v gverkets anv ndning av tne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vägverkets användning av TNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vägverkets användning av TNE

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Vägverkets användning av TNE - PowerPoint PPT Presentation

nuri
212 Views
Download Presentation

Vägverkets användning av TNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vägverket Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata

 2. Vägverket Vägverkets användning av TNE • Positionering av TNE i dataförädlingskedjan • Nuläget • Pågående utvecklingar • Önskemål och krav • Framtid

 3. Grunddata hållning Informations Förädling (Presentation o Analys ) Datafångst Tjänste produktion Distrbution Användare Vägverket Dataförädling Presentation Användning

 4. Grunddatahållning Informations förädling Datafångst Vägverket GVT(Gemensamma Väg- o Trafikdata) Presentation Analys Trafik NVDB Vägnät NVDB- företeelser Broar VV- företeelser STRADA (olyckor) Belägg- ningar Tjäl skador Med flera…. Standard. gränssnitt Standard. gränssnitt

 5. Vägverket Hur får vi tillgång till Väg- och Trafikdata ? Detta sker genom att vi på ett enhetligt sätt läser ut GVT-data från den transparenta delen i GVT till två stycken utdatalagringsställen i ”Tillhandahållande-miljön”: • TNE (Geodatabas) • Lastkajen Observera att uttag för presentation i normalfallet ska gå mot denna miljö och ej mot grunddatabaserna.

 6. Grunddatahållning Informationsförädling = Tillhandahållande Vägverket GVT Positionering TNE Presentation Analys Transparent del NVDB Vägnät Tillämpning Tillämpning TNE NVDB- företeelser Tillämpning VV- företeelser ArcGIS Delmängd från grund-databaserna SS63700X Last Kaj Olyckor Trafik shp Bro Pers GeoDb Med flera nvd

 7. Vägverket Nuläget - Användning av TNE. Data. Data –sedan tidigare • NVDB-data; Vägnät och Företeelser • VV-företeelsedata. Statligt • Regionala VV-företeelsedata. Statligt • Tjälskade-data. Statligt Nya data. Sedan ungefär 1 år. • Trafikflödes-data. Statligt. • Brodata. Statligt. (Delmängd av allt grunddata) • Olycksdata. (Delmängd av allt grunddata) • Beläggningsdata. Statligt. (Slitlager, Lutning. Endast aktuella data)

 8. Vägverket Nuläget - Användning av TNE-Funktioner. Grundfunktioner och verktyg sedan tidigare • TNE Grundfunktionalitet • TNE Segmentation • TNE Selection Nya grundfunktioner och verktyg. Sedan ungefär 1 år. • TNE Import • TNE Export

 9. Vägverket Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Nya funktioner och verktyg • Lastkajen • Baseras nu helt på TNE för sina olika format. Nyttjar TNE Export. (undantag: interna nvd-formatet) • Nyttjar selektorfunktionalitet ifrån TNE-Selection för bl a urval av vägnätet. • Kontinuerlig uppdatering • NVDB på webb. Verktyg för att kunna titta på NVDB-företeelser i hela landet och rapportera in avvikelser. Även VV-företeelser kan hanteras. • NVDB-kub. Verktyg för att snabbt hitta och analysera avvikelser på ”makro-nivå”.

 10. Vägverket Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Nya funktioner och verktyg – Forts • SambandskontrollerVerktyg för att snabbt kunna få fram orimliga samband mellan olika företeelser. Ex: Motorväg ska ej ha hastighet = 50 km/h • Statistiskt urvalAnvänds för att göra kvalitetsuppföljningar på statligt, kommunalt och enskilt vägnät och dess företeelser. Verktyg som är byggt på selektorfunktionalitet i TNE. • AvvikelseberäkningKopplat till Statistiskt urval. Används för att få fram avvikelser mellan inmätta företeelser och de i produktionsdatabas.

 11. Vägverket Tillhandahållandemiljö Presentation / Analys datalager Informationsförädling Uttagsverktyg med dataförsörjning från TNE SS63700X Last - Kaj shp Pers GeoDb NVDB på webb Info om vägar Karta GeoDB IoV GeoDB/ TNE Klient-miljö GeoDB Selektor Selektor OLAP Info om vägar Kub OLAP NVDB Kub

 12. Vägverket Pågående utveckling – Kopplat till TNE Dataförsörjning till Prognos o Analysverktyg Nyttjar ny interimsfunktionalitet i TNE: • Segmentation/GeneraliseringInfört två nya regler: • % andel av sträcka. Ex: Viltstängselförekomst • Längsta sammanhängande längd. Ex: Vinterväghållningsklasser. • SegmentationPolygoner – inkl dess attribut – kan ingå i homogeniseringen. • Segmentation/GeneraliseringInfört fler Rankningar av olika företeelser. Ex: DriftklassEv problem ? Olika verksamheter kan ha olika syn på Rankning. Vem förvaltar ”Rankningdata” ?

 13. Vägverket Pågående utveckling – Kopplat till TNE; Forts… Stånga Används för att få fram underlag för upphandling drift och underhåll. Ska ersätta en motsvarande applikation som fanns i den gamla ”VDB-miljön”.

 14. Vägverket Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE • Produktionssättning av de delar som vi har i interimsversionen. Se ovan. • Förbättring av TNE Import. Vi nyttjar denna funktion idag och kommer att använda i utökad omfattning framöver. Dagens funktion kan förbättras, inte minst med avseende på prestanda. • Kunna hantera homogeniserade resultatet som en ”ny företeelse” som i sin tur kan ingå i en homogenisering.

 15. Vägverket Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; Forts… • Homogenisering från flera olika TNE-databaser. • Prestandaförbättring vid TNE Export. • ”Enterprise-version” av TNE-databasen… Se nästa sida

 16. Vägverket Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; forts ”Enterprise-version” av TNE-databasen… • Vi vill av prestanda-, användar- och logiska skäl kunna hantera flera olika uppsättningar av TNE.Ex: Man vill kunna ha läsning av TNE-data utan att bli störd av uppdatering/laddning av TNE-data och vice versa. Kanske ska ett speciellt dataslag finnas i en fysisk TNE-databas.Kan finnas olika uppdateringsfrekvens för olika dataslag.Samtidigt är det viktigt att man ser alla dataslag som en helhet (ett logiskt gemensamt datalager) varifrån man kan samköra/homogenisera alla data • Projekt pågår på VV, där Etapp 1 ska vara klar 30 nov i år.

 17. Homogeniseringar- DISA- Lastkajen(?)- ISA-uttag- Övriga långkörningar - ArcMap- ArcCatalog- Selektorn- Lastkajen(?)- m. m… - NVDB på webb- IOV- Övriga applikationer (ArcIMS m m) - Lagring av homogeniserat och återanvändbart data TNEförhomogenisering TNEutdatahomogenisering TNEförläsning TNEförapplikationer Replikering veckovis- allt data??? Replikering dagligen- allt data??? Replikering dagligen- allt data??? TNEladdning TNEladdning Spegling(?) TNETest - Enbart för uppdatering!- Uppdateras dagligen Replikering(?) För testladdning av nya företeelsetyper m m Vägverket Scenario

 18. Vägverket Framtida användning - TNE….. • Generellt • Utökat antal dataslag i TNE. Ex: Vägkapital-projektet • Dataförsörjning till och från TNE baseras på standardiserat format (Svensk standard) • Mer användning för verksamhetsbaserade uttags/analystillämpningar. På samma sätt som: Stånga, DISA (dispenser) • Ytterligare användning inom förvaltningen av vägnätsanknuten data. På samma sätt som: NVDB på webb, Sambandskontroller, NVDB-kub. • Samkörning av lägesanknutna data från olika datakällor, även externa. • Införande av standardiserade webb-tjänsteri TNE-miljön.Innebär att man kan komma åt TNE-data via anrop från applikationer. Dessa kan vara såväl interna som externa….

 19. Vägverket Slut på visningen !!!