rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia. Mgr. Monika Bosá. Štruktúra prezentácie:. Rodovo citlivá výchova Východiská pre rodovo citlivú prácu učiteliek a učiteľov Príklady aktivít občianskeho združenia EsFem v oblasti rodovo citlivej výchovy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia' - nubia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trukt ra prezent cie
Štruktúra prezentácie:

Rodovo citlivá výchova

Východiská pre rodovo citlivú prácu učiteliek a učiteľov

Príklady aktivít občianskeho združenia EsFem v oblasti rodovo citlivej výchovy

rodovo citliv v chova
Rodovo citlivá výchova

nie je špeciálny „nový“ predmet, ani „alternatívny prístup“.

Je spôsob práce, ktorý by mal byť uplatňovaný pri akejkoľvek pedagogickej činnosti.

ako taká nie je „alternatívou“, ale mala by byť „normou“.

vychádza z konceptu rodovej rovnosti a je zameraná na jej presadzovanie.

je nevyhnutnou súčasťou demokratickej, rešpektujúcej a tolerantnej školy.

politick v chodisk rcv
Politické východiská RCV

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - CEDAW (zák č 62/1987 Zb)

Odporúčanie RE „O rodovej rovnosti vo výchove“ (Odporúčanie č. 1281 z roku 1995)

nejasn pojmy rodovo citliv rodovo pecifick rodovo neutr lny
Nejasné pojmy: rodovo citlivý, rodovo špecifický, rodovo neutrálny
 • Rodovo citlivý prístup
  • taký, ktorý uplatňuje rodové hľadisko s cieľom zamedziť, predchádzať alebo odstraňovať rodovú diskrimináciu a posilňovať rodovú rovnosť.
  • vychádza z teoretických poznatkov o rode, ale zároveň zohľadňuje konkrétnu situáciu, v ktorej pracujeme.
slide6
RODOVO ŠPECIFICKÝ
  • využíva odlišný spôsob práce s dievčatami a chlapcami.
  • odlišný prístup k dievčatám a chlapcom nie je vždy aj rodovo citlivý.
  • vychádza z presvedčenia o tom, že dievčatá a chlapci majú odlišné potreby.
slide7
Rodovo citlivé definovanie potrieb dievčat a chlapcov
  • Je orientované na čo najširšie otvorené možnosti pre dievčatá a chlapcov bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu.
  • Zameriava sa na predchádzanie bariér vyplývajúcich z rodových stereotypov a predsudkov o ženskosti a mužskosti.
  • spája dva predpoklady:
   • Poznanie a porozumenie rodovým stereotypom
   • poznanie situácie konkrétnych dievčat a chlapcov, s ktorými pedagogicky pracuje V tejto rovine zohráva kľúčovú úlohu individuálny prístup
slide8
rovnaký prístup k dievčatám a chlapcom bez reflexie rodových vzťahov a rodových nerovností nezabezpečuje rodovú rovnosť.
  • Naopak: iba naďalej opakuje, prehlbuje a šíri „zavedené“ rodové stereotypy.
  • Takýto prístup je možné označiť za rodovo slepý.
  • nie je rodovo neutrálny, lebo je rodovými stereotypmi zaťažený.
slide9
ideálny postup výchovy k rodovej rovnosti načrtnúť v troch „štádiách“:

od rodovo stereotypnej a rodovo slepej výchovy

(súčasnej podoby výchovy a vzdelávania vychádzajúcej z a podporujúcej rodové stereotypy)

cez rodovo citlivú(vyrovnávajúcu bariéry spôsobené rodovými stereotypmi tak u dievčat ako aj chlapcov)

k rodovo neutrálnej (výchova v prostredí, kde rod nie je kategóriou znamenajúcou profesnú segregáciu, ani dichotómiu verejnej a privátnej sféry, ani zdrojom nerovnosti, kde výchova nie je zaťažená rodovými stereotypmi)

rodovo citliv pr stup nie len vo v chove
Rodovo citlivý prístup (nie len vo výchove)
 • Podmienka:
  • zohľadňovanie a reflexia rodových aspektov problému, na ktorý je zameraný.
 • Ciele:
 • zamedziť a predchádzať rodovej diskriminácii.
 • otvárať možnosti uplatnenia - sloboda vo voľbe životných dráh
 • dosiahnuť rodovú rovnosť

Rodovo citlivý prístup musí byť striktne nediskriminačný aj v iných oblastiach (vek, zdravotný stav, sociálna, etnická príslušnosť, …).

rodovo citliv pr stup ako mainstreaming
Rodovo citlivý prístup ako mainstreaming
 • Inštitúcia školy - symbolická rovina organizácie práce, prostredia, deľby úloh, zdrojov a benefitov
  • vytvára rámec, v ktorom sa výchova odohráva.
  • je súčasťou skrytého kurikula školy.
  • Predstavuje východisko pre obsahy výchovy a vzdelávania a zároveň ich potvrdzujú, alebo spochybňujú.
 • Rodovo citlivé učiteľky a učitelia
 • Rodovo citlivé kurikulá
 • Rodovo citlivé učebnice
 • Rodovo citlivý jazyk

V ideálnom prípade je rodovo citlivá výchova realizovaná v rodovo citlivej škole.

n roky na u ite ky a u ite ov
Nároky na učiteľky a učiteľov:

Rodovo citlivé metódy práce.

Demokratický a tútorský prístup učiteľky a učiteľa

Otvorenosť a tolerancia.

Dôsledná reflexia osobnej rodovej identity a porozumenie rodovej problematike sú nevyhnutným predpokladom úspešnej rodovo citlivej práce.

Rodovo stereotypné postoje sa nevyhnutne prejavia a negatívne ovplyvnia pedagogickú prácu. Aj z tohto dôvodu nie je možné úspešne aplikovať rodovo citlivú výchovu bez predchádzajúceho vzdelávania pedagogického zboru.

Rodovo citlivý prístup nie je možné direktívne stanoviť. Je však možné motivovať preň. To je úlohou vedenia školy, ale aj štátnych vzdelávacích a výchovných politík.

uprednostni kooperat vny sp sob pr ce pred konkuren n m
Uprednostniť kooperatívny spôsob práce pred konkurenčným

kooperácia

podporuje spolupatričnosť v skupine, ochotu pomáhať a priateľstvá

vytvára podporujúce prostredie

redefinuje vzťahy závislosti, učí spoliehať sa na druhých

učí distribuovať zodpovednosti a právomoci

učí diskutovať a hľadať riešenia v diskusiách, vytvárať konsenzus.

pripravuje na zmysluplnú (nestereotypnú) deľbu práce,

pripravuje na potrebu akceptácie iných stanovísk a podporuje toleranciu.

konkurenčné spôsoby práce (súťaže)

môžu viesť k segregácii

vytvárajú zbytočné hierarchie

predstavova dejiny s d razom na hist riu emancipa n ch hnut men n
Predstavovať dejiny s dôrazom na históriu emancipačných hnutí menšín

prezentujeme významné osobnosti tak, aby sa deti mohli s nimi identifikovať

Významné ženské osobnosti z najrôznejších oblastí ľudského snaženia majú dostať priestor v odborných predmetoch, nie len na hodinách histórie.

Poukazovať na prínos žien k rozvoju svetového poznania a kultúry

Prezentácia feminizmu a ženského hnutia ako nezastupiteľných zdrojov ľudského pokroku a presadzovania ľudských práv.

vyv enos v pr stupe k diev at m a chlapcom
Vyváženosť v prístupe k dievčatám a chlapcom

Úlohy a aktivity pre dievčatá a chlapcov neprideľujeme stereotypne

Priestor, ktorý dostávajú dievčatá a chlapci je rovnocenný

Rozdeľujeme pozornosť medzi dievčatá a chlapcov rovnomerne

podporova sebavedomie det
Podporovať sebavedomie detí

Je nevyhnutné podporovať u dievčat sebavedomý prejav, asertivitu, iniciatívu, ambície

Podporovať u chlapcov ich schopnosť vyrovnávať sa s emóciami, prejavovať city,....

Vždy však vychádzame zo špecifických situácií a potrieb detí, nepristupujeme k nim ani v tomto prípade paušálne ako členkám skupiny dievčat alebo chlapcov, ale zohľadňujeme ich individuálne prejavy.

Dbáme na to, by sme „neopravovali“ vyjadrenia detí – rešpektujeme ich formulácie a neupravujeme ich do „správnej“ formy, alebo znenia, nepo(d)súvame význam toho, čo hovoria, ak chceme ich vyjadrenia doplniť, vyžiadame si súhlas a uistíme sa, či sme správne porozumeli tomu, čo deti vyjadrili.

pripravenos poskytn pomoc
Pripravenosť poskytnúť pomoc

V prípade, že nastane situácia, keď sú deti vystavené diskriminácii alebo násiliu je súčasťou rodovo citlivého prístupu..

V prípade krízových situácií konzultujeme naše kroky s dieťaťom, alebo o nich dieťa aspoň informujeme.

Posilnenie dieťaťa a nepreceňovanie vlastných síl sú súčasťou každého opatrenia. Pokiaľ je to možné, vždy požiadame o pomoc odborníčky a odborníkov.

rodovo citliv v chova1
Rodovo citlivá výchova

špecifický spôsob práce s dievčatami a chlapcami uplatňovaný v situáciách rodovej nerovnosti.

Zohľadňuje rodovo špecifické potreby dievčat a chlapcov vystavených rozdielnej socializácii a rodovej asymetrii v spoločnosti.

Vyžaduje individuálny prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči chlapcom a dievčatám, mužom a ženám.

predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a smeruje k jeho čo najdôslednejšej eliminácii.

Preto nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové stereotypy, ale je nevyhnutné pomáhať deťom, aby rodové stereotypy identifikovali, reflektovali a ponúkať alternatívne (nestereotypné) vzory mužskosti a ženskosti, tematizovať spoločenské nerovnosti .

slide21
Tvorba koncepčných a metodických materiálov z oblasti RCV

Gender mainstreaming a plány rodovej rovnosti v školskom prostredí

Výskum

Poradenstvo a konzultácie

hodnotenia
Hodnotenia

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európ, v Bratislave zaradená medzi záverečné. odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.

Vrámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo  v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku“. Náš projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov je tu zaradený ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.

credu
CREdu:

Výskumné a analytické pracovisko

Vzdelávacie a konzultačné centrum

Feministická knižnica v Prešove

slide25
Ďakujeme všetkým donorom, partnerským organizáciám, učiteľkám a učiteľom, s ktorými sme sa pri tejto práci stretli, ale hlavne dievčatám a chlapcom za ich záujem, inšpirujúce otázky a obohacujúce podnety.
ad