloji • Artmış bronkovasküler imaj, hava yollarında opasiteler, • Yama tarzı infiltratlar, interstisyel değişiklikler, • Yama şeklinde yaygın konsolidasyonlar, nodüler opasiteler, • Retiküler opasiteler, retikülonodüler gölgeler, • Plevral efüzyon, • Bir lob ya da segmentte total opasite, • Tüm bu patolojik değişiklikler tek taraflı ya da bilateral olabilir

 17. Vaka Tanımları MERS-CoV olası vaka tanımı • Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve son 14 gün içerisinde vaka görülen ülkelere seyahat öyküsü bulunan kişiler • Seyahat öyküsü olanlar ile dönüş sonrası 14 gün içinde yakın teması olup temas sonrası 14 gün içinde semptomları gelişenler

 18. MERS-CoV kesin vaka tanımı • Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle Yeni coronavirüs saptanan olgular • Olası ve kesin vakalar ile karşılaşıldığında MERS CoV vaka takip algoritması uygulanır

 19. MERS- CoV Tanı • Alt solunum yolu örnekleri;(en çok önerilen) • BAL (en yüksek viral yük), • Endotrakeal aspirat ve balgam • Üst solunum yolu örnekleri; • Nazofaringeal ve orofaringeal swab • Nazofaringeal aspirat • Gaita ve idrar (alt solunum yolu örneklerine nazaran daha az oranda virus saptanmış) • Kan (virüs saptanmasında değerliliği açısından çok az veri mevcut)

 20. MERS- CoV Tanı • Akut ve konvalesan faz serum örnekleri arasında >2 -3 haftazaman aralığı olmalı Önerilen testler • rRT-PCR • Nükleik asit sekanslama

 21. Örnek Alımı ve Taşınması • Alt solunum yolu örnekleri; Bronkoalveolar lavaj, trakeal aspirat, balgam • Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır • Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 derece arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır • Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70 derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile gönderilmelidir

 22. Üst solunum yolu örnekleri; Boğaz - burun sürüntüsü, Nazofaringeal sürüntü Alt solunum yolu örnekleri alınamadığı durumlarda alınabilir Viral taşıyıcı ortamlarda (virocult veya benzeri) gönderilmelidir Viral taşıma vasatı Halk Sağlığı Müdürlüklerinden temin edilecektir Örnek Alımı ve Taşınması

 23. Olası Vaka Tespit Edildiğinde • Klinisyen olası vaka ile karşılaştığında MERS-CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formunu 3 nüsha halinde düzenleyip imzalar ve HSM’ne uygun olarak alınan numune ile birlikte iletilir • İl Temas Noktası: HSM tarafından doldurulacaktır • THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı: • bulasicihdb@thsk.gov.tr • Fax: 0 312 432 29 94

 24. MERS CoV Tedavi • Spesifik tedavisi yok • İnvitro olarak İnterferon-β1b ve Mycophenolic asidin etkin olduğu bildirilmiş Chan JF ve ark J Infect. 2013 Dec;67(6):606-16 • İnvivo olarak Rhesus deneyhayvanlarında interferon α2b ve ribavirinin tedavideetkin olduğu • Viral yük, sitokin cevabı ve akciğerdeki patolojik bulgularda azalma olduğu bildirilmiş Falzarano D ve ark. Nat Med. 2013 Oct;19(10):1313-7

 25. Aşı Çalışmaları? • Lisanslı bir aşısı yok • Aşı çalışmaları mevcut • Rekombinan nanopartikül teknolojisi ile anayüzey diken proteinine karşı bir aşı çalışması • Aynı proteine karşı rekombinan teknoloji ile oluşturulacak bir aşı çalışması mevcut Lu L ve ark. Microbes Infect. 2013 Jul-Aug;15(8-9):625-9

 26. MERS CoV; Güvenli Bir Yer Var mı? • 2 Mayıs 2014: İlk US olgusu bildirildi • Munster, Indiana eyaleti • Riyad (Suudi Arabistan) -> Londra -> Chicago -> Indiana • 11 Mayıs 2014: 2. US olgusu bildirildi • Orlando, Florida • Jeddah (Suudi Arabistan) -> Londra -> Boston -> Atlanta -> Orlando • Her iki olgu da Suudi Arabistan’da çalışan sağlık çalışanı

 27. MERS CoV Bulaş Yolları • Hava yoluyla (aerosollerle) bulaş • GİS yoluyla virüs atılımı • Asemptomatik taşıyıcılar • Temas yoluyla bulaş Hui et al. Curr Opin Pulm Med 2014;20:233-41. http://haicontroversies.blogspot.co.uk/2014/05/mers-primer.html

 28. Damlacık veya Hava yolu İzolasyon Önlemleri? • MERS-CoV ; solunum virüsü olup en önemli bulaş yolu; infekte bireylerle yakın temas sonucu damlacık yayılımı • Son çalışmalar MERS CoV’ un çevresel yüzeylerde >2 gün kalabildiğini göstermiş

 29. MERS Cov Stabilitesi • 20 Cº ve %40 nemli ortamda >48 saat • 30 Cº ve %80 nemli ortamda 8 saat • 30 Cº ve %30 nemli ortamda 24 saat canlı kalabilmekte • Çevresel dezenfeksiyon çok önemliǃ • Sıcak ve nemli ortamlara dayanıksız • Bu nedenle Arabistan’daki bulaşlarda çevresel yüzeylerden bulaştan çok aerosol yoluyla bulaşın ön planda olduğu düşünülmekte Doremalen et al. Stability of MERSCoV under different environmental conditions. www. eurosurveillance.org 2013; 18

 30. MERS CovStabilitesi • H1N1 ile karşılaştırıldığında MERS CoV dış ortamda daha uzun süre canlı kalabilmekte • SARS- CoV ise 22-25 Cº de ve %40-50 nemli ortamda 5 güne kadar canlı kalmakta • SARS CoV ve MERS CoV’ un her ikisi de yüksek sıcaklık ve neme duyarlı olup benzer stabilite özellikleri göstermekte Doremalen et al. Stability of MERSCoV under different environmental conditions. www. eurosurveillance.org 2013; 18

 31. Çevresel Yüzeyler Stabilite Üzerine Etkisiz ǃǃ Doremalen et al. Stability of MERSCoV under different environmental conditions. www. eurosurveillance.org 2013; 18

 32. Korunma ve Kontrol; CDC Önerileri • Havayolu & temas önlemleri • Negatif basınçlı solunum izolasyon odası (AIIR) varsa kullanılmalı • Eldiven, önlük, gözlük, N95 maskesi kulanılmalı • El hijyeni sağlanmalı • Standart çevre dezenfeksiyonu sağlanmalı http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/infection-prevention-control.html

 33. Korunma ve Önlemler; Teorik ve Pratik

 34. Otomatize Oda Dezenfeksiyonunun Rolü? • İnsan coronavirüslerine etkili dezenfektanlar; • Zarflı virüsler olduklarından dezenfektanların çoğuna duyarlı • Alkol, quarterner amonyum bileşikleri, çamaşır suyu ve diğer dezenfektanlar • İdeal olarak klor bazlı dezenfektanlar ve hidrojen peroksit önerilmekte • Hidrojen peroksit vaporizasyonunun (HPV) in vitro olarak influenza ve coronavirusleri hastanedeki çevresel yüzeylerden elimine ettiği gösterilmiştir • HPV ayrıca havadaki aerosolize MERS-CoV partiküllerini de elimine eder Otter et al. J Hosp Infect 2013;83:1-13. Goyal et al. J Hosp Infect 2014;86:255-9.

 35. Korunma ve Kontrol; CDC Önerileri • Negatif basınçlı solunum izolasyon odası yoksa hasta tek kişilik odaya alınmalı, kapı kapalı tutulmalı • Aerosol üreten işlemler süresince odadaki tüm personel FFP3 maske takmalı Infection control advice: Possible or Confirmed MERSCoV Cases MERS COV 28 June, 2013

 36. Aerosol oluşturacak prosedürler esnasındaalınması gerekli önlemler • FFP3 veya N95maske • Koruyucu önlük • Eldiven • Koruyucu gözlük kullanmalıdır • Bu işlemler havalandırması iyi olan (saatte 12-15 kez hava değişimi olan) tek kişilik odalarda yapılmalı • Kapalı sistem aspirasyon yapılmalı

 37. Aerosol Oluşturan İşlemler • Entübasyon, trakeostomi • Solunum yolu aspirasyonu • Non invaziv ventilasyon • Manuel ventilasyon • Kardiyopulmoner resüsitasyon • Bronkoskopi • Nebülizasyon

 38. Korunma ve Önlemler • Hasta odasına giren sağlık çalışanı ve ziyaretçi sayısı kısıtlanmalı ve enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda bilgilendirilmeli • Tıbbi gereklilik olmadıkça hastalar izolasyon odasıdışına çıkarılmamalı, zorunlu durumlarda cerrahi maske takılarak çıkartılmalıdır • Hastaya temas eden sağlık personeli temas sonrası 14 gün solunum semptomları yönünden takip edilmeli ve ateş, öksürük olması halinde çalıştırılmamalıdır Infection control advice: Possible or Confirmed MERSCoV Cases MERS COV 28 June, 2013

 39. Korunma ve Önlemler • MERS CoV tanılı hasta taburcu olduktan sonra infeksiyöz aerosollerin tam olarak uzaklaşmasını sağlamak üzere odaya mümkünse 24 saat hasta alınmamalıdır • (Negatif basınçlı oda değilse ve HPV ile dezenfeksiyon yapılmıyorsa) • Saatte 12-15 hava değişimi sağlanan odalarda 20 dakika beklendikten sonra temizlik yapılıp oda tekrar kullanılabilir http:// www. micro-blog.info/2014/05/mers-cov- a survival guide for you and your patiens Infection control advice: Possible or Confirmed MERSCoV Cases: 28 June 2013

 40. İzolasyon süresi ne kadar olmalıdır? • Hastaların ne kadar süre ile virüs yayabilecekleri bilinmiyor • Hasta semptomatik olduğu sürece ve semptomların düzelmesinden sonra en az 24 saat daha izolasyonuygulanmalı • Bazı hastaların (immün süprese, uç yaşlarda ve başka hastalığı bulunan) daha uzun süre virus yayabileceği göz önünde bulundurulmalı Infection prevention and control during health care for probable or confirmed cases of novel coronavirus (nCoV) infection, Interim guidance, 6 May 2013

 41. Hac ve Umre Ziyareti • DSÖ Önerileri: • Hac ve umreye gidecek olanların bilgilendirilmesi • Havalimanı, liman ve sınır kapılarında sağlık güvenliğinin arttırılması • CDC Önerileri: • >65 ve <12 yaştakiler • Hamileler • Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet, KOAH gibi kronik hastalığı olanlar • İmmün sistemi zayıf olanlar • Kanserli hastalar Bu kişilerin hac ve umre ziyaretlerinin bu yıl ertelenmesi Third Meeting of the International Health Regulations Emergency Committee concerning Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 25 September 2013 Hajj and Umrah, July 26, 2013 Update

 42. CDC Önerileri • Hac ve umreye gidecek olanların plan yaparkendoktorlarına danışmalarını • Hac ve umreye gidenler ortam gereği yoğun kalabalık içerisinde olacağından; bu kişilerin kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve hasta insanlarla temastan kaçınmalarını • Hac ve umre dönüşü 14 gün süresincekişinin ateş öksürük ve dispne açısından takip edilmesini öneriyor Hajj and Umrah, July 26, 2013 Update

 43. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Hastalık insandan insana bulaşabilmektedir • İmmünsüpresiflerde atipik semptomlar olabilir