Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Netwerkschool Sint Lucas 2011-2012… PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Netwerkschool Sint Lucas 2011-2012…

De Netwerkschool Sint Lucas 2011-2012…

136 Views Download Presentation
Download Presentation

De Netwerkschool Sint Lucas 2011-2012…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De Netwerkschool SintLucas 2011-2012… Dia 1

 2. VijfNetwerkscholen ROC Twente ROC Nijmegen ROC Eindhoven Helicon SintLucas Dia 2

 3. START in september 2010: Hoe ziet de NetwerkschoolervoorSintLucas en de afdelingMediavormgeveruit? ? Dia 3

 4. Dia 4

 5. START team MV verdeeldover 6 werkgroepen: • ICT • Digitalisering curriculum • Professionalisering • Leren& Werken • Communicatie • Flexibilisering & Maatwerk Dia 5

 6. Design4all Curriculumontwikkeling en implementatie Dia 1

 7. DOELenNetwerkschool: -er Beteronderwijs met dezelfdekosten (of minder) 1. Virtueel 365 dagen open 2. (Meer) leren van elkaar en met elkaar: studenten, docenten, bedrijven & HBO 3. (Meer) inspelen op de behoefte van student en medewerkers Met ICT toepassingenalsspeerpunt (achterstandinlopen) Dia 7

 8. MAGIE doel: De Student staatcentraal en doorloopt de opleiding op maatvanaf leerjaar 2, onderbegeleiding van een persoonlijke SLB-er, in één van de 3 stromen: Doorstroom HBO Zelfstandigondernemer Werknemer in bedrijfsleven Focus op ICT toepassingen in de realisatie Dia 8

 9. Hoe deden we het voorheen? Periode 3.3 14 wkn Periode 3.3 20 wkn Periode 3.2 100 dgn Periode 3.1 100 dgn Periode 2.3 12 wkn Periode 2.2 12 wkn Periode 2.1 12 wkn Dia 9

 10. Hoe zijn we het nu gaan doen? Dia 10

 11. Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving • Maatwerk • Er is een aanbod van flexibele keuzemenu’s • Dit keuzemenu is gebaseerd op de uitstroomrichting Ondernemer, Werknemer of HBO-student Dia 12

 12. Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving Dia 13

 13. Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving Dia 14

 14. Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving Dia 15

 15. Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving Het leeraanbod bestaat uit projecten, kennis/ vaardighedenmodules en een vrije ruimte Projecten zijn leidend in de studievoortgang Er bestaan geen ‘klassen’ of jaren meer Er is een geleidende schaal in toename complexiteit Dia 16

 16. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • Hoe hebben we het curriculum 2011-2012 concreet ingericht tot aan onze open dagen: • Intake-week: nulmetingen • 4 Skillsprojecten • 3 dagen ‘Buddy-stage • 2 afrondingsweken • Kennismakingsprojecten: • Éénop het gebied van ondernemen • Het Xios-project met het HBO-onderwijs. Dia 17

 17. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving Welke leerlijnen heeft Mediavormgeving vanaf 2011-2012? • Algemene uitgangspunten: • De positionering van SintLucas t.o.v. deeindhovenseschool, vergt dat er meer focus komt te liggen op Kerntaak 1: • Om modules te kunnen inrichten worden de benodigde leerlijnen uitgewerkt tot modules. Dia 18

 18. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • We onderscheiden drie soorten leerlijnen: • De doorlopende leerlijnen • De profielonafhankelijke leerlijnen • De profielafhankelijke leerlijnen • Leerlijnen worden onderverdeeld in ‘componenten’ (verschillende aandachtsgebieden) • Componenten worden onderverdeeld in ‘modules’ • (afzonderlijk onderwijspakketjes) Dia 19

 19. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • Hoe richten we het curriculum 2011-2012 concreet in tot aan Kerstvakantie: • Intake-week (week 1) • 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) • 2 afrondingsweken • Kennismakingsprojecten: • Één op het gebied van ondernemen • Één kennismaking met het HBO-onderwijs. • 1 week ‘Buddy-stage’ Dia 20

 20. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • Intake-week (week 1) • We startten het studietraject met een 0-metingsperiode waarin de studenten worden getest op hun al aanwezige vaardigheden en hun competenties binnen het projectwerk. • In deze week waren er studentgesprekken met SLB-er, waaronder een sollicitatiegesprek, met portfolio, aan de hand van een sollicitatiebrief uit het P-jaar (geschreven t.b.v. toelating in hun uitstroomprofiel) en er was een warme overdracht van studenten aan de SLB’er. • Nadere concretisering van het POP. Dia 21

 21. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) • Dit zijn vier kort en parallel-lopende modules, elk met een duur van 3 weken, waarin een vast groepje studenten telkens doorschuift naar een volgend project. • De Skillsmodules, met een focus op kennis, vaardigheden, attitude en inzicht, zijn ingericht op het maken van een speci-fiek middel (bijv: commercial, advertentie, website, folder). • Bij elke module worden vaardigheden aangeboden die aansluiten bij het centraal gestelde middel, waardoor er een goed totaalbeeld ontstaat van de student. Dia 22

 22. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) • Kenmerken • Een aantal vakken samen vormen een module • Binnen modules is het doel om kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen • Per skillsmodule worden een aantal werkprocessen en competenties beoordeeld. • Studenten nemen deel vanaf hun instapniveau (1,2,3). • Naast de modules en skillsmodules wordt er ook een SLB-traject aangeboden. • Mogelijk kunnen ook 4e-jaarsstudenten basismodules verzorgen. Dia 23

 23. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) • Voorbeelden: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Skillsmodule 1 (Jan) Skillsmodule 1 (Marietje) Dia 24

 24. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) • Kenmerken • Een aantal docenten is eigenaar van een skillsmodule en ontvangt elke drie weken een nieuwe groep studenten. Dit is organisatorisch handig en schept mogelijkheden om snel te evalueren en meteen verbeteringen aan te brengen in de module. • De projecteigenaren bepalen de inhoud van de module a.d.h.v. aangegeven kaders vanuit de profielschrijvers/ CV’er. Dia 25

 25. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • 2 afrondingsweken • Samen met de student POP en PAP formuleren • Tekortkomingen wegwerken • Buddystage voorbereiden? • Leerarrangement voor het komende half jaar bepalen samen met SLB nav menukaart • Workshops /lezingen Dia 26

 26. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • Kennismakingsprojecten: • Één op het gebied van ondernemen • Één kennismaking met het HBO-onderwijs Dia 27

 27. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving • Na de kennismakingsprojecten uitstroomgerichte projecten. Er kan gewisseld worden op basis van het SLB gesprek en de wijzigende focus v.d. student. • Nadere invulling van deze projecten in de periode augustus-december 2011 (tweedaagse 1- en 2 december a.s.) Dia 28

 28. Doorkijk na de skills • Variabelen • Studieduur: versneld-bus-vertraagd • Soorten en aantal modules: A= Basis, verplicht B= Plus, Verplicht of facultatiefC= Top, Verplicht of facultatief • Soorten en aantal projecten: Eenvoudig, Gemiddeld, Complex • Soort werk-/leeromgeving: SintLucas@work N1-N2-N3, Themaprojecten, Schoolstudio, Incompany (+ BPV), ambitieproject, studentondernemingen Dia 29

 29. Begeleiding Dia 30

 30. Begeleiding • SLB-groep • SLB heeft 30 studenten in een begeleidingsgroep • 10 (voorheen fase 2) • 10 (voorheen fase 3.1 en 3.2) • 10 (voorheen fase 3.3 • Studenten leren van en met elkaar in de SLB groep • Studenten zitten ook samen in de leeromgeving (voorheen fase 2 en 3.3) Dia 31

 31. Begeleiding • BeoordelenVoortgangsmonitoring • Geen afrekencultuur maar gezamenlijke inzage in “waar ben je al goed in en waarin nog niet” (Gezamenlijk: SLB en Student) • Student komt met informatie over zijn voortgang! • SLB wordt ondersteund door informatie (te gebruiken bij achterdocht of voorafgaand aan gesprek) • Minder administratieve druk • Vertrekpunten voor het gesprek met de SLB zijn: • Waar ben je goed in (waar ligt je kracht) • Waar ben je minder goed in • Wat zul je toch moeten beheersen en hoe gaan we dit bereiken? • Formuleren toekomstperspectief Dia 32

 32. ICT • Deze diversiteit haalbaar d.m.v. efficiënte en effectieve ICT tools • Begeleiden op afstand • Voortgangsmonitoring door student, project- of modulebegeleider, stagebegeleider binnen BPV bedrijf en door SLB • “Gepushte” roostering en persoonlijk afspraakbeheer (student, PB en SLB) • Student doet het werk en informeert SLB over voortgang • Alle ICT tools via één dashboard te ontsluiten voor docent en student (PLE) • Magisterkoppeling • Voortgangsmonitoring • Roostering • Begeleiding • Rapportage(s) Dia 33

 33. Dia 34

 34. Bedrijfsvoering • Is deze diversiteit betaalbaar? • Eigenaarschap student maakt betrokkenheid groter, effectiever leren • Student heeft een concreter doel om zich op te richten • Effectievere workflow docenten en minder administratieve belasting • Studenten leren van elkaar en met elkaar • Partners in projectsamenwerking inzetten voor specifieke vakkennis in win/win samenwerkingen • Vaksites maken lesinhoud concreter en tijdsonafhankelijk benaderbaar • Leerlijnen en modules faciliteren zelfstandig leren meer dan voorheen • Inkomsten uit projecten komen gedeeltelijk ten goede aan onderwijs • Het twistermodel wordt gescreend op financiële haalbaarheid door een externe onafhankelijke partij • Bij de start van schooljaar 2011/2012 start ook de werkgroep bedrijfsvoering. Monitoring en sturing op haalbaarheid en betaalbaarheid is de missie • Onderwijscalculator Dia 35

 35. Bedrijfsvoering • Verbreding: team MV aangevuld met interne en externe experts op thema’s en in concrete deelprojecten • ICT • Flexibel model (uitwerking) • SLB-er & professionalisering • (Student-) ondernemingen • Bedrijfsvoering • Interne & externecommunicatie Dia 36

 36. # Dia 37