udsk pr va v eur pskej nii kr ok udsk ch pr v obchodn akad mia k kittenbergera 2 levice slovensko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĽUDSKÉ PRÁVA V EÚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĽUDSKÉ PRÁVA V EÚ

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

ĽUDSKÉ PRÁVA V EÚ - PowerPoint PPT Presentation

nolcha
166 Views
Download Presentation

ĽUDSKÉ PRÁVA V EÚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ĽUDSKÉ PRÁVA V EURÓPSKEJ ÚNIIKrúžok ľudských právObchodná akadémiaK. Kittenbergera 2Levice, Slovensko

  2. ĽUDSKÉ PRÁVA V EÚ • Ľudské práva, demokracia a právny štát sú základnými hodnotami EÚ. • Sú zakotvené v jej zakladajúcej zmluve a posilnili sa prijatím Charty základných práv • Dodržiavanie ľudských práv je nevyhnutnou podmienkou pre členské krajiny EÚ i pre krajiny, ktoré sa chystajú vstúpiť do EÚ

  3. Význam ľudských práv v EÚ • Pre EÚ sú ľudské práva univerzálne anedeliteľné. Preto ich aktívne podporuje a obhajuje, či už v rámci svojho územia, alebo vo vzťahoch s vonkajšími krajinami • EÚ sa však zároveň nesnaží zmocniť širokých právomocí v tejto oblasti, ktoré sú v pôsobnosti národných vlád jej členských štátov • Politika EÚ v oblasti ĽP sa sústreďuje na občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva, podporuje práva žien a detí, menšín a presídlených osôb. Vojna proti terorizmu je ďalšou prioritou.

  4. Úlohy EÚ v oblasti ľudských práv • Napriek tomu, že situácia v dodržiavaní ĽP je v EÚ celkovo priaznivá, Únia sa s ňou neuspokojuje. Obzvlášť je znepokojená v súvislosti s ĽP v oblasti azylu a migrácie, bojuje proti rasizmu, xenofóbii a ďalším druhom diskriminácie menšín. • EÚ prijíma ľudí z iných krajín, ktorí prišli pracovať i tých, ktorí ušli z domovov kvôli vojne či prenasledovaniu. • EÚ definovala práva pre 5 miliónov migrantov prichádzajúcich za prácou z iných krajín ako EÚ.

  5. Úlohy EÚ v oblasti ľudských práv • V súvislosti so zriadením Spoločného európskeho azylového systému sa už podnikli kroky, dohodli postupy udelenia a vzdania sa štatútu utečenca a definovania podmienok prijatia pre žiadateľov o azyl. • Vytvoril sa Európsky fond pre utečencov s cieľom poskytovať pomoc pri prijímaní a integrácii utečencov. • EÚ prijala opatrenia na poskytnutie dočasnej ochrany pre masovo-presídľované osoby počas balkánskeho konfliktu v 90-tych rokoch.

  6. Boj proti diskriminácii • EÚ v rámci svojho Akčného programu Spoločenstva na boj proti diskriminácii financuje mnoho činností zameraných na boj proti rasizmu a xenofóbii na území EU. • Snahy o zastavenie obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi sa stali pre EÚ politickou prioritou, je pomáhané obetiam a sú organizované preventívne kampane. • EÚ uskutočňuje sériu cezhraničných programov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu detí. Programy sú financované z rámcového programu AGIS, ktorý bude uplatňovaný do konca roka 2007.

  7. Globálna sila pre ĽP • EÚ posúva problematiku ĽP do popredia svojich vzťahov s inými krajinami a regiónmi. • Od roku 1992 všetky dohody o obchode a spolupráci s tretími krajinami obsahujú doložku, ktorá stanovuje, že ĽP sú základným prvkom vo vzťahoch medzi zmluvnými stranami. Prakticky to znamená, že ak by ktorákoľvek z krajín nedodržiavala ĽP, obchodné koncesie by sa mohli pozastaviť, programy pomoci znížiť alebo obmedziť. • Za porušenie ĽP EU uvalila sankcie na Srbsko, Barmu (Mjarmansko) a Zimbabwe.

  8. Európska iniciatíva za demokraciu a ĽP • S cieľom dodať dôležitosť svojej podpore v oblasti ĽP na celom svete, EÚ financuje Európsku iniciatívu za demokraciu a ĽP . Vznikla v roku 1994 a má ročný rozpočet 130 mil. EUR. Iniciatíva sa zameriava na 4 oblasti: • Posilnenie demokracie, dobrú správu vecí verejných a právny štát • Zrušenie trestu smrti v krajinách, ktoré ho ešte stále zachovávajú • Boj proti mučeniu preventívnymi a sankčnými opatreniami • Boj proti rasizmu a diskriminácii zabezpečením dodržiavania politických a občianskych práv

  9. Ľudské práva - základné hodnoty pre EÚ