slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ultrasonografi ve Doppler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ultrasonografi ve Doppler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Ultrasonografi ve Doppler - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Ultrasonografi ve Doppler. Ultrasonografi Fiziği. Ekleyen: Netlen.weebly.com. Ultrasonografi. Tüm tanısal USG uygulamaları:. .  Vücudun. farklı özelliklerdeki katmanları. arasındaki ara yüzey / sınırlardan yansıyan akustik enerjinin saptanması.  Bunların. görünür hale getirilmesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ultrasonografi ve Doppler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Ultrasonografive Doppler UltrasonografiFiziği Ekleyen: Netlen.weebly.com

  2. Ultrasonografi TümtanısalUSGuygulamaları:  Vücudun farklıözelliklerdekikatmanları arasındakiarayüzey/sınırlardanyansıyan akustikenerjininsaptanması Bunların görünürhalegetirilmesi

  3. KonuşmaPlanı Temelakustik  Cihazlar Görüntükalitesi Görüntülemedetuzaklar Yeniteknikler DopplerUSG

  4. TemelAkustik  Sesdalgaları,ortamı oluşturanmaddeyapı taşlarınınsınırlıhareketi ileyayılır Y ekseni=Basınç Xekseni=Zaman =eşdeğer2nokta arasızaman f=Birimzamandaki tamdöngüsayısı Helguera,M Hertz=Sn.de1döngü RumackCM 

  5. TemelAkustik 20-20000Hz(insan) 1500000-15000000Hz(tanısalUSG)   RumackCM Xekseni=Dalgaboyuvefrekansileilişkili Yekseni=Amplitüdveakustikgüçileilişkili

  6. SesYayılımı Ses(basınç)dalgaları,insanvücudunda longitudinalyöndeyayılırvepartikül hareketiyaratır  Hareketinhızınıortamınfizikselözellikleri, özellikledeortamınkompresyonadirenci belirler Bunuetkileyeniseortamın Yoğunluk Elastisitesi 1/YayılımHızı

  7. SesYayılımı

  8. Yankı USG’degörüntünün temeli  Parankimin tipikekosu Anekoik=Tümüile homojeniçyapı  Yapı sınırları Komşu2dokununses yayılımınakarşı davranışfarkları 

  9. Yankı Akustikempedans(Z)=YoğunlukXHız Zfarkınagöresınırdasestam/kısmen yansır  

  10. AraYüzEtkileşimleri Yansıma(“reflection”) Saçılma(“scattering”) Kırılma(“refraction”)   

  11. AraYüzEtkileşimleri www.usra.ca Yansıma(“reflection”)  Belirleyici faktörler: Z‘lerarasıfark(Y) Yansıtıcıyüzeyboyutu(Y) Yüzeydüzeni(Y) Çarpmaaçısı(maks.90ºde)    

  12. AraYüzEtkileşimleri StojlenA,www.om-sy.com Saçılma(“scattering”)  Yansıtıcıyüzeyboyutu, ‘danküçükse Heryöne Birbirlerinigüçlendirir veyazayıflatırlar “Speckle”(beneklenme)    

  13. AraYüzEtkileşimleri Kırılma (“refraction”)  Farklı seshızlarına sahiportamlararası sınırdayöndeğişikliği Snellkanunu: Sin1/Sin2=c1/c2 Helguera,M 

  14. AraYüzEtkileşimleri Kırılma (“refraction”)  Yanlış konum/ derinliktegösterim Sınıradiksesile AZALTILABİLİR  RumackCM

  15. OrtamİçiEtkileşim Absorbsiyon  Ortam içindeenerjininısıyadönüşümü Akustik enerjiningerçekleştirdiğiişsonucu

  16. ATENUASYON(Zayıflama) Yansıma  Saçılma Absorbsiyon  ATENUASYON BelirleyiciFaktörler: •Sesfrekansı •Ortam/larınfizikselözellikleri

  17. ATENUASYON Atenuasyonunölçülmesi  Akustik güç: Birimzamandaüretilenakustikenerji=Watt,W  Şiddet (İntensite): Birimalanbaşınaakustikgüç=Intensite,W/cm2  Atenuasyon miktarı: Farklıderinliklerdekisesşiddetlerikıyaslanır: Birbirlerineoranlarınınlogaritmikifadesi(dB) 10x(log10I1/I2) Örnek:Yüzeyde10,derindekinoktada0,1mW/cm2-30dB    

  18. ATENUASYON Su:0,00 Kan:0,18 Yumuşakdoku:0,70 Böbrek:1,00 Kemik:5,00 Hava:12,00dB/cm       www.usra.ca

  19. USGCİHAZI Aktarıcı(“Transmitter”)  Çevirici(“Transduser”) Alıcı(“Receiver”)veişlemci Görüntüoluşturucu Görüntükaydedici

  20. USGCİHAZI Aktarıcı(“Transmitter”)  Çeviriciyeenerji Belirlenmişaralarla,kısasüreliyüksekvoltaj   Çevirici(“Transduser”) ElektrikenerjisiAkustikenerji(puls)   Piezoelektrikmateryaller Alıcı(“Receiver”)veişlemci  Çeviriciyegelensinyallerisaptar,kompreseveamplifiyeeder  Görüntüoluşturucu  Gelensinyaliamplitüd(A),parlaklık(B)yadahareket(M) modundagösterir  Görüntükaydedici  Sabit/hareketligörüntülerikaydeder 

  21. USGCİHAZI-Aktarıcı Çeviriciyegöndereceğivoltajınüstsınırınıhasta sağlığıileilgilidüzenlemelerbelirler Üreteceğielektrikgerilimlerininarasındakisüreyi   üretileceksespulslarınınarasını Çeviriciden İncelenebilecekmaksimumderinliğibelirler: Birimzamandaüretilenpulssayısı(PRF) Sn.de1-10kHzarasıdırİkipulsarası6-60msn. SüreX1540m/snX0,5=Maksimumderinlik

  22. USGCİHAZI-Çevirici Piezoelektrikmateryal  farkındatitreşirSes Voltaj KompreseolduklarındaElektrik Bellibirspektrumdasesdalgalarıüretir: Temelfrekans+Dahayüksek/düşükf’larda= BANTARALIĞI 

  23. USGCİHAZI-Çevirici www.usra.ca Tekbirvoltajuygulamasıile2-3sikluslukses titreşimieldeedilir:SESPULSUZUNLUĞU Pulsuzunluğu1/Aksiyelrezolüsyon Pulsuzunluğu1/Probfrekansı   

  24. USGCİHAZI-Çevirici train-srv.manipalu

  25. USGCİHAZI-Çevirici www.usra.ca SesDemeti Yakınalan(Fresnelzonu):  Dalgalarıninterferanslarıilebasınçamplitüdleriheterojen UzunluğuTransduseryarıçapıvesesf    Uzakalan(Fraunhoferzonu): Birnoktadansonrabasınçazalmaya,demetgenişlemeyebaşlar  Fokalzon:  Üsttekiikizonunsınırınauyanbölge Lateralrezolüsyoneniyi  

  26. USGCİHAZI-Alıcı Time-GainCompensation(TGC): Dönenekolarıalır,güçlendirir,homojenleştirir, gösterimehazırlar: RumackCM

  27. USGCİHAZI-Alıcı DinamikAralık Transdüseredönengenişamplitüdaralığındakiekoların(1:1012= 120dB‘ekadar),monitörleringösterebileceği(35-40dB)aralığa “sıkıştırılması”: Gösterilebilenenyüksekveendüşükamplitüdlerinoranı“dynamic range”(dinamikaralık)olarakadlandırılırvedesibel(dB)olarak ifadeedilir Örnek:Dynamicrange=40dBGösterilebilenmin/maxamplitüd= 4 1/10   

  28. USGCİHAZI-Alıcı Dynamicrangeküçükekojenite değişiklikleriayırdedilebilir RumackCM

  29. USGCİHAZI-GörüntüGösterimi

  30. USGCihazı-GörüntüGösterimi B(“Brightness”)mod A.Stojlen,www.om-sy.com/ultrasound1.htm Sn.de16-60keztekrarlanırCanlı(“real-time”)görüntüleme

  31. GÖRÜNTÜKALİTESİ USG‘deGörüntüKalitesiKomponentleri: Temporalrezolüsyon Görüntüleme hızıileilişkili Kontrastrezolüsyon  Eko şiddetiileilişkiliveoranlı Derindengelencılızekolargüçlendirilir:gürültü  Düşüf“f”kullanılır Geometrik(spatial)rezolüsyon 

  32. GÖRÜNTÜKALİTESİ HangiandreouNJ,2003 Geometrik(spatial)rezolüsyon Birbirineyakın2noktanın“ayrı”görüntülenmesiileilgili Aksiyel(longitudinal,lineer)rezolüsyon Lateral(azimuthal)rezolüsyon Kesitkalınlığı(elevasyonal)rezolüsyon a) b) c)

  33. GÖRÜNTÜKALİTESİ AksiyelRezolüsyon Ses demeti doğrultusunda birbirinden ayırdedilebilen2nokta arasımin.mesafe A.R.f Sespulsuzunluğu! www.usra.ca

  34. GÖRÜNTÜKALİTESİ LateralRezolüsyon Ses demetineDİK, probuzuneksenine paraleldoğrultuda birbirinden ayırdedilebilen2nokta arasımin.mesafe fxFokuslama L.R. AR >LR www.usra.ca

  35. GÖRÜNTÜKALİTESİ KesitKalınlığıRezolüsyonu Yankının, sesdemetinintam ortatabakasındanDEĞİL,tüm kalınlığındangelmesinebağlı “ParsiyelVolümEtkisi” Küreselyapılardakenar bulanıklığı Transduseryapısıilebelirlenir; müdahaleedilemez RumackCM

  36. GÖRÜNTÜTUZAKLARI “Olmayanıvaredilebilir”:  Gürültü(yüksekkazanç) Reverberasyon Refraksiyon Yanlobartefaktı     “Olanyokedilebilir”:  Akustikgölge Uygunolmayankazanç(TGC)ayarı Kötügörüntülemeaçısı Yetersizpenetrasyon Kötürezolüsyon      “Olanınşekil/yeribozulabilir”:  Çokluyol(“multipath”)artefaktı 

  37. GÖRÜNTÜTUZAKLARI NEDEN? CihazteknolojisindekihatalıolabilenVARSAYIMLAR: “Tümyankılaranasesdemetindengelir” “Dönenheryankı,tekbiryansımadankaynaklanır” “Biryapınınderinliği,gönderilensesin”yankısının dönmesüresiiledoğrudanilişkilidir “İnsanvücudundaseshızıherdokudaaynıdır” “Sesdemetiveyankısıdoğrusalyolalır” “Akustikenerjihomojenşekildeatenueolur” 1. 2. 3. 4. 5. 6.

  38. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar Sesdemetiözellikleriileilişkilia.lar Çokluyansımalarileilişkilia.lar Hızdeğişiklikleriileilişkilia.lar Atenuasyonhatalarıileilişkilia.lar FeldmanMKetal.Radiographics2009    

  39. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar Sesdemetiözellikleri ileilişkilia.lar DemetGenişliğia. Uzak zonda Fokuslama! FeldmanMK,2009

  40. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar Sesdemetiözellikleri ileilişkilia.lar YanLoba. Uzak zonda Fokuslama! FeldmanMK,2009

  41. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar ÇokluYansımalarile ilişkilia.lar Reverberasyon “Kuyrukluyıldız” FeldmanMK,2009 RumackCM

  42. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar ÇokluYansımalarile ilişkilia.lar Aynaa. Çok yansıtıcıyüzey Görüntüduplikasyonu RumackCM

  43. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar HızDeğişiklikleriile ilişkilia.lar Hızabağlıdeplasman Yum.doku 1540m/sn Yağ1450m/sn Hava330m/sn Kemik4080m/sn RumackCM

  44. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar HızDeğişiklikleriile ilişkilia.lar Kırılma Hızları farklıikiortam Snellkanunu YanDuvarGölgesi  FeldmanMK,2009

  45. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar AtenuasyonHataları ileilişkilia.lar Akustikgölge Artmışses geçirgenliği Yetersizpenetrasyon (steatotikkaraciğer)

  46. GÖRÜNTÜTUZAKLARI- Artefaktlar Diğera.lar FeldmanMK,2009 “Ring-down”  Hava partiküllerince sarılısıvıdamlacığı

  47. ÖZELGÖRÜNTÜLEMETİPLERİ HarmonikGörüntüleme VücuttasesdalgasınınyarattığıKontraksiyon<Relaksasyon KontraksiyonlasıkışandokudadansiteHız(distorsiyon) Dahayüksekf‘larda,dahadüşükamplitüdlükatlar(harmonikler) oluşur ChoudhryS,2000   

  48. ÖZELGÖRÜNTÜLEMETİPLERİ HarmonikGörüntüleme Harmoniklerdeartefaktlarazalır,çünkü: Bellibirderinlikteoluşurlarveenfazladırlar:  Vücutönduvarınabağlıdistorsiyon(obesler!)&reverberasyondüşüktür  Temeldeanademetçeoluşturulurlar;yanloblarcaDEĞİL Frekanslarıyüksektir: DahakısapulssüresiAksiyelrezolüsyon DahadarfokalzonludalgalarLateralrezolüsyon ChoudhryS,2000  

  49. ÖZELGÖRÜNTÜLEMETİPLERİ HarmonikGörüntüleme THI- THI+

  50. ÖZELGÖRÜNTÜLEMETİPLERİ “Compound”Görüntüleme Tekyöndengelensesdemeti  İnterferans“Speckle”=Beneklenme Sesedikyüzeylernet,yanlardahasilik(kistduvarı)   Farklıyönlerden  SpeckleS/N Tümyüzeylernet   RumackCM