mobilne komunikacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOBILNE KOMUNIKACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOBILNE KOMUNIKACIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

MOBILNE KOMUNIKACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

MOBILNE KOMUNIKACIJE. 8. Model kanala. Fizikalni utjecaji kod propagacije radio vala. 2. Refleksija Na granici dva medija s različitim elektrodinamičkim svojstvima dio vala se reflektira, a drugi dio prolazi u drugo sredstvo (refrakcija)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MOBILNE KOMUNIKACIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mobilne komunikacije

MOBILNE KOMUNIKACIJE

8. Model kanala

fizikalni utjecaji kod propagacije radio vala
Fizikalni utjecaji kod propagacije radio vala

2

 • Refleksija
  • Na granici dva medija s različitim elektrodinamičkim svojstvima dio vala se reflektira, a drugi dio prolazi u drugo sredstvo (refrakcija)
  • Kut refleksije je pri tome jednak upadnom kutu, a upadni i reflektirani val leže u istoj ravnini s okomicom na granicu između dva medija
  • radio valovi se reflektiraju od slojeva ionosfere i troposfere, površine Zemlje, objekata (zgrada, automobila, itd.)
 • Difrakcija
  • Na preprekama dolazi do difrekcije ili ogiba radio vala, što omogućava prijem i iza prepreke
  • Val je pri tome prigušen, a veličina gušenja ovisi o veličini i obliku prepreke te valnoj duljini vala
slide3

3

 • Refrakcija
  • Promjena smjera EMV-a zbog promjene elektrodinamičkih svojstava medija
 • Disperzija (raspršenje)
  • Nastaja kod istovremene pojave refrakcije, difrakcije i refleksije (obično na nepravilnim objektima, na hrapavim površinama i sl.)
 • Apsorpcija
  • Gubici energije EMV-a zbog pretvaranja u drugi oblik (npr. toplina) pri prolasku kroz tvari (npr. na kapljicama kiše, kod prolaska kroz zid ili neku drugu prepreku)
 • Interferencija
  • Nastaje kada se dva ili više valova iste frekvencije i polarizacije šire istovremeno kroz neki medij
  • Na prijemnoj anteni polja tih valova se superponiraju
  • Pri tome osnovni val može biti pojačan (ako su razlike u fazama približne cijelom broju valnih duljina) ili prigušen (ako su razlike u fazama približno jednake neparnom broju polovina valnih duljina
  • Ako interferiraju dva vala iste frekvencije, ali iz različitih izvora (Istokalna interferencija) smetajući signal može ugroziti komunikaciju korisnim signalom (kod projektiranja mreže odašiljača o tome se posebno mora voditi računa)
slide4

4

 • Feding (eng. fading)
  • Pojava promjene jakosti polja na mjestu prijema
  • Može nastati zbog:
   • Višestaznog prostiranja radio vala
    • Refleksije vala od tla i objekata- izraženo kod mobilnih komunikacija
    • Pojava stepenastog indeksa refrakcije u atmosferi koja dijeli radio val na više zraka koje putuju različitim putanjama (često za ljetnjih večeri)
   • Apsorpcije na kapljicama kiše, magle snijega
    • Raste s frekvencijom, izraženo iznad 1GHz
    • Raste s intezitetom padavina i duljinom trase radio vala obuhvaćenom padavinama
slide5

5

 • Feding može biti
  • frekvencijski selektivan - značajno gušenje užeg frekvencijskog područja
   • Usljed višestaznog prostiranja
   • Stvara probleme širokopojasnim sustavima
  • Frekvencijski neselektivan – podjednako gušenje šireg frekvencijskog područja (flat fading)
   • Usljed padavina
   • Uzima se u obzir pri projektiranju veze u GHz-nom području preko meteoroloških podataka o padavinama
 • Razlikuje se kratkotrajni (brzi) i dugotrajni (spori) feding
mobilne komunikacije zna ajke propagacije vala
Mobilne komunikacije – značajke propagacije vala

6

 • Veza točka-površina
 • Ruralna područja- LOS sa refleksijom od tla
 • Urbana područja – LOS sa refleksijom od tla i susjednih objekata, refrakcijom difrakcijom, ali i non-LOS (NLOS)
 • Visina antene
  • bazna postaja – visine 30-tak metara
   • omni-direkciona – kružni horizontalni dijagram zračenja
   • sektorske antene – horizontalni kut usmjerenosti 600 ili 1200
  • mobilna postaja - 1.5 do 3 metra, neusmjerena
slide7

7

 • Problem prepreka
  • zgrade, kuće reda veličine nekoliko metara do nekoliko desetaka metara
  • drveće i grupa drveća
  • prepreke su reda veličine ili veće od valne duljine radio vala (za VHF područje  je reda nekoliko metara, za UHF područje  je reda nekoliko decimetara) - mogu blokirati signal ili reflektirati ga
  • reflektirani signal može doprijeti do antene mobilne postaje po više staza (multipath propagacija) uz direktni signal
 • Posebnosti propagacije u mobilnim vezama
  • Sjena -smanjenje snage signala iza prepreke
  • efekt višestaznog prostiranja
   • može uzrokovati gušenje i izobličenje signala
   • ili postojanje signala u sjeni (reflektirani signal od neke prepreke)
  • Dopplerov efekt – pomak radne frekvencije
   • mobilna postaja se kreće u odnosu na radio val
polje kao funkcija vremena i prostora
Polje kao funkcija vremena i prostora

8

 • Polje nije konstantno u vremenu
  • Zbog promjena temperature, vlažnosti, tlaka mijenjaju indeks refrakcije, a padavine unose gušenja na višim frekvencijama. Jakost polja na prijemnoj anteni oscilira u odnosu na proračunato polje u uvjetima prostiranja u slobodnom prostoru
  • Promjene polja predstavljaju se statističkim veličinama – modeliraju se teorijskim razdiobama (promjene polja u vremenu obično Gaussovom)
 • Polje se mijenja prostorno
  • Važno kod sustava točka-površina. Kod mobilnih komunikacija mobilna postaja prolazi kroz područja s različitim uvjetima propagacije radio vala
  • Osigurava se određeni postotak pokrivanja lokacija s minimalno potrebnom jakošću polja (npr. 90% lokacija)
  • Raspodjela ovisi o tipu terena i okoliša (ruralno, prigradsko, gradsko) i modelira se empirijskim modelima
vi estazna propagacija
Višestazna propagacija
 • U mobilnim komunikacijama na antenu mobilnog uređaja u pravilu dolazi signal iz više smjerova - usljed višestazne propagacije (multipath propagation).
 • Uzroci su refleksije od tla i od okolnih objekata koji okružuju mobilnu postaju.
 • Za analizu i projektiranje veze koriste se statistički modeli varijacije anvelope signala.
slide10
Dva ekstremna scenarija

Uz jak direktni signal (line-of-sight LOS) postoji više slabijih uslijed višestaznog prostiranja

otvorena cesta, trgovi i ostala mjesta sa dobrom vidljivosti prema baznoj postaji

varijacija anvelope signala modelira se sa Rice-ovom distribucijom

Više slabijih signala dolazi na antenu mobilne postaje, ali nema direktnog signala (NLOS)

područje sa visokim zgradama, na cesti kroz šumu

varijacija anvelope signala modelira se sa Rayleigh-ovom distribucijom

10

riceov fading
Riceov fading
 • Ako uz više signala slabije snage (različite refleksije) na prijemnu antenu stiže i jedan snažan signal (direktni val) -LOS uvjeti propagacije, tada govorimo o Rice-ovom fadingu
 • Anvelopa signala, r,ima Riceovu distribuciju
  • gdje je I0 Basselova funkcija nultog reda
 • Uz a = 0 (nema direktnog signala) ova funkcija prelazi u Rayleighovu
 • Uz veliki a (jedan dominantni signal) ova funkcija prelazi u Gaussovu
rayleighov fading
Rayleighov fading
 • Nema dominantnog vala, nego više slabijih komponenti iz različitih pravaca – NLOS uvjeti
 • Anvelopa signala, r, ima Rayleighovu raspodjelu, odnson gustoću vjerojatnosti
 • U ovom slučaju očekivanje (srednja vrijednost) jakosti signala je značajno manja od one kod propagacije u slobodnom prostoru, s dubokim fedinzima (od 20-30 dB)
karakteristike varijacije signala
Karakteristike varijacije signala

Signal e(t) se može prikazati kao suma sporih ili dugoročnih (long-term) varijacija m(t) i brzih (short-term) varijacija r0(t)

Spore varijacije, m(t) se izdvajaju iz ukupnog signala niskopropusnim filtriranjem koje se primjenjuje na uzorke signala izmjerene na trasi duljine nekoliko desetaka  (20-40 ) (small area)

za 900 MHz ( =0.33m) vezu to znači 7-14 m

za lokaciju x to je lokalno očekivanje m(x)

promjene lokalnog očekivanja promatraju se na trasi duljine od 100m do 2 km

15

slide17
Eksperimentalno je utvrđeno da lokalno očekivanje m(t), odnosno m(x) slijedi log-normalnu raspodjelu. To znači da ako se izrazi u logaritamskom mjerilu

M(x) će imati normalnu raspodjelu

Standardni propagacijski modeli ne daju informaciju o brzim promjenama, nego daju medijan E(M(x)) i standardnu devijaciju Lpromjene lokalnih očekivanja M(x)

Promjene lokalnog očekivanja promatraju se na trasi duljine od 100m do 2 km

Brze promjene se promatraju na malom područjui imajuRayleighovu ili Riceovu distibuciju

17

slide19
Kod kretanja mobilnog uređaja brzinom v uslijed Dopplerovog pomaka mijenja se frekvencije ovisno o kutu , brzini vozila i valnoj duljini

sa maksimumom

Kod N radio valova koji pristižu na prijemnu antenu pod kutem n

19

dopplerov efekt
Dopplerov efekt
 • pri tome anvelopa signala se ne mijenja, ali se mijenja frekvencija (npr. na 1.8 GHz uz brzinu auta 100 km/h promjena frekvencije je do 166.7 Hz, na 900 MHz promjena frekvencije je do 83.3 Hz )
refleksija iz smjera kretanja
Refleksija iz smjera kretanja
 • Kod pojave refleksije od zgrade iz smjera kretanja automobila
 • rezultat je stojni val amplitude koja varira od 0 do 2e0
dvije refleksije
Dvije refleksije
 • U slučaju da dva reflektirana signala podjednakih amplituda dostižu antenu mobilnog prijemnika pod kutevima 00 i i rezultantni signal je
 • uz x = t v vidimo da postoji i amplitudna i frekvencijska promjena ovisna o brzini mobilnog uređaja. Amplituda signala se mijenja sa kosinusom a frekvencija promjene je dana s
vi estruke refleksije
Višestruke refleksije
 • Općenito višestruke refleksije mogu pristizati iz različitih pravaca
frekvencijski selektivan feding
Frekvencijski selektivan feding
 • Kod uskopojasnog signala sve frekvencijske komponente kasnit će na prijemnu antenu sa podjednakim faznim kašnjenjem i u slučaju višestaznog prostiranja - flat fading.
 • Za širokopojasni signal razlike u fazi koje su proporcionalne mogu za dvije frekvencijske komponente biti i nekoliko radijana.
 • Signal koji zauzima veći frekvencijski pojas bit će izobličen - frekvencijski selektivan feding i u slučaju višestaznog prostiranja uzrokovat će neuniformni frekvencijski odziv.
slide30
Minimalni frekvencijski pojas na kojem se ne pojavljuje selektivni feding naziva se pojas koherencije.
 • U multipath slučaju osim kašnjenja pojedine komponente (eha) potrebno je znati i kut pod kojim dostiže prijemnu antenu.
 • U slučaju digitalnog signala replike koje stižu sa kašnjenjem uzrokuju intersimbolnu interferenciju koja povećava vjerojatnost pogreške. Povećanje snage ovdje ne pomaže već se uvode ekvalizatori.
modeliranje kanal a
Modeliranje kanala
 • Radio kanal kod višestaznog prostiranja se može modelirati kao linearni vremenski promjenjivi filtar sa impulsnim odzivom
 • Na ovakav način može se razmatrati kanal deterministički uz poznavanje terena i objekata koji uzrokuju refleksije
slide33
Međutim zbog složenosti problema obično se to rješava statistički uz poznavanje PDF-a varijabli od značaja (,t,f, )
 • U praksi se koriste tri jednostavne funkcije
   • Pofil kašnjenja snage - power delay profile (PDP)
   • Frekvencijska korelacijska funkcija
   • Funkcija raspršenja (scattering)
 • PDP- Ph() daje distribuciju amplituda i kašnjenja primljenih refleksija
profil ka njenja snage pdp
Profil kašnjenja snage - PDP

PDP za prigradsko naselje

slide35
Iz PDP funkcije Fourierovom transformacijom se dobija frekvencijska korelacijska funkcija
 • Korelacija između dvije frekvencije razmaknute za f ovisi o mnogo faktora, između ostalog i upotrebljenoj modulaciji.
 • Pojas koherencije se obično definira kao područje frekvencija unutar kojega je korelacijasignala veća od 0.9 (ili 0.5)
 • Unutar pojasa koherencije signali će biti podjednako prigušeni – nema selektivnog fadinga
funkcija raspr enja
Funkcija raspršenja
 • Funkcija raspršenja predstavljena je matricom S(,)
 • Daje kašnjenja i Dopplerov pomak (ili kut pristizanja) za refleksije pristigle na prijemnu antenu
 • Propagacijski kanal možemo klasificirati prema
   • Frekvencijskoj disperziji: spore i brze promjene
   • Vremenskoj disperziji: frekvencijski selektivni i neselektivni kanali
slide41

Primjer 2.

 • Primjer:
   • f = 900 MHz
   • v = 40 km/h
   • A) neusmjerena antena
   • B) usmjerena antena sa kosinusnim dijagramom zračenja
   • udaljenost od odašiljača 10 km
   • udaljenost od reflektora 1 km
   • udaljenost od “raspršivača” 100 m
   • Amplitude pojedinih komponenti bit će iskazane relativno u odnosu na direktni signal
slide43

PDP modeli

 • COST 207 preporuča modele za digitalne mobilne sustave (pogotovo GSM)
   • trokutastu distribuciju log snage u odnosu na kašnjenje za različite tipove područja
 • Modelsa negativnom eksponencijalom
   • daje vjerojatnost pristizanja refleksije u ovisnosti o kašnjenju
slide44

COST 207 PDP modeli

Typical case for rural (nonhilly) area (RA)

hilly