psykoser hos eldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykoser hos eldre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykoser hos eldre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Psykoser hos eldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

Psykoser hos eldre. Eivind Aakhus Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet Mars 2004. Disposisjon. Noen psykiatriske begreper Epidemiologiske data Årsaker til psykose Biologiske aspekter ved psykose Psykoser ved demens Utredning Behandlingsstrategier. Noen psykiatriske begreper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Psykoser hos eldre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykoser hos eldre

Psykoser hos eldre

Eivind Aakhus

Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet

Mars 2004

disposisjon
Disposisjon
 • Noen psykiatriske begreper
 • Epidemiologiske data
 • Årsaker til psykose
 • Biologiske aspekter ved psykose
 • Psykoser ved demens
 • Utredning
 • Behandlingsstrategier
noen psykiatriske begreper
Noen psykiatriske begreper

Tilstand der tanker, affektiv respons, evne til å erkjenne det virkelige og evne til å kommunisere med og forholde seg til andre er tilstrekkelig forstyrret til i stor grad å påvirke evnen til å forholde seg til virkeligheten

Gal overbevisning, basert på feilaktig slutning om den ytre virkelighet, som fastholdes på tross av objektive og åpenbare bevis som tyder på det motsatte og som ikke deles av andre medlemmer av samme kultur

Psykose

Vrangforestillinger

Tvangstanker

Hallusinasjoner

Illusjoner

Paranoide forestillinger/vrang-

Varige og tilbakevendende tanker eller impulser som ikke kan fjernes fra bevisstheten ved fornuft. Tvangstanker er ufrivillige og ego-dystone

Feilaktig sensorisk opplevelse som opptrer under fravær av ytre stimuli av den sensoriske modalitet som er involvert

Mistolking av reelle ytre objekter

Økende grad av forestillinger om forfølgelse, selvhenføring og storhetsideer

epidemiologiske data
Epidemiologiske data

Regier et al;Arch Gen Psychiatry 1988

forekomst av psykiatriske lidelser i en svensk populasjon 70 85 r h70
Forekomst av psykiatriske lidelser i en svensk populasjon 70-85 år - H70

Demensdiagnostikk etter ICD9 Diagnostikk av depresjon, angst og psykotisk lidelse hos ikke-demente etter DSM-III-R

I Skoog: Acta Psychiatr Scand 2004

forekomst av psykoser hos ikke demente 70 85 r
Innsamlingsperiode 1971~2000 (pågående), noe varierende inklusjonskriterier.

N70=392, N75=303, N75=206, N81=160, N83=116, N85=494

I Skoog: Acta Psychiatr Scand 2004

Forekomst av psykoser hos ikke-demente 70-85 år
rsaker til psykose hos eldre
Årsaker til psykose hos eldre
 • Aldring hos pasienter med tidlig schizofreni
 • Sent debuterende schizofreni (parafreni)
 • Affektive lidelser med psykose (mani/depresjon)
  • primær/sekundær
 • Pasienter med cerebrocaskulære lidelser
  • MID med psykose, ”Multi-infarct disease”
  • Slag
 • Demens med psykose (AD, LBD, PD+, FTD)
 • Andre årsaker
andre rsaker til psykose
Andre årsaker til psykose
 • Delirium/toksiske tilstander
  • Interkurrent sykdom infeksjoner(UVI!), hypoksi, metabolske forstyrrelser, rus, intoksikasjoner, bivirkninger
 • Hodeskader
 • Ekspansive prosesser
 • Epilepsi (primær og sekundær)
forekomst av psykotiske symptomer ved ulike former for demens
Forekomst av psykotiske symptomer ved ulike former for demens
 • Vrangforestillinger mest vanlig psykotisk symptom ved alle former for demens (med unntak av DLB)

AD:Alzh sykdom, FTD:Frontotemporallappsdemens DLB: Demens med Lewy Bodies, PD:Parkinson’s sykdom, PD: Progressiv supranucleær parese, CBD:Corticobasal degenerasjon Cummings 2003

forekomst av psykose under progresjon av alzheimer s sykdom
Forekomst av psykose under progresjon av Alzheimer’s sykdom
 • Psykose sjelden i tidlig fase.
 • Totalt 40-65%
  • vrangforestillinger 30-50%
  • hallusinasjoner

10-20%

Percent of patients exhibiting psychotic symptoms classified according to Clinical Dementia Rating (CDR) scale stage Cummings 2003

biologiske aspekter ved psykose ved alzheimer s sykdom
Biologiske aspekter ved psykose ved Alzheimer’s sykdom
 • Psykose hos AD relatert til polymorfisme på D1 og D3 reseptorer Holmes et al: J Neurol Neurosurgery Psychiatry 2001
  • Polymorfisme D3 også assosiert med sent debuterende schizofreni
 • AD+P - en egen genetisk fenotype?

Sweet et al: Molecular Psychiatry 2003

  • Tendens til øket forekomst med økende progresjon, men ikke mer enn 40-60%
  • AD+P har større grad av kognitiv svikt og raskere kognitiv forverring
  • Sterk assosiasjon mellom hallusinasjoner og aggresjon

Årsland et al: Am J Psychiatry 1996

biologiske aspekter ved psykose ved alzheimer s sykdom ii
Biologiske aspekter ved psykose ved Alzheimer’s sykdom II
 • 3 subgrupper av AD? Lyketsos et al: Int J Geriatr Psychiatry, 2001
  • 1. Få NP-symptomer, 2. Stemningssymptomer,

3. Psykose

 • Limbisk dysfunksjon?

DLPFC

Svekket

korreksjon

Limbisk

dysfunksjon

Forstyrret

oppfatning

om trussel

Paranoia/

Forfølgelses-

forestillinger

Forhistorie

biologiske aspekter ved psykose hos eldre
Biologiske aspekter ved psykose hos eldre
 • Øket forekomst av psykoser ved hørsels- og/ eller synssvekkelse
 •  CSF-volum,  lesjonsvolum (vaskulært f.o.f)
 • Basalgangliekalsifikasjon - øket risiko for psykose hos ikke-demente? (64% vs 19%)

Östling et al: Int J Geriatr Psychiatry 2003

 • Forandringer i hjernens størrelse
 • Forandringer i cytoplasmaets sammensetning
forhold med betydning for medikamentell behandling
Forhold med betydning formedikamentell behandling

Spesielle forholdsregler vedrørende

 • valg av medikament
 • dosering
 • interaksjoner
 • forventet halveringstid og steady state

): Øket oppmerksomhet på psykiatriske/somatiske symptomer som bivirkninger av medikasjon i forhold til yngre!

medikamentell rsak til psykose visuelle hallusinasjoner
Antihypertensiva

Propranolol

Digitalisglykosider

Antiparkinsonmidler

Analgetika

NSAIDS, Salicylater, Opiater

Antiepileptika

Karbamazepin, Fenytoin, Clonazepam,

Benzodiasepiner

Antikolinergika

Antidepressiva

TCA

Antipsykotika(!)

Høydose (fentiaziner)

Antibiotika

Tetracycliner, antimalariamidler, sulfonamider, cefalosporiner

H2-blokkere

Cimetidin

Hormonregulerende midler

corticosteroider, thyroxin

Andre

Baclofen, Disulfiram

Utdrag fra Coffey/Cummings: Textbook of Geriatric Neuropshychiatry, APP 2000

Medikamentell årsak til psykose/visuelle hallusinasjoner
utredning
Når?Hvordan?Hvorfor?

Observasjonsrapporter

sykehjem/hjemmesyke-pleie/pårørende

Legeundersøkelse

vanlig legeu.s med fokus på nevrologi/cardiologi

kritisk gjennomgang av aktuell medikasjon

Kartlegge pårørendes situasjon

Laboratorieprøver

Bred blodprøvescreening inkl. Thyroidea/B12

Urinstix

Bildediagnostikk

CT Caput/MR Caput?

EEG?

Tester

GDS, MADRS

MMS

Utredning
behandlingsstrategier i
Behandlingsstrategier I
 • Medikamentelle strategier
  • Medikamentseponering?Dosejustering?
 • Medikamentvalg må bestemmes av
  • resultat av utredning
  • interaksjonsprofil til de medikamentene pasienten bruker
 • Hovedregel: ”Go low , go slow”
 • Angstdempende medikasjon?
  • Kortvarig, unngå bzd med lang halveringstid
 • Antipsykotisk medikasjon
  • Unngå medikamenter som øker risiko for hypotensjon, fall, delir ( f.o.f anticholinerg medikasjon)
  • 1. valg Risperdal, Zyprexa?, Seroquel
behandlingsstrategier ii
Behandlingsstrategier II
 • Psykoser ved demens
  • AD som over, men NB! Zyprexa
  • Demens med Lewy legemer
   • Dokumentert symptomreduksjon ved behandling med cholinesterasehemmer (Exelon)
 • Psykoser ved Parkinson’s sykdom
  • Dosejustering dopaminagonister
  • Nevroleptika med liten grad av EPS (Leponex, Seroquel)
 • Psykoser ved epilepsi
  • Antiepileptisk behandling når psykose som ictalt fenomen
  • Antipsykotisk behandling når psykose som interictalt fenomen
behandlingsstrategier iii
Behandlingsstrategier III
 • Psykoser ved depresjon
  • ECT ofte førstevalg
  • Antipsykotisk behandling+antdepressiv behandling
 • Psykoser ved mani
  • ECT veldokumentert effekt, lite brukt (krever frivillighet)
  • Antimanisk behandling
   • Litium, Zyprexa som høydose?
 • Psykoser ved delir
  • Finne og korrigere utløsende årsak
behandlingsstrategier iv
Behandlingsstrategier IV
 • Psykososiale behandlingsstrategier
  • Tilnærming til den psykotiske pasient
   • Aksepter forestillingen, men gå ikke inn i den
   • unngå krangel, ironi
   • Bevar varme i omgang med pasienten
   • Unngå ”skjulte” allianser mellom familie og helsevesen
   • Spill med åpne kort
  • Tilnærming til familien
   • Familien er antagelig viktigste omsorgspersoner
   • Psykose og adferdsproblemer utgjør en av de største risikofaktorene for psykiatrisk sykdom hos pårørende
   • Informasjon om sykdommen -planlegg felles løp
   • Kan de lære noe om tilnærming til den psykotiske pasient?