slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2012.gada 21. martā PowerPoint Presentation
Download Presentation
2012.gada 21. martā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

2012.gada 21. martā - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

NVA pakalpojumi jaunajiem vecākiem. 2012.gada 21. martā. ► NVA mērķa grupu bezdarbnieki un bezdarbnieka statistiskais portrets ► Darba tirgus pieprasījums: aktuālās tendences ► CV/Vakanču portāls ► NVA konkurētspējas paaugstināšanas un karjeras atbalsta pasākumi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2012.gada 21. martā


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NVA pakalpojumi

jaunajiem vecākiem

2012.gada 21. martā

slide2
► NVA mērķa grupu bezdarbnieki un bezdarbnieka statistiskais portrets

► Darba tirgus pieprasījums: aktuālās tendences

► CV/Vakanču portāls

► NVA konkurētspējas paaugstināšanas un karjeras atbalsta pasākumi

 izglītojošie pasākumi

 speciālistu konsultācijas

 karjeras informācija un konsultācijas

 jaunas iespējas sevis izzināšanā

► NVA apmācību pasākumi

Galvenie jautājumi

slide4

Mērķgrupu bezdarbnieki

(01.02.2012.)

42,8%

11,8%

7,7%

2,3%

0,3%

slide5

Bezdarbnieka statistiskais portrets

(01.03.2012.)

 • ► 56% ir sievietes
 • ► 43% ir ilgstošie bezdarbnieki
 • ► 51% ar zemu izglītības līmeni
 • ► 12% ir vecumā 15-24 gadi (jaunieši)
 • ► 33% vecumā 50 gadi un vairāk
slide6

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa un profesiju grupām: tendences un secinājumi

  • ► Vairāk bezdarba riskam ir pakļautas personas ar vidējo un pamatizglītību
  • ► Statistikas dati liecina, ka ekonomiskas krīzes un pēckrīzes laikā atlaišana no darba vairāk skārusi zemākās kvalifikācijas darbiniekus
 • Reģistrēto bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā
 • pa profesiju grupām 2011.gada 31.decembrī (lielākais skaits)
slide7
Darba tirgus pieprasījums:

aktuālās tendences

darba tirgus vid j termi a prognoze l dz 2016 gadam
Darba tirgus vidējā termiņa prognoze – līdz 2016. gadam

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa prognozēm,ekonomikas izaugsme balstīsies uz

eksportnozaru attīstību

► Jomas un profesijas, kurās prognozējams pieprasījums:

 apstrādes rūpniecībā - galvenajā eksporta nozarē (īpaši - kokapstrādes tehnologi)

 transporta nozarē (tranzītpakalpojumi)

 lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

 inženierzinātņu grupā

 ražošanas un būvniecības grupā (arhitektūra un pilsētplānošana)

Vidējā termiņā visapjomīgākais pieprasījuma pieaugums sagaidāms vidējās kvalifikācijas profesiju grupā

(ražošanā un būvniecībā; apstrādes rūpniecībā; inženierzinātnēs; lauksaimniecībā; tirdzniecībā)

► Jomas un profesijas, kurās prognozējams pieprasījuma samazinājums:

 sabiedrisko pakalpojumu nozarēs (valsts pārvaldē)

 sociālajās zinātnes

 tiesību un komerczinību grupā

p reja uz za ku ekonomikas att st bu
Pāreja uz “zaļāku” ekonomikas attīstību

Zaļās darba vietas:

► Darba tirgus izaicinājumi saistībā ar Eiropas Savienības iniciatīvām, tai skaitā vides ilgtspējas jomā, prognozējot pāreju uz zaļāku ekonomikas attīstību, veidojot jaunas „zaļās” darba vietas

► Zaļās darba vietas ir darba vietas, kuras veicina vides kvalitātes ilgtspēju un ir saistītas ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu ilgstpējības nodrošināšanu u.c.

► Zaļās darba vietas visbiežāk saistītas ar šādām profesijām - dabas aizsardzības speciālists, vides konsultants, vides un bioloģisko sistēmu inženieris, zaļās celtniecības arhitekts, saules un vēja enerģijas ražošanas inženieri, transporta līdzekļa inženieri, zaļās produkcijas ražotāji, zaļo fermu īpašnieki, juristi, kas specializējās vides jautājumos u.c.

Zaļā izaugsme (green grow) būs viens no

strukturālajiem darba tirgus attīstības izmaiņu virzītājiem

darba tirgum nepiecie amo iema u un prasmju veido ana
Darba tirgum nepieciešamo iemaņu un prasmju veidošana

► Prasmes videi draudzīgiem darbiem

Katrs darbs var kļūt videi draudzīgāks

Uzdevums: ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības jautājumu integrēšana pastāvošajās kvalifikācijās

Piemērs, kā var uzlabot prasmes esošajā profesijā:

NVA profesionālās pilnveides programmas bezdarbniekiem un nodarbinātiem: www.nva.gov.lv

galven s probl mas un risin jumi
Galvenās problēmas un risinājumi

►Ekonomikas ministrijas prognoze: vislielākās problēmas atrast darbu būs iedzīvotājiem bez izglītības kādā no profesijām (apmēram puse no kopēja bezdarbnieku skaita)

► Neatbilstība starp nodarbināto izglītību un profesijai nepieciešamo izglītības jomu un līmeni

Iespējamie risinājumi jauno vecāku auditorijai:

 konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

 profesionālā pilnveide

 neformālā izglītība

 formāla izglītība (1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība)

www.nva.gov.lv

www.em.gov.lv

cv vakan u port ls
CV/vakanču portāls

►Plašākā vakanču datu bāze Latvijā – aptvertas 28 NVA filiālēs

reģistrētās brīvās darba vietas

►Jūsu iespējas portālā:

 izvietot savu dzīvesgājuma aprakstu – CV

(pēc izvēles padarot to redzamu darba devējam)

 meklēt darba devēju reģistrētas vakances visā

Latvijā pēc dažādiem parametriem (pēc darbības

jomas, reģiona utt.)

 bez maksas izmantot portālu, kas ir izveidots, ņemot vērā jaunākās tīmekļa

tehnoloģijas un standartus

www.nva.gov.lv → CV/Vakanču portāls

Video instruktāža par CV/Vakanču portāla lietošanu:

www.nva.gov.lv → Labas prakses video

darba tirgus piepras jums cv vakan u port ls
Darba tirgus pieprasījums –CV/vakanču portāls

► 2011.gadā publicētas 15 015 vakances

► 2012. gada februārī portālā reģistrēti 743 sludinājumi par brīvajām darba vietām un 2364 brīvās darba vietas

TOP 5

pieprasītākās profesijas

darba tirgus piepras jums cv vakan u port ls1
Darba tirgus pieprasījums –CV/vakanču portāls

TOP 5

profesijas, kurām nepieciešama augstākā izglītība

slide17
► Pakalpojumi tiek sniegti 28 NVA reģionālajās filiālēs visā Latvijā:

Karjeras atbalsta un konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi NVA pakalpojumu klāstā

konkur tsp jas paaugstin anas pas kumi
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Mērķis

► Pasākumi vērsti uz konkurētspējas veicināšanu darba tirgū

 individuālās konsultācijas (1 akad.st.)  grupu nodarbības (lekcijas – 5 akad.st., semināri – 8 akad.st., kursi – 16-36 akad.st.)

Kā iesaistīties

►Pieteikties uz individuālām konsultācijām un grupu nodarbībām (kursiem, semināriem, lekcijām) dzīves vietai tuvākajā filiālē:

Ko iegūsiet

►darba meklēšanas u.c. iemaņu pilnveidošanu

(komunikāciju, lietišķās rakstības, valsts valodas prasmes,

Darbs ES institūcijās un starptautiskās organizācijās, mikrouzņēmuma dibināšana utt.)

www.nva.gov.lv→“Bezdarbniekiem” → “Apmācības iespējas bezdarbniekiem” →“Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”

konkur tsp jas paaugstin anas pas kumi1
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

►individuālās konsultācijas

 psihologs, jurists

 sociālais darbinieks maksātnespējas konsultants

 biznesa plāna konsultants

 kredītu un nodokļu konsultants

► ieteicamās grupu nodarbības

 kursi (Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu; Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana; Mācīties kā jāmācās u.c.)

 semināri (Kā efektīvi atrast darbu - psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, darba meklēšana, darba piedāvājuma izvērtēšana un darba attiecību uzsākšana; Prasmes strādāt pārmaiņu apstākļos; Sociālie kontakti jauniešiem; CV un pieteikuma vēstules sagatavošana, vakanču portālu izmantošana u.c.)

 lekcijas (Darba tiesības; Darba aizsardzība; Kā jaunietim pelnīt?;

Stress un tā pārvarēšana u.c.)

www.nva.gov.lv→“Bezdarbniekiem” → “Apmācības iespējas bezdarbniekiem” →“Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”

slide20
Konsultācijas mērķis

► palīdzēt klientam karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē

Konsultanta uzdevums

► sniegt atbalstu klientam turpmākās dzīves un karjeras plānošanā

Konsultāciju veidi

► Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, profesiju alternatīvu meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules sastādīšanā

► Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm

► Grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām

►Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū,

izvēlētās profesijas standarta prasībām un izglītības iespējām Latvijā

Karjeras atbalsta pasākumi

Karjeras konsultācijas

informat vie karjeras atbalsta pakalpojumi e konsult cijas
Informatīvie karjeras atbalsta pakalpojumiE-konsultācijas

► E – konsultācijas tiek sniegtas:

NVA e-pastā

 NVA mājas lapas sadaļā “Karjeras pakalpojumi”

► Biežāk uzdotie jautājumi:

 psiholoģiskie (bažas par profesijas izvēli vai iegūtās profesijas maiņu,

iespējām atgriezties sava specialitāte pēc pārtraukuma)

informatīvie (darba tirgus pieprasījums, izglītības iespējas, darba

iespējas vasarā)

► 2011.gadā sniegtas 420 e-konsultācijas, 2012. gada 2 mēnešos – 91

informat vie karjeras atbalsta e pakalpojumi
Informatīvie karjeras atbalsta e-pakalpojumi
 • ► „Profesiju aprakstu katalogs” 1. daļa (370 profesijas)
 • ► „Profesiju aprakstu katalogs”
 • 2. daļa(130 profesijas – atlasītas, ievērojot LR Ekonomikas
 • ministrijas un profesionālo asociāciju prognozes par
 • darba spēka pieprasījumu)
 • Prasmju noteikšanas lapas katalogu 1. un 2. daļai
 • ►Profesiju aprakstu katalogu elektroniskās versijas:
 • www.nva.gov.lv Karjeras pakalpojumi

► Informatīvie e-katalogi:

„Izglītības iespējas ar pamatizglītību”

„Izglītības iespējas ar vidējo izglītību”

„Izglītības iespējas ar augstāko izglītību”

► Datorspēle“Es un mana karjera”

slide24
Rokasgrāmatas elektroniskā versija – www.nva.gov.lv

Informatīvie karjeras atbalsta e-pakalpojumi

“Ceļš uz darbu: soli pa solim”

► Darba meklētāja rokasgrāmata “Ceļā uz darbu: soli pa solim”:

 vieglā valodā par sarežģītām sevis izzināšanas lietām

 saturā – ieteikumi, paraugi, uzdevumi paškontrolei,

16 darba lapas

► Rokasgrāmatā aplūkotās tēmas sakārtotas kā 4 soļi:

1. Izziniet sevi!

Personiskās pieredzes izvērtējums

2. Sakārtojiet savu mugursomu!

“Portfolio” veidošana

3. Pastāstiet par sevi!

Sagatavošana darba intervijai

4. Pēc darba intervijas

Turpmāko rīcību plāns

slide25
►Anketa „Orientācija” visiem interesentiem

Anketa palīdzēs:

 noteikt Jūsu profesionālo interešu virzību

 noskaidrot, kādās profesionālās darbības jomās to varētu īstenot

 noskaidrot tendenci būt izpildītājam vai organizatoram

► Interešu tests jauniešiem/pieaugušajiem

Tests palīdzēs:

 precizēt Jūsu profesionālo interešu sfēru

Interneta vidē tests ir saistīts ar Izglītības iespēju datu bāzi un profesiju aprakstiem

►Pašnoteicējs jauniešiem/pieaugušajiem

Tests palīdzēs:

 iegūt priekšstatu par savu interešu, prasmju, spēju un personības īpašību

pašnovērtējumu

 atklāt savu personības kodu

 iepazīties artieši Jums atbilstošajiem profesionālās darbības un profesiju

aprakstiem

Jaunas iespējas sevis izzināšanā

Interaktīvās sevis izzināšanas metodikas

slide26
►Anketa „Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija”

visiem interesentiem

Anketa palīdzēs:

 noteikt savu vadošo motivāciju – strādāt individuāli

kā uzņēmējam vai grupā kā darba ņēmējam

► Anketa “Darba izvēles faktori” pieaugušajiem

Anketa palīdzēs:

 noskaidrot Jūsu vērtības, kas Jums ir svarīgas darbā, lai

konkrētajā profesijā un darba vietā atzītas vērtības būtu saskaņā ar Jūsu vērtībām

www.nva.gov.lv → Karjeras pakalpojumi

Jaunas iespējas sevis izzināšanā

Interaktīvās sevis izzināšanas metodikas

veido savu karjeru pats

Manas Interešu

jomas

Profesijas

Izglītības programmas

Veido savu karjeru pats!

Sevis izzināšanas

metodikas:

 • anketas
 • testi
 • datorspēle

Profesiju apraksti

Izglītības iestādes

www.nva.gov.lv Karjeras pakalpojumi

slide30

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bezdarbnieku apmācība

Profesionālā apmācība

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:

 Bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā

 Bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā

www.nva.gov.lv

slide31

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bezdarbnieku apmācība

Profesionālā apmācība

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:

 Bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā

 Bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā

www.nva.gov.lv

slide32

Izglītības iestāžu piedāvājums

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

www.nva.gov.lv

slide33

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bezdarbnieku apmācība

Profesionālā apmācība

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:

 Bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū

 Bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā

 Bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā

www.nva.gov.lv

slide34

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bezdarbnieku apmācība

Profesionālā apmācība

Pamatnosacījumi īstenojot apmācību ar kuponu metodi: Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija

 Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un izglītības iestādi

 Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai

 Apmācību ilgums līdz 6 mēnešiem

 Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 70 latu apmērā par kalendāro mēnesī

2012.gadā profesionālajā apmācībā plānots iesaistīti 3238 bezdarbniekus

www.nva.gov.lv

2011 gad bezdarbnieku visvair k apg t s profesion l s t l kizgl t bas apm c bu programmas top 20
2011.gadā bezdarbnieku visvairāk apgūtās profesionālās tālākizglītības apmācību programmas (TOP 20)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

www.nva.gov.lv

slide36

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bezdarbnieku apmācība

Neformālā izglītība

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaista neformālās izglītības programmu apguvē, ja viņa prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasmēm (vai šīs prasmes ir nepietiekamas), un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu

Nosacījumi dalībai neformālās izglītības programmās:

 bezdarbnieku un darba meklētāju var iesaistīt katras neformālās izglītības programmas apguvē tikai vienu reizi

 bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu apguvē

 apmācība ilgst līdz 2 mēnešus

 bezdarbnieks un darba meklētājs pēc noslēguma eksāmena nokārtošanas saņem programmā noteikto apliecību

 bezdarbniekam apmācību laikā maksā stipendiju 70 Ls mēnesī

2012.gadā neformālajā apmācībā plānots iesaistīt 6 659 bezdarbniekus

2011.gadā profesionālajā apmācībā tiks iesiastīti ne mazāk kā

www.nva.gov.lv

2011 gad bezdarbnieku visvair k apg t s neform l s apm c bu programmas top 20
2011.gadā bezdarbnieku visvairāk apgūtās neformālās apmācību programmas (TOP 20)

www.nva.gov.lv

darb iek rto an s 6 m ne u laik p c apm c bu pabeig anas

29,9%

27,8%

26,9%

19,4%

33,3%

18,1%

33,2%

22,1%

38,4%

Darbā iekārtošanās 6 mēnešu laikā pēc apmācību pabeigšanas (%)

* pabeiguši dalību pasākumā laika periodā no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam

** pabeiguši dalību pasākumā laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam

*** pabeiguši dalību pasākumā laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam

www.nva.gov.lv

slide39

Pabeiguši dalību laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam un iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā pēc pasākuma pabeigšanas (TOP 5 programmas ar vislielāko darbā iekārtošanos %)

www.nva.gov.lv

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

Informācija par NVA pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā ww.nva.gov.lv

Informācija par karjeras pakalpojumiem: ww.nva.gov.lv → Karjeras pakalpojumi

Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv

Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA